11.12.2015/3614

Kuntakohtaiset kutsuntatilastot, joista ilmeni varusmiespalvelun siirtämisen prosentuaalinen jakauma, eivät olleet tulostettavissa asevelvollisrekisteristä vaan niiden laatiminen edellytti rekisterin tietojen seulontaa, muokkaamista ja yhdistelyä. Kysymys olisi siten ollut uuden asiakirjan laatimisesta, mihin viranomaisella ei julkisuuslain säännösten perusteella ollut tietopyynnön johdosta velvollisuutta.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 5, 9, 13 ja 16 §

Ks. HE 30/1998 s. 54, 70 ja 73

Ks. KHO 2007:39 ja KHO 2007:64

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen ja Janne Aer. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.