Muu päätös 2833/2014

Asia Valitus alueelliseen ja paikalliseen radiotoiminnan harjoittamiseen myönnetyistä toimiluvista

Valittaja Timo Uusi-Kerttula, perustettavan yhtiön AMFM Oy:n lukuun, Helsinki

Päätös, jota valitus koskee

Valtioneuvosto 31.10.2013 diaarinro LVM/902/07/2013

Asian aikaisemmat vaiheet

Valtioneuvosto on julistanut haettavaksi 15:n hakuilmoituksessa tarkemmin yksilöityjen radiotaajuuskokonaisuuksien ohjelmistotoimiluvat alueellisen ja paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseen toimilupakaudelle 1.11.2013–31.12.2019.

Valtioneuvostolle on toimitettu kaikkiaan 20 hakemusta. Hakemukset ovat jakautuneet siten, että kutakin hakuilmoituksessa tarkoitettua radiotaajuuskokonaisuutta kohden on ollut vähintään kaksi hakijaa.

Perustettava yhtiö AMFM Oy on hakenut toimilupaa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuuksilla Tampere 8, Turku 6 ja Helsinki 6.

Valtioneuvoston päätös toimilupien myöntämisestä

Valtioneuvosto on yleisistunnossa tehdyllä päätöksellä myöntänyt, siltä osin kuin asiasta on kysymys korkeimmassa hallinto-oikeudessa, toimiluvan radiotoiminnan harjoittamiseen Järviradio Oy:lle radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1799/2009) 5 §:ssä (oikeastaan radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 614/2013 4 §:ssä) tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella Tampere 8, Radio Satellite Finland Oy:lle mainitussa asetuksessa tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella Turku 6 ja Spin Media Oy:lle mainitussa asetuksessa tarkoitetulla taajuuskokonaisuudella Helsinki 6.

Päätöstä on perusteltu valtioneuvoston yleisistunnon pöytäkirjassa seuraavasti:

Valtioneuvosto myöntää ohjelmistoluvat televisio- ja radiotoiminnan kokonaisuus huomioon ottaen ja pyrkii sananvapauden edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden sekä yleisön erityisryhmien tarpeet. Myös paikallisradioiden asema on otettu arvioinnissa huomioon.

Toimiluvat on myönnetty toimilupakaudelle 1.11.2013–31.12.2019.

Valtioneuvosto on päätöksellään hyväksynyt asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen päätösehdotuksen 31.10.2013. Ministeri Viitasen päätösehdotuksen yksityiskohtaisina perusteluina on lausuttu siltä osin kuin nyt on kysymys muun ohella seuraavaa:

Päätöksen yksityiskohtaiset perustelut

Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö päivittää radiotaajuuksien käyttösuunnitelmaa puolivuosittain yhteistyössä Viestintäviraston kanssa. Viestintävirasto koordinoi radiotoimijoiden esitysten pohjalta uusia käyttöön otettavia radiotaajuuksia, jotka valtioneuvosto julistaa haettaviksi. Edellinen päivitys tehtiin kevään 2013 aikana.

Tällä kertaa koordinoinnin perusteella julistettiin haettavaksi 15 uutta radiotaajuuskokonaisuutta, joiden hakuaika päättyi 12.9.2013. Nyt käyty päivityskierros tulee olemaan viimeinen laajamittaisempi päivitys, jonka jälkeen taajuuksien käyttösuunnitelmaan ei enää koordinoida uusia taajuuksia näin suuressa mittakaavassa, sillä uudet alueet saattavat häiritä jo olemassa olevien taajuuksien kuuluvuutta. Ministeriö vastaanotti 20 ohjelmistolupahakemusta ja hakemukset jakautuivat siten, että kutakin radiotaajuuskokonaisuutta kohden osoitti kiinnostuksensa vähintään kaksi radiotoimijaa. Näin ollen ministeriö arvioi päätöksessään kunkin radiotaajuuskokonaisuuden osalta, mitkä olisivat tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut taajuuksien tehokkaan käytön kannalta.

Jaettavien taajuuskokonaisuuksien merkittävä määrä lisää radiotoimijoiden välistä kilpailua. Lisääntyvä kilpailu ja radiotoimijoiden määrän kasvu tietyllä alueella tarkoittaa myös radiomainosten kokonaismäärän kysynnän kasvua kyseisissä kaupungeissa, mikä saattaa alentaa radiomainonnan hintatasoa. Tämä saattaa mahdollistaa radiomainonnan myös sellaisille toimijoille, jotka eivät ole aikaisemmin pystyneet markkinoimaan palveluitaan tai hyödykkeitään kuluttajille radiomainonnan avulla.

Tällä päätöksellä myönnetään toimilupa alueelliseen ja paikalliseen radiotoimintaan taajuuksien käyttösuunnitelmassa osoitetulla tavalla seuraaville radiotaajuuskokonaisuuksille:

(---)

Tampere 8: Kankaanpää 98,3 MHz ja Nokia 107,4 MHz.

(---)

Turku 6: Turku 92,2 MHz.

(---)

Helsinki 6: Helsinki 101,4 MHz.

(---)

Taajuuksien käyttösuunnitelma

(---)

Asian käsittely

Toimiluvat julistettiin haettaviksi julkaisemalla hakuilmoitus 15.8.2013 ministeriön verkkosivuilla sekä 19.8.2013 virallisessa lehdessä. Hakuaika päättyi 12.9.2013.

Hakuilmoituksen lisätiedoissa toimiluvanhakijoita pyydettiin toimittamaan seuraavat tiedot:

1. Hakijan yhteystiedot ja OVT-tunnus sähköistä laskua varten

2. Kaupparekisteriote tai vastaava selvitys hakijasta

3. Selvitys hakijan omistussuhteista

4. Kuvaus suunnitellusta ohjelmatoiminnasta

5. Suunnitelma ohjelmistojen jakelun järjestämisestä ja toiminnan käynnistämisen aikataulu

6. Ohjelmiston suunniteltu näkyvyysalue

7. Arvio toiminnan vaatimista investoinneista ja niiden rahoituksesta

8. Arvio liiketoiminnan ja katsoja- tai kuuntelijamäärien tai -osuuksien kehityksestä

9. Jäljennös hakijan viimeksi vahvistetusta tilinpäätöksestä

10. Tilintarkastajien lausunto hakijan tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta

11. Muut toimiluvan edellytyksiä arvioitaessa tarvittavat tiedot

12. Tiivistelmä hakemuksen keskeisestä sisällöstä

Sovellettavat säädökset

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:n mukaan radiotoiminnan harjoittamiseen viestintämarkkinalain (393/2003) 2 §:ssä tarkoitetussa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa on haettava valtioneuvostolta toimilupa. Lain 9 §:n mukaan toimiluvan julistaa haettavaksi ja myöntää valtioneuvosto.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaan julistaessaan haettavaksi ja myöntäessään toimilupia toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon asianomaisella alueella harjoitettava televisio- ja radiotoiminta kokonaisuudessaan ja pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä yleisön erityisryhmien tarpeet.

