22.4.2016/1557

Luovuttamispyyntö – Oikeusministeriön päätös – Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen

Antopäivä: 22.4.2016
Taltionumero: 1557
Diaarinumero: 112/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T1557

Korkein hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta oikeusministeriön päätöksestä, joka koski rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista.

Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva vuonna 1976 solmittu sopimus (SopS 15/1980) siihen tehtyine täydennyksineen sekä siihen tehty kahdenvälinen pöytäkirja (SopS 4/2010)

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 1 § 1 momentti, 14 § 1 momentti, 16 § 1 momentti, 17 §, 34 § (1287/2003)

Hallintolainkäyttölaki 7 § (891/2015)

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Irma Telivuo, Anne E. Niemi, Sakari Vanhala, Alice Guimaraes-Purokoski ja Outi Suviranta. Asian esittelijä Elisabeth Vuorenhela.

 
Julkaistu 22.4.2016