4.12.2013/3833

Yhtiö A oli hakenut ympäristölupaa. Ympäristölupahakemuksessa oli ilmoitettu hakijan yhteystietoina yhtiö A:n yhteystiedot sekä yhteyshenkilönä olevan yhtiö A:n edustajan yhteystiedot.

Asianajotoimisto B:n asianajajat C ja D olivat laatineet yhtiö A:n asiamiehinä vastineen, kun ympäristölupa-asia oli ollut vireillä ympäristölupaviranomaisessa. Vastinekirjelmässä oli mainittu prosessiosoitteeksi Asianajotoimisto B:n yhteystiedot. Vastinekirjelmässä ei kuitenkaan ollut nimenomaisesti todettu, että asiamiesten toimeksianto koskisi ympäristölupa-asiaa myös muutoin. Vastinekirjelmässä ei myöskään ollut pyydetty, että ympäristölautakunnan aikanaan antama päätös toimitettaisiin asiamiehille. Tällaista pyyntöä tai pyyntöä hakijan yhteystietojen täydentämiseen ei ollut esitetty muussakaan yhteydessä.

Ympäristölupaviranomaisen päätös oli aikanaan annettu julkipanon jälkeen ja päätös oli toimitettu yhtiö A:lle lähettämällä se lupahakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Päätöstä ei ollut erikseen toimitettu Asianajotoimisto B:lle.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ympäristölupaviranomaisen menettelyä päätöksen toimittamisessa ei voitu pitää virheellisenä. Tämän vuoksi ja kun vielä otettiin huomioon, että Asianajotoimisto B oli tosiasiassa saanut tiedon ympäristölupaviranomaisen päätöksestä ennen valitusajan päättymistä, asiassa ei ollut esitetty sellaista erittäin painavaa syytä, jonka nojalla yhtiö A:lle olisi palautettava menetetty määräaika valituksen tekemistä varten.

Hallintolainkäyttölaki 22 §, 28 § 1 momentti, 61 § 2 kohta

Ympäristönsuojelulaki 53 § 1 momentti, 54 § 1 momentti, 96 § 1 momentti

Ympäristönsuojeluasetus 9 § 1 momentti 1 kohta

Hallintolaki 12 §, 22 § 3 momentti, 57 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Matti Pellonpää, Sakari Vanhala, Riitta Mutikainen ja Hannu Ranta. Asian esittelijä Irene Mäenpää.