Muu päätös 157/2016

Asia Pysäköintivirhemaksua koskeva valituslupahakemus ja valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 24.9.2014 nro 14/1002/4

Asian aikaisempi käsittely

Helsingin kaupungin rakennusviraston alainen pysäköinnintarkastaja on määrännyt A:lle pysäköintivirhemaksun ajoneuvon X pysäköinnistä 22.5.2013 pysäköintikieltoaluemerkin vaikutusalueelle.

A on oikaisuvaatimuksessaan vaatinut, että maksu poistetaan. Hän on vaatimuksensa perusteluina muun ohella esittänyt, ettei pysäköintikieltomerkkiä ollut kyseisellä kadunpätkällä tai aukiolle tultaessa.

Helsingin kaupungin rakennusviraston pysäköinninvalvonta on päätöksellään 15.10.2013 hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusta on perusteltu seuraavasti:

Pysäköintivirhemaksu on annettu pysäköintikieltoalue-liikennemerkin (merkki 373) noudattamatta jättämisestä. Merkin vaikutusalueella on pysäköinti kielletty muualla kuin erikseen pysäköintiin liikennemerkeillä osoitetuilla paikoilla. Merkin vaikutusalueen päättyminen osoitetaan erillisellä pysäköintikieltoalue päättyy -liikennemerkillä (merkki 374). Merkit sijaitsevat kaikilla alueen sisääntulokaduilla. Aluekieltomerkit sijaitsevat llmalankadun alussa, Pasilankadulla, Veturitien risteyksissä ennen Televisiokadun liikenneympyrää ja Asemapäällikönkadun sillan jälkeen ennen Pasilankatua. Pysäköinnintarkastajan antaman selvityksen mukaan ajoneuvon luona ei havaittu tarkkailuaikana toimintaa. Kysymys ei ole ollut lain tarkoittamasta ajoneuvon lyhytaikaisesta seisottamisesta siihen nousemista tai siitä poistumista tahi ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten. Ajoneuvo on pysäköity sallittujen paikkojen ulkopuolelle. Pysäköintivirhemaksua ei voida poistaa oikaisuvaatimuksessa esitettyjen seikkojen perusteella.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että pysäköinninvalvonnan päätös kumotaan ja maksu poistetaan. A on valituksensa perusteluina muun ohella esittänyt, että missään vaiheessa alueelle tultaessa ei ollut pysäköintikieltoaluemerkkiä. Hän on käynyt tarkistamassa merkin puuttumisen jälkeenpäin. A on ihmetellyt Pasilassa olevien pysäköintikieltoaluemerkkien ottamista päätöksen perusteluihin.

Pysäköinninvalvonta on lausunnossaan muun ohella esittänyt, että pysäköintivirhemaksu on määrätty ajoneuvon pysäköinnistä pysäköintikieltoalueliikennemerkin vaikutusalueelle osoitteessa Toukolankuja 5. Kohteeseen ei voi ajaa ohittamatta pysäköintikieltoalue-liikennemerkkejä, jotka sijaitsevat llmalankadun alussa Pasilankadulla, Veturitien risteyksessä ennen Televisiokadun liikenneympyrää ja Asemapäällikönkadun sillan jälkeen ennen Pasilankatua. Pysäköinninvalvonta on esittänyt valituksen hylkäämistä.

A on vastaselityksessään muun ohella esittänyt, että pysäköintialuemerkkien on sijaittava kadulla alueelle tultaessa eikä neljän kilometrin päässä toisessa kaupunginosassa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n pysäköinninvalvonnan päätöksestä tekemän valituksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Tieliikenneasetuksen 16 §:n mukaan liikennemerkkien 373 (pysäköintikieltoalue) ja 374 (pysäköintikieltoalue päättyy) rajoittamalla alueella on pysäköinti kielletty. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä.

Pysäköintivirhemaksun mukaan ajoneuvo X on ollut 22.5.2013 kello 14.12–14.31 pysäköitynä osoitteessa Toukolankuja 5. Pysäköintivirhemaksun perusteeksi on merkitty pysäköintikieltoalue-liikennemerkin noudattamatta jättäminen. Pysäköinnintarkastajan antaman selvityksen mukaan kohteeseen ei voi ajaa ohittamatta pysäköintikieltoalue -liikennemerkkejä, jotka sijaitsevat Ilmalankadun alussa Pasilankadulla, Veturitien risteyksessä ennen Televisiokadun liikenneympyrää ja Asemapäällikönkadun sillan jälkeen ennen Pasilankatua. Kuljettajan selonottovelvollisuuteen kuuluu ajoneuvoa pysäköitäessä selvittää aiottua pysäköintipaikkaa koskevat liikennemerkit ja näin varmistaa pysäköintinsä luvallisuus. Asiassa ei ole ilmennyt, etteivätkö pysäköintikieltoalueliikennemerkit olisi olleet asianmukaisesti paikoillaan. Ajoneuvo on ollut pysäköitynä pysäköintikieltoalue -liikennemerkin vaikutusalueella paikkaan, jossa pysäköintiä ei ole erikseen osoitettu sallituksi. Kysymyksessä on ollut pysäköintivirhe, josta on voitu määrätä pysäköintivirhemaksu. Valittajan valituksessaan esittämillä syillä pysäköintivirhemaksua ei voida poistaa.

Pysäköinninvalvojan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut ja

Laki pysäköinninvalvonnasta 1 § 1 momentti

Tieliikennelaki 105 §

Asian on ratkaissut hallinto-oikeuden jäsen Taina Hakkarainen. Esittelijä Kimmo Huttunen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvonnan päätökset kumotaan.

