Muu päätös 3646/2017

Julkinen hankinta (KL-Kuntahankinnat Oy)

Antopäivä: 24.7.2017
Taltionumero: 3646
Diaarinumero: 1043/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T3646

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittajat Blue Lake Communications Oy

BLC Protie Oy (nykyisin BLC Taito Oy)

BLC Turva Oy

BLC Wireless Oy (nykyisin BLC Taito Oy)

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 7.3.2016 nro 135/16

Asian aikaisempi käsittely

KL-Kuntahankinnat Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on 6.3.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ilmoittanut avoimella menettelyllä toteutettavasta mobiililaitteiden etähallintaa ja siihen liittyviä palveluja koskevasta hankinnasta. Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kesto on ollut 48 kuukautta ja menettelyllä on perustettu puitejärjestely, jossa on yksi toimija.

KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja on 16.4.2015 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Data-Info Oy:n tarjouksen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Blue Lake Communications Oy, BLC Protie Oy, BLC Turva Oy ja BLC Wireless Oy ovat olleet valittajina, KL-Kuntahankinnat Oy vastapuolena sekä Data-Info Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valittajien valituksen ja velvoittanut Blue Lake Communications Oy:n, BLC Protie Oy:n, BLC Turva Oy:n ja BLC Wireless Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan KL-Kuntahankinnat Oy:n oikeudenkäyntikulut 2 900 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö voinut määrittää hankinnan kohteen ja sille asetettavat tekniset vaatimukset sekä asettaa tarjouspyynnössä tekniset eritelmät esittämällään tavalla ja erityisesti onko se asettanut tarjouspyynnössä perusteettomia ja syrjiviä teknisiä vaatimuksia. Asiassa on kysymys myös siitä, onko tarjouspyyntö ollut niin epäselvä ja puutteellinen, että se ei sen vuoksi ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 1 §:n 2 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa pyydetään toimittajia esittämään kirjallisesti ja määräaikaan mennessä tarjouksensa.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan tekniset eritelmät on laadittava sellaisten suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten perusteella, jotka ovat riittävän täsmällisiä hankinnan kohteen määrittämiseen ja tarjouksen valintaan. Pykälän 3 momentin mukaan teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita. Teknisessä eritelmässä ei myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Hankintalain esitöiden (HE 50/2006 vp s. 89) mukaan tekniset eritelmät voidaan ilmoittaa paitsi viittaamalla tekniseen määrittelyyn, myös esittämällä hankinnan kohteelta edellytettäviä suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskevia vaatimuksia. Tällöin tarjoajat voivat esittää tarjouksia, jotka perustuvat moniin erilaisiin teknisiin ratkaisuihin. Tarjousten vertailukelpoisuus ja tarjoajien syrjimätön kohtelu edellyttävät, että suorituskykyyn ja toiminnallisiin ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset ovat riittävän täsmällisiä.

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia mobiililaitteiden etähallintaa ja siihen liittyviä palveluita koskevasta puitejärjestelynä toteutettavasta hankinnasta.

Tarjouspyynnön kohdan 6 "Hankinnan kohteen kriteerit" toiminnallisina vaatimuksina on edellytetty:

Tarjoajan tarjoaman ratkaisun tulee täyttää KAIKKI liitteessä 4.1 Toiminnalliset vaatimukset olevat pakolliset vaatimukset. Kaikkiin edellä mainittuihin kohtiin vastauksena tulee vastata Kyllä. Mikäli tarjous ei täytä kaikkia pakollisia vaatimuksia, tullaan tarjous hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena.

Kaikkien pisteytettävien kohtien osalta Kyllä-vastaus edellyttää ominaisuuden sisältymistä tarjottuihin hintoihin.

Tarjouspyynnön liitteen 4.1 "Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset" osiossa "Etähallinta (MDM)" on OHJE-otsikon alla muun ohella todettu:

Tarjouksessa tarjottujen ratkaisujen on täytettävä tällä välilehdellä kuvatut vähimmäisvaatimukset (Pakollinen) sekä niiden tulee sisältyä tarjottuihin hintoihin.

Pisteytettävien kohtien kyllä vastaus edellyttää ominaisuuden sisältymistä tarjottuihin hintoihin.

Vaatimukset koskevat vain niitä laitealustoja, joiden valmistajat mahdollistavat rajapinnan kautta vaaditun toiminnallisuuden.

Kyseisen osion taulukossa on esitetty muun ohella seuraavia vaatimuksia:

1.4. Tarjottu ratkaisu tukee vähintään seuraavia laitealustoja/laitteita ja niiden seuraavia sekä tulevia versioita: Windows Phone 8.x, Android 2.3.x ja iOS 8.x (iPad ja iPhone) (kuvatkaa ratkaisun tukemat lait-teet/alustat) (Pakollinen)

1.6. Tarjottu ratkaisu tukee edellä mainittujen (vaatimus 1.4) laitealustojen mobiililaitteiden etähallintaohjelmointirajapintojen (API) mahdollistamia ominaisuuksia. Alustapäivityksen yhteydessä, on laitealustavalmistajan versiotuki sekä päivityksen tuomat uudet ominaisuudet käytettävissä viimeistään, kun ensimmäiset kyseisellä laitealustaversiolla varustetut mobiililaitetoimitukset Suomessa alkavat. (Pakollinen)

1.8. Tarjottu ratkaisu tukee täysiveristä pöytäkoneille ja kannettaville suunnattua Microsoft Windows käyttöjärjestelmää alkaen käyttöjärjestelmäversiosta 7. (Pisteytettävä)

1.9. Tarjottu ratkaisu tukee täysiveristä pöytäkoneille ja kannettaville suunnattua Mac OS X käyttöjärjestelmää. (Pisteytettävä)

5.6. Ratkaisu tukee laitteiden yhteiskäyttöä/yhtä laitetta käyttää useampi henkilö. Tällä tarkoitetaan laitteen jakoa useamman käyttäjän kesken siten, että laitteen asetukset voidaan määritellä käyttäjä- sekä ryhmäkohtaisesti. Käyttäjän kirjautuessa laite mukautuu määritettyjen asetusten mukaiseksi. (Pisteytettävä)

Mainitun liitteen osiossa "Valinnaiset osat" on OHJE-otsikon alla todettu muun ohella, että "Tarjoamanne kokonaisratkaisun tulee sisältää kaikki pakolliset sekä pisteytettävien kohtien "Kyllä" vastausten sisältämät ominaisuudet" sekä esitetty nyt muun ohella seuraavia vaatimuksia:

1.5. Tarjotut ratkaisut ovat osa MDM ratkaisua tai integroitu saumattomasti yhteen tarjotun MDM ratkaisun kanssa. Tämä tarkoittaa, että ratkaisut ovat käytettävissä yhden hallintakonsolin kautta, yhteneväisellä käyttäjäkokemuksella. (Pakollinen)

6.1. Ratkaisussa on kiosk-toiminnallisuus, joko saatavissa lisämaksullisena erillissovelluksena tai sisäänrakennettuna laitehallintaohjelmistoon tai muuhun tämän välilehden valinnaiseen osaan. Ladatkaa tarjouksenne liitteeksi erillinen kuvaus ratkaisustanne. (Pakollinen)

6.4. Kiosk-toiminnallisuus mahdollistaa laitteen käynnistymisen eri asetuksille riippuen käyttäjän identiteetistä. (Pisteytettävä)

