3.10.2018/4481

Asiassa oli kysymys lastensuojelulain 75 §:ssä tarkoitetun jälkihuolto-oikeuden alkamisajankohdasta tilanteessa, jossa huostaanotettuna ja kodin ulkopuolisessa sijaishuollossa ollut lapsi oli ennen huostassapidon lopettamista ollut mainitun lain 49 §:n 3 momentin mukaisesti väliaikaisesti sijoitettuna kotiin vanhempiensa hoidettavaksi ja kasvatettavaksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että huostassapidon aikana sosiaalihuollosta vastaava kunnan toimielin päättää viime kädessä lapsen huollon ja hoidon sisällöstä myös lastensuojelulain 49 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tilanteessa. Lapsi on siten sijaishuollossa myös sinä aikana, jolloin hän on huostaanotettuna sijoitettuna kotiin mainitun säännöksen mukaisesti. Tähän nähden lapsen oikeus jälkihuoltoon alkoi huostassapidon päättymisajankohdasta eikä siitä ajankohdasta, jolloin lastensuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen väliaikainen sijoitus kotiin alkoi.

Lastensuojelulaki 40 §, 45 § 1 momentti, 49 §, 75 § ja 76 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Katariina Flinkman.