20.10.2016/4390

Avustaja on kansainvälistä suojelua koskevassa valituslupahakemuksessa vaatinut palkkiona korkeimmassa hallinto-oikeudessa suoritetuista toimenpiteistä 3,5 työtunnin mukaan yhteensä 443,30 euroa arvonlisäveroineen.

Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (palkkioasetus) 2 §:n 1 momentin mukaan palkkio avustajalle maksetaan tehtävään käytetyn ajan perusteella, jollei samassa asetuksessa toisin säädetä. Asetuksen 7 a §:n (761/2016) 1 momentin 3 kohdan mukaan avustajalle maksetaan kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa tehtävään käytetyn ajan perusteella maksettavan palkkion sijasta asiakohtainen palkkio korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä valituslupa-asiassa 400 euroa ja, jos asia on laadultaan ja laajuudeltaan erityisen vaativa, 1 000 euroa. Pykälän 2 momentin mukaan palkkio on kuitenkin 200 euroa korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa, jos kyse on ulkomaalaislain (301/2004) 101 §:ssä tarkoitetusta ilmeisen perusteettomasta hakemuksesta, 102 §:ssä tarkoitetusta uusintahakemuksesta tai 103 §:ssä tarkoitetusta asian tutkimatta jättämisestä. Saman pykälän 4 momentin mukaan asiakohtainen palkkio kattaa kaikki asiassa suoritetut toimenpiteet. Palkkio kattaa myös samassa yhteydessä tuomioistuimessa ratkaistavana olevan muun oleskelulupa-asian. Asiakohtainen palkkio voidaan vahvistaa ilman laskuerittelyä.

Palkkioasetuksen muutos (761/2016) on tullut voimaan 15 päivänä syyskuuta 2016. Voimaantulosäännöksen mukaan asetuksen voimaan tullessa vireillä olevissa oikeusapuasioissa sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että edellä mainittua palkkioasetuksen muutoksen voimaantulosäännöstä on tulkittava sen kannalta, että asiakohtaisesta palkkiosta säätäminen koskee avustajan palkkion määräämistä tuomioistuimessa. Oikeusapulain 18 §:n 2 momentin mukaan avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen tuomioistuin määrää avustajan tehtävän päättyessä tuomioistuimessa. Koska palkkio määrätään tuomioistuinkohtaisesti, asetuksen voimaantulon kannalta on merkitystä sillä, onko tuomioistuimessa vireillä sellainen pääasia, jossa palkkioasetuksen 7 a § tulisi sovellettavaksi. Näin ollen voimaantulosäännöstä on tulkittava siten, että oikeusapuasian vireilläololla tarkoitetaan sellaisen kansainvälistä suojelua koskevan asian vireilläoloa tuomioistuimessa, jossa avustajan palkkio tulee määrättäväksi oikeusapulain 18 §:n mukaisesti.

Kansainvälistä suojelua koskeva valituslupahakemus on tullut korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireille 20.9.2016, eli palkkioasetuksen muutoksen voimaantulon jälkeen. Muutoksen voimaan tullessa asia ei ole ollut vireillä tuomioistuimessa. Avustajan palkkio määrätään asiakohtaisena. Koska Maahanmuuttoviraston päätöksessä on kyse ulkomaalaislain 103 §:ssä tarkoitetusta tutkimatta jättämisestä, palkkio on 200 euroa.

Ulkomaalaislaki 101 §, 102 § ja 103 §

Oikeusapulaki 17 a § (650/2016) ja 18 § 2 momentti (927/2008)

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista 7 a § (761/2016)

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Matti Pellonpää, Sakari Vanhala, Janne Aer, Petri Helander ja Mikko Puumalainen. Asian esittelijä Anna Mähönen.