Muu päätös 3333/2017

Asemakaavan hyväksymistä koskevat valituslupahakemukset (Helsinki, Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteys)

Antopäivä: 5.7.2017
Taltionumero: 3333
Diaarinumero: 3834/1/16 ja 4093/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T3333

Asia Asemakaavan hyväksymistä koskevat valituslupahakemukset

Muutoksenhakijat 1. Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

2. Brändö Seglare rf, Kulosaarelaiset – Brändöborna ry, Helsingin Työväen Pursiseura ry ja Marjaniemi-Seura ry

Päätös, jota valituslupahakemukset koskevat

Helsingin hallinto-oikeus 12.10.2016 nro 16/0862/5

Asian vaiheet

Helsingin kaupunginvaltuusto on 4.11.2015 (§ 284) tekemällään päätöksellä hyväksynyt Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 4.11.2014 päivätyn ja 12.5.2015 muutetun piirustuksen nro 12305 mukaisena.

Helsingin hallinto-oikeus on, siltä osin kuin asiasta on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys, hylännyt Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n (myöhemmin Tringa ry) sekä Brändö Seglare rf:n ja sen asiakumppaneiden valitukset.

Muutoksenhakijat ovat hakeneet lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Helsingin kaupunginhallitus on antanut selityksen.

Tringa ry on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki Brändö Seglare rf:n ja sen asiakumppaneiden valituslupahakemusta.

2. Tringa ry:n valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Perustelut

1. Säilyttääkseen puhevaltansa Brändö Seglare rf:n ja sen asiakumppaneiden olisi tullut hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn laillisen valitusosoituksen mukaan toimittaa valituskirjelmänsä korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkipanon jälkeen 12.10.2016, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun se on annettu. Valituslupahakemus olisi näin ollen tullut toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään perjantaina 11.11.2016. Hakemus on saapunut tänne 25.11.2016 ja siis valitusajan päätyttyä.

Tämän vuoksi valituslupahakemus on maankäyttö- ja rakennuslain 198 §:n 2 momentin, hallintolainkäyttölain 22 §:n, 26 §:n 1 momentin ja 51 §:n 2 momentin nojalla jätettävä tutkimatta.

2. Sen perusteella, mitä Tringa ry on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 3 momentissa ja hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentissa säädettyä valitusluvan myöntämisen perustetta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Taina Pyysaari. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 5.7.2017