Muu päätös 4481/2017

Tienvarsimainosta koskeva valitus (Hyvinkää)

Antopäivä: 18.9.2017
Taltionumero: 4481
Diaarinumero: 247/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T4481

Asia Maantieasiaa koskeva valitus

Valittaja Oy Turenki Railway Company Ltd

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 18.12.2015 nro 15/1155/5

Asian aikaisempi käsittely

Oy Turenki Railway Company Ltd on hakenut lupaa tienvarsimainokselle valtatie 3:n varrelle Hyvinkäällä. Mainostettavana kohteena on Ravintola Turengin Asema Janakkalassa. Mainoksen koko on 22 x 3,6 m. Mainoksessa on teksti ”PALA HERKULLISTA HISTORIAA. Ravintola Turengin Asema. 30 min.” Lähiopastus kohteeseen sijaitsee Janakkalan Turengissa, mutta valtatie 3:lle ei virallista opastusta myönnetty. Kohde sijaitsee taajamassa. Mainoksen sijoituspaikalle on maanomistajan suostumus.

Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on 18.9.2014 lähettänyt mainokselle poistokehotuksen, jonka mukaan tieosoitteessa 3/108/2777/oikea sijaitseva luvaton tienvarsimainos tulee poistaa viimeistään 17.10.2014.

Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päätöksellään 30.10.2014 nro 3730/2014/PIR/2 hylännyt Oy Turenki Railway Company Ltd:n hakemuksen tienvarsimainoksen sijoittamiseksi valtatielle 3.

Päätöksessä on todettu, että maantiellä tienkäyttäjää opastetaan ensisijaisesti tieliikenneasetuksen mukaisilla opastemerkeillä, jolloin kohteeseen perille löytäminen perustuu toimivaan tieverkon viitoittamiseen sekä osoitejärjestelmän mukaiseen tie- tai katunimeen, osoitenumeroon ja opastuskarttaan. Tärkeää on myös, että yritys markkinoinnissaan kertoo selkeät ajo-ohjeet asiakkailleen olemassa olevan maantieviitoituksen perusteella. Kohde on opastettu palvelukohteen opastustauluilla maantieltä 292.

Mainospaikka sijaitsee Eurooppa- ja TEN-tieverkkoon (Trans European Network) kuuluvan valtatien 3/E12 varrella. Suomi on säätänyt asetuksen kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimuksessa mainitaan, että esteettiset ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen tienvarsimainontaa pitäisi välttää kansainvälisillä pääteillä. Tämän vuoksi E ja TEN-tieverkolla käytetään kriittisempää lupaharkintaa kuin muulla tieverkolla.

Kaikille poikkeuslupahakemuksille yhteisiä arviointiperusteita ovat mainospinnan sisältö ja ulkoasu, tienvarsimainoksen sijoituspaikka sekä tienvarsimainonnan alueellinen ja paikallinen tasapuolisuus. Tuotemainontaa ei tienvarsimainoksissa sallita, koska niiden ei katsota olevan tienkäyttäjälle tarpeellisia. Mainospinnan ulkoasun vaatimukset perustuvat nopeaan havaitsemiseen ja tunnistamiseen. Luettavuusvaatimuksia korostaa se, että tienvarsimainos asetetaan etäälle ajoväylästä. Tasapuolisuusvaatimuksella lupaviranomainen haluaa varmistaa taajamien ulkopuolella oleville paikallisille yrityksille samanarvoiset mahdollisuudet tienvarsimainonnan hyödyntämisessä. Taajamassa olevat yritykset eivät yleensä voi saada poikkeuslupaa, ellei kysymyksessä ole ainoa kyseistä tienkäyttäjäpalvelua tarjoava yritys tai maakunnallisesti merkittävä kohde.

Päätöksen perustelujen mukaan kohde sijaitsee taajamassa. Lisäksi mainostaulusta kohteeseen on lähes 50 kilometriä. Mainoksen ja kohteen väliin jää useita vastaavia palveluita tarjoavia kohteita. Kohde ei täytä tienvarsimainoksen poikkeusluvan myöntämisen edellytyksiä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Oy Turenki Railway Company Ltd:n valituksen ELY-keskuksen päätöksestä.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet ja lain esityöt

Maantielain 52 §:n 1 momentin mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin mukaisella liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tar- koitettujen ulkomainosten asettaminen. Tienpitoviranomainen voi myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailun kannalta tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisena.

Hallituksen esityksen (HE 17/2004 vp.) 52 §:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaan poikkeamisvaltaa käyttäessään tienpitoviranomainen harkitsee poikkeuksen tarpeellisuutta suhteessa liikenneturvallisuuteen. Tienpitoviranomainen voisi myöntää poikkeusluvan, jos lupaa on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailun kannalta tarpeellisena. Liikenteen opastuksen tarve arvioidaan tiellä liikkujan kannalta kohteen löydettävyytenä. Jos kohteeseen on olemassa tieliikennelainsäädännön mukainen opastus, ei tienvarsimainokselle ole yleensä tarvetta. Poikkeusluvan myöntämisen kokonaisharkintaa korostaa se, että liikenteen opastuksen ja matkailun lisäksi voitaisiin tarpeellisuusharkinnassa ottaa huomioon muita perusteita.