Asian arviointi

Hankintalain säännökset eivät sääntele hankinnan sisältöä tai hankinnan tarkoituksenmukaisuutta. Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta hankinnan kohteen määrittelemisessä. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat tulee kuitenkin kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa ja että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Teknistä vaatimusta ei voida lähtökohtaisesti pitää syrjivänä, vaikka alalla olisi vain yksi tai muutama vaaditunlaisen tuotteen tarjoaja. Hankintayksikön ei hankintaa koskevien oikeusohjeiden perusteella tarvitse sopeuttaa tarjouspyynnön ehtoja olemassa olevaan tarjontaan, jos hankkeessa perustellusti pyritään hankintayksikön tarpeita palvelevaan lopputulokseen. Hankintayksiköllä on oikeus pyrkiä tekemään myös sellaisia hankintoja, jotka osaltaan rohkaisevat markkinoiden tuotetarjontaa kehittymään käyttäjien tarpeita palvelevaan suuntaan. Hankintamenettelyä ei voida pitää virheellisenä myöskään sen vuoksi, että yksittäisen tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen valikoima ei sisällä hankintayksikön tarvetta vastaavaa ratkaisua. Tarjoajalla on mahdollisuus kehittää omaa tarjontaansa tai ostaa puuttuvia ratkaisuja ja osaamista muilta toimittajilta.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella tarjouspyynnön liitteen 4.1 "Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset" osion "Etähallinta (MDM)" kohdassa 5.6 sekä osion "Valinnaiset osat" kohdissa 1.5, 6.1 ja 6.4 esitetyt vaatimukset ovat liittyneet hankinnan kohteelle asetettujen teknisen toiminnallisuuden vaatimusten kuvaamiseen. Siltä osin kuin mainitun liitteen osion "Etähallinta (MDM)" kohdissa 1.4, 1.6, 1.8 ja 1.9 on viitattu tiettyihin tuotemerkkeihin, nämä tekniset eritelmät ovat koskeneet hankinnan kohteena olevan järjestelmän yhteensopivuutta hankintayksikön asiakkaiden olemassa olevan teknisen infrastruktuurin kanssa, eikä niissä ole ollut kysymys hankinnan kohteen teknistä tai kaupallista alkuperää koskevista vaatimuksista. Tarjouspyynnön mukaisessa tarkoituksessa tehtyjen viittausten tuotemerkkeihin ei voi katsoa myöskään olevan syrjiviä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut lähtökohtaisesti määritellä hankinnan kohteen ja siltä edellytettävän yhteensopivuuden tarjouspyynnössä tekemällään tavalla.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankinnan edellytyksiksi tai vaatimuksiksi on määritelty ominaisuuksia, joita osa tarjoajista on kyennyt tarjoamaan kustannustehokkaammin kuin toiset. Tällaisessa tapauksessa syrjivyyttä tai epätasapuolisuutta ei osoita se, että vain kolmasosa tekniseen vuoropuheluun osallistuneista tarjoajista on lopulta jättänyt tarjouksen. Hankintayksiköiden itsenäinen harkintavalta huomioon ottaen asiaa ei anna aihetta arvioida toisin siitäkään syystä, miten jossain toisessa tarjouskilpailussa hankinnan vaatimukset on määritetty ja millaisiin tarjouksiin se on johtanut.

Tarjousten hintaerot tai muutkaan asiassa esitetyt seikat eivät osoita, että tarjouspyyntö olisi ollut hankinnan vaatimusten osalta myöskään epäselvä.

Todettu huomioon ottaen hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa rajoissa asettaa puheena olleet hankinnan vaatimukset. Tarjouspyyntö ei ole perusteettomasti rajoittanut kilpailua eikä se ole ollut muutoinkaan syrjivä tai myöskään epäselvä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajien esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä muun ohella hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulut kokonaan vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä, mitä harkitessaan markkinaoikeus on kiinnittänyt huomiota hankintayksikön pyytämättä toimitetusta lisävastineesta aiheutuneiden toimenpiteiden tarpeettomuuteen.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Sami Myöhänen, Ville Parkkari ja Pekka Savola.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Blue Lake Communications Oy, BLC Protie Oy, BLC Turva Oy ja BLC Wireless Oy ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että korkein hallinto-oikeus ensisijaisesti kumoaa 16.4.2015 tehdyn hankintapäätöksen, kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä menettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen hankintamenettelynsä taikka toissijaisesti määrää hankintayksikön maksamaan valittajille hyvitysmaksua. Valittajat ovat vielä vaatineet, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa KL-Kuntahankinnat Oy:n korvaamaan valittajien arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen markkinaoikeudessa 3 905 eurolla ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2 840 eurolla.

Valittajat ovat lisäksi uudistaneet markkinaoikeudessa esittämänsä vaatimukset siitä, että niiden markkinaoikeudelle toimittama valituksen liite 4 määrätään salassa pidettäväksi ja että niiden markkinaoikeudelle toimittama vastaselityksen liite 2 määrätään salassa pidettäväksi muihin kuin asianosaisiin nähden, koska liitteet sisältävät tarjouskilpailuun osallistuneiden yritysten liike- ja ammattisalaisuuksia.

Valittajat ovat esittäneet perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeus on virheellisesti hylännyt valittajien valituksen. Markkinaoikeus on päätöksessään sivuuttanut tarjousten väliset erot ja todennut ainoastaan, etteivät tarjousten hintaerot tai muutkaan asiassa esitetyt seikat osoita tarjouspyynnön olleen hankinnan vaatimusten osalta epäselvän. Hankintamenettelyn lopputuloksen tarkastelu olisi osoittanut, että tarjouspyyntö ei ole täyttänyt hankintalaissa asetettuja edellytyksiä.

Tarjouspyyntö on ollut niin epäselvä ja puutteellinen, etteivät tarjoajat ole sen perusteella voineet tehdä yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnön epäselvyyden osoittavat erityisesti tarjousten väliset huomattavat hintaerot. Tarjoushintojen vaihteluväli on ollut yli 44 miljoonaa euroa. Tämä osoittaa, että hankintamenettelyyn osallistuneet tarjoajat ovat ymmärtäneet epäselvän ja puutteellisen tarjouspyynnön toisistaan poikkeavalla tavalla, minkä vuoksi tarjoukset eivät ole olleet vertailukelpoisia ja yhteismitallisia.

Tarjousten miljoonien eurojen suuruinen vaihteluväli ei selity yritysten tehokkuuteen ja katteisiin liittyvillä syillä. Tarjoajat ovat suuria ja ammattimaisia toimijoita, joiden tehokkuus ja tuottavuus ovat lähtökohtaisesti samalla tasolla. Todelliset hintaerot alalla ovat vähäisiä.

Suomessa on noin kolmekymmentä alalla toimivaa toimittajaa, jotka olisivat voineet osallistua kysymyksessä olevaan tarjouskilpailuun. Näistä toimijoista kahdeksantoista on osallistunut hankintaa edeltävään tekniseen vuoropuheluun, mutta vain kuusi tarjousta on annettu. On hyvin poikkeuksellista, että kaksi kolmasosaa tekniseen vuoropuheluun osallistuneista toimijoista on päättänyt jättäytyä pois tarjouskilpailusta. Tämä osoittaa, että tarjouspyyntö on vaikuttanut tarjoajista epäselvältä ja puutteelliselta, eivätkä ne tästä syystä ole halunneet osallistua tarjouskilpailuun.

