Muu päätös 1321/2016

Kreosoottipylväiden käyttöä koskeva ympäristönsuojelulain mukainen hallintopakkoasia (Mikkeli)

Antopäivä: 15.4.2016
Taltionumero: 1321
Diaarinumero: 1175/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T1321

Asia Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkoasiaa koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 20.3.2015 nro 15/0064/2

Asian aikaisempi käsittely

A on kiinteistön Vilkkala 491-525-9-73 omistajana vaatinut, että ympäristönsuojeluviranomainen ympäristönsuojelulain (86/2000) 84 §:n ja 88 §:n nojalla uhkasakkoa käyttäen velvoittaa Suur-Savon Sähkö Oy:n lopettamaan ympäristönsuojelulain vastaisen toiminnan ja poistamaan kreosoottipylväät ja pilaantuneet maat mainitulta kiinteistöltä.

Mikkelin ympäristölautakunta on päätöksellään 16.5.2013 (§ 51) hylännyt A:n vaatimuksen. Lautakunnan mukaan kreosoottipylväiden käytöstä ei ole aiheutunut sellaista ympäristönsuojelulain 84 §:n tai 86 §:n tarkoittamaa seurausta, vaaraa tai haittaa, että lautakunta voisi kieltää pylväiden käytön tai antaa niiden käyttöä koskevia määräyksiä.

Ympäristölautakunta on todennut, että kyseisen sähkölinjan vetämiseen on Ristiinan rakennuslautakunnan päätös 30.5.2012 § 11.

Kiinteistönomistajalle on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä ympäristöministeriön kirjeissä kerrottu kreosootin käytön rajoituksista. Kirjeissä on kerrottu, että kreosoottia saa käyttää sähköpylväissä.

Sähköpylväät on asennettu käyttötarkoituksensa mukaisesti. Alueelle on tehty maastokäynnit 26.2.2013 ja 15.5.2013. Pylväät sijaitsevat Hietasentien varressa. Pylväitä ei ole sijoitettu talousvesikaivon eikä asuinrakennuksen välittömään läheisyyteen.

Koska on mahdollista, että lämpimän kauden aikana kreosoottipylväistä tulee valumia maahan, ympäristölautakunta on määrännyt Suur-Savon Sähkö Oy:n seuraamaan tilannetta. Seurattava alue on Hietasentien varrella olevalla linjalla, mihin uudet kreosoottipylväät on asennettu vuonna 2012. Suur-Savon Sähkö Oy:n tulee toimittaa ympäristölautakunnalle selvitys tilanteesta ja esitys mahdollisesti tarvittavista korjaavista toimenpiteistä lokakuun 2013 loppuun mennessä. Tuloksen perusteella harkitaan mahdolliset toimenpiteet. Lisäksi ympäristölautakunta on pyytänyt Suur-Savon Sähkö Oy:ltä kirjallisen vastineen asiasta 30.6.2013 mennessä. Vastineessa tulee ilmetä, mitä vaihtoehtoja kreosoottipylväiden käytölle on, kuinka kreosoottipylväiden laadunvarmistus toteutetaan ja kuinka Suur-Savon Sähkö Oy huomioi toiminnassaan kreosoottipylväiden käyttöä koskevat rajoitukset.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n valituksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka organismeja tai mikro-organismeja siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto).

Ympäristönsuojelulain 84 §:n 1 momentin mukaan valvontaviranomainen voi:

1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia, sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä;

2) määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa;

3) määrätä 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta ympäristölle aiheutunut haitta;

4) määrätä toiminnanharjoittajan riittävässä määrin selvittämään toiminnan ympäristövaikutukset, jos on perusteltua aihetta epäillä sen aiheuttavan tämän lain vastaista pilaantumista.

Komission asetuksella (EY) n:o 552/2009 muutetun parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII kohdan 31 alakohdan 2 b mukaan muun muassa kreosootilla kyllästetyn teollisuus- tai ammattikäytössä käsitellyn, markkinoille ensimmäistä kertaa saatetun tai paikalla uudelleenkäsiteltävän puun käyttö sallitaan vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön, esimerkiksi rautateihin, voima- ja telelinjoihin, aitaamiseen, maatalouteen (esimerkiksi puita tukeviin paaluihin) ja satamiin sekä vesiväyliin.

Menettely lautakunnassa

Asiassa on ollut kysymys haitankärsijän vireillepanemasta hallintopakkohakemuksesta, joka on kohdistunut Suur-Savon Sähkö Oy:öön. Hallintolain 31 §:ssä säädetyn selvittämisvelvollisuutensa mukaisesti ja ottaen huomioon hallintolain 34 §:n 1 momentissa asianosaisen kuulemisesta säädetty, lautakunnan olisi tullut ennen päätöksensä tekemistä pyytää yhtiöltä vastine hallintopakkohakemuksessa esitetyistä seikoista ja muutoinkin selvittää kreosoottipylväistä mahdollisesti aiheutunutta pilaantumista vireillepanijan kiinteistöllä.

