16.9.2020/3670

A Oy:ssä oli toimitettu verotarkastus, jossa oli havaittu yhtiön maksaneen palkkaa B:lle ohi kirjanpidon. Yhtiölle oli maksuunpantu verovuosille 2014 ja 2015 ennakonpidätystä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua B:lle maksetuksi arvioidun palkan määrän perusteella.

B:n vaatimuksen johdosta Verotuksen oikaisulautakunta oli alentanut tämän ansiotuloon lisättyjä määriä, eivätkä A Oy:lle maksuunpannut määrät siten enää vastanneet palkkaa, jonka B:n oli katsottu saaneen. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ei ollut hakenut muutosta oikaisulautakunnan B:n osalta tekemään päätökseen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ennakkoperintämenettelyn tarkoituksena on verovelvollisen eli työntekijän maksettavaksi tuloverolain perusteella määrättävien verojen periminen etukäteen työntekijälle maksettavan suorituksen yhteydessä. Lisäksi työnantajan tulisi maksaa työntekijän palkan määrän mukaan määräytyvä työnantajan sosiaaliturvamaksu Verohallinnolle ennakonpidätyksen maksamisen yhteydessä.

Ennakkoperintälain 3 §:ssä säädetyn ennakkoperinnän vastaavuusvaatimuksen mukaisesti tavoitteena on, että ennakonpidätys vastaa mahdollisimman tarkasti työntekijälle verovuonna maksuunpantavien verojen määrää. Myös arviomaksuunpanossa on pyrittävä noudattamaan ennakkoperinnän vastaavuusvaatimusta ja työnantajan sosiaaliturvamaksun määrän on tällöinkin perustuttava työntekijän palkan arvioituun määrään. Näin ollen A Oy:lle maksuunpannut ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut alennettiin vastaamaan Verotuksen oikaisulautakunnan arvioimaa B:n palkan määrää.

Ennakkoperintälaki (1118/1996) 3 § 1 momentti (1151/2005), 13 § 1 momentti 1 kohta,14 § (1118/1996), 38 § 1 (516/2010) ja 2 momentti, 41 § 1 momentti (516/2010) ja 44 § 1 momentti (516/2010)

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta (366/1963) 4 § 1 momentti (1114/2005) ja 10 § (613/1978, 461/1985 ja 609/2009)

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio ja Tero Leskinen. Asian esittelijä Heidi Jääskeläinen.