Muu päätös 5099/2017

Julkinen hankinta (lääkäripalvelut, Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)

Antopäivä: 16.10.2017
Taltionumero: 5099
Diaarinumero: 677/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T5099

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Med Group Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 3.2.2016 nro 50/16

Asian aikaisempi käsittely

Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.7.2014 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon lääkäripalveluita koskevasta hankinnasta ajalle 1.10.2014–30.9.2016 ja mahdolliselle 12 kuukauden optiokaudelle.

Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaja on 19.8.2014 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 40) valinnut Med Group Oy:n tarjouksen.

Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaja on 10.3.2016 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt hankinnan.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 6 000 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Attendo Terveyspalvelut Oy on ollut valittajana, Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastapuolena ja Med Group Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään Attendo Terveyspalvelut Oy:n valituksesta kumonnut Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajan 19.8.2014 tekemän han- kintapäätöksen (§ 40) ja kieltänyt Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asettamansa 100 000 euron sakon uhalla. Lisäksi markkinaoikeus on velvoittanut Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän korvaamaan Attendo Terveyspalvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 5 000 eurolla viivästyskorkoineen sekä hylännyt Attendo Terveyspalvelut Oy:n vaatimuksen hyvitysmaksun määräämisestä maksettavaksi. Markkinaoikeus on hylännyt Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Med Group Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus on, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, perustellut päätöstään seuraavasti:

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu pääasiaratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Anne Ekblom-Wörlund, Ville Parkkari ja Markus Mattila.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Med Group Oy on 7.3.2016 korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamassaan valituksessa vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja toteaa Vaasan Sairaanhoitopiirin kunta- yhtymän johtajan 19.8.2014 tekemän hankintapäätöksen (§ 40) olleen hankintasäännösten mukainen. Med Group Oy on lisäksi vaatinut, että Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä velvoitetaan korvaamaan täysimääräisesti yhtiön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on valituksen johdosta antamassaan selityksessä viitannut asiassa aikaisemmin lausumaansa sekä ilmoittanut, että valituksen kohteena oleva 19.8.2014 tehty hankintapäätös (§ 40) on Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajan 10.3.2016 tekemällä päätöksellä peruutettu markkinaoikeuden päätöksen edellyttämällä tavalla ja että uusi tarjouskilpailu on valmisteltavana.

Attendo Terveyspalvelut Oy on 25.4.2016 toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen ja selityksen. Attendo Terveyspalvelu Oy on selityksessään vaatinut, että markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta ja Med Group Oy velvoitetaan korvaamaan Attendo Terveyspalvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 750 eurolla viivästyskorkoineen.

Attendo Terveyspalvelut Oy on viitannut asiassa aikaisemmin lausumaansa ja esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

Valituksenalainen hankinta on keskeytetty 10.3.2016 hankintayksikön tekemällä hankinnan keskeyttämispäätöksellä, joka on annettu tarjoajille tiedoksi sähköpostilla 14.3.2016. Attendo Terveyspalvelut Oy tai valittaja eivät ole määräajassa valittaneet hankintayksikön tekemästä hankinnan keskeyttämispäätöksestä, joten keskeyttämispäätös on saanut lainvoiman. Myös hankintayksikkö on vahvistanut keskeyttämispäätöksen tulleen lainvoimaiseksi. Koska hankinta on lainvoimaisesti keskeytetty, valittajan tekemällä valituksella ei ole enää juridista perustetta. Näin ollen valittajan tekemä valitus tulee hylätä ilmeisen perusteettomana ja vailla oikeudellista perustaa olevana.

Med Group Oy on 11.5.2016 korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittamassaan lisälausumassa ilmoittanut vastustavansa Attendo Terveyspalvelut Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimusta perusteeltaan ja määrältään.

Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja Attendo Terveyspalvelut Oy:lle on lähetetty tiedoksi Med Group Oy:n lisälausuma.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Med Group Oy:n valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta.

2. Med Group Oy:n ja Attendo Terveyspalvelut Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.

Perustelut

1. Pääasia

Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on ilmoittanut 1.7.2014 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon lääkäripalveluita koskevasta hankinnasta.

Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaja on 19.8.2014 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 40) valinnut Med Group Oy:n tarjouksen.

