Muu päätös 2971/2014

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja Länsirajan Fysikaalinen Hoitolaitos Ky, Kolari

Päätös, jota valitus koskee

Rovaniemen hallinto-oikeus 14.2.2012 nro 12/0044/1

Asian aikaisempi käsittely

Kolarin kunnanhallitus on 1.7.2011 (§ 227) päättänyt, että kunta tekee Länsirajan Fysikaalinen Hoitolaitos Ky:n kanssa pöytäkirjan liitteen nro 144 mukaisen sopimuksen. Kunnan korvaus on 15 000 euroa vuodessa kymmenen vuoden ajan ja kuntosalin vuosikorttien hinnat ovat liitteen mukaiset.

Kunnanhallitus on 16.8.2011 (§ 250) hylännyt Kolarista olevan A:n oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään kumonnut kunnanhallituksen päätöksen 16.8.2011.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Kunnanhallitus on 1.7.2011 päättänyt, että Kolarin kunta tekee yhtiön kanssa pöytäkirjan liitteen nro 144 mukaisen sopimuksen. Kunnan korvaus on 15 000 euroa vuodessa ja kuntosalin vuosikorttien hinnat ovat liitteen mukaiset.

Pöytäkirjan liitteen nro 144 mukaan yhtiöllä ja kunnalla on ollut yhteistyösopimus kuntosalin käytöstä vuosina 2000–2011. Sopimuksen pääkohtana on ollut kunnan työntekijöiden kuntosalin käyttö puoleen hintaan sekä opiskelijoiden, lukiolaisten ja yläasteen oppilaiden ilmainen kuntosalin käyttö. Vuosina 2008–2010 vuosikorttia on myyty puoleen hintaan myös eläkeläisille, työttömille ja opiskelijoille. Mikäli yhtiö ei saa uutta sopimusta, yhtiö joutuu nostamaan hintoja huomattavasti. Yhtiö on ehdottanut, että yhteistyötä jatkettaisiin seuraavasti: "Vuosihinta nostettaisiin 15 000 euroon ja lippujen hinta normaalisti 260 euroa/vuosi ja kunnan kortit 140 euroa/vuosi (avainkortti 10 euroa). Yhteistyösopimus voitaisiin tehdä aluksi 10 vuotta eteenpäin, ja katsotaan sitten jatkomahdollisuuksia (työttömät, opiskelijat, eläkeläiset 150 euroa)."

Kunnan tehtävänä on kuntalain 1 §:n 3 momentin mukaan pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Liikuntapalvelujen järjestäminen kuntalaisille edistää asukkaiden hyvinvointia ja kuuluu sinänsä kunnan toimialaan. Siitä, mihin seikkoihin maksettavan korvauksen määrä perustuu, ei kuitenkaan ole esitetty selvitystä. Myöskään muille kunnassa toimiville kuntosalitoimintaa tarjoaville yrityksille ei ole asiassa saadun selvityksen mukaan tarjottu tilaisuutta kuntosalipalvelujen tarjoamiseen kuntalaisille yhteistyössä kunnan kanssa. Sillä seikalla, että yhtiön ja kunnan välille on jo vuonna 2000 tehty vastaavan tyyppinen sopimus, ei ole valituksenalaisena olevan päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa oikeudellista merkitystä.

Edellä lausuttu huomioon ottaen valituksenalaisen päätöksen tekeminen ei ole kuulunut kunnan toimialaan, josta syystä päätös on kumottava.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainittu

Kuntalaki 90 § 2 momentti

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Länsirajan Fysikaalinen Hoitolaitos Ky on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan.

Vaatimuksen tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa:

Kyseessä on Kolarin kunnan ja Länsirajan Fysikaalinen Hoitolaitos Ky:n (jäljempänä yhtiö) välinen yhteistyösopimus. Kyseessä ei siten ole vastikkeeton yritystuki. Yhtiö antaa kunnalle vastineeksi palveluja erikoishinnoin.

