Tietosuoja

Korkein hallinto-oikeus käsittelee henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä koskevia tarkempia tietoja sekä tietoja rekisteröityjen oikeuksista on saatavilla seuraavista tiedonannoista: henkilötietojen käsittely lainkäyttöasioissa, henkilötietojen käsittely muissa kuin lainkäyttöasioissa ja rekisteröidyn oikeudet.

Henkilötietojen käsittely lainkäyttöasioissa

1 Yleistä

Tämä tiedonanto koskee korkeimman hallinto-oikeuden lainkäyttöasioiden käsittelyä sekä lainkäyttöön liittyvien tietojen käsittelemistä niissä tietojärjestelmissä ja muissa rekistereissä, joiden rekisterinpitäjä korkein hallinto-oikeus on.

Tiedonannon tarkoituksena on antaa tietojen käsittelyä koskevia sekä muita voimassaolevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön edellyttämiä tietoja rekisteröidyille. Tiedonanto on saatavilla korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolta (www.kho.fi) sekä ilmoitustaululta.

2 Rekisterinpitäjä

Korkein hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 180, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki
Puhelinnumero: 029 56 40200
Sähköposti: [email protected]

3 Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Jenny Rebold
Kansliapäällikkö
Puhelinnumero: 029 56 40200 (vaihde)
Sähköposti: [email protected]

4 Tietosuojavastaava

Satu-Maarit Tarkkanen
Tietopalvelupäällikkö
Puhelinnumero: 029 56 40200 (vaihde)
Sähköposti: [email protected]

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Henkilötietoja käsitellään korkeimman hallinto-oikeuden lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn keskeinen oikeudellinen perusta:

 • Suomen perustuslaki 3 §, 98 § ja 99 §
 • tuomioistuinlaki 1 luku 2 §
 • laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta
 • laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
 • laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 18 §
 • asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 5 ja 6 §
 • korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys 29 §

Osa käsiteltävistä tiedoista on salassa pidettäviä. Salassapito perustuu muun ohella seuraaviin säädöksiin:

 • laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
 • laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa
 • tietosuojalaki
 • laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Muutoksenhakua korkeimpaan hallinto-oikeuteen, tietojen salassapitoa ja erityisten henkilötietoryhmien henkilötietojen käsittelyä koskevat lisäksi useat tiettyä toimintaa, menettelyä tai oikeudenalaa koskevat erityissäädökset.

6 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja käsiteltävistä henkilötietoryhmistä

Korkein hallinto-oikeus käsittelee tietoja asianosaisista, oikeudenkäyntiavustajista ja -asiamiehistä sekä muista lainkäyttöasiaan osallisista. Lisäksi käsitellään asian käsittelemiseen ja ratkaisutoimintaan osallistuvaa korkeimman hallinto-oikeuden henkilökuntaa koskevia tietoja.

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat:
 • henkilön nimi
 • kotikunta
 • yhteystiedot ja prosessiosoite (muun ohella osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sähköistä asiointia koskeva tieto)
 • kieli
 • turvakielto
 • yhteystietojen luovutuskielto
 • syntymäaika/henkilötunnus/y-tunnus
 • UMA-rekisteriin liittyvä henkilönumero (asiakasnumero)
 • sähköisen laskutuksen tiedot
 • oikeusapua koskevat tiedot
 • asiamiehen tai avustajan tiedot
 • muu asian käsittelyn kannalta tarpeellinen tieto (esimerkiksi tieto henkilön kuolemasta, konkurssista, esiintymiskiellosta tai toimintakelpoisuuden rajoittamisesta)

Oikeudenkäyntiasiakirjat tai muutoin käsiteltävät tiedot voivat sisältää lisäksi muita mahdollisia henkilötietoja, kuten henkilötunnuksen taikka tietoja perheestä, työstä, harrastuksista, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, rikollisuudesta tai etnisestä alkuperästä sekä rikostuomioihin, rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyviä tietoja. Näitä tietoja ei kuitenkaan indeksoida niin, että tietojärjestelmistä olisi mahdollista hakea esimerkiksi kaikki tiettyä etnistä alkuperää edustavat henkilöt.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan pääsääntöisesti asianosaisilta, asiassa toimivaltaisilta viranomaisilta tai muilta asiaan osallisilta. Lisäksi tietoja voidaan saada seuraavista lähteistä:

 • muut tuomioistuimet
 • Oikeusrekisterikeskus
 • Väestörekisterikeskus
 • Verohallinto
 • Maahanmuuttovirasto
 • Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
 • Maanmittauslaitos
 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Kansaneläkelaitos
 • oikeusaputoimistot
 • oikeudenkäyntiavustajalautakunta
 • aluehallintoviranomaiset
 • kunnat
 • sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt
 • muut viranomaiset tai tahot, joilta saatava selvitys on asian käsittelemiseksi tarpeen

8 Vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan

Tietoja luovutetaan muun ohella oikeudenkäynnin asianosaisille, viranomaisille ja ulkopuolisille tahoille (yleisöjulkisuus). Tietoja luovutetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai muussa tietojen luovuttamista koskevassa lainsäädännössä säädetyin perustein.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja säännönmukaisesti siirretään tai luovutetaan:

 • oikeudenkäynnin asianosainen tai muu osallinen sekä tämän asiamies tai avustaja
 • muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen tai muun ratkaisun tehnyt viranomainen
 • hallinto-oikeudet
 • Oikeusrekisterikeskus
 • Verohallinto
 • Maahanmuuttovirasto
 • poliisi
 • valtioneuvosto ja ministeriöt
 • Kansallisarkisto
 • eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri
 • muut valtion ja kunnan viranomaiset tai yksiköt

Tietoja voidaan luovuttaa lisäksi muun ohella seuraaville vastaanottajille:

 • oikeudenkäyntiavustajalautakunta
 • Asianajajaliiton valvontalautakunta
 • virallinen lehti
 • Finlex-tietopankki ja Edilex
 • tiedotusvälineet
 • EU:n toimielimet
 • jäsenvaltioiden oikeushallintoviranomaiset ja tuomioistuimet
 • tiedoksiantoja suorittavat ulkomaiset viranomaiset

Tietoja voidaan luovuttaa julkisuuteen myös julkaisemalla korkeimman hallinto-oikeuden päätös, lehdistötiedote tai muu vastaava tieto korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla tai muulla julkaisualustalla. Luovutettaessa tietoja tällä tavalla tai esimerkiksi Finlex-tietopankissa julkaistavaksi henkilötiedot pseudonymisoidaan siten kuin korkeimman hallinto-oikeuden vahvistamassa julkaisuohjeessa on määrätty.

Tietoja voidaan luovuttaa myös muille vastaanottajille siltä osin kuin yleisöjulkisuuden tai muu tiedon antamista koskevan velvollisuuden lain mukainen toteuttaminen sitä edellyttää. Toiminnan luonteen vuoksi kaikki tietojen mahdolliset vastaanottajat eivät ole ennalta tiedossa eikä niitä siksi ole mahdollista tyhjentävästi luetella.

9 Kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle suoritettujen henkilötietojen siirtojen ryhmät

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle paitsi tilanteissa, joissa asian käsitteleminen sitä edellyttää (esimerkiksi tiedoksianto EU-/ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon).

10 Tietojen säilytysajat

Tiedot säilytetään korkeimman hallinto-oikeuden arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Asianhallintajärjestelmien ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen arkiston sisältämien tietojen säilytysaikaa ei ole rajoitettu.

Arkistonmuodostussuunnitelmassa asiakirjojen osalta säilytysaika on määräajan säilytettävien osalta 25 vuotta tai asiakirjat säilytetään pysyvästi. Määräajan säilytettävät asiakirjat voidaan hävittää määräajan päätyttyä.

11 Rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetuksessa tai muussa tapauksen mukaan soveltuvassa henkilötietojen suojaa koskevassa lainsäädännössä (molemmat jäljempänä yhdessä tietosuojalainsäädäntö) on säädetty rekisteröityjen oikeuksista. Tällaisia oikeuksia ovat muun ohella:

 • tarkastusoikeus
 • oikeus saada tietoja oikaistuksi, täydennetyiksi tai poistetuksi
 • oikeus saada tietojen käsittelyä rajoitettua
 • vastustamisoikeus
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tarkempia tietoja rekisteröidyn oikeuksista sekä oikeuksien sisällöstä ja käyttämisestä on saatavilla rekisteröityjen oikeuksia koskevasta tiedonannosta.

Julkaistu 2.1.2024