Lain 10 §:n 2 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle, joka on vakavarainen ja jolla on ilmeinen kyky säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan.

Lain 11 §:n mukaan toimilupaviranomaisella on oikeus antaa toimilupiin liittyviä ohjelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta tarpeellisia määräyksiä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa myös määräyksiä, jotka koskevat lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä, vuorokautista lähetysaikaa ja lähetystekniikkaa ja siirtokapasiteettia.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain edellytysharkinta tapahtuu kahdessa päävaiheessa, jotka ovat luonteeltaan osin erilaisia.

Lain 10 §:n 2 momentin nojalla ratkaistaan ensin hakijan yleinen kelpoisuus harjoittaa radiotoimintaa. Jos hakija ei täytä näitä edellytyksiä, hakemus hylätään tällä perusteella. Lain 10 §:n 1 momentissa säädettyjä seikkoja ei silloin harkita. Hakemus voidaan hylätä 10 §:n 2 momentin nojalla silloinkin, kun hakijoita on vain yksi. Sääntelyn tarkoituksena on estää toimiluvan myöntäminen hakijalle, jolla ei ole esitetyn selvityksen perusteella lainkaan edellytyksiä hoitaa asianmukaisesti radiotoimintaa. Jos hakija täyttää tai hakijat täyttävät lain 10 §:n 2 momentin mukaiset edellytykset, on hakemuksia arvioitava lain 10 §:n 1 momentissa säädettyjen seikkojen kannalta.

Lain 10 §:n 2 momentissa edellytetään vakavaraisuutta ja ilmeistä kykyä harjoittaa säännöllistä toimiluvanmukaista radiotoimintaa. Toimilupaviranomaisen tulee esitetyn selvityksen perusteella voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan. Hakijaa on pidettävä vakavaraisena, jos asiakirjoista ei muuta ilmene. Arvioitaessa hakijan taloudellisten voimavarojen riittävyyttä on otettava huomioon muiden seikkojen ohessa toiminnan laatu ja laajuus.

Taloudellisilla voimavaroilla tarkoitetaan säännöksessä hakijan omien varojen lisäksi myös hakijan mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahoitusta. Olennaista asiaa ratkaistaessa ovat hakijan esittämät suunnitelmat ja selvitykset sekä erityisesti arvio niiden uskottavuudesta. Arvioon saattavat vaikuttaa hakijan maksuvalmiuden lisäksi esimerkiksi tiedot hakijan luottokelpoisuudesta sekä myönnettävän toimiluvan hakijan taloudellista asemaa parantava vaikutus sekä toimiluvan mahdollistaman toiminnan aikanaan tuoma tulorahoitus. Arvioon sisältyy epävarmuustekijöitä ja säännöstä on sovellettava tämän vuoksi varovaisesti. Säännöksen merkitys vaihtelee käytännössä tapauskohtaisesti. Jos hakijana on uusi yhteisö, joka ei ole aiemmin harjoittanut radio- tai muuta toimintaa, edellytyksen täyttyminen on tutkittava huolellisesti. Alalla pitkään toimineen yhtiön osalta edellytyksen voidaan katsoa täyttyvän, jos mitään erityisiä syitä epäillä taloudellisten voimavarojen riittävyyttä ei ilmene.

Lain 10 §:n 1 momentin ohjaamana yleiset edellytykset täyttäneistä hakijoista valitaan tilanteesta riippuen joko yksi tai useampi hakija, jolle toimilupa myönnetään. Valintatapa on luonteeltaan kilpailu, jossa hakijat asetetaan säännöksessä esitettyjen seikkojen avulla paremmuusjärjestykseen.

Lain 10 §:n 1 momentin lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus. Säännös voidaan nähdä päätöksentekoprosessin kokonaisuutta ohjaavana siten, että kutakin toimilupahakemusta tulee tarkastella suhteessa luvanvaraisen radiotoiminnan kokonaisuuteen. Tämä kokonaisuus korostuu valtakunnallisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa.

Hakemusten arvioinnissa on keskeisessä asemassa kunkin hakijan esittämä toiminta-ajatus, jossa määritellään, minkälaiseksi radio-ohjelmiston sisältö muodostuu ja minkälaiselle yleisölle se on suunnattu.

Lain 10 §:n 1 momentissa varsinaisina arviointikriteereinä ovat sananvapauden edistäminen sekä ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden sekä yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaaminen.

Sananvapauden edistämiseksi toimilupapäätöksillä tulee pyrkiä siihen, ne edistävät oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain esitöissä (HE 34/1998 vp) on todettu, että toimilupia myönnettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei viestintä keskity tavalla, joka olisi omiaan vaarantamaan sananvapautta. Toimilupia myönnettäessä tulee pyrkiä radiotoimilupien myöntämiseen usealle toisistaan riippumattomalle hakijalle. Sananvapauden edistämistä tarkastellaankin tässä yhteydessä toimilupien hakijatahojen ja hakijoiden omistuksen monimuotoisuuden näkökulmasta. Tarkastelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että omistuksen monimuotoisuuden korostaminen saattaa joissakin tapauksissa johtaa toimijakentän pirstoutumiseen. Tämä puolestaan saattaa heikentää toiminnan harjoittajien toimintaedellytyksiä ja tätä kautta heikentää sananvapauden toteutumista. Hakijatahojen arvioinnissa olennaista on myös se, että hakemusta tarkastellaan osana kokonaisuutta.

Ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja eritysryhmien tarpeet ovat osa sananvapauden edistämistä. Ne ovat osin päällekkäisiä käsitteitä sananvapauden kanssa, mutta hakemusten arvioinnissa niillä on myös itsenäinen merkitys.

Verrattaessa lähtökohtaisesti samanlaista ohjelmistoa tarjoavien hakijoiden hakemuksia keskenään tulee arvioitavaksi kunkin hakijan ohjelmiston sisältöjen monipuolisuus esimerkiksi musiikin tai puheosuuksien sisällön suhteen. Harkinnassa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisemmin toiminnan harjoittajan oikeuteen päättää ohjelmistonsa sisällöstä.

Erityisryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia vähemmistöjä, joiden etu ei välttämättä tule turvatuksi pelkästään esimerkiksi kilpailun avulla. Toimiluvanvaraisessa radiotoiminnassa erityisryhmien merkitys ei ole erityisen korostunut ja sen on osin päällekkäinen ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden kanssa.