Selitykset

KL-Kuntahankinnat Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat korvaamaan KL-Kuntahankinnat Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Hankintayksikkö on uudistanut markkinaoikeudessa lausumansa ja esittänyt lisäksi perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeus on esittänyt päätöksessään riittävän oikeudellisen arvion sekä perustelut valittajien tarjousten välisistä eroista sekä tarjousten vertailukelpoisuudesta tekemistä väitteistä.

Valittajat eivät ole valituksessaan tuoneet uskottavasti esille, miltä osin tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja puutteellinen ja miltä osin tarjoajat eivät ole voineet tehdä yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Valittajat eivät ole myöskään tarjouspyynnössä annetussa lisätietokysymysvaiheessa tuoneet esille mahdollisia tarjouspyynnön epäselvyyksiä tai puutteellisuuksia. Valittajat eivät ole esittäneet mitään näyttöä siitä, että tarjoajat olisivat ymmärtäneet tarjouspyynnön vaatimukset eri tavoin.

Tarjousvertailussa mukana olleiden tarjousten vaihteluväli ei ole ollut 44 miljoonaa euroa. Valittajien tarjouksen vertailuhinta on ollut 1 138 830,26 euroa, kun se voittaneen tarjouksen osalta on ollut 299 019,93 euroa. Tarjousvertailuun päässeiden tarjousten vaihteluväli on siten ollut noin 840 000 euroa.

Tekniseen vuoropuheluun osallistuneiden toimijoiden kirjo on ollut hyvin laaja eikä tarjoamatta jättäminen osoita tarjouspyyntöä epäselväksi tai syrjiväksi. Tekniseen vuoropuheluun osallistuvien joukossa on usein toimijoita, joilla ei ole aikomusta tehdä tarjousta vaan jotka haluavat olla mukana teknisessä vuoropuhelussa muista syistä. Lisäksi tarjoamatta jättämiseen voi olla toimittajien strategisiin linjauksiin perustuvia syitä.

Hankinnassa ei ole menetelty hankintalain vastaisesti. Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä tai puutteellinen. Markkinaoikeuden päätös ei ole virheellinen eikä markkinaoikeuden päätöstä tule kumota.

Data-Info Oy on ilmoittanut, ettei se anna selitystä valituksen johdosta.

Vastaselitys

Blue Lake Communications Oy, BLC Protie Oy, BLC Turva Oy ja BLC Wireless Oy ovat toimittaneet KL-Kuntahankinnat Oy:n selityksen johdosta vastaselityksen ja selvityksen oikeudenkäyntikuluistaan.

Muut selvitykset ja tiedoksiannot

Vastaselitys ja valittajien oikeudenkäyntikuluja koskeva selvitys on lähetetty tiedoksi KL-Kuntahankinnat Oy:lle.

KL-Kuntahankinnat Oy on toimittanut oikeudenkäyntikulujaan koskevan selvityksen, joka on lähetty tiedoksi valittajille.

KL-Kuntahankinnat Oy on korkeimman hallinto-oikeuden lausumapyynnön johdosta lausunut muun ohella seuraavaa:

Mobiililaitteiden etähallinnan ja siihen liittyvien palvelujen hankinnassa on ollut kysymys tavanomaisesta markkinoilla olevasta hankintakokonaisuudesta, jossa ainoastaan palvelun ominaisuuksilta on vaadittu ajantasaista ratkaisua. Tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset eivät ole rajoittaneet tarjoajia tekemästä tarjouksia. Tarjoajilta ei ole vaadittu aikaisempia referenssejä tai aikaisempaa kokemusta hankinnasta.

Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoajat ovat olleet pk-yrityksiä, eikä hankinnan kohteena oleva kokonaisuus ole edellyttänyt tarjoajilta kattavia yhteistyöjärjestelyjä. Mobiililaitteiden etähallinnassa ei ole kysymys uudenlaisesta palvelusta. Kilpailutuksessa ei ole muutettu ja laajennettu hankintakokonaisuutta siten, että se muuttaisi markkinoita tai talouden toimijoiden mahdollisuuksia tarjota kyseiseen tarjouskilpailuun. Toteutettu mobiililaitteiden etähallintahankinta on rajattu hankintakokonaisuus, eikä hankintaa ole laajennettu esimerkiksi lisäämällä mobiililaitehankintaa osaksi hankintakokonaisuutta.

Puitejärjestelyn joustavuutta asiakkaille on lisätty mahdollisuudella päättää hankintamallinsa, mutta tämäkään ei ole rajoittanut markkinoita syrjivällä tavalla. Tarjouspyynnössä olleet hankintamallit ovat yleisiä tapoja toteuttaa hankinta, joihin mobiililaitteiden etähallintaan panostavilla alalla toimivilla yrityksillä on valmiudet.

Kilpailuolosuhteiden huomioon ottamisessa on myös huomioitava, että tarjouskilpailun teknisessä vuoropuhelussa, joita käytiin kolme kierrosta, ei toimittajilta tullut viestiä siitä, että hankinnan kohde tai laajuus olisi kilpailuolosuhteita rajoittava. Mobiililaitteiden etähallintahankinta toimii etäpalveluna sähköisesti hankinnan nimen mukaisesti. Toimittajan sijainnilla ei siten ole merkitystä hankinnan toteuttamisessa.

Hankintaan sitoutuneet ja siitä kiinnostuneet asiakkaat on ilmoitettu merkittävästi yksilöidymmin kuin korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä (KHO 2016:182) käsitellyssä terveydenhuollon tarvikkeita koskevassa hankinnassa. Tarjouspyynnön liitteellä on ilmoitettu 14 hankintaan sitoutunutta organisaatiota sekä 71 hankinnasta kiinnostunutta organisaatiota. Näiden asiakkaiden kohdalla on myös ilmoitettu laitteiden arvioitu määrä, todennäköisin hankintamalli sekä arvioitu sopimukseen liittyminen ja sopimuksen käyttöönotto.

Liitteellä ilmoitetut asiakkaat edustavat erittäin kattavasti erilaisia KL-Kuntahankinnat Oy:n asiakkaita niin organisatorisesti kuin maantieteelliseltä sijainniltaankin. Listattujen organisaatioiden joukossa on muun muassa isoja ja pieniä kuntia, sairaanhoitopiirejä, seurakuntia sekä palvelukeskuksia, jotka palvelevat kuntaomistajiaan. Otanta asiakkaista on laaja, eikä tarjoajalle ole voinut jäädä tarjouksen tekemiseksi epäselväksi, mikä hankinnan tosiasiallinen laajuus voi olla ja missä osin Suomea palvelua tullaan hankkimaan.

