KHO:2023:71

Asiassa oli kyse sen arvioimisesta, oliko etälietesäiliö osa ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisella ilmoituspäätöksellä ratkaistavan eläinsuojan toiminnallista kokonaisuutta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että laitoksen toimintaan kuuluviksi toiminnoiksi katsottiin ilmoitusmenettelyä edellyttävän eläinsuojan lisäksi erilaiset aputoiminnot, kuten lietesäiliöt. Aputoiminnot olivat osa ilmoitusmenettelyssä käsiteltävää toiminnallista kokonaisuutta kuitenkin vain silloin, kun ne sijaitsivat laitoksen yhteydessä tai sen lähialueella. Arvioitaessa aputoimintojen kuulumista osaksi toiminnallista kokonaisuutta tuli etäisyyden lisäksi ottaa huomioon laitoksen ja aputoimintojen päästöjen vaikutusalueet ja niiden mahdollinen päällekkäisyys.

Etälietesäiliö sijoittui yli kolmen kilometrin etäisyydelle tilakeskuksesta, eikä se siten sijainnut ilmoituksenvaraisen laitoksen lähialueella. Tilakeskuksen ja etälietesäiliön välinen etäisyys huomioon ottaen toimintojen vaikutukset eivät kohdistuneet samalle vaikutusalueelle eikä niiden ympäristövaikutuksia ollut tarpeen tarkastella yhdessä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että etälietesäiliö ei ollut osa ilmoituspäätöksen kohteena olevaa toiminnallista kokonaisuutta eikä ilmoitusmenettelyssä siten voitu ratkaista etälietesäiliön sijoittumista tai antaa sitä koskevia määräyksiä.

Etälietesäiliö saattoi kuitenkin edellyttää ympäristölupaa lain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan, mikäli siitä voisi aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Korkein hallinto-oikeus palautti asian tie- ja lupajaostolle uudelleen käsiteltäväksi etälietesäiliötä koskevilta osin.

Ympäristönsuojelulaki 5 § 1 momentti 3 kohta, 27 § 2 momentti 3 kohta, 29 a § 1 momentti 2 kohta, 41 §, 115 a § 1 ja 2 momentti ja 115 d § 1 momentti

Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 ja 2 momentti

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Vaasan hallinto-oikeus 13.4.2022 nro 389/2022

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii asian.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan. Korkein hallinto-oikeus ottaa viivästyksen välttämiseksi asian välittömästi tutkittavakseen.

Sysmän tie- ja lupajaoston ilmoituspäätös 22.6.2021 (17.6.2021 § 23) kumotaan etälietesäiliötä koskevilta osin. Asia palautetaan mainituilta osin Sysmän tie- ja lupajaostolle uudelleen käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus määrää samalla oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 124 §:n 3 momentin nojalla, että Sysmän tie- ja lupajaoston ilmoituspäätöstä 22.6.2021 (17.6.2021 § 23) tulee noudattaa kokonaisuudessaan siihen saakka, kunnes tie- ja lupajaosto on ratkaissut asian etälietesäiliötä koskevilta osin.

B Oy:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Asian tausta

(1) Sysmän tie- ja lupajaosto on ilmoituspäätöksellään 22.6.2021 (17.6.2021 § 23) hyväksynyt B Oy:n (jatkossa myös yhtiö) tekemän ilmoituksen eläinsuojan toiminnasta Sysmän kunnan Nuoramoisten kylän tilalla Y ilmoituksen ja ilmoituspäätöksessä annettujen määräysten 1–12 mukaisesti. Ilmoituksessa on kysymys olemassa olevan eläinsuojan toiminnan laajentamisesta 203 lypsylehmään, nuorkarjan kasvattamisesta sekä lypsykarjapihaton laajentamisesta. Laajennuksen jälkeen tilan eläinyksikkömäärä on yhteensä 2844,8.