Hallinto-oikeuden päätökseen on virheellisesti kirjattu, että aikaisemman sopimuksen päälähtökohtana on kunnan työntekijöiden kuntosalin käyttö puoleen hintaan sekä opiskelijoiden, lukiolaisten ja yläasteen oppilaiden ilmainen kuntosalin käyttö.

Kunta halusi ostaa noin 8 500 euron suuruiset vuotuiset kuntosalipalvelut. Mikäli kunta olisi ostanut omat vastaavat tilat ja vastannut kaikista henkilöstö- ja kiinteistökuluista, olisivat kustannukset olleet moninkertaiset.

Kuntosalitoimintaa harjoittavat Kolarissa myös Hotelli Saaga ja Äkäshotelli. Hotelli Saagan johtajan kirjallisen lausunnon mukaan terveyskylpylän kuntosali on tarkoitettu vain hotellin asiakkaille ja turisteille tilan pienuuden vuoksi. Äkäshotellin kuntosali on puolestaan suunniteltu ainoastaan turisteille ja hotellin asiakkaille. Muut kuntosalit eivät siten ole joko halukkaita tai kykeneviä järjestämään nyt kyseessä olevan laajuista ympärivuotista toimintaa.

Yhtiö on toimittanut kunnanhallitukselle tilastot käyttäjämääristä. Tilastoista ilmenee selkeästi, että kuntosalilla on eniten käyttäjiä koko kunnan alueella ja toiminnoissa on otettu huomioon vaikeavammaiset, lapset, eläkeläiset, huippu-urheilijat, muistihäiriöiset, neurologiset asiakkaat, työterveysasiakkaat, kansalaisopisto ja koululaiset. Käyttäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä toimintaan ja kuntosalin palveluihin.

Liikuntapalvelut ovat kunnallisia peruspalveluita. Kunta voi itsenhallintonsa perusteella määritellä itse palvelujen sisällön, tason ja tavat, joilla se huolehtii edellytysten luomisesta liikunnalle. Kunnan vuosittain maksama korvaus muodostuu yhtiön tarjoamien palvelujen laadusta, ohjauksesta kaikille käyttäjille ja erityisryhmille sekä palveluista. Eläkeläiset, kunnan työntekijät, opiskelijat ja työttömät saavat vuosikortin 140-150 eurolla, kun he muuten saisivat 365 euron kortista ainoastaan 15 prosentin alennukset. Myös muiden asiakkaiden kortin hinnassa on 100 euron alennus. Yhtiöllä on ollut noin 325 vuosikortin ostajaa.

Yhtiön valitukseen on liitetty Ylläksen Terveyshotelli Oy:n (ent. Ylläs Saaga Oy) ja Lapland Hotels Äkäshotellin puolesta annetut lausunnot niiden kuntosalipalveluista ja palvelujen kohderyhmistä.

Kolarin kunnanhallitus on antanut selityksen. Hallinto-oikeuden päätös tulisi kumota. Yhtiön valitukseen liitetyt Ylläksen Terveyshotellin ja Äkäshotellin lausunnot tukevat kunnanhallituksen lausunnossa hallinto-oikeudelle esitettyä. Päätöksellä voidaan edistää kunnan asukkaiden hyvinvointia, kun kunta on mukana eivätkä taloudelliset syyt muodostu asukkaille esteeksi käyttää kuntosalin palveluja.

A on antanut selityksen.