Kun otetaan huomioon, ettei palvelu itsessään velvoita tuottamaan paikan päällä tapahtuvia palveluja siten kuin edellä mainitussa terveydenhuollon tarvikkeita koskevassa hankinnassa, ei tarjouspyynnössä olevan, yksilöimättömiä muita mahdollisia puitesopimusta käyttäviä asiakkaita koskevan epätarkkuuden voida katsoa olennaisesti vaikuttaneen tarjouksen tekemiseen. Terveydenhuollon tarvikehankinnassa ollut epätarkkuus aiheutti tarjoajille tarjouksen tekemiseksi riskitekijöitä, mitä nyt käsillä olevassa mobiililaitteiden etähallintaa ja siihen liittyviä palveluja koskevassa hankinnassa ei ole löydettävissä. Tarjoajilla on ollut riittävä tieto hankinnan tosiasiallisesta laajuudesta, ja tiedot on ilmoitettu riittävällä avoimuudella tarjouksen tekemiseksi.

Tämän lisäksi on otettava huomioon kyseessä olevan puitejärjestelyn mukainen toimintatapa asiakkaiden sitoutumisessa puitejärjestelyyn. Tarjouspyynnön puitesopimuspohjassa on tarjoajille avoimesti kerrottu kohdassa 13 "Puitesopimuksen markkinointi ja viestintä", että toimittajan tulee aktiivisesti markkinoida puitesopimusta kunta-asiakkaille ja raportoida tuloksista KL-Kuntahankinnat Oy:lle. Käytännössä asiakkaat sitoutuvat pitkälti sen mukaan, miten valittu toimittaja saa markkinoitua palveluaan KL-Kuntahankinnat Oy:n asiakkaille. Puitesopimuksessa on markkinointivelvoite, mutta itse markkinointisuunnitelma on sopimuksessa jätetty toimittajan vastuulle. Puitejärjestelyyn valitulla toimittajalla on siten myös käytännössä vaikutusmahdollisuus siihen, keitä kaikkia asiakkaita liittyy puitejärjestelyyn, ja ne voivat osaltaan vaikuttaa hankinnan laajuuteen ja asiakaskantaan omilla toimillaan.

Blue Lake Communications Oy, BLC Taito Oy ja BLC Turva Oy ovat KL-Kuntahankinnat Oy:n lausuman johdosta antamassaan lisävastaselityksessä esittäneet muun ohella seuraavaa:

Hankinta ei ole koskenut tavanomaista markkinoilla olevaa hankintakokonaisuutta. Tarjouspyynnössä on poikkeuksellisella tavalla rajattu tarjottavissa olevia ratkaisuja, mikä on johtanut epäonnistuneeseen lopputulokseen. Valittajat ovat kiinnittäneet jo teknisen vuoropuhelun aikana huomiota edellytysten poikkeuksellisuuteen. Tarjouspyyntö on tosiasiallisesti rajoittanut kilpailua merkittävästi ilman perusteltua syytä.

Hankinnan tosiasiallinen laajuus ei ole selvinnyt tarjouspyyntöasiakirjoista, koska niissä ei ole annettu riittäviä tietoja puitejärjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden hankinnoista.

Se seikka, että kysymyksessä olevan hankinnan tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty lista hankintaan liittyvistä asiakkaista, ei poista sitä, että hankinnan tosiasiallinen laajuus ei ole tarjouspyyntöasiakirjoista ilmennyt. Tarjouspyynnössä todetulla tavalla puitesopimukseen voi liittyä myöhemmin mukaan myös muita kuin tarjouspyynnön liitteessä 1 mainittuja kunnallisia organisaatioita. Lisäksi hankinnassa oli tarjottava erilaisia hankintamalleja, mikä on vaikeuttanut kokonaisuuden arviointia toimittajien puolelta. Koska tarjoajat eivät ole tarjouspyynnön perusteella voineet tietää hankinnan kokonaisuutta tai laajuutta, tämä on vaikuttanut tarjousten tekemiseen, tarjoajalta edellytettäviin resursseihin sekä mahdollisten tarjoajien arvioon tilanteesta.

Puitesopimuspohjassa esitetty toimittajan markkinointivelvollisuus ei ole poistanut edellä todettua epäkohtaa, vaan päinvastoin korostanut sitä, kuinka epävarma ja yksilöimätön tarjouspyynnön liitteenä ollut kuvaus hankinnan asiakkaista ja laajuudesta on ollut.

KL-Kuntahankinnat Oy:lle on lähetetty tiedoksi valittajien lisävastaselitys.

Data-Info Oy:lle on lähetetty tiedoksi valittajien vastaselitys, KL-Kuntahankinnat Oy:n lausuma sekä valittajien lisävastaselitys.

Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös 21.3.2017

Korkein hallinto-oikeus on välipäätöksellään 21.3.2017 taltionumero 1320 kieltänyt KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan 16.4.2015 tekemän hankintapäätöksen täytäntöönpanon. Välipäätöksen mukaan määräys on voimassa, kunnes valitus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiassa toisin määrätään.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Markkinaoikeuden päätös kumotaan.

Korkein hallinto-oikeus on asiaa markkinaoikeudelle palauttamatta ottanut seuraamusten määräämistä koskevan kysymyksen korkeimmassa hallinto-oikeudessa välittömästi ratkaistavaksi.

2. Korkein hallinto-oikeus kumoaa KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan 16.4.2015 tekemän hankintapäätöksen mobiililaitteiden etähallinnan ja siihen liittyvien palvelujen hankinnasta ja kieltää KL-Kuntahankinnat Oy:tä tekemästä mainitun hankintapäätöksen perusteella hankintasopimusta tai panemasta hankintapäätöstä muutoin täytäntöön nyt asetetun 100 000 euron sakon uhalla.

3. KL-Kuntahankinnat Oy määrätään korvaamaan Blue Lake Communications Oy:n, BLC Protie Oy:n (nykyisin BLC Taito Oy), BLC Turva Oy:n ja BLC Wireless Oy:n (nykyisin BLC Taito Oy) yhteiset oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 3 905 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

KL-Kuntahankinnat Oy:n markkinaoikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään. Blue Lake Communications Oy, BLC Protie Oy (nykyisin BLC Taito Oy), BLC Turva Oy ja BLC Wireless Oy (nykyisin BLC Taito Oy) vapautetaan velvollisuudesta korvata KL-Kuntahankinnat Oy:n oikeudenkäyntikuluja markkinaoikeudessa.

4. KL-Kuntahankinnat Oy määrätään korvaamaan Blue Lake Communications Oy:n, BLC Protie Oy:n (nykyisin BLC Taito Oy), BLC Turva Oy:n ja BLC Wireless Oy:n (nykyisin BLC Taito Oy) yhteiset oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2 840 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

KL-Kuntahankinnat Oy:n korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

5. Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätöksellä 21.3.2017 taltionumero 1320 annettu KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan 16.4.2015 tekemän hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskeva määräys raukeaa.

6. Blue Lake Communications Oy:n, BLC Protie Oy:n (nykyisin BLC Taito Oy), BLC Turva Oy:n ja BLC Wireless Oy:n (nykyisin BLC Taito Oy) vaatimus markkinaoikeudelle toimittamiensa valituksen liitteen 4 ja vastaselityksen liitteen 2 määräämisestä salassa pidettäviksi hylätään.

Perustelut

1. Pääasia

1.1 Kysymyksenasettelu korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asiassa on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, onko KL-Kuntahankinnat Oy menetellyt mobiililaitteiden etähallintaa ja siihen liittyviä palveluja koskevan puitejärjestelyn kilpailuttamisessa ja hankintaa koskevan tarjouspyynnön laatimisessa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

1.2 Sovellettavat oikeusohjeet ja lainvalmisteluaineisto

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 myöhempine muutoksineen, hankintalaki) 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten kuin hankintalaissa säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 5 §:n 15 kohdan mukaan puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hinnat ja suunnitellut määrät.