(2) Ilmoituspäätöksen kertoelmaosassa (”tiivistelmä toiminnasta”) todetaan muun ohella, että kaikki naudat ovat lietelannalla. Tilalla on käytössä kaksi vanhaa lietesäiliötä ja kaksi vanhaa virtsakaivoa, jotka ovat tilakeskuksen yhteydessä. Laajennuksen vaatimalle lisäykselle lannan varastointitilavuutta rakennetaan etälietesäiliö pois tilakeskuksesta. Uusi betoninen etälietesäiliö, tilavuudeltaan 1 528 m3, rakennetaan samalle kiinteistölle osoitteeseen Virtaalantie. Säiliötä ei ole tarkoitus kattaa. Etälietesäiliön etäisyys naapurin omistamaan asuinrakennukseen tai vapaa-ajan asuinrakennukseen on yli 200 metriä.

(3) Ilmoituspäätöksen lupamääräyksessä 3 määrätään muun ohella, että lietelantala tulee kattaa kiinteällä katteella tai kelluvalla katteella hajuhaittojen minimoimiseksi.

(4) Sysmän tie- ja lupajaosto on lähettänyt A:lle 22.6.2021 päivätyn tiedoksiannon ilmoituspäätöksestä. Tiedoksiantokirjeessä todetaan, että Sysmän kunnan tie- ja lupajaosto on kokouksessaan 17.6.2021 tehnyt ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisen ilmoituspäätöksen B Oy:n eläinsuojan toiminnan laajentamisesta 203 lypsylehmään ja nuorkarjan kasvattamisesta sekä lypsykarjapihaton laajentamisesta ja etälietesäiliön rakentamisesta.

(5) A on valituksessaan Vaasan hallinto-oikeudelle vaatinut ilmoituspäätöksen kumoamista etälietesäiliön osalta ja B Oy:n hakemuksen hylkäämistä tältä osin. Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa.

(6) Etälietelantala ei sijaitse B Oy:n tilakeskuksessa, vaan se sijaitsee useiden kilometrien etäisyydellä tilakeskuksesta muutoksenhakijan omistaman kiinteistön läheisyydessä. Lietelantala on tarkoitus rakentaa noin 200 metrin päähän muutoksenhakijan kiinteistöstä. Kulku lietelantalalle tapahtuu Virtaalantietä, joka sijaitsee 5–6 metrin etäisyydellä muutoksenhakijan talosta ja autotallista. Traktoreiden ja maatalouskoneiden tärinä ja melu aiheuttavat muutoksenhakijalle kohtuutonta rasitusta. Lietelantalan täyttäminen edellyttää yhteensä 120 matkaa kiinteistön ohi, ja lietelantalaa tyhjennettäessä toistuvat samat 120 matkaa. Lietelantalasta tulee olemaan hajuhaittoja kuljetuksen yhteydessä ja muutoinkin, kun lietelantalaa ei ole määrätty katettavaksi. Muutoksenhakija on vaatinut, että kulkuyhteys lietelantalalle tulee järjestää vähintäänkin muuta kautta. Muutoksenhakijan kiinteistön rajalla virtaa lähdepohjainen puro, joten lietelantala saattaa sijaita tärkeällä vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Lupajaosto ei ole ennen asian ratkaisemista pyytänyt ELY-keskuksen lausuntoa hakemuksen johdosta. Muutoksenhakija on myös todennut, että lietelantalan rakennuslupa on lainvoimainen.

(7) Sysmän tie- ja lupajaosto on Vaasan hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa todennut, että valituksessa on tuotu esiin samat asiat kuin jo kuulemisvaiheessa tehdyssä muistutuksessa. Muistutus on otettu huomioon ilmoituspäätöstä tehtäessä. Etälietesäiliö, jota valitus koskee, ei sijaitse pohjavesialueella. Etäisyysvaatimus lähimpään asutukseen täyttyy. Liikenne muutoksenhakijan kiinteistön ohi ei lisäänny, ja se jakautuu pidemmälle aikavälille kuin aiemmin. Hajuhaittoja estetään turvekatteella, joka kuorettuu lietteen pintaan. Lupamääräyksissä on otettu huomioon hajuhaitat.

(8) Vaasan hallinto-oikeus on jättänyt A:n valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus on perustellut päätöstä muun ohella seuraavasti.

