19.12.2014/4025

Pysäköintivirhemaksua koskeneeseen hallinto-oikeuden 31.8.2012 antamaan päätökseen oli haettava valituslupaa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituslupaa hakenut pysäköinninvalvoja ei ollut esittänyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa selvitystä siitä, milloin hallinto-oikeuden päätöksen postitse lähetetty jäljennös oli saapunut pysäköinninvalvojalle. Hallintolain 59 §:n 2 momentin mukaan asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Hyvään hallintoon katsottiin kuuluvan, että viranomaisen rekisteristä tai muista asiakirjoista käy ilmi ajankohta, jona asiakirja on saapunut viranomaiselle. Tämä vaatimus ilmenee muun ohella viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetusta asetuksesta.

Näin ollen pysäköinninvalvojan valituslupahakemus, joka oli saapunut korkeimpaan hallinto-oikeuteen maanantaina 8.10.2012, jätettiin myöhään tehtynä tutkimatta.

Hallintolaki 59 § 1 ja 2 mom.

Hallintolainkäyttölaki 22 §, 26 § 1 mom. ja 51 § 2 mom.

Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 6 § 1 mom. 1 kohta

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Eila Rother, Timo Viherkenttä, Alice Guimaraes-Purokoski ja Leena Äärilä. Asian esittelijä Kari Nieminen.