31.1.2020/433

Luonnonsuojelu – Luonnonsuojelualueen perustaminen – Valitusoikeus – Yhdistys – Yhdistyksen tarkoitus – Luonnon- ja ympäristönsuojelun edistäminen – Rauhoitusmääräys – Maastopyöräily

Antopäivä: 31.1.2020
Taltionumero: 433
Diaarinumero: 6081/1/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:T 433

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) oli kaupungin hakemuksesta päättänyt yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta. Päätökseen sisältyneiden rauhoitusmääräysten mukaan pyöräily oli alueella sallittu vain siihen osoitetulla reitillä. Hallinto-oikeus oli jättänyt muun ohella Korson Kaiku ry:n valituksen ELY-keskuksen päätöksestä tutkimatta. Hallinto-oikeus oli perusteluissaan todennut, ettei yhdistyksellä voitu sen säännöissä määritelty tarkoitus huomioon ottaen katsoa olevan asiassa valitusoikeutta luonnonsuojelulain 61 §:n 3 momentin perusteella. Hallinto-oikeuden mukaan suojelualueen perustamista koskevaa päätöstä ei ollut myöskään hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kohdistettu yhdistykseen, eikä päätös välittömästi vaikuttanut sen oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun.

Korson Kaiku ry:n tarkoituksena oli sen sääntöjen mukaan edistää muun ohella urheilun ja eri-laisten liikuntamuotojen harrastusta sekä toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta. Korkein hallinto-oikeus totesi, että luonnonsuojelulain 61 §:n 3 momentin mukaan valitusoikeuden edellytyksenä ei ollut, että luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen olisi yhdistyksen ainoa tai pääasiallinen tarkoitus. Valitusoikeutta koskevaa säännöstä ei myöskään ollut syytä tulkita supistavasti, kun otettiin huomioon mainitun säännöksen esitöistä ilmenevä ja perustuslakiin kytkeytyvä tavoite vaikutusmahdollisuuksien laajentamiseen.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen siltä osin kuin hallinto-oikeus oli jättänyt Korson Kaiku ry:n valituksen tutkimatta ja palautti asian tältä osin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi yhdistyksen valituksen tutkimista varten.

Suomen perustuslaki 20 § 2 momentti

Luonnonsuojelulaki 61 § 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Pekka Aalto ja Monica Gullans. Asian esittelijä Tuire Taina.

 
Julkaistu 31.1.2020