(9) Valituksenalaisessa ilmoituspäätöksessä tarkoitetun eläinsuojan toimintakokonaisuus muodostuu ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 3 kohta huomioon ottaen eläintenpitoon liittyvistä eläinsuojarakennuksista sekä niiden välittömässä läheisyydessä olevista toiminnassa tarvittavista rakenteista ja lannanlevityspelloista. Koska suunniteltu etälietesäiliö sijoittuu noin kolmen kilometrin etäisyydelle ilmoituspäätöksessä tarkoitetuista eläinsuojista, etälietesäiliö ja eläinsuojat eivät kuormita samaa vaikutusaluetta eikä niiden ympäristövaikutuksia ja sijoittumista ole tarkasteltava yhdessä. Etälietesäiliön sijoittumista ei siten ole ratkaistu ympäristönsuojelulain 10 a luvun mukaisessa valituksenalaisessa eläinsuojan ilmoitusmenettelyssä.

(10) Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan ilmoituksen käsitellyt viranomainen on kuitenkin antanut ilmoitusta koskevasta kuulutuksesta tiedon muutoksenhakijalle, vaikka hänen asuinkiinteistönsä ei sijaitse tilakeskuksen läheisyydessä. Muiden ohessa muutoksenhakija on jättänyt ilmoituksesta muistutuksen, joka on koskenut myös etälietesäiliötä. Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole tehty käsittelyratkaisua siitä, että ilmoitusasiassa ei ole päätetty etälietesäiliöstä. Muutoksenhakijalle on siten perustellusti voinut muodostua käsitys, että valituksenalaisessa ilmoitusasiassa on päätetty myös etälietesäiliöstä osana eläinsuojan toimintakokonaisuutta.

(11) Muutoksenhakijan valituksessaan esittämät vaatimukset ja niiden perustelut koskevat etälietesäiliötä. Hallinto-oikeus toteaa, että etälietesäiliö on otettu ympäristönsuojelulain mukaisessa harkinnassa huomioon lannan varastointitilana. Edellä esitetyn mukaisesti valituksenalaisella päätöksellä ei ole ratkaistu etälietesäiliön sijoituspaikkaan eikä ympäristövaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. Koska muutoksenhakija ei ole esittänyt tilakeskuksen eläinsuojatoimintaan ja valituksenalaisessa päätöksessä ratkaistuihin seikkoihin liittyviä vaatimuksia, hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

(12) Hallinto-oikeus toteaa selvyyden vuoksi, että mahdollisiin etälietesäiliöstä aiheutuviin haittoihin voidaan tarvittaessa puuttua ympäristönsuojelulain valvontaa ja hallintopakkoa koskevien säännösten nojalla. Sysmän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen arvioimaan, tarvitseeko etälietesäiliö ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin kohta 3 huomioon ottaen ympäristöluvan.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Janne Marttila, Jaana Nyman ja Anne Saari. Esittelijä Heidi Laakso.

Vaatimukset ja selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(13) A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan.

(14) Vaatimuksen tueksi muutoksenhakija on esittänyt muun ohella seuraavaa:

(15) Valitus hallinto-oikeudelle tie- ja lupajaoston päätöksestä koskee ainoastaan etälietesäiliötä. Hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ovat kummalliset, sillä niissä todetaan, että etälietesäiliön sijoittumista asiassa ei ole ratkaistu, mutta se on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisessa harkinnassa lannan varastointitilana. Tie- ja lupajaoston päätöksellä on ratkaistu, että B Oy saa täyttää naapuritilalle rakennettavan etälietesäiliön lietelannalla, mikä vaikuttaa välittömästi muutoksenhakijan oikeuteen ja etuun.

(16) Sysmän tie- ja lupajaosto on todennut lausunnossaan, että valitusluvan myöntämiselle ei ole perusteita.

(17) Päijät-Hämeen ympäristöterveys (Sysmän kunnan terveydensuojeluviranomainen) on todennut lausunnossaan muun ohella, että se on 23.4.2021 antamassaan lausunnossa ottanut huomioon myös rakennettavaksi suunnitellun etälietesäiliön, koska sen rakentaminen on lupahakemuksessa esitetty ja se liittyy olennaisesti B Oy:n eläinsuojan toimintakokonaisuuteen.