Hankintalain 31 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn avoimella tai rajoitetulla menettelyllä. Hankintayksikkö voi valita puitejärjestelyn toimittajat myös 25 §:ssä säädetyin edellytyksin neuvottelumenettelyllä tai tekemällä 27 §:ssä säädetyin edellytyksin suorahankinnan. Puitejärjestelyyn otettavien toimittajien valinnassa on noudatettava, mitä 8 luvussa säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyn alkuperäisten osapuolten kesken. Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä huomattavia muutoksia sen voimassaoloaikana. Puitejärjestelyä ei saa käyttää kilpailua vääristävällä, rajoittavalla tai estävällä tavalla. Pykälän 3 momentin mukaan puitejärjestely voi olla voimassa enintään neljä vuotta. Hankinnan kohteen välttämättä sitä edellyttäessä puitejärjestely voi olla poikkeuksellisesti kestoltaan pidempi.

Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 80 ja 81) on lain 31 §:n osalta todettu, että pykälä perustuu julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (hankintadirektiivi) puitejärjestelyjä koskevaan 32 artiklaan. Puitejärjestelyä voivat esitöiden mukaan käyttää erityisesti yhteishankintayksiköt pidempiaikaisena hankintamenettelynä. Laajoissa ja arvoltaan suurissa sopimuksissa puitesopimusten osapuolten valintavaihe muodostuu esitöiden mukaan aiempaa merkittävämmäksi. Järjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden sopimusaikana todennäköisesti tekemistä hankinnoista tulee antaa jo hankinnasta ilmoitettaessa riittävät tiedot. Esitöissä on lausuttu, että puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyn alkuperäisten osapuolten kesken. Järjestelyyn ei ole siten mahdollista ottaa hankintamenettelyn aloittamisen jälkeen uusia osapuolia, vaan hankintayksikkö voi tehdä puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat vain järjestelyssä mukana olevilta toimittajilta.

Hankintadirektiivin 32 artiklan 2 kohdan ensimmäisen kappaleen mukaan tehdäkseen puitejärjestelyn hankintaviranomaisen on noudatettava kaikissa menettelyn vaiheissa sanotussa direktiivissä tarkoitettuja sääntöjä puitejärjestelyyn perustuvien hankintasopimusten tekemiseen saakka. Mainitun artiklan 2 kohdan toisen kappaleen mukaan puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset tehdään 3 ja 4 kohdassa säädettyjä menettelyjä noudattaen. Menettelyjä noudatetaan ainoastaan niiden hankintaviranomaisten ja taloudellisten toimijoiden välillä, jotka ovat puitejärjestelyn alkuperäisiä osapuolia. Mainitun artiklan 2 kohdan viidennen kappaleen mukaan hankintaviranomaiset eivät saa käyttää puitejärjestelyjä väärin eivätkä siten, että estetään, rajoitetaan tai vääristetään kilpailua.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely sekä ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin.

1.3 Hankintaa koskevien ilmoitusten ja tarjouspyynnön keskeinen sisältö

KL-Kuntahankinnat Oy on pyytänyt tarjouksia mobiililaitteiden etähallinnasta ja siihen liittyvistä palveluista. Hankinnasta on 26.6.2014 julkaistu EU-ennakkoilmoitus sekä 6.3.2015 avointa menettelyä koskeva EU-hankintailmoitus.

Hankinnasta julkaistussa EU-ennakkoilmoituksessa on ilmoitettu muun ohella seuraavaa: "KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa mobiililaitteiden etähallinnan ja siihen liittyvät palvelut eri puolella Suomea toimivien asiakkaiden puolesta. Kuntahankintojen asiakkaita voivat olla suomalaiset kunnat, kuntayhtymät, hankintarenkaat, kunnalliset liikelaitokset sekä kuntien omistamat konserniyhtiöt, joista on tietoa Kuntaliiton sivustolla www.kuntaliitto.fi. Asiakkaina voi olla myös hankintayhteistyösopimuksen kautta muita julkisia hankintayksiköitä (mm. Keva ja Suomen ev.lut. ja ortod. kirkon organisaatiot)."

Edellä mainitussa ennakkoilmoituksessa on hankintasopimuksen kohteen määrittelyn osalta muun ohella ilmoitettu, että hankinta sisältää alustavan määrityksen mukaisesti seuraavat asiakkaille valinnaiset tuoteryhmät palveluineen: mobiililaitteiden etähallinta ostolisensseinä, mobiililaitteiden etähallinta SaaS-palveluna sekä mobiililaitteiden etähallinta kokonaispalveluna. Ennakkoilmoituksessa on lisäksi ilmoitettu, että tuoteryhmät palveluineen saattavat muuttua asiakastarpeen tarkentuessa sekä toimittajien kanssa käytävän teknisen vuoropuhelun perusteella. Ennakkoilmoituksessa on vielä ilmoitettu, että alustavan suunnitelman mukaan yksi toimittaja valitaan toimittamaan kaikkien tuoteryhmien mukaisia palveluja.

Hankinnasta 6.3.2015 julkaistussa EU-hankintailmoituksessa on hankintasopimuksen kohteen osalta muun ohella ilmoitettu KL-Kuntahankinnat Oy:n pyytävän tarjouksia mobiililaitteiden etähallinnasta ja siihen liittyvistä palveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti siten, että hankinta käsittää kolme asiakkaille valinnaista mobiililaitteiden etähallinnan hankintamallia. Näiksi hankintamalleiksi on ilmoitettu ostolisenssit, SaaS-palvelu ja kokonaispalvelu.

Hankintaa koskevan tarjouspyynnön kohdan "1. Hankintayksikön perustiedot" alakohdassa "Hankintayksikön esittely" on ilmoitettu muun ohella, että KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 §:ssä tarkoitettu Suomen Kuntaliitto ry:n omistama yhteishankintayksikkö, joka vastaa koko kunta-alan kattavien hankintojen kilpailuttamisesta. KL-Kuntahankinnat Oy järjestää hankintalain 31 §:n mukaisia puitejärjestelykilpailutuksia, huolehtii puitesopimusten tekemisestä sekä niiden ylläpidosta ja markkinoinnista asiakkailleen yhteistyössä sopimustoimittajien kanssa. KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa puitesopimuksia avoimina puitejärjestelyinä, joka mahdollistaa sen, että puitejärjestelyyn voi liittyä edellä mainittuja asiakkaita koko sopimuskauden aikana. Asiakkaat hankkivat KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia tuotteita ja palveluita pääsääntöisesti tekemällä tilauksia järjestämättä omaa tarjouskilpailua. Asiakkaat antavat kilpailutuskohtaisesti KL-Kuntahankinnat Oy:lle kirjallisen sitoumuksen liittyessään mukaan puitejärjestelyyn kilpailutuksen alussa tai sopimuskauden aikana.

Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön kohdan "3. Hankinnan kohde" alakohdan "Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus" mukaan hankittaessa mobiililaitteiden etähallintapalvelut ostolisensseinä palvelut asennetaan asiakkaan omaan palveluympäristöön; toimittaja toimittaa tarvittavat lisenssit ja antaa pääkäyttäjäkoulutuksen sekä pääkäyttäjätuen asiakkaan pääkäyttäjille sovitun palvelutason mukaisesti; ja asiakas hoitaa laitteiden operoinnin ja vastaa loppukäyttäjien tuesta.

