Ylimääräinen muutoksenhaku

Tietyin edellytyksin lainvoimaiseen päätökseen voidaan hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Hallintolainkäyttölaissa säädettyjä ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja ovat purku, kantelu ja menetetyn määräajan palauttaminen.

Purku

Lainvoimainen päätös voidaan purkaa hallintolainkäyttölain 63 §:ssä määritellyin perustein:

  • päätökseen on olennaisesti vaikuttanut menettelyvirhe
  • ilmeisen väärä lain soveltaminen
  • erehdys, joka on olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen
  • uusi selvitys, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen ja jota ei aikanaan esitetty hakijasta riippumattomasta syystä.

Päätös voidaan purkaa, jos se loukkaa yksityisen oikeutta tai jos julkisen edun katsotaan sitä vaativan. Päätöksen purkamista on haettava yleensä viiden vuoden kuluessa lopullisesta päätöksestä.

Kantelu

Kantelujen käsittely KHO:ssa on harvinaista. Kantelun voi tehdä kuuden kuukauden kuluessa lopullisesta päätöksestä. Päätös voidaan kantelun johdosta poistaa esimerkiksi silloin, jos asianosaista ei ole kuultu päätöksen valmistelussa ja päätös loukkaa hänen oikeuttaan.

Menetetyn määräajan palauttaminen

Korkein hallinto-oikeus voi hakemuksesta palauttaa menetetyn määräajan sille, joka laillisen esteen tai muun painavan syyn vuoksi ei ole voinut määräajassa hakea muutosta päätökseen.

Kantelun ja purun rajoittaminen 1.1.2016 lukien

Hallintolainkäyttölain 64 a §:n mukaan asianosainen saa hakea samassa asiassa päätöksen purkamista tai poistamista vain kerran, jollei asiaa ole erityisen painavasta syystä välttämätöntä tutkia uudelleen.

 
Julkaistu 3.10.2016
Sivun alkuun |