(18) B Oy on antanut vastineen, jossa on vaadittu valituslupahakemuksen ja valituksen hylkäämistä sekä korvausta oikeudenkäyntikuluista korkoineen. Yhtiö on vastineessaan esittänyt muun ohella, että korkein hallinto-oikeus ei voi ensimmäisenä oikeusasteena hyväksyä muutoksenhakijan päävaatimusta, koska muilta asiassa osallisina olevilta jäisi puuttumaan perustuslain edellyttämä muutoksenhakumahdollisuus. Yhtiö ei ole hakenut mitään lupaa, vaan se on tehnyt ainoastaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitetut ilmoitukset. Hallinto-oikeuden johtopäätös siitä, että etälietesäiliön sijoittumista ei ole ratkaistu ympäristönsuojelulain mukaisessa eläinsuojan ilmoitusmenettelyssä, on oikea.

(19) Muutoksenhakija on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

(20) Asiassa on aluksi arvioitava, onko etälietesäiliön sijoittuminen ratkaistu valituksenalaisessa eläinsuojan ilmoituspäätöksessä ja onko hallinto-oikeus voinut jättää tutkimatta muutoksenhakijan valituksen.

(21) Mikäli katsotaan, että valituksen tutkimiselle ei ole estettä, asiassa on tämän jälkeen otettava kantaa Sysmän tie- ja lupajaoston ilmoituspäätöksen lainmukaisuuteen.

Sovellettavat oikeusohjeet

(22) Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan valittamalla saa hakea muutosta päätökseen, jolla viranomainen on ratkaissut hallintoasian tai jättänyt sen tutkimatta.

(23) Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 15 §:n 1 momentin mukaan valituksessa on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 3) vaatimusten perustelut; 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

(24) Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan tuomioistuin jättää valituksen tutkimatta, jos valittajalla ei ole valitusoikeutta. Saman säännöksen 7 kohdan mukaan hallintotuomioistuin jättää valituksen tutkimatta, jos tutkimatta jättämiseen on muu vastaava syy kuin momentin kohdissa 1–6 mainittu syy.

(25) Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla tarkoitetaan laitoksen perustamista tai käyttämistä sekä siihen teknisesti ja toiminnallisesti kiinteästi liittyvää toimintaa taikka alueen käyttämistä tai toiminnan järjestämistä siten, että siitä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista.

(26) Lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen (HE 214/2013 vp) perustelujen mukaan: ”Kohdan 3 määritelmä vastaa nykyisen ympäristönsuojelulain ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan määritelmää. (---). Laitoksen toimintaan luetaan kuuluvaksi siihen kiinteästi liittyvät toiminnat eikä tarkastelu rajaudu pelkästään esimerkiksi luvanvaraisen toiminnan määritelmän mukaiseen toimintaan, vaan toimintaan kuuluvat myös erilaiset laitoksen osa- ja aputoiminnat, kuten esimerkiksi energiantuotantoyksiköt, polttoaineiden jakelupisteet, varastot ja lastaustoiminnat. Osa- ja aputoiminnoilta edellytetään kuitenkin kohtuullista läheisyyttä.”

(27) Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan ympäristölupa on lisäksi oltava toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

(28) Ympäristönsuojelulain 29 a §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan liitteen 4 mukaiseen ilmoituksenvaraiseen toimintaan tarvitaan ympäristölupa, jos toiminnasta saattaa aiheutua 27 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus.

(29) Ympäristönsuojelulain 41 §:n mukaan, jos samalla toiminta-alueella sijaitsevalla usealla luvanvaraisella toiminnalla on sellainen tekninen ja toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä, toimintoihin on haettava lupaa samanaikaisesti eri lupahakemuksilla tai yhteisesti yhdellä lupahakemuksella. Lupaa voidaan kuitenkin hakea erikseen, jos hakemuksen johdosta ei ole tarpeen muuttaa muita toimintoja koskevaa voimassa olevaa lupaa.

(30) Ympäristönsuojelulain 115 a §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta, josta säädetään mainitun lain liitteessä 4.

(31) Saman pykälän 2 momentin mukaan ilmoitus on lisäksi tehtävä 89 §:n mukaisesta muuttamisesta ja ilmoituksenvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävästä tai muusta toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

(32) Ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdan 5 alakohdan a mukaan ilmoituksenvaraisiin toimintoihin kuuluu muun ohella eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 lypsylehmälle ja joka ei ole ympäristöluvanvarainen liitteen 1 perusteella.