SaaS-palvelua on hankintailmoituksessa ja edellä mainitussa tarjouspyynnön kohdassa kuvattu ilmoittamalla, että kyseisessä palvelussa hallintaympäristö kokonaisuudessaan sijaitsee toimittajan tiloissa toimittajan ylläpitämänä; toimittaja antaa pääkäyttäjäkoulutuksen sekä pääkäyttäjätuen asiakkaan pääkäyttäjille sovitun palvelutason mukaisesti; ja asiakas hoitaa laitteiden operoinnin ja vastaa loppukäyttäjien tuesta.

Kokonaispalvelussa hallintaympäristö kokonaisuudessaan sijaitsee hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaan toimittajan tiloissa toimittajan ylläpitämänä ja toimittaja hoitaa laitteiden operoinnin sekä vastaa loppukäyttäjien tuesta sovitun palvelutason mukaisesti.

Lisäksi hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnön kohdassa 3. on ilmoitettu hankinnan kohteesta seuraavaa:

"Edellä mainitut hankintamallit pitävät sisällään erillishinnoiteltuna seuraavat Asiakkaille valinnaiset komponentit:

Mobiililaitteiden etähallinta (MDM)

Sovellusten hallinta (MAM)

Sisällön hallinta (MCM)

Kiosk-toiminnallisuus

Integraatiot asiakkaiden järjestelmiin

Hallintaohjelmiston palvelinasennus sekä konfigurointi (ostolisenssit)

Hallintasovelluksen asennus mobiililaitteeseen paikan päällä

Asiantuntijatuki mobiilipolitiikan ja prosessien kehittämiseen

Lisäkoulutus teknisille asiantuntijoille

Tukipalvelu, laajennettu työaika, arkisin klo 07.00–19.00

Tukipalvelu, laajennettu palveluaika, arkisin klo 07.00–21.00 sekä 09.00–18.00 lauantaisin ja sunnuntaisin

Tukipalvelu, ympärivuorokautinen, 24 tuntia vuorokaudessa vuoden kaikkina päivinä

Toimittajan palvelu- tai ohjelmistotarjonnassa muut mobiililaitteiden etähallintaan liittyvät lisäpalvelut sekä ohjelmistot on otettavissa sopimuksen piiriin Toimittajan tarjoukseen erikseen liittämällä lisähinnastolla. Edellä mainituista lisäpalveluista sekä ohjelmistoista tulee liittää tarjoukseen palvelu-/tuotekuvaukset. KL-Kuntahankinnat Oy pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjottujen lisäpalveluiden sekä ohjelmistojen liittämisen osaksi sopimusta. Asiakkaat eivät ole sitoumuksellaan velvoitettu hankkimaan edellä mainittuja lisäpalveluita tai ohjelmistoja puitesopimuksen kautta.

Kilpailutuksen sisällä osatarjouksia ei saa tehdä. Hankinnan kohteesta poikkeavia vaihtoehtoisia tai ehdollisia tarjouksia ei saa tehdä."

Tarjouspyynnön kohdassa 3. on vielä muun muassa ilmoitettu hankinnan pääasialliseksi toteutus-, toimitus- tai suorituspaikaksi "Koko Suomi" ja todettu tarjouspyynnössä olevan kysymys 48 kuukautta kestävän puitejärjestelyn vahvistamisesta.

Tarjouspyynnön kohdassa "4. Hankinnan taustaa" on ilmoitettu, että hankintaan etukäteen sitoutuneet asiakkaat ja tulevasta sopimuksesta kiinnostuneiksi ilmoittautuneet asiakkaat, niiden hallintaan tulevien mobiililaitteiden tämänhetkinen määrä, todennäköisin hankintamalli sekä arvio sopimuksen käyttöönottoajankohdasta on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä 1. Lisäksi tarjouspyynnössä on tässä kohdin tuotu esille, että kaikki sitoutuneet asiakkaat ostavat valitsemansa hankintamallin mukaiset ohjelmistot tai palvelut valittavalta toimittajalta puitesopimuksen perusteella, mutta asiakkailla ei ole määräostovelvoitetta. Puitesopimukseen voi liittyä myöhemmin mukaan myös muita kuin liitteessä 1 mainittuja kunnallisia organisaatioita. KL-Kuntahankinnat Oy voi tarvittaessa kilpailuttaa uuden rinnakkaisen puitesopimuksen kesken sopimuskauden, jolloin uusia asiakkaita ei enää tule tämän puitejärjestelyn piiriin, vaan uudet asiakkaat käyttävät uutta puitesopimusta. Ne asiakkaat, jotka ovat sitoutuneet tämän puitesopimuksen käyttöön, jatkavat puitesopimuksen käyttöä sitoutumisajanjakson päättymiseen saakka.

Tarjouspyynnön kohdan "12. Päätöksenteon perusteet" mukaan tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnoittelulomakkeella ilmoitetun perusteella lasketun vertailuhinnan painoarvo on 70 prosenttia ja tarjouspyynnössä määriteltyjen laadullisten vertailutekijöiden painoarvo on 30 prosenttia.

Tarjouspyynnön kohdan "13. Sopimusmenettely" mukaan KL-Kuntahankinnat Oy valitsee yhden puitesopimustoimittajan ja puitesopimuskausi on neljä vuotta. Asiakaskohtaisia sopimuksia voidaan tehdä puitesopimuksen voimassaoloaikana.

Tarjouspyynnön liitteessä 1 on esitetty taulukko hankintaan ennakolta sitoutuneista asiakkaista, niiden hallintaan tulevien mobiililaitteiden tämänhetkisestä määrästä, todennäköisimmästä hankintamallista sekä arvio sopimuksen käyttöönottohetkestä ja taulukkomuodossa vastaavat tiedot sopimuksesta kiinnostuneista KL-Kuntahankinnat Oy:n asiakkaista. Hankintaan ennakolta sitoutuneiden asiakkaiden määrä on ollut 14 ja sopimuksesta kiinnostuneiden asiakkaiden määrä 71. Viimeksi mainittujen, eri puolelta Suomea olevien sopimuksesta kiinnostuneiden asiakkaiden osalta liitteessä on ilmoitettu, että asiakkaat odottavat kilpailutuksen lopputuloksen julkistamista ja että ne eivät ole vielä antaneet kirjallista sitoumusta sopimuksen käyttöön. Molemmissa taulukoissa annettujen tietojen on ilmoitettu olevan suuntaa antavia eikä asiakkaita sitovia. Monen asiakkaan osalta tiedot on myös jätetty osittain avoimiksi. Lisäksi on ilmoitettu, että puitesopimukseen voi liittyä myös muita asiakkaita sopimuskauden aikana.

Hankintailmoituksesta ei ilmene tietoa hankinnan kokonaismäärästä euroina. Tarjouspyynnössä on todettu, että "hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä tavara-/palveluhankinta". KL-Kuntahankinnat Oy on markkinaoikeudessa puolestaan ilmoittanut, että hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen julkaisuhetkellä ollut noin 3 000 000 euroa.