A on valituksensa perusteluina esittänyt muun ohella, ettei hän ollut havainnut alueelle tullessaan eikä jälkeenpäinkään asiaa tarkistaessaan pysäköintikieltomerkkejä. Hallinto-oikeuden tuomari oli päätöksenteon jälkeen puhelimessa maininnut, että asiassa on saattanut tapahtua virhe, jos lähimmät merkit ovat sijainneet yli neljän kilometrin päässä virhemaksupaikalta, kuten rakennusviraston päätöksestä on luettavissa.

Helsingin kaupungin rakennusviraston pysäköinninvalvonta on lausunnossaan 6.10.2015 esittänyt, että pysäköintivirhemaksu on määrätty pysäköinnistä pysäköintikieltoalue-liikennemerkin vaikutusalueella osoitteessa Toukolankuja 5. Ajoneuvo on pysäköity alueelle, jota ei ole osoitettu erillisellä liikennemerkillä sallituksi. Kohteeseen ei voi ajaa ohittamatta pysäköintikieltoaluemerkkejä, jotka sijaitsevat kaikilla sisäänajoväylillä käännyttäessä alueelle Hämeentieltä Kotisaarenkadulle, Kokkosaarenkadulle, Arabiankadulle ja Muotoilijankadulle. Ajoneuvon luona ei ole havaittu kuormaamis- tai kuormanpurkamistoimintaa tarkkailuaikana kello 14.12‒14.31. Kysymys on siten ollut tieliikennelaissa tarkoitetusta pysäköinnistä.

A on vastaselityksessään esittänyt, ettei 22.5.2013, kun hän on pysäköintivirhemaksun saanut, ollut pysäköintikieltomerkkejä. Arabianranta oli tuolloin pelkkää työmaata ja pysäköintikieltomerkkien paikat ovat varmasti muuttuneet.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt valitusluvan ja tutkinut asian. Hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvonnan päätökset kumotaan ja poistetaan.

Perustelut

Tosiseikat

A:lle on 22.5.2013 määrätty pysäköintivirhemaksu ajoneuvon rekisterinumero X pysäköinnistä pysäköintikieltoaluemerkin vaikutusalueelle osoitteessa Toukolankuja 5. A on muun ohella esittänyt, ettei alueella ole ollut pysäköintikieltoaluemerkkejä ja ettei voi edellyttää, että Pasilan kaupunginosassa olevat pysäköintikieltoaluemerkit, joiden sijaintiin hallinto-oikeudenkin päätöksessä on viitattu, tulisivat noudatettavaksi Toukolankujalla, joka sijaitsee Toukolan kaupunginosassa Arabianrannan asuinalueella.

Saadun selvityksen mukaan pysäköinti Toukolankuja 5:n kohdalla on kielletty pysäköintikieltoaluemerkeillä Hämeentien ja Kotisaarenkadun, Kokkosaarenkadun, Arabiankadun ja Muotoilijankadun risteyksissä. Toukolankujalle pääsee Hämeentieltä vain mainittujen katujen kautta. Pasilassa olevilla pysäköintikieltoaluemerkeillä ei ole asiassa merkitystä, vaikka niihin on hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvonnan päätöksissä viitattu.

Asian ratkaisu

Sovellettavat lainkohdat

Hallintolainkäyttölain 33 §:n 1 momentin mukaan valitusviranomaisen on huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi, ja tarvittaessa osoitettava asianosaiselle tai päätöksen tehneelle hallintoviranomaiselle, mitä lisäselvitystä asiassa tulee esittää.

Pykälän 2 momentin mukaan valitusviranomaisen on hankittava viran puolesta selvitystä siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu sitä vaativat.

Hallintolainkäyttölain 51 §:n 1 momentin mukaan valitusviranomaisen on päätöksessään annettava ratkaisu asiassa esitettyihin vaatimuksiin. Valitusviranomaisen tulee harkita kaikkia esiin tulleita seikkoja ja päättää, mihin seikkoihin ratkaisu voidaan perustaa.

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

Oikeudellinen arviointi

Hallinto-oikeuden päätöstä ja pysäköinninvalvonnan oikaisupäätöstä on perusteltu muun ohella sillä, että A:n olisi tullut pysäköidessään ajoneuvonsa Toukolankuja 5:n kohdalle Arabianrannassa noudattaa Pasilassa olevia pysäköintikieltoaluemerkkejä, vaikka näillä merkeillä ei ole ollut merkitystä, kun A:lle on määrätty pysäköintivirhemaksu. Hallintolainkäyttölain 33 §:n 1 momentin ja 51 §:n 1 momentin säännökset asian selvittämisestä ja ratkaisemisesta edellyttävät, että hallintotuomioistuin asianosaisen esittämästä vaatimuksesta ja selvityksestä riippumatta huolehtii asian selvittämisestä ja laillisesti oikeaan lopputulokseen päätymisestä. Hallintolain asian selvittämistä koskeva säännökset ovat samansisältöiset.

Johtopäätös

Hallinto-oikeus ei ole päätöstä tehdessään huolehtinut siitä, että asia tulee selvitetyksi eikä pysäköinninvalvonta ole oikaisupäätöstä tehdessään huolehtinut asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. A:lle on siten jäänyt epäselväksi, miksi pysäköintivirhemaksu on määrätty. Asian ratkaisemisen kannalta merkitykselliset liikennemerkkien sijaintipaikat on ilmoitettu vasta yli kaksi vuotta tapahtumahetken jälkeen asiaa täällä käsiteltäessä. Viivästys on olennaisesti heikentänyt A:n mahdollisuuksia vastaselvityksen hankkimiseen ja esittämiseen. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus harkitsee oikeaksi kumota hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvonnan päätökset ja poistaa A:lle määrätyn pysäköintivirhemaksun.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Matti Halén, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä ja Mikko Pikkujämsä. Asian esittelijä Kari Nieminen.