11.8.2017/3822

Asiassa oli kyse kaksipäiväistä musiikkifestivaalia koskevasta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hallinto-oikeus oli muuttanut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ilmoituksen johdosta antamaa päätöstä siten, että päätöksessä olisi tullut rajoittaa meluhaittaa kuten määräämällä musiikin soitto päättymään aiemmin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vaati valituksessaan hallinto-oikeuden päätöksestä, että tapahtuman aikarajoitus palautetaan sen päätöksen mukaiseksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan aikarajoitusten tarpeellisuuden arviointi kuului kunnan harkintavaltaan.

Valitus ei ollut ympäristönsuojelulain 191 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tarpeen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi. Valitusoikeus ei myöskään voinut perustua siihen, että valitukseen olisi säännöksessä tarkoitettu muu perusteltu syy. Valitus oli näin ollen jätettävä tutkimatta valitusoikeuden puuttumisen vuoksi.

Ympäristönsuojelulaki 118 §, 191 § 2 momentti

HE 214/2013 vp

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Janne Aer ja Kari Tornikoski sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Harri Koivusalo ja Seppo Rekolainen. Asian esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.