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään Attendo Terveyspalvelut Oy:n valituksesta kumonnut Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajan 19.8.2014 tekemän hankintapäätöksen (§ 40) ja kieltänyt Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asettamansa 100 000 euron sakon uhalla.

Med Group Oy on 7.3.2016 valittanut markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaatinut muun ohella, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja toteaa Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajan 19.8.2014 tekemän hankintapäätöksen (§ 40) olleen hankintasäännösten mukainen.

Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaja on 10.3.2016 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt hankinnan. Päätöksessä hankinnan keskeyttämistä on perusteltu seuraavasti:

"Hankintalain 348/2007 73 a §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 73 §:ssä.

Hankintalain esitöiden (HE 182/2010) mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämiseen on suhtauduttu suhteellisen sallivasti.

Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa:

  • Hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu.
  • Kaikki tarjoukset ylittävät ennalta määritellyn budjetin.
  • Kilpailua ei syntynyt, koska saatiin vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous/vain yksi osallistumishakemus.

Tässä tapauksessa ainakin viimeinen yllä mainituista keskeyttämisen perusteista täyttyy; toisen tarjoajan hylkääminen markkinaoikeuden edellyttämällä tavalla johtaa tilanteeseen, jossa VSHP:llä on vain yksi tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä tarjous. Näin ollen hankintalain (348/2007) 1–2 §:n tavoittelemaa kilpailutilannetta ei ole saatu aikaan eikä hankintayksikkö ole myöskään voinut suorittaa riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken (mm. KHO 20.9.2007 taltionumero 2365, KHO 28.11.2001 taltio 2973, MAO 102–103/09).

Vaasan keskussairaalan yhteispäivystys on tämän lisäksi laatinut kuluvan vuoden talousarvionsa tähänastisen palveluntuottajan hinnoittelun pohjalta. Attendo Terveyspalvelut Oy:n merkittävästi korkeampi hinnoittelu tarkoittaisi, ettei näiden lääkäripalveluiden ostoon varattu määräraha riittäisi koko toimintavuodelle. Voidaan siis katsoa, että myös toinen keskeyttämisen peruste on olemassa.

Hankinnan keskeyttämiselle on siten lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin."

Attendo Terveyspalvelut Oy on 25.4.2016 toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen ja selityksen, jossa yhtiö on vaatinut, että markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta ja Med Group Oy velvoitetaan korvaamaan Attendo Terveyspalvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Med Group Oy on hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen tiedoksi saatuaan toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle lisälausuman, jossa yhtiö on ilmoittanut vastustavansa Attendo Terveyspalvelut Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimusta perusteeltaan ja määrältään.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että esillä olevassa asiassa hankintayksikkö on 10.3.2016 tekemällään päätöksellä tosiasiallisesti poistanut 19.8.2014 tekemänsä hankintapäätöksen ja keskeyttänyt hankintamenettelyn markkinaoikeuden päätöksestä tehdyn valituksen ollessa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Med Group Oy ei ole valittanut hankintayksikön 10.3.2016 tekemästä hankinnan keskeyttämispäätöksestä. Hankintapäätöksen 19.8.2014 poistaminen ja hankintamenettelyn keskeyttäminen on tarkoittanut, että hankintaa ei enää toteuteta mainitun hankintapäätöksen perusteella. Med Group Oy:llä ei näin ollen ole enää oikeudellista intressiä saada asiassa korkeimman hallinto-oikeuden aineellista ratkaisua siitä, oliko hankintayksikkö menetellyt mainitun hankintapäätöksen osalta markkinaoikeuden katsomalla tavalla julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Edellä esitetyn johdosta hankintapäätös 19.8.2014 on menettänyt oikeudellisen merkityksensä Med Group Oy:n kannalta, ja yhtiö on hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen tiedoksi saatuaan vastustanut enää Attendo Terveyspalvelut Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimusta perusteeltaan ja määrältään. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole Med Group Oy:n valituksesta kysymys hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen lainmukaisuudesta. Näin ollen lausuminen Med Group Oy:n valituksesta ei pääasian osalta ole tarpeen.

2. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Med Group Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Attendo Terveyspalvelut Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Maarit Lindroos ja Kirsti Kurki-Suonio. Asian esittelijä Riikka Innanen.

 
Julkaistu 16.10.2017