26.8.2019/3821

Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijä oli määrännyt lakimies A:lle 500 euron suuruisen oikeudenkäyntimaksun korkeimman hallinto-oikeuden 9.5.2019 antamasta päätöksestä, jolla A:n valituslupahakemus koskien hänen palkkiovaatimuksensa osittaista hylkäämistä hallinto-oikeudessa oli hylätty. Toimisto B, jonka palveluksessa oikeusapupäätöksellä avustajaksi määrätty A oli aiemmin työskennellyt, vaati korkeimmassa hallinto-oikeudessa 7.6.2019 saapuneella hakemuksella A:lle määrätyn oikeudenkäyntimaksun poistamista ilmeisen virheen vuoksi ylimääräisin muutoksenhakukeinoin tai tuomioistuinmaksulain 11 §:n nojalla oikaisuna.

Koska A:lle määrättyyn oikeudenkäyntimaksuun oli mahdollista hakea muutosta tuomioistuinmaksulain 11 §:ssä säädetyin säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin, ylimääräinen muutoksenhaku ei ollut asian käsittelyn tässä vaiheessa käytettävissä oleva oikeussuojakeino. Oikeudenkäyntimaksua ei ollut kohdistettu toimisto B:hen. Maksu ei vaikuttanut B:n oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun hallintolain 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Kun otettiin huomioon hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentti ja 68 §, hakijalla ei ollut puhevaltaa myöskään ylimääräistä muutoksenhakua koskevassa asiassa. Ylimääräistä muutoksenhakua koskeva hakemus oli näillä perusteilla jätettävä tutkimatta.

Hallintolainkäyttölaki 6 § 1 momentti, 51 § 2 momentti, 58 §, 63 § 1 ja 3 momentti ja 68 §

Tuomioistuinmaksulaki 6 § 1 momentti ja 11 § 1 momentti

Hallintolaki 11 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Petri Helander ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Suvi Leskinen.