1.4 Oikeudellinen arviointi

Hankintayksiköillä on markkinaoikeuden valituksenalaisessa päätöksessä todetulla tavalla laaja harkintavalta määritellä hankinnan kohde ja hankintaa koskevat vaatimukset tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Hankintayksiköt voivat myös käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja ja hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Hankintamenettelyissä on kuitenkin aina noudatettava tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimuksia. Hankintayksiköiden tulee hyödyntää markkinoilla jo olevaa kilpailua hinta-laatusuhteeltaan ja muutenkin hankintatarpeisiin parhaiten soveltuvan ratkaisun löytämiseksi.

Puitejärjestelyjen osalta kyseessä olevaan hankintaan sovellettavissa oikeusohjeissa on edellytetty, ettei puitejärjestelyä saa käyttää väärin eikä kilpailua vääristävällä, rajoittavalla tai estävällä tavalla. Lisäksi puitejärjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden sopimusaikana todennäköisesti tekemistä hankinnoista on tullut antaa jo hankinnasta ilmoitettaessa riittävät tiedot.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessään KHO 2016:182 katsonut, että KL-Kuntahankinnat Oy:n kunta-alan yhteishankintayksikkönä asiakkaittensa puolesta kilpailuttamassa terveydenhuollon hoitotarvikkeiden yhteishankinnassa ei ollut avoimuusperiaatteen edellyttämällä tavalla annettu riittäviä tietoja KL-Kuntahankinnat Oy:n puitejärjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden sopimusaikana tekemistä hankinnoista. KL-Kuntahankinnat Oy oli kilpailuttanut kunta-alan sekä hankintayhteistyösopimuksen kautta sen asiakkaina olevien organisaatioiden terveydenhuollon hoitotarvikkeiden yhteishankinnan koko Suomen osalta. Osatarjoukset eivät olleet sallittuja, ja puitejärjestelyyn valittiin vain yksi toimittaja. Puitejärjestelyyn valitulta toimittajalta oli lisäksi edellytetty valmiutta hoitotarvikkeiden hyllytys- ja kotiinkuljetuspalvelun toteuttamiseen tosiasiallisesti kaikkialla Suomessa. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu neljän kunta-alan hankintayksikön sitoutuneen olemaan mukana puitejärjestelyssä sekä kyseisten hankintayksiköiden arvioitujen vuosiostojen arvot. Tarjouspyynnöstä ei sen sijaan ollut ilmennyt mitään yksilöityjä tietoja muista puitejärjestelyssä mukana olevista KL-Kuntahankinnat Oy:n asiakkaista tai niiden suorittamien hankintojen määristä. Tarjouspyynnön ehtojen mukaan KL-Kuntahankinnat Oy:n kaikilla asiakkailla oli ollut mahdollisuus liittyä puitejärjestelyyn myöhemmin.

Nyt valituksen kohteena olevassa mobiililaitteiden etähallinnan ja siihen liittyvien palvelujen hankinnassa on ollut kysymys samankaltaisesta KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintayksikkönä asiakkaidensa puolesta koko Suomen osalta kilpailuttamasta puitejärjestelystä. Hankinnan kohteena nyt oleva mobiililaitteiden etähallinta ei kuitenkaan edellytä palve-lun tuottamista mahdollisesti koko Suomen alueelle sijoittuneiden asiakkaiden tiloissa ja palvelut voidaan muutamia lisäpalveluja lukuun ottamatta tuottaa muualtakin. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on nyt käsiteltävänä olevassa kilpailutuksessa myös annettu tarjoajille puitejärjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden sopimusaikana tekemistä hankinnoista enemmän tietoja kuin edellä mainitussa korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä kysymyksessä olleessa tilanteessa.

Tarjouspyynnön liitteessä 1 on yksilöity 14 hankintayksikköä, jotka ovat sitoutuneet olemaan mukana kysymyksessä olevassa puitejärjestelyssä, sekä annettu tiedot kyseisten hankintayksiköiden mobiililaitteiden määristä ja hankintayksiköiden todennäköisimmistä hankintamalleista. Lisäksi on ilmoitettu arvioksi, että kyseiset hankintayksiköt ovat puitejärjestelyssä mukana sopimuskauden alusta lukien.

Lisäksi tarjouspyynnön liitteessä 1 on annettu tietoja niistä KL-Kuntahankinnat Oy:n asiakkaista, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan osallistua kysymyksessä olevaan puitejärjestelyyn. Mainitussa liitteessä on yksilöity 71 tällaista asiakasta ja annettu tietoja niillä olevien mobiililaitteiden määristä, todennäköisimmästä hankintamallista sekä puitesopimuksen arvioidusta käyttöönottohetkestä. Kyseiset tiedot eivät kuitenkaan ole olleet läheskään yhtä kattavia kuin puitejärjestelyyn sitoutuneista hankintayksiköistä annetut vastaavat tiedot, sillä tietoja on jätetty monilta osin avoimiksi.

Sekä puitejärjestelyyn sitoutuneiden että siitä kiinnostuneiden KL-Kuntahankinnat Oy:n asiakkaiden kohdalla tarjouspyynnön liitteessä 1 annettujen tietojen on ilmoitettu olevan mobiililaitemäärien, todennäköisimmän hankintamallin ja sopimuksen arvioidun käyttöönottoajankohdan osalta suuntaa antavia eikä asiakkaita sitovia. Lisäksi puitejärjestelyn ehtona on myös nyt käsiteltävänä olevassa hankinnassa ollut, että KL-Kuntahankinnat Oy:n muilla kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa nimetyillä asiakkailla on mahdollisuus liittyä puitejärjestelyyn myöhemmin.

Kysymyksessä olevassa tarjouskilpailussa on annettu kuusi tarjousta, joista valittajien ja Data-Info Oy:n tarjoukset on ainoina tarjouksina hyväksytty mukaan tarjousten vertailuun. Valittajien ryhmittymänä antaman tarjouksen kokonaishinta on ollut 1 138 830,26 euroa ja tarjouskilpailun voittaneen Data-Info Oy:n tarjouksen kokonaishinta 299 019,93 euroa. Tarjouskilpailusta suljetuista tarjouksista kahdessa tarjouksen kokonaishinta on ollut alle miljoona euroa, yhdessä noin 12,7 miljoonaa euroa ja yhdessä noin 44,9 miljoonaa euroa.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevaa puitejärjestelyä koskevat tarjouspyyntöasiakirjat ovat sisältäneet epävarmuutta sen suhteen, mitkä KL-Kuntahankinnat Oy:n asiakkaista ovat tosiasiallisesti mukana sen kilpailuttamassa puitejärjestelyssä ja kuinka laajaksi puitejärjestely näin ollen muodostuu. Tämä on johtunut sekä tarjouspyynnön liitteessä 1 ilmoitettujen tietojen yksilöimättömyydestä että siitä, että kyseessä olevan koko kunta-alan osalta kilpailutetun valtakunnallisen puitejärjestelyn laajuuteen on, siitä huolimatta, että mobiililaitteiden etähallintapalvelua voidaan tuottaa muualtakin kuin asiakkaan tiloista, voinut olennaisesti vaikuttaa se, kuinka laajasti muut kuin tarjouspyynnön liitteessä 1 ilmoitetut KL-Kuntahankinnat Oy:n asiakkaat liittyvät puitejärjestelyyn. Hankintaa koskevasta hankintailmoituksesta tai tarjouspyynnöstä ei ole myöskään käynyt ilmi tietoa siitä, mikä on hankinnan ennakoitu kokonaisarvo euroina. Korkein hallinto-oikeus katsoo mainituista syistä, että tarjouspyyntöasiakirjoissa puitejärjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden sopimusaikana todennäköisesti tekemistä hankinnoista annetut tiedot ovat olleet siinä määrin puutteellisia, ettei tarjoajien ole ollut mahdollista laatia tarjouskilpailun perusteella tarjouksia, jotka olisivat perustuneet yhdenmukaisille käsityksille puitejärjestelyn laajuudesta.

