KHO:2015:165

Yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevalla Ahvenanmaan maakuntalailla ei ollut rajoitettu asianosaisen tiedonsaantioikeutta siten kuin oli säädetty valtakunnan lainsäädännössä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n 2 momentissa. Maakuntalain 14 §:n 2 momentin mukainen asianosaisen tiedonsaantioikeus oli siten rajoittamaton. Perus- tai ihmisoikeuden suojaaman edun turvaaminen saattoi kuitenkin yksittäisessä tapauksessa edellyttää asianosaisen tiedonsaantioikeuden rajoittamista.

Kunnan hyväksyttyä erään tarjouksen jättäneen yhtiön tarjouksen, toinen yhtiö oli esittänyt tarjouskilpailussa jätettyjä tarjouksia ja muita tarjouskilpailuun liittyneitä asiakirjoja koskevan tietopyynnön.

Kun otettiin huomioon tietopyynnön kohteena olleiden tarjousasiakirjojen sisältö, tarjouskilpailuun osallistuneiden yhtiöiden omaisuuden suojaan liittyvät näkökohdat eivät edellyttäneet asianosaisen tiedonsaantioikeuden rajoittamista. Tarjouskilpailuun osallistuneella yhtiöllä oli siten oikeus saada tarjouskilpailun järjestäneeltä kunnalta jäljennökset muiden tarjouskilpailuun osallistuneiden yhtiöiden tarjousasiakirjoista siinäkin tapauksessa, että ne sisälsivät maakuntalain 9 §:n 1 momentin f kohdan perusteella salassa pidettäviä yksityistä liiketoimintaa koskevia tietoja.

Yleisten asiakirjojen julkisuutta koskeva Ahvenanmaan maakuntalaki 9 § 1 momentti f kohta ja 14 § 2 momentti

Ks. KHO 1998:13

Seloste on kokonaisuudessaan ruotsinkielisellä päätössivustolla.