7.6.2018/2743

A oli sairastanut aivoinfarktin, jonka seurauksena hänen vasen puolensa oli halvaantunut ja hänellä oli afasia. A ei afasian vuoksi kyennyt puhumaan. Hän liikkui pyörätuolilla ja tarvitsi aina toisen henkilön apua kodin ulkopuolella liikkuessaan. A:lle vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (vammaispalvelulaki) nojalla myönnetty kuljetuspalvelu oli kuntayhtymän yhtymähallituksen jaoston päätöksellä lakkautettu.

Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n valituksen jaoston päätöksestä katsoen, ettei A kuljetuspalvelun ja siihen liittyvän saattajapalvelun avullakaan kykene omatoimisesti suoriutumaan tavanomaisen elämän toiminnoista eikä häntä tästä syystä tullut pitää vaikeavammaisena henkilönä.

Korkein hallinto-oikeus kumosi jaoston ja hallinto-oikeuden päätökset ja palautti asian jaostolle kuljetuspalvelun järjestämiseksi vaaditun mukaisesti. Vammaispalvelulaissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa ei ole kuljetuspalvelun saamisen edellytykseksi säädetty, että henkilön tulisi pystyä suoriutumaan omatoimisesti ilman toisen henkilön apua tavanomaiseen elämään kuuluvasta liikkumisestaan ja muista tavanomaisista elämän toiminnoistaan. Sen sijaan kunnan velvollisuutena on järjestää vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu vammaispalveluasetuksen 1 §:n 1 momentin mukaisesti siten, että se tukee vaikeavammaisen henkilön omatoimista suoriutumista. A:lla oli erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, eikä hän voinut vammansa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Hän oli siten vammaispalveluasetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu vaikeavammainen henkilö. A:n olosuhteista ja avun tarpeista esitetty selvitys osoitti, että hän tarvitsi vammansa vuoksi välttämättä kuljetuspalvelua saattajapalveluineen ja avustamislisineen suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1 § ja 8 § 2 momentti

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1 § ja 5 § 1 momentti

Ks. myös KHO 1999:13

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Anna Heikkilä.