Toimilupaviranomaisella on oikeus liittää toimilupiin määräyksiä televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 11 §:n mukaisesti. Ohjelmistojen sisältöjä koskevissa määräyksissä kiinnitetään huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisemmin toiminnan harjoittajan oikeuteen päättää ohjelmistonsa sisällöstä. Toimilupamääräyksiä asetettaessa otetaan huomioon myös toiminnan taloudelliset edellytykset. Toimilupamääräyksillä edistetään lain 10 §:n 1 momentin mukaisten seikkojen toteutumista. Toimilupamääräyksiä asetettaessa otetaan huomioon myös eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä 27/2005 vp esitetty lausuma, joka sisältyi eduskunnan vastaukseen televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta HE 82/2005 vp. Lausuman mukaan valtioneuvoston uusia toimilupia myöntäessään tulee huolehtia siitä, että toimilupamääräykset ovat niin selkeitä ja täsmällisiä, että ne ohjaavat tehokkaasti toimiluvanhaltijan harjoittamaa toimintaa.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 14 §:n mukaan säännöllinen toimiluvanmukainen toiminta tulee aloittaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa toimilupakauden alkamisesta kaikilla niillä taajuuksilla tai alueilla, johon toimilupa oikeuttaa. Toimilupaviranomainen voi myöntää toimiluvan haltijan hakemuksesta poikkeuksen toiminnan aloittamisajankohtaan, mikäli siihen on toiminnan edellytyksiin liittyvä erityisen painava syy. Toimiluvan raukeamisesta ja menettelyistä säädetään televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 14 §:ssä.

Hakemukset

Spin media Oy (myöhemmin Spin FM)

Spin Fm hakee toimilupaa taajuuskokonaisuuksille Helsinki 6, Tampere 7 ja Turku 6.

Spin Fm soittaa ulkomaista ja kotimaista urbaania pop-musiikkia. Spin FM on kaksikielinen radio, jossa ohjelmat juonnetaan puoliksi suomeksi ja puoliksi englanniksi. Ohjelmasisältö rakentuu viikolla pääsääntöisesti uuden musiikin, ajankohtaisten globaalien musiikki- ja viihdeuutisten, haastattelujen ja kilpailujen ympärille. Kanava käsittelee myös kulttuuria, taidetta, elokuvia, urheilua sekä se uutisoi erilaisista tapahtumista. Spin FM:n sisältö on suunnattu urbaaneille kaupunkilaisille kansainvälisellä ilmeellä ja kanava huomioi ohjelmissaan maahanmuuttajia sekä Suomessa asuvia eri kulttuuritaustaisia kuulijoita.

Tällä hetkellä Spin FM toimii Helsingissä lyhytaikaisilla toimiluvilla ja se on toiminut alalla noin viisi vuotta.

(---)

Oy Basso Media Ltd. (myöhemmin Bassoradio)

Bassoradio hakee ensisijaisesti radiotaajuuskokonaisuutta Helsinki 5 ja toissijaisesti taajuutta Helsinki 6.

Bassoradio hakee radiotaajuutta täysin uudelle radiokanavalle. Toistaiseksi nimetön radiokanava rakentuisi monikulttuurisesta ja kansainvälistyvästä ilmapiiristä 16–30-vuotiaille nuorille tiedostaville aikuisille. Musiikillisesti radiokanava keskittyy kansainvälisestikin merkittävään ja maailmalla nuoria aikuisia yhdistävään tanssimusiikkiin, jolle ei Suomessa tällä hetkellä ole omaa radiokanavaa. Bassoradion monimedia-alusta koostuu puolivaltakunnallisesta radiokanavasta, videotuotannosta, verkkoyhteisöstä sekä erinäisistä tapahtumista.

Bassoradio toimii tällä hetkellä puolivaltakunnallisena radiokanavana.

Radio Satellite Finland Oy (myöhemmin Satellite)

Satellite hakee taajuuskokonaisuuksia Helsinki 6, Turku 6, Tampere 7, Jyväskylä 5 ja Oulu 5.

Satelliten tarkoitus on perustaa uusi englanninkielinen radiokanava. Uuden radiokanavan nimi olisi Moss-cow. Kanava olisi uusi kaupunkiradio keskittyen lähetyskaupunkien kiinnostavimpiin paikkoihin ja tapahtumiin englantia puhuville ja ymmärtäville. Satelliten taustalla toimivat Radio Sputnikin toimijat, joilla on pitkä kokemus vieraskielisenä kanavana toimimisesta Suomessa. Kohderyhmänä Mos-cow -kanavalla olisivat Suomessa asuvat ulkomaalaiset ja keskituloiset sekä sitä varakkaammat ulkomaalaiset turistit ikäjakaumaltaan 25–45-vuotiaat.

Radio Sputnik toimii tällä hetkellä valtakunnallisella toimiluvalla.

(---)

AMFM Oy

AMFM Oy hakee taajuuskokonaisuuksia Helsinki 6, Tampere 8 ja Turku 6.

AMFM Oy hakee toimilupaa talouteen ja politiikkaan keskittyvään Radio Puhe -kanavaan, jossa puheen osuus viikoittaisesta ohjelma-ajasta on vähintään 75 prosenttia. Pääkohderyhmänä olisivat työikäiset, aktiiviset kaupunkilaiset joiden ikähaarukka on 25–55-vuotta. Kanava tuottaisi itse pääosan ohjelmistostaan suomen kielellä. Kanava ei lähettäisi urheiluohjelmia. AMFM Oy toisi päivittäin esiin valtakuntamme poliittisia ja taloudellisia kysymyksiä ottamalla mukaan lähetykseen poliitikkoja, kansalaisaktivisteja ja talouden tuntijoita. Kanava tarjoaisi ohjelmistoa myös muun muassa uskontoihin ja maahanmuuttajia koskettaviin liikemaailmaan kysymyksiin liittyen.

AMFM Oy olisi täysin uusi radiokanava.

(---)

Radiotoiminnan kokonaisuus

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus. Liikenne- ja viestintäministeriö päivittää radiotaajuuksien käyttösuunnitelmaa noin puolivuosittain ja syksyn kesän 2013 taajuussuunnittelun aikana asetukseen lisättiin nyt haettavana olevat taajuuskokonaisuudet.

Tällä hetkellä haettavina olevien alueiden ohjelmistolupien haltijat on lueteltu alla:

Tampereen alueella toimivat ainakin Tampereen yliopiston Radio Moreeni, SBS Finland Oy:n Radio City Tampere, Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy, Kustannusliike Aluelehdet Oy:n Radio Manta, SBS Finland Oy:n Iskelmä Tampere sekä Huittisten Sanomalehti Oy.

(---)

Turun alueella toimivat ainakin Turun Paikallisradio Oy Zoom FM, Salon Alueradio Oy Radio Melodia 882 ja Auran Aallot Salon kanavilla, Turun Lähiradioyhdistys Oy, SBS Finland Oy:n kanavat Iskelmä Turku ja Radio Sata.

Helsingin alueella toimivat ainakin Sanoma News Oy:n Helsingin Sanomat, Metroradio Finland Oy, SBS Finland Oy:n kanavat Iskelmä Helsinki ja Radio City, Beafina Oy:n Radio Sun Helsinki, Samfundet Folkhälsan ja Radio Foni.

(---)

Ohjelmistoluvanhaltijoiden lisäksi haettavilla alueilla toimii radiokanavia Viestintäviraston myöntämien lyhytaikaisten tai teknisten lähettimien avulla sekä valtakunnallisia radiokanavia.

