3.3.2017/913

Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Turvetuotanto – Luonnonarvojen selvittäminen – Maakuntakaavan ohjausvaikutus – Ympäristölupaharkinta

Antopäivä: 3.3.2017
Taltionumero: 913
Diaarinumero: 4143/1/15, 4167/1/15, 4184/1/15, 4185/1/15, 4198/1/15 ja 3476/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T913

Vaihemaakuntakaavassa oli osoitettu tu-2 -merkinnällä turvetuotantoon pääosin soveltuvia suoalueita. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen käyttöönoton suunnittelussa tuli ottaa huomioon muun ohella luonnonarvot.

Maakuntakaavan perustaksi laaditut selvitykset olivat kaavan tarkkuustaso huomioon ottaen maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n kannalta riittävät. Maakuntakaava ei voinut olla oikeusvaikutuksiinsa nähden lainvastainen sillä perusteella, etteivät selvitykset täyttäneet yksityiskohtaisuudeltaan ympäristölupamenettelyn lupaharkinnan pohjaksi vaadittaville selvityksille asetettavia vaatimuksia. Selvitysten pohjalta oli riittävästi arvioitavissa, että tu-2 -alueet soveltuivat merkinnän selityksen mukaisesti ainakin pääosin turvetuotantoon.

Maakuntakaavan tu-2 -merkintöjen perustana olevan selvityksen merkitys tuli arvioitavaksi ympäristölupamenettelyssä, jossa turvetuotannon sijoituspaikan valintaa ja lupaharkintaa ohjasivat ympäristönsuojelulain 11–13 §:t ja 49 §.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Kari Tornikoski. Asian esittelijä Tuula Pääkkönen. Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys.

 
Julkaistu 3.3.2017