8.4.2019/1392

Asiassa oli kysymys vesialueen täyttöä koskevasta vesirakennushankkeesta, jonka toteuttamisesta oli ympäristönsuojelusta annetun maakuntalain (2008:124) 15 §:n ja 24 §:n mukaisessa miljögranskning-menettelyssä annettu määräyksiä. Valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen asiassa antamasta päätöksestä edellytti valitusluvan myöntämistä.

Landskapslagen (2008:124) om miljöskydd 15 § och 24 §

Vattenlag för landskapet Åland 4 kap. 1 §, 4 kap. 4 § och 6 kap. 4 §

Ahvenanmaan itsehallintolaki 27 § 23 kohta

Vesilaki 15 luku 6 § 1 mom. (975/2017)

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari ja Pekka Aalto sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Mikael Hildén ja Harri Koivusalo. Asian esittelijä Irene Mäenpää.