Päätöksen oikeudellinen arviointi

Kysymyksessä oleva, maantien käyttäjille tarkoitettu tienvarsimainos sijoittuu moottoritien varrelle ja myös Eurooppa ja TEN-tieverkkoon kuuluvan maantien varrelle. Tienvarsimainontaa tällaisilla paikoilla ei pääsääntöisesti ole sallittu korkean nopeustason ja suurten liikennemäärien vuoksi.

Liikenneviraston ohjeen 15/2010 mukaan taajamassa olevat yritykset eivät yleensä voi saada poikkeuslupaa ellei kysymyksessä ole ainoa kyseistä tienkäyttäjäpalvelua tarjoava yritys tai maakunnallisesti merkittävä kohde. Kohdetta ei ole Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnallisessa palvelukohteiden opastussuunnitelmassa mainittu maakunnallisesti merkittävänä kohteena. Kohde on opastettu palvelukohteen opastustauluilla maantieltä 292. ELY-keskus on katsonut päätöksessään, että koska kohde sijaitsee taajamassa ja koska etäisyys mainostaulusta kohteeseen on lähes 50 kilometriä ja mainoksen ja kohteen väliin jää useita vastaavia palveluita tarjoavia kohteita, eivät tienvarsimainoksen poikkeusluvan myöntämisen edellytykset täyty.

Hallinto-oikeus toteaa, ettei mainostaulu tässä tapauksessa ole liikenteen opastuksen tai matkailun kannalta tarpeen. Mainostaulun sijoittaminen haettuun paikkaan moottoritien varrelle ei ole myöskään liikenneturvallisuuden kannalta perusteltua. ELY-keskus on tehnyt päätöksen asiassa kokonaisharkinnan perusteella, eikä se ole ylittänyt harkintavaltaansa päättäessään olla myöntämättä poikkeuslupaa hakemuksen mukaiselle tien- varsimainokselle. Päätös ei ole lain tai yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen eikä se vaaranna perustuslain suojaamaa elinkeinovapautta.

Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Asiassa annettu ratkaisu ja hallintolainkäyttölain 74 §:ssä säädetty huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole syytä kieltää päätöksen täytäntöönpanoa.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Hallintolainkäyttölaki 32 §

Hallintolaki 6 §

Suomen perustuslaki 18 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Ilkka Hartikainen, Taina Pyysaari ja Minna Ruuskanen. Esittelijä Joonas Ahtonen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Oy Turenki Railway Company Ltd on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja haettu poikkeuslupa myönnetään. Toissijaisesti yhtiö on vaatinut, että asia palautetaan ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä. Lisäksi valtio on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Vaatimustensa tueksi yhtiöon vedonnut asiassa aikaisemmin hallinto-oikeudessa esittämäänsä ja lisäksi lausunut muun ohella seuraavaa:

Mainosta on liikenteen opastuksen ja matkailun kannalta pidettävä tarpeellisena eikä käsillä ole maantielakia koskevan hallituksen esityksen perusteluissa mainittuja liikenneturvallisuudesta johtuvia tai muita syitä, joiden vuoksi mainoksen kieltäminen voisi olla perusteltua.

Matkailun kannalta tarpeellisuutta osoittaa muun muassa se, että Museovirasto on lausunnossaan alueen kaavasta pitänyt Turengin rautatieaseman rakennettua kulttuuriympäristöä valtakunnallisesti merkittävänä. Muut vastaavia ravintolapalveluja tarjoavat kohteet tien varrella ovat huoltamoasemia, joita ei voi verrata yhtiön tarjoamiin palveluihin.

Mainoksen ominaisuudet eivät vaaranna liikenneturvallisuutta. Mainostaulu sijaitsee noin sadan metrin päässä tiestä, mainostaulu on valaise- maton, mainospinta ei ole epätavallisen suuri eikä erityisen silmäänpistävä, mainos ei ole kooltaan epätavallisen suuri tai luettavuuden kannalta liian pieni eikä mainospinta häikäise. Lisäksi mainoksen sisältökokonaisuus on helppotajuinen eikä ole omiaan tekemään liikenneympäristöä sekavaksi.

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt vuonna 2013 samalle moottoritieosuudelle Clear Channel Suomi Oy:lle poikkeuslupia mainoksille, joiden ominaisuuksiltaan ja sijoittamiseltaan ei voida katsoa täyttävän niitä liikenneturvallisuuskriteereitä, joihin ELY-keskus ja hallinto-oikeus ovat nyt vedonneet.