Hallinto-oikeus katsoo, että asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella lautakunta on selvittänyt asiaa puutteellisesti ennen valituksenalaisen päätöksen antamista ja hallintopakkohakemuksen hylkäämistä. Suur-Savon Sähkö Oy on kuitenkin toimittanut lautakunnan pyynnöstä päätöksen antamisen jälkeen 30.10.2013 selvityksen, jonka perusteella on arvioitavissa, ovatko kreosoottipylväät aiheuttaneet hakemuksen kohteena olevalla kiinteistöllä pilaantumista. A on kiinteistön omistajana saanut selvityksen tiedoksi ja on voinut esittää asiasta oman käsityksensä. Edellä sanotun johdosta asiaa ei ole puutteellisen selvittämisen johdosta tarpeen palauttaa lautakunnalle uutta käsittelyä varten.

Asiassa saatu selvitys ja johtopäätökset

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko kreosoottipylväiden käyttäminen kiinteistöllä Vilkkala 491-525-9-73 mahdollisesti ympäristönsuojelulain 7 §:ssä säädetyn maaperän pilaamiskiellon vastaista ja edelleen onko maaperä mahdollisesti pilaantunut mainittujen pylväiden ympärillä niin, että on syytä määrätä tilan alueella olevat kreosoottisähköpylväät poistettaviksi ja pilaantunut maaperä puhdistettavaksi sellaiseen tilaan, että siitä ei voi aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle.

Asiakirjoissa saadun selvityksen mukaan Suur-Savon Sähkö Oy:n rakentama 20 kV:n avojohto kulkee muun muassa nykyisin Mikkelin kaupungin Koivakkalan kylän A:n omistaman kiinteistön Vilkkala 491-525-9-73 halki. Suur-Savon Sähkö Oy:n 30.10.2013 päivätyn selvityksen mukaan kyseisellä Vilkkala kiinteistöllä on kolme kreosootilla kyllästettyä pylvästä. Pylväslinja on pystytetty vuonna 2012.

Ympäristölautakunta on päätöksessään 16.5.2013 hylännyt A:n hallintopakkohakemuksen.

Lautakunta on toisaalta määrännyt Suur-Savon Sähkö Oy:tä seuraamaan tuleeko valumia Hietasentien varrella olevista uusista kreosoottipylväistä kesällä 2013. Suur-Savon Sähkö Oy:n 30.10.2013 toimittaman selvityksen mukaan kiinteistöllä Vilkkala sijaitsevat pylväät eivät ole vuotaneet kreosoottia maaperään normaalia enempää. Kun otetaan huomioon Suur-Savon Sähkö Oy:n yllä mainittu selvitys ja muu asiassa kertynyt aineisto erityisesti 15.5.2013 otettujen valokuvien muodossa, asian ratkaisemiseksi hallinto-oikeudessa on riittävä selvitys.

Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa on kyse ympäristönsuojelulain mukaisesta hallintopakkoasiasta ja että tässä asiassa sovelletaan siten asiallisesti vain ympäristönsuojelulakia ja -asetusta.

REACH-asetuksen liitteen XVII 31 kohdan 2 b alakohdan nojalla kreosootilla kyllästetyn puun käyttö määrätynlaisessa ammatti- ja teollisuuskäytössä, esimerkiksi voima- ja telelinjoissa, on sallittua. Pylväiden käytön voidaan katsoa aiheuttavan maaperän pilaantumista tai muuta laissa kiellettyä seurausta vain silloin kun näistä valuu maahan kyllästykseen käytettyä kreosoottia poikkeuksellisen paljon. Pylväiden käytöstä asiakirjoissa oleva selvitys huomioon ottaen ei voida arvioida aiheutuvan haittaa terveydelle tai ympäristölle. Näin ollen A:n valituksesta ei ole syytä muuttaa lautakunnan päätöstä.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja Lampi,Yrjänä Honkavaara ja Sauli Viitasaari. Esittelijä Maria Ingerström.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja ympäristölautakunnan päätökset kumotaan. Suur-Savon Sähkö Oy:n ympäristönsuojelulain ja jätelain vastainen toiminta on lopetettava ja yhtiö on määrättävä poistamaan kreosoottipylväät ja pilaantunut maaperä A:n kiinteistöltä.