(33) Ympäristönsuojelulain 115 d §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on tehtävä 115 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta päätös (ilmoituspäätös). Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Viranomaisen on ilmoituspäätöstä tehdessään varmistettava, että toiminnassa noudatetaan, mitä tässä laissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säännöksissä säädetään toiminnan sijoittumisesta, päästöistä ja niiden ehkäisemisestä, jätteistä sekä toiminnan päästöjen ja vaikutusten tarkkailusta. Päätöstä harkittaessa on lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään, sekä otettava huomioon ilmoituksesta annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä se, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään.

(34) Ympäristönsuojelulain 191 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus on asianosaisella.

(35) Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

(36) Saman pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

(37) Muutoksenhakija on valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle esittänyt, että asia on ilmoituspäätöksellä ratkaistu myös etälietesäiliötä koskevilta osin, joten hallinto-oikeuden olisi tullut tutkia muutoksenhakijan tekemä valitus.

(38) Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Sysmän tie- ja lupajaoston ilmoituspäätöksen kertoelmaosassa etälietesäiliön toteuttaminen on kuvattu osana toimintaa ja päätöksessä on muun ohella annettu lupamääräys lietesäiliön kattamisesta. Päätöksessä ei ole tehty käsittelyratkaisua siitä, että päätös ei koskisi etälietesäiliötä. Myös tie- ja lupajaoston muutoksenhakijalle lähettämän tiedoksiantokirjeen mukaan ilmoituspäätös koskee muun ohella etälietesäiliön rakentamista.

(39) Korkein hallinto-oikeus katsoo asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella, että tie- ja lupajaoston ilmoituspäätöksessä uuden etälietesäiliön rakentamista on käsitelty osana toiminnan laajentamista eikä yksinomaan arvioitaessa lannan varastointitilan riittävyyttä. Lisäksi kuten edeltä kappaleesta 7 käy ilmi, tie- ja lupajaosto on myös itse mieltänyt käsitelleensä etälietesäiliötä osana ilmoituspäätöksen mukaista toimintaa.

(40) Edellä todetun perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo, että tie- ja lupajaosto on käsitellyt ja ratkaissut asian ilmoituspäätöksellä myös etälietesäiliötä koskevilta osin. Saadun selvityksen mukaan muutoksenhakijan asuinrakennus sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä etälietesäiliöstä. Näin ollen muutoksenhakijalla on asiassa valitusoikeus ja hallinto-oikeuden olisi tullut tutkia muutoksenhakijan valitus.

(41) Koska hallinto-oikeudella on ollut asiasta toinen käsitys, hallinto-oikeuden päätös on kumottava. Korkein hallinto-oikeus ottaa asiaa Vaasan hallinto-oikeudelle palauttamatta enemmän viivästyksen välttämiseksi muutoksenhakijan etälietesäiliötä koskevan valituksen välittömästi tutkittavakseen.

(42) Ympäristöluvanvaraiseen toimintaan kuuluvilla toiminnoilla tarkoitetaan ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 3 kohta huomioon ottaen sekä luvanvaraista laitosta että siihen kiinteästi liittyviä muita toimintoja. Ne yhdessä muodostavat lupaharkinnan kohteena olevan toiminnallisen kokonaisuuden. Säännöstä sovelletaan ympäristönsuojelulain systematiikka huomioon ottaen toiminnallisen kokonaisuuden määrittelyyn varsinaisen ympäristölupakäsittelyn lisäksi myös ilmoitusmenettelyssä ratkaistavissa asioissa.

(43) Korkein hallinto-oikeus toteaa, että laitoksen toimintaan kuuluviksi toiminnoiksi katsotaan ilmoitusmenettelyä edellyttävän eläinsuojan lisäksi erilaiset aputoiminnot, kuten lietesäiliöt. Aputoiminnot ovat osa ilmoitusmenettelyssä käsiteltävää toiminnallista kokonaisuutta kuitenkin vain silloin, kun ne sijaitsevat laitoksen yhteydessä tai sen lähialueella. Arvioitaessa aputoimintojen kuulumista osaksi toiminnallista kokonaisuutta tulee etäisyyden lisäksi ottaa huomioon laitoksen ja aputoimintojen päästöjen vaikutusalueet ja niiden mahdollinen päällekkäisyys.

