19.2.2020/675

Maatalouden tukioikeudet kansallisesta varannosta – Tukikelpoinen maatalousmaa – Pysyvien viljelykasvien pinta-ala – Maataloustoiminta – Luonnontilainen suoalue – Karpalo

Antopäivä: 19.2.2020
Taltionumero: 675
Diaarinumero: 13/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:T675

Asiassa oli ratkaistavana, voitiinko karpalon kasvualustana olevaa suoaluetta pitää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 (tukiasetus) tarkoitettuna maatalous-maana, jota käytetään maataloustoimintaan.

Asiassa oli kysymys 75,52 hehtaarin suuruisesta suoalueesta, jolla kasvoi karpaloa luonnonvaraisena. Tuenhakija oli poistanut alueelta puustoa ja istuttanut sinne 1 200 uutta karpalon tainta sekä jakanut olemassa ollutta karpalokasvustoa uusille kasvupaikoille. Alueella liikkumista oli helpotettu kulkuväyliä tekemällä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvontahavaintojen mukaan lohkot koostuivat viljelemättömästä luonnontilaisesta rämeestä ja nevasta. Lohkoja ei hyväksytty tukikelpoiseksi maatalousmaaksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan viljelykiertoon kuulumaton monivuotinen karpalo voi sinänsä olla tukiasetuksessa tarkoitettu pysyvä viljelykasvi ja viljellyn karpalon kasvualusta voi siten olla maatalousmaata pysyvien viljelykasvien pinta-alana. Arvioitaessa sitä, onko kysymys pysyvien viljelykasvien pinta-alasta ja maatalousmaasta, ratkaisevaa on alueen tosiasiallinen käyttö. Valittaja oli toimillaan pyrkinyt edistämään luonnontilassa kasvavien karpaloiden kasvua ja jossain määrin istuttanut karpaloiden taimia alueelle pyrkimyksenä lisätä karpaloiden määrää. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kysymyksessä ollutta rämettä ja nevaa, joilla luonnonvaraisesti kasvavien karpaloiden kasvua oli edellä kuvatuin toimin pyritty edistämään, ei voitu pitää tosiasialliselta käytöltään tukiasetuksessa tarkoitettuna pysyvien viljelykasvien pinta-alana eikä mainittuja toimia maataloustoimintana. Tuenhakijan valitus hylättiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 4 artikla ja 32 artikla

Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle 17 §

Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä 2 § 4 kohta ja 4 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Timo Räbinä ja Tero Leskinen. Asian esittelijä Heidi Jääskeläinen.

 
Julkaistu 19.2.2020