Yleiset edellytykset

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 2 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle, joka on vakavarainen ja jolla on ilmeinen kyky säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan. Kaikkien hakijoiden voidaan arvioida olevan vakavaraisia ja niillä on ilmeinen kyky toimiluvan mukaiseen toimintaan. Hakijoiden taseet ovat riittävän vahvat ja niillä on riittävä maksuvalmius selviytyäkseen esittämänsä toiminnan harjoittamisesta.

Hakemusten vertailu

Hakemukset jakautuivat haettaville taajuuskokonaisuuksille seuraavasti:

(---)

Tampere 8: Järviradio, AMFM Oy

(---)

Turku 6: Beafina Oy, Radio Satellite Finland Oy, AMFM Oy, Radio Pooki, Spin Media Oy

(---)

Helsinki 6: FinEst Radio Oy, Sea FM Radio (toissijainen), Radio Satellite Finland Oy, AMFM Oy, Radio Pooki, Spin Media Oy, Basso Media LTD (toissijainen), Kaupunkitarinat Oy/Pro Radio Helsinki (toissijainen)

(---)

Hakemusten vertailussa arvioidaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa esitettyjä seikkoja, joita ovat muun muassa radiotoiminnan kokonaisuus, sananvapauden edistäminen, ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä erityisryhmien tarpeet.

(---)

Tampere 8

Tampere 8 taajuuskokonaisuutta hakivat Järviradio ja AMFM Oy.

Molemmilla yhtiöillä on radiokanavan lähettämiseen tarvittava tekniikka valmiina. Järviradion pääkohderyhmänä on seniori-ikäinen väestö ja AMFM:llä 25–55 -vuotiaat aktiiviset kaupunkilaiset. Järviradion vahvuudeksi voidaan katsoa sen kokemus paikallisradiotoiminnasta sekä vakiintunut kuuntelijakunta Tampereen alueella. AMFM:n vahvuudet taasen liittyvät normaalista poikkeavaan konseptiin, jossa puheen osuus on merkittävässä roolissa. Lisäksi AMFM:n aiheet talouden ja politiikan näkökulmasta ilman urheilua erottuvat nykyisestä radiokentästä. AMFM:n hakemuksessa tuodaan myös esiin sen pyrkimys tarjota ohjelmaa erityisryhmille kuten maahanmuuttajille. AMFM myös tarkensi hakemustaan siten, että mikäli sille ei myönnetä Helsingin taajuuskokonaisuutta 5 tai 6, ei se näe tarkoituksenmukaiseksi vastaanottaa yksittäistä taajuutta Tampereelta tai Turusta.

Toimiluvanhakijoiden hakemukset eroavat toisistaan merkittävästi. AMFM-yhtiön eduksi katsotaan radiotoiminnan kokonaisuuden, ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden ja erityisryhmien näkökulmasta yhtiön puheeseen keskittyvä konsepti sekä hyvin kuvatut ja monipuolisesti eri aiheisiin ja väestöryhmiin liittyvät ohjelmat. Kuitenkin AMFM:lle ei esitetä tässä päätösehdotuksessa myönnettäväksi Helsingin taajuutta, joten AMFM ei näe tarkoituksenmukaisena vastaanottaa yksittäistä Tampereen taajuutta.

Vertailun lopputulos:

Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Tampere 8 taajuuskokonaisuuden ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Järviradio Oy:lle.

(---)

Turku 6

Turku 6 taajuuskokonaisuutta hakivat Beafina Oy, Radio Satellite Finland Oy, AMFM Oy, Radio Pooki ja Spin Media Oy.

Radio Sun Turun ohjelmisto koostuisi paikallispainotteisesta puhesisällöstä sekä pääsääntöisesti populäärimusiikista. Radioaseman ydinkohderyhmänä ovat 35–55-vuotiaat ja kanavan tarkoitus on olla aikuisella tavalla aktiivinen. Radio Sun Turun tarkoitus on olla kuuluvuusalueellaan toimija, joka pitää yllä perinteistä paikallisradiokulttuuria. Beafinan eduksi voidaan katsoa aito pyrkimys paikallisradion tekemiseen. Radio Satelliten tarkoitus olisi perustaa uusi englanninkielinen radiokanava ja sen toimintaedellytykset ovat kunnossa, sillä radion taustalla toimivat Radio Sputnikin tekijät ja tuottajat. Erityinen kohderyhmä ja vahva organisaatio voidaan katsoa Satelliten eduksi. Satelliten etuna on myös se, että Turun alueelle ei ole myönnetty ohjelmistolupaa englanninkieliselle kanavalle.

AMFM:n hakemusta on käsitelty jo aiemmin Tampere 8 taajuuskokonaisuuden yhteydessä. AMFM:n vahvuudet hakuprosessissa liittyvät normaalista poikkeavaan konseptiin, jossa puheen osuus on merkittävässä roolissa. Tämän lisäksi AMFM:n aiheet talouden ja politiikan näkökulmasta ilman urheilua erottuvat radiokentästä. AMFM:n hakemuksessa tuodaan myös esiin sen pyrkimys tarjota ohjelmaa erityisryhmille kuten maahanmuuttajille. Radio Pookia on käsitelty yllä Jyväskylä 5 kokonaisuuden yhteydessä ja Pookin eduksi voidaan katsoa sen vahva paikallinen profiloituminen ja muista hakijoista erottuva musiikkisisältö. Spin Median eduksi katsotaan sen kaksikielisyys ja aikomus perustaa uusi monivuotinen ja monipuolinen nuorisoakatemia, joka muun muassa tarjoaa nuorille aikuisille koulutusmahdollisuuksia radion, musiikkiteollisuuden ja TV:n maailmasta.

Vertailun lopputulos:

Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Turku 6 taajuuskokonaisuuden ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Radio Satellite Finland Oy.

(---)

Helsinki 6

Helsinki 6 taajuuskokonaisuutta hakivat FinEst Radio Oy, Sea FM Radio, Radio Satellite Finland Oy, AMFM Oy, Radio Pooki, Spin Media Oy, Basso Media LTD ja Pro Radio Helsinki.

Sea FM:n, Basso Radion ja Radio Pro Helsingin hakemuksia Helsingin alueelle on esitelty aiemmassa Helsinki 5 taajuuskokonaisuutta käsittelevässä osiossa, jossa tuodaan esiin myös ko. yhtiöiden edut toimilupahaussa. FinEst Radion tarkoitus olisi luoda Suomessa asuville ja työskenteleville virolaisille vironkielinen radioasema. Radiokanavan päätavoitteena olisi tarjota viihdeohjelmia vironkielisille ja viroa ymmärtäville kuulijoille. Ohjelmissa käsiteltäisiin muun muassa Suomeen työhön tulijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia, dokumentaatiota, lainsäädäntöä ja terveydenhuoltoa. FinEst Radion etuna on sen muista hakijoista erottuva kohderyhmä ja konsepti.

