KHO:2023:117

Asiassa oli kysymys valituksen saapumisajan määrittämisestä hallinto-oikeudessa.

Valitus oli toimitettu hallinto-oikeuteen 30.12.2022 virka-ajan kuluessa sähköpostiviestillä, jossa oleva linkki ei ollut auennut. Viestistä oli kuitenkin ilmennyt viestin lähettäjä sekä se, että viestissä oli kysymys valituskirjelmästä ympäristöministeriön päätöksestä, joka koski rakennussuojelua. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 40 §:ssä säädetty täydennysmenettely huomioon ottaen asia oli ollut kirjattavissa vireille tulleeksi sähköpostin saapumispäivänä 30.12.2022. Koska valitusaika oli päättynyt 29.12.2022, valitus oli toimitettu valitusajan päättymisen jälkeen ja se oli tullut jättää tutkimatta jo tällä perusteella myöhästyneenä. Hallinto-oikeuden päätös valituksen tutkimatta jättämisestä, jossa valituksen saapumisaika oli määritelty tätä myöhemmäksi linkkiasiakirjojen uudelleen toimittamisen ajankohdan perusteella, kumottiin.

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 13 § 2 mom, 14 § 1 mom ja 40 §

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 2.2.2023 nro 139/2023

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää yhdistykselle valitusluvan. Korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen. Viivästyksen välttämiseksi korkein hallinto-oikeus ottaa yhdistyksen valituksen välittömästi tutkittavakseen ja jättää yhdistyksen valituksen tutkimatta eri perusteella kuin mitä hallinto-oikeus on käyttänyt.

Asian tausta

(1) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 17.12.2020 hylännyt A ry:n (jäljempänä myös yhdistys) esityksen Kolarin Sieppijärven vanhan kansakoulu- ja asuntolarakennuksen suojelemisesta.

(2) Ympäristöministeriö on päätöksellään 15.11.2022 osin jättänyt tutkimatta ja osin hylännyt yhdistyksen valituksen.

(3) Hallinto-oikeus on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään jättänyt yhdistyksen valituksen myöhästyneenä tutkimatta.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Asiassa on ratkaistava, onko valitus saapunut hallinto-oikeuteen säädetyssä määräajassa. Tähän liittyen on erityisesti arvioitava, milloin valituksen on katsottava sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla saapuneen hallinto-oikeuteen ja siten tulleen vireille.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 §:n 2 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Saman lain 14 §:n 1 momentin mukaan valitus on toimitettava valitusajassa toimivaltaiselle hallintotuomioistuimelle.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (jäljempänä asiointilaki) 8 §:n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Saman lain 10 §:n 1 momentin mukaan sähköisen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valituksenalainen päätös on lähetetty yhdistykselle tiedoksi postitse saantitodistusta vastaan. Yhdistyksen edustaja on valitukseen liitetyn tiedoksisaantitodistuksen mukaan saanut päätöksen tiedokseen 29.11.2022. Valituksenalaisen päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valitusaika valituksenalaisesta päätöksestä on sen tiedoksisaannista edellä saatu selvitys ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 §:n 2 momentti huomioon ottaen päättynyt 29.12.2022. Yhdistys on toimittanut valituksensa hallinto-oikeuteen sähköpostitse ensimmäisen kerran 30.12.2022. Valituksen saatteessa on ollut linkki valituskirjelmään ja muihin valitusasiakirjoihin. Valitusta ja asiakirjoja ei ole kuitenkaan saatu tuolloin linkin kautta avattua hallinto-oikeudessa, eikä tämä ole onnistunut sen jälkeenkään. Yhdistys on 4.1.2023 toimittanut valituksensa liitteineen hallinto-oikeuteen sellaisessa muodossa, että se on ollut avattavissa hallinto-oikeuden tietojärjestelmässä.

Asiointilain 8 § huomioon ottaen lähettäjä vastaa sähköiseen viestin toimittamisesta viranomaiselle. Saman lain 10 §:n 1 momentista seuraa, että sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun viestiä voidaan käsitellä tietojärjestelmässä. Ottaen huomioon, että 30.12.2022 toimitettua valitusta ei ole voitu avata hallinto-oikeuden tietojärjestelmässä, hallinto-oikeus katsoo, että se ei ole ollut asiointilain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla käsiteltävissä. Näin ollen valituksen ei voida katsoa tulleen vielä tuolloin vireille hallinto-oikeudessa. Valituksen on katsottava saapuneen hallinto-oikeuteen sanotussa momentissa tarkoitetulla tavalla 4.1.2023 eli valitusajan päättymisen jälkeen. Valitus on siten jätettävä myöhästyneenä tutkimatta.