KL-Kuntahankinnat Oy:n tarjouspyyntö ei edellä lausuttu huomioon ottaen ole ollut omiaan tuottamaan tarjoushinnoiltaan keskenään vertailukelpoisia tarjouksia ja turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousvertailussa.

1.5 Johtopäätökset hankintamenettelystä ja asian ottaminen välittömästi ratkaistavaksi

Edellä olevan perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo, toisin kuin markkinaoikeus, että KL-Kuntahankinnat Oy on menetellyt hankintaa koskevan tarjouspyynnön laatimisessa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Markkinaoikeuden päätös on edellä todettu huomioon ottaen kumottava. Asia olisi palautettava markkinaoikeudelle hankintalain 94 §:n 1 momentissa tarkoitettujen seuraamusten harkitsemista varten. Enemmän viivytyksen välttämiseksi asia on kuitenkin syytä ottaa seuraamusten määräämistä koskevan kysymyksen osalta korkeimmassa hallinto-oikeudessa välittömästi ratkaistavaksi.

2. Seuraamukset

Hankintalain 94 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi, jos hankinnassa on menetelty hankintalain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan unionin lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;

2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä

menettelyä;

3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;

4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä;

5) määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;

6) määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun;

7) lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Korkein hallinto-oikeus on välipäätöksellään 21.3.2017 kieltänyt KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan 16.4.2015 tekemän hankintapäätöksen täytäntöönpanon. Näin ollen asiassa tulee kysymykseen hankintalain 94 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa säädettyjen ensisijaisten seuraamusten määrääminen. Muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu. Tämän vuoksi on hankintapäätöksen täytäntöönpano kiellettävä ratkaisuosasta määrältään ilmenevän sakon uhalla.

Mikäli KL-Kuntahankinnat Oy aikoo edelleen toteuttaa kysymyksessä olevan mobiililaitteiden etähallinnan ja siihen liittyvien palvelujen hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon edellä lausuttu sekä julkisia hankintoja koskevat oikeusohjeet.

3. Oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa

Kun otetaan huomioon asian laatu, asiassa saatu selvitys sekä erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, olisi kohtuutonta, jos Blue Lake Communications Oy, BLC Protie Oy (nykyisin BLC Taito Oy), BLC Turva Oy ja BLC Wireless Oy (nykyisin BLC Taito Oy) joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa vahinkonaan. Tämän vuoksi markkinaoikeuden päätös on kumottava myös siltä osin kuin markkinaoikeus on hylännyt valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 89 §:n ja hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Blue Lake Communications Oy:n, BLC Protie Oy:n (nykyisin BLC Taito Oy), BLC Turva Oy:n ja BLC Wireless Oy:n (nykyisin BLC Taito Oy) yhteiset oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Kun otetaan huomioon asian laatu, asiassa saatu selvitys sekä erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, ei sen sijaan ole kohtuutonta, että KL-Kuntahankinnat Oy joutuu markkinaoikeudessa pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Blue Lake Communications Oy, BLC Protie Oy (nykyisin BLC Taito Oy), BLC Turva Oy ja BLC Wireless Oy (nykyisin BLC Taito Oy) on vapautettava velvollisuudesta korvata KL-Kuntahankinnat Oy:n oikeudenkäyntikuluja markkinaoikeudessa.

4. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Blue Lake Communications Oy, BLC Protie Oy (nykyisin BLC Taito Oy), BLC Turva Oy ja BLC Wireless Oy (nykyisin BLC Taito Oy) joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa korkeimmassa hallinto-oikeudessa vahinkonaan. Tämän vuoksi KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 89 §:n ja hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Blue Lake Communications Oy:n, BLC Protie Oy:n (nykyisin BLC Taito Oy), BLC Turva Oy:n ja BLC Wireless Oy:n (nykyisin BLC Taito Oy) yhteiset oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Kun otetaan huomioon asian laatu, asiassa saatu selvitys sekä erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, ei sen sijaan ole kohtuutonta, että KL-Kuntahankinnat Oy joutuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

5. Täytäntöönpanon kieltämisen raukeaminen

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi korkeimman hallinto-oikeuden välipäätöksellä 21.3.2017 taltionumero 1320 annettu KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan 16.4.2015 tekemän hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskeva määräys raukeaa.

6. Asiakirjojen salassapitoa koskeva vaatimus

Valittajat ovat vaatineet, että niiden markkinaoikeudelle toimittama valituksen liite 4 määrätään salassa pidettäväksi ja että niiden markkinaoikeudelle toimittama vastaselityksen liite 2 määrätään salassa pidettäväksi muihin kuin asianosaisiin nähden, koska liitteet sisältävät tarjouskilpailuun osallistuneiden yritysten liike- ja ammattisalaisuuksia. Valittajat olivat esittäneet salassapitomääräyksen antamista koskevan vaatimuksen jo markkinaoikeudessa. Markkinaoikeus ei ole päätöksessään lausunut vaatimuksesta.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 18 §:ssä on säädetty oikeudenkäynnin julkisuutta koskevasta ratkaisusta. Pykälän 1 momentin mukaan julkisuutta koskevan ratkaisun tekemisestä on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (julkisuuslaki) säädetään. Jos julkisuuslain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö on kieltäytynyt hallintotuomioistuimessa antamasta pyydettyä tietoa ja pyyntö on saatettu hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi, asia ratkaistaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa lainkäyttöasiana. Pykälän 2 momentin mukaan tiedon tai oikeudenkäyntiasiakirjan antamisesta päätetään hallintolainkäyttölain mukaisessa menettelyssä, jos kyse on tiedon tai asiakirjan antamisesta oikeudenkäynnin osapuolena olevalle asianosaiselle ja asia on tarpeen ratkaista vireillä olevassa oikeudenkäynnissä.

Julkisuuslain 4 luku sisältää säännökset tiedon antamisesta asiakirjasta. Kyseiseen lukuun sisältyvässä 13 §:ssä on säädetty asiakirjan pyytämisestä ja 14 §:ssä asiakirjan antamisesta päättämisestä.

Valittajien vaatimuksessa ei ole kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 18 §:n 1 momentissa tai julkisuuslaissa tarkoitetusta asiakirjan antamisesta päättämisestä eikä myöskään oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetusta asiakirjan antamisesta päättämisestä.

Valittajien vaatimus, joka koskee heidän markkinaoikeudelle toimittamiensa tiettyjen asiakirjojen määräämistä salassa pidettäviksi ennen kuin kyseisiä asiakirjoja on pyydetty tai niiden salassapito on tullut oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ratkaistavaksi, ei perustu lakiin. Vaatimus on tämän vuoksi hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 24.7.2017