Radio Satelliten tarkoitus olisi perustaa uusi englanninkielinen radiokanava ja sen toimintaedellytykset ovat kunnossa, sillä radion taustalla toimivat Radio Sputnikin tekijät ja tuottajat. Satelliten etuna ovat sen vahvat toimintaedellytykset sekä erityisryhmille suunnattu ohjelmatarjonta. AMFM:n vahvuudet liittyvät normaalista poikkeavaan konseptiin, jossa puheen osuus on merkittävässä roolissa. Lisäksi AMFM:n aiheet talouden ja politiikan näkökulmasta ilman urheilua erottuvat nykyisestä radiokentästä. AMFM:n hakemuksessa tuodaan myös esiin sen pyrkimys tarjota ohjelmaa erityisryhmille kuten maahanmuuttajille.

Pookin etuna on sen keskittyminen aitoon paikallisradiotoimintaan ja musiikkisisältö, jollaista ei muilla hakijoilla ole. Spin Median etuna on sen vakiintunut kuulijakunta Helsingin alueella sen noin viiden toimintavuoden aikana, ja se on siten osoittanut käytännössä kykynsä toimia Helsingin alueella. Lisäksi sen eduksi katsotaan kanavan kaksikielisyys ja aikomus perustaa uusi monivuotinen ja monipuolinen nuorisoakatemia, joka muun muassa tarjoaa nuorille aikuisille koulutusmahdollisuuksia radion, musiikkiteollisuuden ja TV:n maailmasta.

Vertailun lopputulos:

Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Helsinki 6 taajuuskokonaisuuden ohjelmistolupa televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain perustein Spin Media Oy:lle.

(---)

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Timo Uusi-Kerttula, perustettavan yhtiön AMFM Oy:n (jäljempänä AMFM) lukuun, on valituksessaan vaatinut valtioneuvoston päätöksen kumoamista siltä osin kuin päätös koskee AMFM:n hakemia taajuuskokonaisuuksia Tampere 8, Turku 6 ja Helsinki 6, joita koskevat toimiluvat on myönnetty Järviradio Oy:lle, Radio Satellite Finland Oy:lle ja Spin Media Oy:lle. Valittaja on lisäksi vaatinut valtioneuvoston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä edellä mainitulta osin siihen saakka kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian. Valittaja on lausunut vaatimustensa perusteluina seuraavaa:

AMFM on hakenut 12.9.2013 toimilupaa paikallisradiotoimintaan Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle. Toimilupaa on haettu kokonaan puheeseen keskittyvällä konseptilla. Vastaavaa konseptia ei ollut muilla hakijoilla, ja ainoastaan Yleisradiolla on puheeseen keskittynyt kanava. AMFM:n kanavan sisältö laajentaisi huomattavasti viestintäkentän monimuotoisuutta.

Spin Media Oy on rekisteröity kaupparekisteriin 22.5.2013. Se ei ole voinut harjoittaa toimiluvan myöntämisen perusteluissa mainittua radiotoimintaa viiden vuoden ajan. Spin Media Oy:n toiminta-ajatus on lähes yhtenevä Basso Media Ltd:n hakemuksen sisällön kanssa.

Spin FM -nimellä toimintaa on aikaisemmin harjoittanut Spin Group Oy. Spin Group Oy ei ole harjoittanut toimintaansa siten kuin televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 2 momentti edellyttää. Kaupparekisteritietojen mukaan Spin Group Oy on jättänyt antamatta tilinpäätöstiedot vuodelta 2012, ja yhtiön tulos on ollut tappiollinen vuosina 2010 ja 2011. Spin Media Oy:n taustahenkilöt ovat samat kuin Spin Group Oy:n taustahenkilöt. Yhtiön taustahenkilöiden ei voida katsoa olevan lain mukaisesti kelpoisia harjoittamaan radiotoimintaa. Siten Spin Media Oy:n hakemus olisi tullut hylätä.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain tarkoituksen mukaista ei ole muuttaa toimiluvanhakija sellaiseksi yhtiöksi, jolla ei ole ollut lainkaan toimintaa ja jonka edeltäjä ei ole pystynyt toimimaan kannattavasti aikaisemman toimiluvan aikana.

Oy Yleisradio Ab:n viestillä 23.10.2013 liikenne- ja viestintäministeriölle on ilmeisesti pyritty vaikuttamaan AMFM:n toimilupahakemukseen. Tämänkin seikan vuoksi valtioneuvoston päätös on kumottava.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa pyytänyt, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen. Valtioneuvoston päätöksen täytäntöönpanon viivästyminen lyhentää myönnettyjen toimilupien kokonaiskestoa ja aiheuttaa ongelmia radiotoiminnan harjoittajille, jotka parhaillaan valmistautuvat aloittamaan toimintansa.

Ministeriö on lausunut muun ohella seuraavaa:

Spin Media Oy:n toimintaa koskevat väitteet

Spin Media Oy kertoi hakemuksessaan, että Spin FM -radiokanava on toiminut radio-alalla noin viisi vuotta. Liikenne- ja viestintäministeriölle 2.7.2013 toimitetussa, radiotaajuuksien käyttösuunnitelman päivityksestä annetussa Spin FM:n lausunnossa todetaan, että: "Spin FM radiokanava on toiminut Suomessa keväästä 2009 väliaikaisilla 50w tehoilla ja olemme harjoittaneet toimintaa katkoitta yli neljä vuotta." Spin FM on harjoittanut radiotoimintaa 4–5 vuotta, ja vuosimäärä vastaa valtioneuvoston päätösehdotuksessa Spin Media Oy:n osalta mainittua viittä vuotta.

Valtioneuvoston käyttäessä tarkoituksenmukaisuusharkintaa ei ole merkitystä, onko tietty radiokanava toiminut markkinoilla neljä vai viisi vuotta. Valtioneuvoston päätöksen perusteluissa on korostettu paikallisuutta, kykyä toimiluvan mukaiseen radiotoimintaan ja erityisryhmien asemaa.

Spin FM:llä on katsottu olevan kyky toimiluvan mukaiseen radiotoiminnan harjoittamiseen, sillä se on toiminut alalla vuosia teknisten lähettimien avulla. Sille on vakiintunut oma kuulijakunta. Spin FM on eräs pitkäikäisimmistä teknisillä radiolähettimillä radiotoimintaa harjoittaneista radiotoimijoista. Tämän lisäksi Spin FM on aidosti paikallinen radiotoimija ja se ottaa ohjelmistossaan huomioon erityisryhmät, sillä ohjelmat juonnetaan puoliksi englannin ja puoliksi suomen kielellä.

