6.3.2020/1068

Hallinto-oikeudelta oli pyydetty sen eräässä turvapaikka-asiassa antama päätös siten, että tietopyyntö oli yksilöity turvapaikanhakijan nimellä ja päätöksen antopäivällä. Tietopyyntöön liitetyistä asiakirjoista ilmeni, että kysymyksessä oleva turvapaikanhakija oli kuollut. Hallinto-oikeus hylkäsi tietopyynnön.

Päätöksen asiasisältö sekä asiakirjoista saatava muu selvitys huomioon ottaen asiassa ei voitu varmistua siitä, että tiedon antaminen päätöksestä ei olisi vaarantanut turvapaikanhakijan läheisten turvallisuutta. Päätökseen sisältyi siten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 24 kohdan perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Koska tietopyyntö oli yksilöity turvapaikanhakijan nimellä, hallinto-oikeuden päätöstä ei voitu antaa tietopyynnön esittäjälle hallintoprosessin julkisuuslain 16 §:n 2 momentin 2. virkkeessä tarkoitetulla tavalla poistamalla annettavasta päätöksestä ainoastaan henkilön tunnistetiedot, sillä päätöksen antaminen tällä tavalla olisi tosiasiallisesti merkinnyt turvapaikanhakijan läheisten turvallisuuden takaamisen vuoksi salassa pidettävien tietojen luovuttamista.

Tietopyyntöä olikin arvioitava hallintoprosessin julkisuuslain 16 §:n 2 momentin 1. virkkeessä ja sanotun pykälän 3 momentissa säädetyn perusteella. Myös tässä arvioinnissa oli otettava huomioon, että tietopyyntö oli yksilöity nimenomaan turvapaikanhakijan nimellä.

Tähän seikkaan sekä asiasisältöönsä nähden päätös oli pidettävä salassa eräiltä keskeisiltä osiltaan, kuten valittajan nimen, valituksen sisältöä koskevan kohdan sekä perustelujen osalta, koska se oli välttämätöntä turvapaikanhakijan läheisten turvallisuuden takaamiseen liittyvän edun suojaamiseksi.

Oikeudenkäynnin julkisuuden turvaamista koskeva vaatimus huomioon ottaen päätöstä ei kuitenkaan voitu jättää kokonaan luovuttamatta. Hallintoprosessin julkisuuslain 16 §:n 3 momentin perusteella hallinto-oikeuden ratkaisu oli julkinen päätöksen lopputuloksen sekä sovellettuja lainkohtia koskevien tietojen osalta. Salassa pidettäviä eivät myöskään olleet hallinto-oikeuden päätöksen ja valituksen kohteena hallinto-oikeudessa olleen päätöksen yksilöintitiedot eikä tieto hallinto-oikeuden kokoonpanosta. Asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi päätöksen luovuttamiseksi tietopyynnön esittäjälle näiden tietojen osalta.

Suomen perustuslaki 12 §

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (hallintoprosessin julkisuuslaki) 1 §, 3 §, 5 § 1 momentti, 8 § ja 16 §

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) 9 § 1 momentti, 10 §, 17 § 1 ja 2 momentti, 22 § sekä 24 § 1 momentti 24 kohta ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Jaakko Autio ja Monica Gullans. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.