Muu päätös 5208/2017

Julkinen hankinta (opaskoirapalvelut, Päijät-Häme)

Antopäivä: 19.10.2017
Taltionumero: 5208
Diaarinumero: 2668/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T5208

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Suomen Opaskoirakoulu Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 1.7.2016 nro 407/16

Markkinaoikeus on hylännyt Suomen Opaskoirakoulu Oy:n valituksen sekä velvoittanut Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (nykyisin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä) korvaamaan Suomen Opaskoirakoulu Oy:n oikeudenkäyntikulut 1 000 eurolla ja hylännyt Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Olli Wikberg.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Suomen Opaskoirakoulu Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän maksamaan yhtiölle hyvitysmaksuna 69 452,50 euroa ja velvoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on selityksessään kiistänyt Suomen Opaskoirakoulu Oy:n hyvitysmaksuvaatimuksen ja vaatinut yhtiön oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämistä sekä yhtiön velvoittamista korvaamaan hankintayksikön arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Suomen Opaskoirakoulu Oy on antanut vastaselityksen, joka on lähetetty tiedoksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle.

Suomen Opaskoirakoulu Oy on tänne 28.8.2017 saapuneessa kirjoituksessa peruuttanut valituksensa.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on valituksen peruutuksen johdosta antamassaan lausumassa ilmoittanut, että sen selityksessä esittämä oikeudenkäyntikuluvaatimus on voimassa, kun otetaan huomioon asian valmisteluun käytetty työmäärä ja aika.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän lausuma on lähetetty tiedoksi Suomen Opaskoirakoulu Oy:lle.

Suomen Opaskoirakoulu Oy on tänne 15.9.2017 saapuneessa kirjoituksessa ilmoittanut peruuttavansa valituksensa peruutuksen.

Suomen Opaskoirakoulu Oy:n kirjoitus on lähetetty tiedoksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Lausuminen Suomen Opaskoirakoulu Oy:n valituksesta raukeaa.

2. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Suomen Opaskoirakoulu Oy on tänne 28.8.2017 saapuneessa kirjoituksessa peruuttanut valituksensa. Yhtiö on tänne 15.9.2017 saapuneessa kirjoituksessa ilmoittanut peruuttavansa valituksensa peruutuksen.

Suomen Opaskoirakoulu Oy on saanut valituksenalaisen markkinaoikeuden päätöksen tiedoksi 6.7.2016. Valitusaika korkeimpaan hallinto-oikeuteen on siten päättynyt 5.8.2016. Kun valituksen peruutuksen peruutusta ei ole tehty valitusajan kuluessa, ei valitusta enää valitusajan päättymisen jälkeen voida saattaa voimaan. Tämän vuoksi lausuminen valituksessa esitetyistä vaatimuksista raukeaa.

2. Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Taina Pyysaari ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 19.10.2017