7.3.2018/1021

Oikeusapu – Avustajan vaihtaminen – Avustajan palkkio – Palkkion määrääminen pääasian käsittelyn jälkeen

Antopäivä: 7.3.2018
Taltionumero: 1021
Diaarinumero: 2093/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T1021

Asianajaja oli pääasiassa laatimassaan valituksessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle pyytänyt, että hänet määrätään päämiehen avustajaksi oikeusapupäätöksessä määrätyn julkisen oikeudenkäyntiavustajan sijalle. Pääasian ratkaisun yhteydessä antamassaan oikeusapua koskevassa päätöksessä korkein hallinto-oikeus oli peruuttanut julkisen oikeudenkäyntiavustajan määräyksen ja määrännyt asianajajan avustajaksi. Korkein hallinto-oikeus oli hylännyt avustajan palkkiovaatimuksen, koska hän ei ollut esittänyt palkkiolaskua.

Asianajaja oli korkeimmalle hallinto-oikeudelle pääasiaratkaisun antamisen jälkeen tekemässään hakemuksessa vaatinut palkkion määräämistä pääasiassa suorittamistaan toimenpiteistä. Asianajajan mukaan hän oli vasta pääasiassa annetun päätöksen tiedoksi saatuaan tiennyt voivansa laskuttaa valtiota toimenpiteistään asiassa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että vaikka oikeudenkäyntiavustajan vaihtamista koskeva asia oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa johdonmukaisesti noudatetun käytännön mukaisesti ratkaistu oikeusapuasiana vasta pääasian yhteydessä, oli kuitenkin selvää, että oikeusapu oli ollut myöntämisestään lähtien voimassa kaikissa oikeusasteissa, joissa asiaa käsiteltiin.

Asianajaja oli korkeimman hallinto-oikeuden pyynnöstä toimittanut päämiehensä aiemman avustajan suostumuksen avustajan vaihdolle. Lisäksi asianajajaa oli saantitodistuksin toimitetussa vastaselityspyynnössä pyydetty toimittamaan avustajan palkkiolasku 14 päivän kuluessa toteamuksin, että asia voitiin ratkaista tämän jälkeen, vaikka vastaselitystä ei ollut toimitettu. Asianajaja ei ollut korkeimmalta hallinto-oikeudelta pyytämänsä lisäajan päätyttyäkään toimittanut vastaselitystä tai laskua.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei avustajan palkkiosta voitu hakemuksessa esitetyllä perusteella päättää erikseen vasta pääasiaratkaisun antamisen jälkeen esitetyn palkkiolaskun perusteella. Tämän vuoksi hakemus hylättiin.

Oikeusapulaki 8 § 1 momentti, 9 § 2 momentti, 13 §, 17 § 1 momentti, 18 § 1 ja 2 momentti

Hallintolainkäyttölaki 35 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Kristina Björkvall.

 
Julkaistu 7.3.2018