13.6.2018/2835

Sosiaalihuollon asiakasmaksu – Lastensuojelu – Sijaishuolto – Maksun määrääminen – Lapsilisä

Antopäivä: 13.6.2018
Taltionumero: 2835
Diaarinumero: 3353/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T2835

Perusturvalautakunnan alainen viranhaltija oli tehnyt päätöksen lautakunnan huostaanotetun ja sijaishuoltoon sijoitetun lapsen lapsilisän perinnästä kunnalle. Lautakunta oli hylännyt huoltajan oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeus oli jättänyt huoltajan valituksen tutkimatta, koska se piti viranhaltijan päätöstä vain Kansaneläkelaitokselle tehtynä esityksenä lapsilisän maksamisesta kunnalle.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että viranhaltijan ja lautakunnan päätökset koskivat asiakasmaksun määräämistä päätösten perusteluissa mainittujen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain säännösten nojalla. Koska asiakasmaksulain asiassa sovellettavaksi tulleen aiemman 15 §:n 4 momentin (387/2008) mukaan hallinto-oikeuden päätökseen ei saanut valittamalla hakea muutosta, korkein hallinto-oikeus poisti hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn valitusosoituksen ja jätti huoltajan valituksen tutkimatta.

Äänestys 3–2.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 4 § 4 kohta, 7 §, 14 § ja 15 § (387/2008)

Lapsilisälaki 11 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Outi Suviranta, Pekka Aalto (eri mieltä), Maarit Lindroos ja Toomas Kotkas (eri mieltä). Asian esittelijä Marja-Liisa Judström.

 
Julkaistu 13.6.2018