ELY-keskuksen ja hallinto-oikeuden päätöksissä on virheellisesti sovellettu poikkeamisen edellytyksiä harkittaessa maantienlain 52 §:n ja sen perusteluita tiukempaa Liikenneviraston ohjetta 15/2010. Asettaessaan taajamassa sijaitsevat kohteet jo lähtökohtaisesti poikkeuslupaharkinnan ulkopuolelle, Liikenneviraston ohje on myös vastoin perustuslaissa taattua elinkeinon ja yrittämisen vapautta.

Pirkanmaan ELY-keskus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa vaatinut, että yhtiön vaatimukset hylätään kokonaan perusteettomina.

Vaatimustensa tueksi ELY-keskus on esittänyt muun muassa seuraavaa:

Oleellista asiassa on mainoksen sijainti valtatien 3 varrella, ei kohteen sijainti taajamassa. Valtatie 3 on vilkasliikenteinen moottoritie, jossa ajetaan suurilla nopeuksilla. Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä tiejaksolla, jonka varrella kohteena oleva mainostaulu sijaitsee, on noin 32 500 ajoneuvoa. Tiejakso on erityistä tarkkaavaisuutta vaativa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on maantielakia koskevaan hallituksen esitykseen liittyvässä mietinnössään kiinnittänyt huomiota siihen, että tienvarsimainonnan ja -ilmoittelun kiellon lähtökohtaisena tarkoituksena on turvata liikenneturvallisuus. Liikenneturvallisuuden perimmäisenä syynä on taata jokaisen perustuslaillinen oikeus elämään ja turvallisuuteen. Tämän vuoksi valiokunta on katsonut, että liikenneympäristö tulee rauhoittaa eikä liikenteeseen kuulumatonta informaatiota tule lisätä.

Maantielakia koskevan hallituksen esityksen mukaan tienpitoviranomainen harkitsee poikkeamisvaltaa käyttäessään poikkeamisen tarpeellisuutta myös suhteessa liikenneturvallisuuteen. Tienvarsimainonta voi tehdä liikenneympäristön sekavaksi ja vaarantaa liikenneturvallisuutta. Mainos voi myös aiheuttaa tiellä liikkujan tarkkaavaisuuden vähenemisen kiinnittäessään huomion pois liikenteestä tai liikenteen ohjauksesta.

Clear Channel Suomi Oy on saanut Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksellä 4301/2013/PIR/2 poikkeusluvan 266 mainokselle. Päätöksen kohteena olevat mainoslaitteet on pystytetty ennen 1.1.1997 ja ne sijaitsevat nykyisin asemakaava-alueen ulkopuolella. Mainoslaitteiden pystyttämiselle on saatu aikanaan edellisen lainsäädännön aikaan tarvittavat luvat tai mainokset on voitu sijoittaa taajaan asutulla alueella paikoilleen ilman erillistä lupaa. Tuolloinen lainsäädäntö ei puuttunut nykyisellä tarkkuudella mainosten sisältöihin, joten tienpitoviranomainen ei voi puuttua ennen 1.1.1997 pystytettyjen luvallisten mainosten sisältöihin ja sisältöjen muuttumiseen.

Oy Turenki Railway Company Ltd on antamassaan vastaselityksessä muun ohella vaatinut katselmuksen pitämistä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Oy Turenki Railway Company Ltd:n vaatimus katselmuksen toimittamisesta hylätään.

2. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

3. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

4. Lausuminen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Hallintolainkäyttölain 41 §:n mukaan asian selvittämiseksi voidaan toimittaa katselmus. Kun otetaan huomioon perusteet, joiden vuoksi Oy Turenki Railway Company Ltd on pyytänyt katselmuksen toimittamista, sekä asiakirjoista saatava selvitys, katselmuksen toimittaminen ei ole asian selvittämiseksi tarpeen.

2. Maantielain (505/2005) 52 §:ää on muutettu lailla maantielain muuttamisesta (566/2016), joka on tullut voimaan 15.8.2016. Valituksenalaisella hallinto-oikeuden päätöksellä on ratkaistu Oy Turenki Railway Company Ltd:n valitus, joka on koskenut Pirkanmaan ELY-keskuksen 30.10.2014 tekemää päätöstä. Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös on annettu ennen maantielain 52 §:n muutoksen voimaantuloa.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on arvioitavana Pirkanmaan ELY-keskuksen edellä mainitun päätöksen lainmukaisuus. Lainmukaisuutta arvioidaan ELY-keskuksen päätöksentekohetkellä voimassa olleen lain, eli maantielain 52 §:n (503/2005) kannalta. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa ei siten sovelleta uutta maantielain 52 §:ää (566/2016). Mikäli hakija haluaa asian uudelleen arvioitavaksi muuttuneen maantielain 52 §:n mukaisesti, asiasta on tehtävä pykälän mukainen ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Edellä lausuttuun nähden ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

3. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Oy Turenki Railway Company Ltd:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

4. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Marko Nurmikolu.

 
Julkaistu 18.9.2017