27.5.2015/1419

Rikosseuraamuslaitoksen vankitietojärjestelmän käyttämistä koskevat lokitiedot olivat luonteeltaan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuja tietojärjestelmien turvajärjestelyjä koskevia, eikä asiassa voitu pitää ilmeisenä, että tiedon antaminen niistä ei vaarantaisi turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista. Käyttölokijärjestelmän tiedot eivät siten olleet yleisöjulkisia.

Julkisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaan asianosaisasemassa olevalla henkilöllä oli oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se voi tai oli voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tietopyynnön tekijän asianosaisaseman syntyminen riippui kuitenkin siitä, liittyivätkö puheena olevat tiedot johonkin viranomaisessa vireillä olevaan tai olleeseen asiaan, jossa päätettiin tai oli päätetty hänen oikeudestaan, edustaan tai velvollisuudestaan. Tiedonsaantioikeutta ei syntynyt esimerkiksi tilanteessa, jossa rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmien käyttäminen ei ollut liittynyt päätöksentekoon vaan rikosseuraamuslaitoksen tosiasialliseen toimintaan.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ei ollut ilmennyt, että valittajalla olisi tai olisi ollut rikosseuraamuslaitoksessa vireillä sellaista laitoksen päätöksentekoa edellyttävää asiaa, jonka perusteella hän voisi asianosaisasemaansa vedoten saada tiedon vankitietojärjestelmän käyttäjälokitiedoista. Rikosseuraamusviraston tehtävänä oli rikostuomioiden täytäntöönpano, eikä pelkästään se seikka, että valittaja suoritti vankeusrangaistusta rikosseuraamuslaitoksen alaisessa vankilassa, ei ollut tällainen asia. Näin ollen valittajalla ei ollut oikeutta saada vankitietojärjestelmän lokitietoja myöskään julkisuuslain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun asianosaisen tiedonsaantioikeuden perusteella.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 1 momentti, 12 §, 24 § 1 momentti 7 kohta

Kts. myös KHO 8.5.2014/1505, KHO 2014:69

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä, Liisa Heikkilä ja Janne Aer. Asian esittelijä Lea Alén.