Spin Media Oy on esittänyt hakemuksessaan, että yhtiö on saanut rahoituksen, henkilöstöresurssit ja yhteistyöverkoston vastaamaan laadukasta pitkäjänteistä radiotoimintaa.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 2 momentissa edellytetään vakavaraisuutta ja ilmeistä kykyä harjoittaa säännöllistä toimiluvanmukaista radiotoimintaa. Toimilupaviranomaisen tulee esitetyn selvityksen perusteella voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan. Hallituksen esityksen (HE 34/1998 vp) mukaan hakijaa on pidettävä vakavaraisena, jos asiakirjoista ei muuta ilmene. Arvioitaessa hakijan taloudellisten voimavarojen riittävyyttä on otettava huomioon muiden seikkojen ohessa toiminnan laatu ja laajuus. Edellä esitetyn perusteella valtioneuvosto on pitänyt Spin Media Oy:tä vakavaraisena, koska asiakirjoista ei ole muuta ilmennyt.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaan taloudellisilla voimavaroilla tarkoitetaan säännöksessä hakijan omien varojen lisäksi myös hakijan mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahoitusta. Hallituksen esityksen (HE 34/1998 vp) mukaan esitetyn selvityksen perusteella toimi³lupaviranomaisen tulee voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan. Yllä esitetyn perusteella valtioneuvostolla ei ole ollut syytä epäillä Spin Media Oy:n esittämien suunnitelmien ja selvityksien sekä niiden arvioiden uskottavuutta.

Basso Media Ltd:llä on toimilupa valtakunnalliseen taajuuskokonaisuuteen 11. Basso Media Ltd:n toiminta ei siten ole paikallisradiotoimintaa, kuten Spin FM -radiokanavan toiminta huomattavasti pienemmällä taajuusalueella Uusimaa: Helsinki 6 -taajuuskokonaisuus. Väitteellä Spin Media Oy:n toiminta-ajatuksen yhteneväisyydestä Basso Media Ltd:n kanssa ei näin ollen ole merkitystä asiaa ratkaistaessa.

Yleisradion yhteydenottoa koskevat väitteet

Yleisradion lakimies Jarmo Korhonen on soittanut 23.10.2013 liikenne- ja viestintäministeriön neuvotteleva virkamies Tomi Lindholmille ja kertonut, että AMFM:n suunnittelema radiokanavan nimi "Radio Puhe" on sekoitettavissa olemassa olevaan Yleisradion radiokanavaan "Yle Puhe". Lindholm on kiittänyt Korhosta ilmoituksesta ja todennut, ettei liikenne- ja viestintäministeriöllä ole toimivaltaa ratkaista radiokanavien nimiin liittyviä riita-asioita.

Korhonen on toimittanut 23.10.2013 AMFM:lle tiedot Yleisradion yhteydenotosta liikenne- ja viestintäministeriöön ja kehottanut AMFM:ä vaihtamaan AMFM:n kanavan nimeä. Korhonen on myös kirjoittanut, että "asiasta on tänään informoitu Liikenne- ja viestintäministeriötä (neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm), joten se voi myös toimia esteenä toimiluvan myöntämiselle tuolla nimellä".

Uusi-Kerttula on lähettänyt 23.10.2013 Lindholmille sähköpostiviestin, jossa hän on esittänyt tyrmistyksensä Yleisradion toiminnasta ja toivonut, että "Yleisradion toiveet, olivat ne sitten mitä tahansa, koskien radiolupahakemustamme eivät vaikuta sen myöntämiseen".

Korhonen on lähettänyt 25.10.2013 Uusi-Kerttulalle sähköpostiviestin, jonka saajana on ollut myös Tomi Lindholm, ja pahoitellut, että Yleisradion ja AMFM:n viestinvaihto on johtanut joihinkin väärinkäsityksiin. Korhonen on todennut sähköpostissaan, että "Yleisradio ei millään tavalla halua ottaa kantaa toimilupamenettelyyn, vielä vähemmän olla esteenä tai vaikuttaa uuden puheradiokanavan toiminnan aloittamiseen. Ainoa huolemme johtuu siitä, että nimivalintanne on mielestämme omiaan aiheuttamaan sekaannusta radiota kuuntelevassa yleisössä." Lisäksi Korhonen on todennut, että "olin todellakin yhteydessä neuvottelevaan virkamieheen Tomi Lindholmiin informoidakseni nimisekaannuksesta, missä yhteydessä hän totesi, että LVM ei ota kantaa kanavan nimeen toimilupaa harkittaessa".

Edellä selostetun perusteella väite Yleisradion yhteydenoton vaikutuksesta AMFM:n toimilupahakuun on perusteeton.

Järviradio Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä pyytänyt, että valitus ja täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus hylätään Järviradio Oy:lle myönnettyä toimilupaa koskevalta osaltaan.

Radio Satellite Finland Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut selitystä valituksen johdosta.

Timo Uusi-Kerttulalle, perustettavan yhtiön AMFM Oy:n lukuun, on varattu tilaisuus vastaselityksen antamiseen liikenne- ja viestintäministeriön lausunnon ja Järviradio Oy:n selityksen johdosta. Valittaja on lausunut liikenne- ja viestintäministeriön lausunnon johdosta muun ohella seuraavaa:

Koska kaikki hakijat ovat mitä ilmeisimmin televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 2 momentin nojalla yleisesti hakukelpoisia ja vakavaraisia, huomio tulee kiinnittää lain 10 §:n 1 momentin lähtökohtaan, jonka mukaan lupia myönnettäessä tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus.

Yksikään Helsingin alueella toimivista kaupallisista radiokanavista ei erotu muista ohjelmasisältöjensä perusteella. Kaikki ovat musiikkikanavia. Vaikka huomioon otetaan alueella kuuluvat Yleisradion kanavat, mikään kanavista ei ole pelkästään puheeseen keskittyvä.

Lain 10 §:n 1 momentin lähtökohtaa ei voida sivuuttaa sillä perusteella, että Spin FM on toiminut väliaikaisilla toimiluvilla jo lähes viiden vuoden ajan. Toimiluvan myöntäminen Helsingissä Spin FM:lle ei tuo ohjelmistotarjontaan monimuotoisuutta, vaan se lisää musiikin määrää entisestään.

Spin Media Oy ei ole harjoittanut 4–5 vuotta radiotoimintaa, sillä yhtiö on perustettu vasta 22.5.2013.

Spin Media Oy:n hakemuksessa kerrotaan kanavan saavuttaneen vankan kuulijakunnan. Kansallisesta radiotutkimuksesta kanavaa ei löydy lainkaan. Väitteensä tueksi yhtiön tulisi antaa jonkin riippumattoman tutkimuslaitoksen kuulijatutkimus, jonka perusteella voitaisiin päätellä väitteen totuudenmukaisuus. Näin ei ole kuitenkaan tehty.

Spin Media Oy on väittänyt, että lähes 100 prosenttia pääkaupunkiseudun maahanmuuttajista kuuntelee kanavaa. Väitteensä tueksi kanavan tulee antaa jonkin riippumattoman tutkimuslaitoksen tutkimus, jonka perusteella voitaisiin päätellä väitteen totuudenmukaisuus. Näin ei ole kuitenkaan tehty.

Spin Media Oy:n hakemuksessa annettujen harhaanjohtavien tietojen tulee estää hakemuksen käsittely ja luvan myöntäminen.

Liikenne- ja viestintäministeriölle, Järviradio Oy:lle, Radio Satellite Finland Oy:lle ja Spin Media Oy:lle on lähetetty tiedoksi valittajan vastaselitys.

