Muu päätös 1632/2018

Asia Asiakirjajulkisuutta koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija Espoon kaupunki

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 20.9.2017 nro 17/0498/5

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 33 § 3 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.