Kunta ei ole pyytänyt tarjousta muilta kuntosalitoimijoilta, eikä asiasta ole keskusteltu. Kunnan vuonna 2000 tekemän päätöksen jälkeen kuntosalitoimintaa ovat ryhtyneet harjoittamaan Kylpylä Hotelli Saaga Ylläsjärvellä ja Äkäshotelli Äkäslompolon puolella. Kummankaan näistä kuntosalitoiminnan harjoittajista kanssa ei ole keskusteltu toiminnan tarjoamisesta eläkeläisille, koululaisille tai työttömille. Äkäshotelli on valituksen käsittelyn kuluessa ilmoittanut, ettei sillä ole mahdollisuutta ympärivuotiseen kuntosalitoiminnan järjestämiseen. Kylpylä Hotelli Saagassa sen sijaan on samantasoiset kuntosalilaitteet kuin Länsirajan Fysikaalisessa Hoitolaitoksessa ja se sijaitsee kahden kasvavan matkailukylän, Äkäslompolon ja Ylläsjärven, välittömässä läheisyydessä. Kunnan väestöstä näillä alueilla asuu 35 prosenttia. Kunnanhallituksen päätös asettaa yrittäjät eriarvoiseen asemaan.

Kunnanhallituksen päätös korvauksen maksamisesta merkitsee, että yhtiölle maksetaan euromääräinen maksuerä vuosittain käyttäjämäärästä riippumatta. Tästä syystä päätös merkitsee suoraa tukea yritystoiminnalle siitä huolimatta, että siitä käytetään nimitystä yhteistyösopimus.

Kuntosalitoimintaa tulee tarjota mahdollisimman laajasti kunnan alueella, jolloin palvelujen saatavuus ja terveydelliset vaikutukset tulevat paremmin hyödynnetyiksi.

Länsirajan Fysikaalinen Hoitolaitos Ky on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Hallinto-oikeuden päätös kumotaan. Kolarin kunnanhallituksen päätökset 1.7.2011 (§ 227) ja 16.8.2011 (§ 250) jäävät siis voimaan.

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Kuntalain 1 §:n 3 momentin mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.

Kuntalain 2 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät.

Pykälän 3 momentin mukaan kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja kunta voi hankkia myös muilta palvelujen tuottajilta.

Tosiseikat

Länsirajan Fysikaalinen Hoitolaitos Ky:llä ja Kolarin kunnalla on ollut yhteistyösopimus kuntosalin käytöstä vuosina 2000–2011. Sopimuksen pääkohtana on ollut kunnan työntekijöiden kuntosalin käyttö puoleen hintaan sekä opiskelijoiden, lukiolaisten ja yläasteen oppilaiden ilmainen kuntosalin käyttö. Vuosina 2008–2010 vuosikorttia on myyty puoleen hintaan myös eläkeläisille, työttömille ja opiskelijoille.

Kolarin kunnanhallitus on 1.7.2011 päättänyt, että kunta tekee edelleen Länsirajan Fysikaalinen Hoitolaitos Ky:n kanssa pöytäkirjan liitteestä nro 144 tarkemmin ilmenevän yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaan kunta maksaa 15 000 euroa vuodessa hoitolaitokselle, jolloin niin sanottu kunnan kortti maksaisi 140 euroa/vuosi (normaalisti 260 euroa). Sopimus tehtäisiin aluksi 10 vuodeksi, ja sen jälkeen katsotaan jatkomahdollisuuksia (työttömät, opiskelijat, eläkeläiset 150 euroa).

Oikeudellinen arviointi

Kolarin kunnanhallitus on päätöksellään 1.7.2011 päättänyt jatkaa sopimukseen perustuvaa yhteistyötä valittajan kanssa siten, että aikaisemman sopimuksen (asiakirjoissa jäljennös 4.1.2001 päivätystä Kolarin kunnan ja Länsirajan Fysikaalinen Hoitolaitos Ky:n välisestä sopimuksesta) mukaisia korvauksia ja hintoja korotetaan hallinto-oikeuden päätöksestä ilmenevin tavoin. Sovitun mukaan kunta suorittaa yhtiölle vuodessa 15 000 euroa sitä vastaan, että kuntalaiset ja eräät erityisryhmät, muun muassa eläkeläiset, voivat ostaa vuosikortin yhtiön kuntosaliin hallinto-oikeuden päätöksestä ilmenevin alennetuin hinnoin. Kunta ei siten ole oikeudellisesti sitoutunut vastikkeettomasti tukemaan yritystä, vaikka vastikkeen määrä ja sen myötä sopimustasapaino riippuukin käytännössä siitä, missä määrin edellä mainitut ryhmät käyttävät yhtiön tarjoamia kuntosalipalveluja. Asiassa ei ole arvioitavissa, että kysymys olisi ilmeisestä epätasapainosta kunnan vahingoksi. Asiassa ei ole kysymys sellaisesta yksityisen yrityksen suorasta tukemisesta, joka olisi sallittua vain erityisistä syistä, kuten työllisyysperustein.