Spin Media Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä lausunut muun ohella seuraavaa:

Spin Media Oy ei ole hakemuksessaan esittänyt, että se olisi toiminut 4–5 vuotta. Kanava formaattina on toiminut mainitun ajan. Tämä on tuotu selvästi esiin hakemuksessa valtioneuvostolle.

Spin FM on saavuttanut hyvin vankan kuulijakunnan. Spin FM ei ollut lyhytaikaisilla luvilla toimiessaan mukana KRT-tutkimuksissa, koska Spin FM ei ollut Radioliiton jäsen. Radiomedian käyttämä KRT-tutkimus ei myöskään palvele Spin FM:n kohderyhmää vanhanaikaisesta päiväkirjakäytännöstä johtuen. Kansallinen radiotutkimus kohdistuu ainoastaan Suomen kansalaisiin, ja kuten Spin Media Oy:n hakemuksessa on mainittu, iso joukko maahanmuuttajista on Spin FM:n kuulijakuntaa.

Spin FM on tehnyt omaa tutkimusta, ja kotisivujensa, sosiaalisen median ja tapahtumiensa kautta pystynyt hyvin seuraamaan kuulijakuntansa määrää. Mainostajat ja yhteistyökumppanit voivat myös vahvistaa väittämän. Spin FM:n pääkumppaneihin kuuluvat muun muassa Suomen Punainen Risti, jonka pääradiokumppani Spin FM on vuonna 2014, sekä Helsingin kaupunki ja kulttuurikeskus Caisa, jonka kanssa Spin FM on tehnyt tiivistä yhteistyötä kolmen vuoden ajan. Spin FM toimii muutenkin vahvasti maahanmuuttajien parissa. Spin FM on lisäksi vahvan verkkomedian Cityn pääradiokumppani ja osa citydigital-perhettä.

Spin FM on ainoa kansainväliseen urbaaniin kulttuuriin keskittyvä media. Basso Media, jonka kanssa Spin FM tekee tiivistä yhteistyötä, painottaa selkeästi ohjelma- ja musiikkisisällössään suomalaista urbaania kulttuuria. Spin FM:n musiikki- ja ohjelmasisältö eroaa lähes täysin Basson tuottamasta sisällöstä. Spin FM on kaksikielinen radiokanava. Ohjelmia juonnetaan englanniksi ja suomeksi. Tämä mahdollistaa myös maahanmuuttajien saavuttamisen.

Timo Uusi-Kerttula, perustettavan yhtiön AMFM Oy:n lukuun, on Spin Media Oy:n selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut, että Spin Media Oy:n selitys on annettu pyydetyn määräajan jälkeen, eikä sitä tule ottaa huomioon.

Spin Media Oy:lle on lähetetty tiedoksi valittajan vastaselitys.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään.

2. Lausuminen valtioneuvoston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Toimilupa-asia

Sovellettavat säännökset ja esityöt

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 40 §:n (733/2010) 1 momentin mukaan valtioneuvoston päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Momentin mukaan valtioneuvosto voi päätöksessään määrätä, että päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava.

Hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Televisio- tai radiotoiminnan annetun lain 7 §:n (394/2003) 1 momentin mukaan televisio- tai radiotoiminnan harjoittamiseen viestintämarkkinalain (393/2003) 2 §:ssä tarkoitetussa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa on muissa kuin 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa haettava valtioneuvostolta toimilupa (ohjelmistolupa). Lain 9 §:n (394/2003) mukaan valtioneuvosto julistaa haettavaksi ja myöntää 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimiluvan.

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:ssä säädetään toimiluvan myöntämisedellytyksistä. Pykälän 1 momentin mukaan julistaessaan haettavaksi ja myöntäessään toimilupia toimilupaviranomaisen tulee asianomaisella alueella harjoitettava televisiotoiminta ja radiotoiminta kokonaisuudessaan huomioon ottaen pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä yleisön erityisryhmien tarpeet.

Pykälän 2 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle, joka on vakavarainen ja jolla on ilmeinen kyky säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan.

Hallituksen esityksessä (HE 34/1998 vp) televisio- ja radiotoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi on kohdassa "4.2 Keskeiset ehdotukset" todettu seuraavasti:

"Toimilupa ja ilmoitus. Taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävin televisio- ja radiotoiminta perustuu vapaasti etenevien radioaaltojen hyväksikäyttöön. Esityksen mukaan valtioneuvosto vahvistaisi toimilupamenettelyn pohjaksi radiotaajuuksien yleissuunnitelman. Radiotaajuuksien määrä on rajallinen ja tämän takia joudutaan toimijoiden määrää rajoittamaan. Tämän vuoksi esitetään, että televisio- ja radiotoiminnan harjoittajilta vaadittaisiin toimilupa, jonka myöntäisi pääsääntöisesti valtioneuvosto. Lakiehdotukseen esitetään otettavaksi säännökset toimiluvan hakemismenettelystä, myöntämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. Lainsäädännössä on aiheellista kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tasapuolisuuden ja oikeusvarmuuden vaatimukset toimijoita valittaessa tulevat täytetyiksi."

Edellä mainitun hallituksen esityksen 10 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa on lausuttu puolestaan seuraavaa:

"Toimiluvan myöntämisedellytykset. Ehdotuksen mukaan valtioneuvoston tulisi toimilupaprosessissa ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus. Lähtökohtaisesti harkinnassa tulisi kiinnittää huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisemmin televisio- tai radiotoiminnan harjoittajan oikeuteen päättää ohjelmistonsa sisällöstä.

Toimilupia myönnettäessä tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, ettei viestintä keskity tavalla, joka olisi omiaan vaarantamaan sananvapautta.

Koska toimilupamääräyksillä rajoitetaan toimiluvan haltijan sananvapautta, on valtioneuvostolle annettava erikseen oikeus kyseisten määräysten antamiseen.

Ehdotuksen mukaan toimilupa voidaan myöntää vain yleiset vakavaraisuusehdot täyttävälle hakijalle. Toimiluvan hakijaa on pidettävä vakavaraisena, jos asiakirjoista ei muuta ilmene. Arvioitaessa taloudellisten voimavarojen riittävyyttä otettaisiin huomioon myös toiminnan laatu ja laajuus. Esitetyn selvityksen perusteella toimilupaviranomaisen tulee voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan."

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 19/1998 vp) hallituksen esityksestä televisio- ja radiotoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi on lausuttu toimilupasääntelystä muun ohella seuraavaa:

"Toimilupajärjestelmä rakentuu 1. lakiehdotuksen 10 §:ssä valtioneuvoston harkintavallan varaan, mikä on valiokunnan mielestä luonnollista radiotaajuuksien niukkuuden vuoksi.

