23.11.2018/5533

Virasto oli valtion virkamieslain 19 §:n 1 momentin nojalla määrännyt virkamiehen tämän terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin virkamiehen tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämiseksi.

Valtion virkamieslain 57 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston tai viraston tekemään virkamiestä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Lain 57 §:n 3 momentissa säädetään niistä päätöksistä, joihin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallinto-oikeus katsoi virkamiehen valituksesta, että viranomaisen päätös merkitsi puuttumista perustuslain 7 §:ssä turvattuun yksilön henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Määräyksellä oli myös sellainen vaikutus valittajan oikeuteen tai velvollisuuteen, että hänellä oli oikeus saattaa asia muutoksenhakuelimen tutkittavaksi. Tämän vuoksi ja kun muutoksenhakuoikeutta työkyvyn selvittämistä koskevan määräykseen ei ollut valtion virkamieslaissa kielletty, päätös oli muutoksenhakukelpoinen. Valittajan valitusoikeus ei riippunut siitä, oliko valittaja noudattanut määräystä vai ei.

Hallinto-oikeus hylkäsi valittajan valituksen. Korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen.

Suomen perustuslaki 7 § 1 momentti

Valtion virkamieslaki 19 § 1 momentti sekä 57 § (177/2013) 1 ja 3 momentti

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto ja Ari Wirén. Asian esittelijä Emil Waris.