Muu päätös 2667/2017

Asia Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus

Valittajat A (Janakkalan Jätteenkuljetus), Janakkala

Janatrans Oy, Janakkala

Lammin Jätehuolto avoin yhtiö, Hämeenlinna

Kuljetus Riihimäki Oy, Janakkala

B, Janakkala

C, Hämeenlinna

D, Hämeenlinna

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös 1.2.2017 nro 17/0102/3

Asian aikaisempi käsittely

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on 14.11.2016 tekemällään päätöksellä (§ 125) siirtänyt jätteenkuljetuksen toteuttamisvastuun ja kilpailuttamisen Kiertokapula Oy:lle Hämeenlinnan kaupungin alueella. Valtuusto on hyväksynyt asiaa koskevan sopimusluonnoksen, joka on ollut pöytäkirjan liitteenä.

Valittajat ovat Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tekemässään yhteisessä valituksessa vaatineet, että kaupunginvaltuuston päätös kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano kielletään.

Valittajat ovat esittäneet täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Päätöksen täytäntöönpano lainvoimaa olevana aiheuttaa yrityksille epätietoisuuden yritystoiminnan jatkumisen suhteen. Myös asiakassuhteiden väkivaltainen lopettaminen ennen oikeuden päätöstä olisi paikkakunnan asukkaiden, kiinteistön omistajien, mökkiläisten ja yritysten oikeusturvan kannalta kohtuutonta. Kaupunginvaltuusto ei ole tehnyt päätöstä, että päätös tulee voimaan muutoksenhausta huolimatta.

Hallinto-oikeuden välipäätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 1.2.2017 antamallaan välipäätöksellä numero 17/0102/3 hylännyt Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston päätöksen 14.11.2016 (§ 125) täytäntöönpanon kieltämistä koskevan valittajien vaatimuksen eikä ole kieltänyt kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanoa.

Hallinto-oikeus on ilmoittanut ratkaisevansa valitusasian myöhemmin erikseen.

Hallinto-oikeus on lausunut päätöksensä perusteluina seuraavaa:

Jätelain 137 §:n 4 momentin, kuntalain (410/2015) 147 §:n 1 momentin sekä kuntalain (365/1995) 23 §:n 1 momentin ja 98 §:n mukaan kunnanhallitus voi panna jätelain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtuuston päätöksen täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kuntalain (365/1995) 98 §:n mukaan täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt aihetta.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valittajat ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden 1.2.2017 antaman välipäätöksen täytäntöönpanokiellon hylkäämisestä ja kieltää Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston päätöksen 14.11.2016 (§ 125) täytäntöönpanon.

Valittajat ovat esittäneet vaatimustensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeuden päätös on virheellinen. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa mainittu jätelain 137 §:n 4 momentti ei mahdollista päätöksen täytäntöönpanoa. Kuntalain (410/2015) 147 §:n 1 momentti ja kuntalain (365/1995) 23 §:n 1 momentti ja 98 § eivät sisällä riittäviä perusteita panna päätöstä täytäntöön välittömästi. Täytäntöönpanon salliminen johtaisi siihen, että valitus tulisi päätöksen täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi. Hallinto-oikeuden toteamus, että "kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt aihetta", osoittaa täydellistä tietämättömyyttä päätöksen täytäntöönpanon vaikutuksista.

Päätöksen täytäntöönpano lainvoimaa vailla olevana aiheuttaa yrityksille epätietoisuuden yritystoiminnan jatkumisen suhteen. Myös Kiertokapula Oy:n järjestämän jätteenkuljetuksen kilpailutuksen toteuttamisen seurauksena asiakassuhteiden väkivaltainen lopettaminen ennen oikeuden päätöstä olisi paikkakunnan asukkaiden, kiinteistön omistajien, mökkiläisten ja yritysten oikeusturvan kannalta kohtuutonta. Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano aiheuttaisi eri osapuolten perustuslaillisten oikeuksien polkemisen.

Jätelaissa ei ole mainittu kunnan jätehuollon palvelutehtävien siirtämistä kuntien omistamalle yhtiölle sellaisena päätöksenä, joka voisi tulla voimaan muutoksenhausta huolimatta. Valittajien valituksella on kaupunginvaltuuston päätöksen toimeenpanoa lykkäävä vaikutus.

Kaupunginvaltuusto ei ole edes tehnyt päätöstä maininnalla, että päätös tulee voimaan muutoksenhausta huolimatta. Kaupunginvaltuuston päätöstä ei siis voida panna täytäntöön ennen päätöksen lainvoimaisuutta yleisen oikeuskäytännön mukaisesti.

Kaupunginhallituksella ei ole todellista tarvetta, yleistä etua tai syytä päätöksen täytäntöönpanolle ennen sen lainvoimaisuutta.

Merkintä Korkein hallinto-oikeus on tänään asiassa diaarinumero 1588/3/17 antamallaan päätöksellä ratkaissut valittajien yhteisen valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 8.3.2017 antamasta välipäätöksestä, jolla hallinto-oikeus on hylännyt valittajien vaatimuksen Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston 14.11.2016 tekemän päätöksen § 125 täytäntöönpanon kieltämisestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut täytäntöönpanon kieltämistä koskevan asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden välipäätöstä ei muuteta.

Perustelut

Hallinto-oikeus on välipäätöksessään mainitsemiensa lainkohtien ja kuntalain (365/1995) 88 §:n nojalla sekä välipäätöksessään mainitsemillaan perusteilla voinut hylätä kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riitta Hämäläinen.