Liikuntapalvelujen järjestäminen kuntalaisille ja erityisryhmille kuuluu kunnan toimialaan. Hyväksyttävää ja tavanomaista on, että kunta hankkii ja ostaa palveluja tekemällä sopimuksia eri tahojen kanssa. Yhdenvertaisuusperiaate ei edellytä, että hankittavia palveluja olisi tarjottava kaikkialla kunnassa eikä se lähtökohtaisesti estä erityisryhmien suosimista hankinnoissa. Kunnan ei voida katsoa saattaneen kuntalaisia keskenään eriarvoiseen asemaan sitoutuessaan puheena olevaan sopimukseen. Kun otetaan huomioon kunnassa jo toimivien muiden kuntosaliyritysten tiloista, voimavaroista ja kohderyhmistä saatu selvitys, sopimusta ei voida pitää syrjivänä myöskään mainittuihin yrityksiin nähden.

Tässä asiassa ei tule arvioitavaksi, onko puheena olevien palvelujen hankkiminen tapahtunut julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Edellä mainituilla perusteilla ja kun otetaan huomioon kuntalain 90 §:n 2 momentti, hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja A:n valitus kunnanhallituksen päätöksestä hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Anne E. Niemi, Sakari Vanhala, Hannele Ranta-Lassila, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski,Tuomas Lehtonen, Outi Suviranta ja Janne Aer. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys. Äänestyslausunto ja esittelijän eriävä mielipide ilmenevät päätöksen liitteestä.

Äänestyslausunto

Eri meiltä olleen hallintoneuvos Eija Siitarin äänestyslausunto:

"Hylkään valituksen. En muuta hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.

Olen samaa mieltä kuin korkeimman hallinto-oikeuden enemmistö tosiseikoista ja oikeusohjeista. Oikeudellisen arvion osalta lausun perusteluinani seuraavaa:

Kunnanhallitus on perustellut päätöstään pyrkimyksellä edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Liikuntaharrastusten tukemisen voidaan sinänsä katsoa kuuluvan kunnan toimialaan.

Kuntalain 1 §:n 3 momentista seuraa, että kunnan toiminnan tulee palvella kunnan ja kuntalaisten yhteistä asiaa. Kunnan hyväksymän yhteistyösopimuksen mukaan kunnan tuki kohdistuisi yhteen yksityiseen yritykseen ja tuesta saatava hyöty kohdistuisi ensi sijaisesti kunnan palveluksessa olevaan henkilöstöön. Yhteistyösopimus merkitsee samalla, että kunta on sitoutunut hankkimaan asianomaiselta yrittäjältä liikuntapalveluja ilman, että palvelujen hankintaa olisi kilpailutettu.

Yksityisen liiketoiminnan edistäminen kuuluu kunnan toimialaan vain erityisten syiden vallitessa. Asiassa ei ole edes väitetty tuella olevan työllistävää vaikutusta. Tuen vaikutukset kilpailuolosuhteisiin on myös otettava asianmukaisesti huomioon.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, katson, ettei hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ole perusteita."

Asian esittelijän esittelijäneuvos Anneli Tulikallion esitys asian ratkaisemiseksi oli samansisältöinen kuin hallintoneuvos Eija Siitarin äänestyslausunto.