(44) Korkein hallinto-oikeus toteaa selvyyden vuoksi, että eläinsuojien ilmoitusmenettelyssä arvioidaan myös lannan varastointitilan riittävyys. Tässä tarkastelussa otetaan huomioon myös muut kuin toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluvat lietesäiliöt.

(45) Nyt kysymyksessä oleva etälietesäiliö sijoittuu yli kolmen kilometrin etäisyydelle yhtiön tilakeskuksesta, eikä se siten sijaitse ilmoituksenvaraisen laitoksen lähialueella. Korkein hallinto-oikeus pitää selvitettynä, samoin kuin hallinto-oikeus, että tilakeskuksen ja etälietesäiliön välinen etäisyys huomioon ottaen toimintojen vaikutukset eivät kohdistu samalle vaikutusalueelle eikä niiden ympäristövaikutuksia ole tarpeen tarkastella yhdessä.

(46) Edellä esitetyn perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo, että kyseinen etälietesäiliö ei ole osa ilmoituspäätöksen kohteena olevaa toiminnallista kokonaisuutta eikä ilmoitusmenettelyssä siten ole voitu ratkaista etälietesäiliön sijoittumista tai antaa sitä koskevia määräyksiä. Näin ollen Sysmän tie- ja lupajaoston päätös on kumottava etälietesäiliötä koskevilta osin.

(47) Etälietesäiliö ei itsenäisenä toimintana kuulu ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaisiin ilmoitusmenettelyssä ratkaistaviin asioihin, joten edellytyksiä lain 115 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittelylle ei ole. Etälietesäiliö voi kuitenkin edellyttää ympäristölupaa lain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan, mikäli siitä saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

(48) Korkein hallinto-oikeus ei ota välittömästi kantaa siihen, tuleeko etälietesäiliölle hakea ympäristölupaa, kun otetaan huomioon lupajaoston ja hallinto-oikeuden päätökset sekä valituksessa esitetty. Asiassa saatu selvitys kuitenkin osoittaa, ettei voida poissulkea, että etälietesäiliöstä voi aiheutua haittoja sen lähialueella asuville. Kun etälietesäiliön sijoittuminen on virheellisesti käsitelty osana eläinsuojan ilmoitusta, on perusteltua, että asia palautetaan kumotuilta osin jaostolle uudelleen käsiteltäväksi sen harkitsemiseksi, edellyttääkö toiminta ympäristölupaa tai onko asiassa muutoin tarpeen antaa ympäristönsuojelulain mukaisia määräyksiä.

(49) Siltä osin kuin B Oy on vastineessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle katsonut, että asian ratkaiseminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa palauttamatta sitä hallinto-oikeudelle ei ole B Oy:n oikeusturva huomioon ottaen mahdollista, korkein hallinto-oikeus toteaa, että asian käsitteleminen välittömästi korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja sen palauttaminen viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi ei loukkaa oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuteen liittyviä yhtiön oikeuksia.

(50) Asian näin päättyessä ei A:n muista valitusperusteista koskien etälietelantasäiliötä ole tarpeen lausua.

Täytäntöönpanomääräys

(51) Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 124 §:n 3 momentin mukaan tuomioistuin voi päätöksen kumotessaan samalla määrätä, että kumottua päätöstä on edelleen noudatettava, kunnes asia ratkaistaan uudelleen.

(52) Kuten edellä kohdista 38 ja 39 ilmenee, tie- ja lupajaosto on käsitellyt etälietesäiliötä osana ilmoituksenvaraista toimintaa ja muun ohella antanut lupamääräyksen lietesäiliön kattamisesta. Muutoksenhakijan asuinrakennus sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä etälietesäiliöstä, sille johtavan tien läheisyydessä.

(53) Edellä todettuun nähden korkein hallinto-oikeus katsoo, että tie- ja lupajaoston päätöksen noudattaminen myös etälietesäiliötä koskevilta kumotuilta osin on perusteltua, kunnes tie- ja lupajaosto on ratkaissut asian tältä osin uudelleen. Näin ollen korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa ratkaisuosasta ilmenevän kumotun päätöksen noudattamista koskevan määräyksen.

Oikeudenkäyntikulut

(54) Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §, B Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen ja Jaakko Autio sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Olli Dahl ja Olli Malve. Asian esittelijä Laura Leino.