11.9.2017/4357

Hallintolain 49 c §:n (581/2010) säännös oikaisuvaatimusajasta ei tullut sovellettavaksi saatettaessa asia julkisuuslain 14 §:n 3 momentin perusteella viranomaisen ratkaistavaksi. Sovellettavaksi eivät tulleet muutkaan sellaiset oikaisuvaatimusmenettelyä koskevat hallintolain 7 a luvun säännökset, joiden voidaan katsoa poikkeavan julkisuuslain 14 §:n säännöksistä.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) 14 § 3 momentti

Hallintolaki 7 a luku

Vrt. Mäenpää: Julkisuusperiaate (2016) s. 293-295

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Kari Tornikoski. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.