Vaatimustensa tueksi A on viitannut asiassa aiemmin lausumaansa sekä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Toisin kuin viranomaiset ja Suur-Savon Sähkö Oy ovat esittäneet, tutkimukset osoittavat, ettei kreosootti kiinnity puuainekseen, vaan sitä valuu ja haihtuu koko pylvään käytön ajan.

A:n kiinteistölle on jätetty pylväiden työstöjätteitä. Kyse on vaarallisista jätteistä. Viranomainen ei ole maanomistajien vaatimuksista huolimatta selvittänyt vaarallisen jätteen käsittelyä. Ympäristöpäällikkö on kieltäytynyt luovuttamasta A:lle tämän pyytämiä tietoja liittyen vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Kreosoottipylväiden varastoiminen avomaalle on kiellettyä, mutta kuitenkin niitä asennetaan maaperään. Vaikka kreosoottia saa käyttää kyllästysaineena, ei sitä saa päästää maaperään.

Kreosootin valuminen ja haihtuminen aiheuttaa maaperän pilaantumista. Kyse on ympäristörikoksesta. Lainvastaista toimintaa ei voi perustella REACH-asetuksella.

Ympäristönsuojelulaki ei tunne hallinto-oikeuden perusteluissaan käyttämää määrettä "poikkeuksellisen paljon". Kreosoottia valuu koko pylvään käyttöiän ajan, joten maaperän pilaantuminen on vain ajan kysymys.

Suur-Savon Sähkö Oy on velvoitettu seuraamaan Hietasentien varren sähkölinjan tilannetta. Yhtiö on kuitenkin seurannut vain A:n maalla olevia pylväitä. Seuranta on toteutettu puutteellisesti.

Hallinto-oikeus ei ole ottanut huomioon A:n esittämiä todisteita vaarallisista jätteistä, kreosoottivuodoista ja tutkimuksista.

Mikkelin ympäristölautakunta on valituksen johdosta antamassaan vastineessa todennut, että sillä ei ole asiaan lisättävää.

Suur-Savon Sähkö Oy on valituksen ja ympäristölautakunnan vastineen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut valituksen hylkäämistä sekä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita. Kreosootilla kyllästettyjen pylväiden käyttö on sallittua voimalinjojen rakentamisessa. Pylvään kyllästämistä seuraavina parina kesänä kuumalla ilmalla kreosoottia saattaa valua vähäisiä määriä. A:n maalla olevat kolme pylvästä on pystytetty vuonna 2012. Yhtiön käsityksen mukaan niistä ei enää valu kreosoottia.

Yhtiö on toimittanut lautakunnalle vaaditut selvitykset ja suorittanut lautakunnan määräämän seurannan. Yhtiö ei varastoi pylväitä maastossa eikä muutenkaan epäasiallisella tavalla. Sähkölinjan rakentamisessa on menetelty määräysten ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

A on antanut vastaselityksen.

A on toimittanut lisäselvitystä, muun ohella valokuvia, korkeimpaan hallinto-oikeuteen 8.6.2015 ja 17.9.2015.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

A on hallinto-oikeudessa esittänyt, että Suur-Savon Sähkö Oy on pylväiden asentamisen yhteydessä lainvastaisesti jättänyt maastoon kreosoottipylväiden työstöjätteitä. Alkuperäinen hallintopakkohakemus on kuitenkin koskenut vain vaatimusta asennettujen pylväiden poistamisesta A:n kiinteistöltä. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus ei voi tämän hallintopakkoasian yhteydessä tutkia työstöjätteiden mahdolliseen maastoon jättämiseen liittyvää kysymystä.

Kun otetaan huomioon A:n kiinteistölle asennettujen kreosootilla kyllästettyjen pylväiden sijainti kiinteistöllä sekä muu asiakirjoista saatava selvitys, pylväistä ei voida katsoa aiheutuneen sellaista maaperän laadun huononemista, josta voisi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristönsuojelulain (86/2000) 7 §:ssä tarkoitettua seurausta. Kyse ei siten ole ollut mainitussa lainkohdassa tarkoitetun maaperän pilaamiskiellon rikkomisesta. Pylväistä ei ole asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella aiheutunut muutakaan sellaista seurausta, jonka perusteella valvontaviranomainen voisi ympäristönsuojelulain 84 §:n nojalla määrätä Suur-Savon Sähkö Oy:n poistamaan kiinteistölle asennetut pylväät. Edellä sanotun perusteella ympäristölautakunta on voinut hylätä A:n hallintopakkohakemuksen.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Elina Lampi-Fagerholm ja Maarit Lindroos sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Juha Kaila ja Rauno Pääkkönen. Asian esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.

 
Julkaistu 15.4.2016