(---)

Valtioneuvoston päätöksenteossa "tulee pyrkiä sananvapauden edistämiseen ja ohjelmistojen monipuolisuuden lisäämiseen" (10,1 §). Ensiksi mainittu seikka liittyy suoraan hallitusmuodon 16 a §:n 1 momenttiin, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Tältä kannalta on tärkeää estää viestinnän keskittymistä, mikä seikka on mainittu esityksen perusteluissa. Valiokunnan käsityksen mukaan toimilupapolitiikassa on myös pyrittävä siihen, että toimilupa myönnetään valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen yleisradiotoiminnan harjoittamiseen usealle toisistaan riippumattomalle hakijalle ja että toimilupapolitiikan avulla pyritään vaalimaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuutta ja ottamaan huomioon yleisön erityisryhmien tarpeita.

Valtioneuvoston päätökseen sisältyvä tarkoituksenmukaisuusharkinta on lakiehdotuksen 40 §:n ja hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momentin takia mahdollista saattaa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi pelkästään harkintavallan mahdollisen väärinkäytön osalta. Laillisuusperusteinen muutoksenhaku on lisäksi mahdollista päätöksentekoa sitovien, sananvapauden edistämistä ja ohjelmistojen monipuolisuuden lisäämistä koskevien kriteerien kannalta. Valiokunnan käsityksen mukaan tällainen tuomioistuinkontrollin mahdollisuus ja laajuus on riittävä."

Vakavaraisuus ja ilmeinen kyky säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan

Valittaja on katsonut, ettei Spin Media Oy ole täyttänyt televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 2 momentissa toimiluvan myöntämisen edellytykseksi asetettua vaatimusta vakavaraisuudesta ja ilmeisestä kyvystä säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan ja että yhtiön hakemus olisi tullut näin ollen hylätä. Valittaja on viitannut siihen, että Spin FM -nimellä toimintaa aikaisemmin harjoittaneen Spin Group Oy:n tulos on ollut tappiollinen vuosina 2010 ja 2011. Valittaja on lisäksi viitannut siihen, että Spin Media Oy:n taustahenkilöt ovat samat kuin Spin Group Oy:n taustahenkilöt.

Spin Media Oy on hakenut toimilupaa Spin FM -nimellä toimivan radionkanavan harjoittamaan radiotoimintaan. Vaikka Spin FM -nimellä toimivan radiokanavan toimintaa on aikaisemmin harjoittanut Spin Group Oy, jonka toiminta vuosina 2010 ja 2011 on esitettyjen tilinpäätösten mukaan ollut tappiollista, Spin Media Oy:n edellytyksiä radiotoiminnan harjoittamiseen on arvioitava Spin Media Oy:n taloudellisen aseman perusteella. Spin Media Oy:n hakemuksesta sen toiminnasta, rahoituksesta, henkilöstöresursseista ja yhteistyöverkostosta ilmenevän perusteella valtioneuvosto on arvioinut Spin Media Oy:tä vakavaraiseksi ja sillä olevan kyky säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan. Valtioneuvoston arviointia ei voida asiassa esitetyn perusteella pitää virheellisenä eikä siten valtioneuvoston päätöstä tältä osin televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 2 momentin vastaisena.

Hakemusten vertailu toimilupa-asiaa ratkaistaessa

Valtioneuvoston päätöksen mukaan hakemusten vertailussa arvioidaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentissa esitettyjä seikkoja, joita ovat muun muassa radiotoiminnan kokonaisuus, sananvapauden edistäminen, ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä erityisryhmien tarpeet.

Valittaja on katsonut, että hakemusten vertailu on Spin Media Oy:n osalta perustunut virheellisiin tietoihin. Valittaja on viitannut siihen, että Spin Media Oy on rekisteröity kaupparekisteriin 22.5.2013, joten se ei ole voinut harjoittaa radiotoimintaa viiden vuoden ajan, kuten valtioneuvoston päätöksessä on todettu.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että valtioneuvoston päätöksessä on hakemusten sisältöä selostavassa kohdassa lausuttu, että Spin FM on toiminut alalla noin viisi vuotta. Taajuuskokonaisuutta Helsinki 6 koskevassa hakemusten vertailussa on puolestaan lausuttu, että Spin Median etuna on sen vakiintunut kuulijakunta Helsingin alueella sen noin viiden toimintavuoden aikana.

Valtioneuvoston päätöksessä ei ole selvästi erotettu toisistaan yhtäältä Spin FM -radiokanavan ja toisaalta Spin Media Oy:n toiminta-aikaa. Päätöksessä lausutun perusteella hakemusten vertailussa merkityksellistä on kuitenkin ollut nimenomaan Spin FM -radiokanavan toiminta-aika. Spin FM -radiokanava on Spin Media Oy:n ilmoituksen mukaan toiminut keväästä 2009 ja harjoittanut siten toimintaa yli neljän vuoden ajan syyskuuhun 2013 mennessä, jolloin hakemus valtioneuvostolle on tehty. Kun valtioneuvoston päätöksessä on Spin FM -radiokanavan toiminta-ajaksi todettu noin viisi vuotta, valtioneuvoston päätöksen ei voida katsoa perustuneen sellaiseen virheelliseen tietoon Spin FM -radiokanavan aikaisemmasta toiminta-ajasta, että päätöstä olisi tämän vuoksi pidettävä televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin vastaisena.

Valittaja on lisäksi vastaselityksessään lausunut, ettei Spin Media Oy ole esittänyt riippumattoman tutkijalaitoksen kuulijatutkimusta todentaakseen hakemuksessaan esittämiään tietoja. Valittaja on myös todennut, ettei Spin FM -radiokanavan toiminta-ajatus ole ainutlaatuinen, sillä Basso Media lähettää samantyyppistä ohjelmistoa.

Valtioneuvosto on perustellut toimiluvan myöntämistä Spin Media Oy:lle seuraavasti: "Spin Median etuna on sen vakiintunut kuulijakunta Helsingin alueella sen noin viiden toimintavuoden aikana, ja se on siten osoittanut käytännössä kykynsä toimia Helsingin alueella. Lisäksi sen eduksi katsotaan kanavan kaksikielisyys ja aikomus perustaa uusi monivuotinen ja monipuolinen nuorisoakatemia, joka muun muassa tarjoaa nuorille aikuisille koulutusmahdollisuuksia radion, musiikkiteollisuuden ja TV:n maailmasta."

Kun otetaan huomioon Spin Media Oy:n hakemuksen sisältö sekä valtioneuvoston päätöksen perusteluissa lausuttu, ei ole perusteita valittajan esittämän johdosta katsoa päätöksessä tehtyä hakemusten vertailua televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin vastaiseksi. Myöskään Yleisradion lakimiehen liikenne- ja viestintäministeriölle lähettämän sähköpostiviestin ei voida arvioida vaikuttaneen toimilupaa hakeneen, perustettavan yhtiön AMFM Oy:n asemaan hakemusten vertailussa. Valtioneuvoston päätöstä ei ole siten pidettävä valittajan esittämillä perusteilla lainvastaisena.

2. Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Sakari Vanhala, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski ja Tuomas Lehtonen. Asian esittelijä Anne Nenonen.