Asian ovat hallinto-oikeudessa ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja-Riitta Tuisku, Anne-Mari Keskitalo sekä Renne Pulkkinen, joka on myös esitellyt asian. Hallinto-oikeus on julkaissut ratkaisunsa Finlex-tietokannassa.

Vaatimukset ja selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(4) A ry on valituksessaan vaatinut ympäristöministeriön päätöksen 30 vuorokauden pituiseen valitusaikaan hyvitystä joulukuun juhlapyhien vuoksi. Valitus on myöhästynyt yhden päivän yhdistyksen puheenjohtajan tekemän laskuvirheen vuoksi. Valitus on käsiteltävä uudelleen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

(5) Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 §:n 2 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Saman lain 14 §:n 1 momentin mukaan valitus on toimitettava valitusajassa toimivaltaiselle hallintotuomioistuimelle.

(6) Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valituksenalainen päätös on lähetetty yhdistykselle tiedoksi postitse saantitodistusta vastaan. Yhdistyksen edustaja on valitukseen liitetyn tiedoksisaantitodistuksen mukaan saanut päätöksen tiedokseen 29.11.2022.

(7) Valituksenalaiseen päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

(8) Valitusaika valituksenalaisesta päätöksestä on sen tiedoksisaannista edellä saatu selvitys ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 §:n 2 momentti huomioon ottaen päättynyt 29.12.2022. Yhdistys on toimittanut valituksensa hallinto-oikeuteen sähköpostitse 30.12.2022 klo 15.27.

(9) Hallinto-oikeudelle sähköpostitse lähetettyyn viestiin sisältyy muutoksenhakijan tänne toimittaman kuvakaappauksen mukaan saatekirjelmä, jonka on allekirjoittanut A ry:n puheenjohtaja. Sähköpostiviestin mukaan kysymyksessä on mainitun yhdistyksen valituskirjelmä, joka koskee ympäristöministeriön tekemää päätöstä rakennussuojelua koskevassa asiassa. Saatekirjelmästä ilmenee myös, että asia koskee Sieppijärven vanhan kansakoulurakennuksen ja asuntolan suojelutarvetta.

(10) Hallinto-oikeuden asiahallintajärjestelmästä toimitetun viestin mukaan viestistä olisi ilmennyt vain, että viestin lähettäjä on B ja että viestissä on kysymys valituskirjelmästä ympäristöministeriön päätöksestä, joka koskee rakennussuojelua.

(11) Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 40 §:n mukaan, jos valitus tai muu hallintotuomioistuimelle toimitettu kirjelmä on puutteellinen, hallintotuomioistuimen on varattava kirjelmän laatijalle tilaisuus kohtuullisessa ajassa täydentää sitä, jollei täydentäminen ole käsittelyn kannalta tarpeetonta.

(12) Korkein hallinto-oikeus toteaa, että hallintotuomioistuimissa täydennysmenettelyä käytetään täysin vakiintuneesti muun ohella niissä tilanteissa, joissa kirjelmästä itsestään jo käy alustavasti selville, mistä asiassa on kysymys, mutta kirjelmästä on jäänyt puuttumaan vaadittavia liiteasiakirjoja. Jos hallinto-oikeuden toimittamaa viestinäkymää pidetään sellaisena, joka on ollut hallinto-oikeudessa käytettävissä, nyt kysymyksessä olevassa asiassa hallinto-oikeuden asianhallintajärjestelmään olisi ollut kirjattavissa asian oikeudellinen laatu (rakennussuojelu) sekä se seikka, että kysymys on ympäristöministeriön tekemästä päätöksestä. Hallinto-oikeudella on ollut tuossa vaiheessa myös tieto viestin lähettäjästä, jolle olisi voitu lähettää täydennyspyyntö.

(13) Korkein hallinto-oikeus katsoo, että asia on ollut kirjattavissa vireille tulleeksi ensimmäisen sähköpostin saapumispäivänä 30.12.2022. Koska valitusaika on päättynyt 29.12.2022, valitus on toimitettu valitusajan päättymisen jälkeen ja se on tullut jättää tutkimatta jo tällä perusteella myöhästyneenä. Asiassa myöhemmin suoritetuilla liitetiedostojen avaamisyrityksillä ja liitetiedostojen uudelleen toimittamisella on ollut oikeudellisesti lähinnä vain se merkitys, että muutoksenhakija ja valituksenalainen päätös on ollut tarkasti yksilöitävissä.

(14) Mainitusta syystä hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja yhdistyksen valitus jätetään tutkimatta edellä mainituilla perusteilla.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.