Muu päätös 5358/2017

Julkinen hankinta (hiihtosilta, Kauhava)

Antopäivä: 25.10.2017
Taltionumero: 5358
Diaarinumero: 2451/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T5358

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Maanrakennus Jari Knuuttila Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 14.6.2016 nro 352/16

Asian aikaisempi käsittely

Kauhavan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.9.2015 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Mäki-Hannuksen hiihtosillan rakentamisesta kokonaisvastuu-urakkana.

Kauhavan kaupungin tekninen lautakunta on 27.11.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 62) sulkenut muun ohella Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden perusteella ja valinnut Seinäjoen Kiintorakenne Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 250 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Maanrakennus Jari Knuuttila Oy on ollut valittajana, Kauhavan kaupunki vastapuolena ja Seinäjoen Kiintorakenne Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta ja hylännyt yhtiön valituksen muilta osin sekä velvoittanut Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n korvaamaan Kauhavan kaupungin oikeudenkäyntikulut 2 000 eurolla.

Markkinaoikeus on, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, perustellut päätöstään seuraavasti:

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Maanrakennus Jari Knuuttila Oy (jäljempänä myös yhtiö)on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus ensisijaisesti kumoaa markkinaoikeuden päätöksen kokonaisuudessaan ja poistaa markkinaoikeuden yhtiölle määräämän velvollisuuden korvata Kauhavan kaupungin oikeudenkäyntikuluja 2 000 eurolla. Lisäksi Maanrakennus Jari Knuuttila Oy on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa hankintapäätöksen ja kieltää tai keskeyttää sen täytäntöönpanon.

Maanrakennus Jari Knuuttila Oy on vielä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä valitsemalla urakoitsijaksi Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n sekä määrää hankintayksikön neuvottelemaan Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n kanssa hankkeen toteutusajankohdan muutoksesta aiheutuvista kustannusmuutoksista. Mikäli kustannusmuutoksista ei päästä sopimukseen, tulee korkeimman hallinto-oikeuden määrätä hankintayksikkö kilpailuttamaan hankinta uudelleen ja maksamaan Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:lle hyvitysmaksuna 38 000 euroa. Mikäli hankintasopimus on tehty eikä korkein hallinto-oikeus keskeytä täytäntöönpanoa, tulee korkeimman hallinto-oikeuden määrätä hankintayksikkö maksamaan Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:lle hyvitysmaksuna 38 000 euroa.

Maanrakennus Jari Knuuttila Oy on lisäksi vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 15 900 eurolla.

Kauhavan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut valituksen hylkäämistä ja markkinaoikeuden päätöksen voimassapitämistä.

Maanrakennus Jari Knuuttila Oy onantanut selityksen johdosta vastaselityksen, joka on lähetetty tiedoksi Kauhavan kaupungille.

Kauhavan kaupunki on toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan 16.3.2017 tekemän päätöksen § 18 hankinnan keskeyttämisestä latu-uran uuden linjauksen ja lähtöpaikan sekä rakentamisen määrärahojen puutteen vuoksi.

Kauhavan kaupungin keskeyttämispäätös on lähetetty tiedoksi Seinäjoen Kiintorakenne Oy:lle.

Maanrakennus Jari Knuuttila Oy on keskeyttämispäätöksen johdosta antamassaan lausumassa esittänyt muun ohella seuraavaa:

Maanrakennus Jari Knuuttila Oy ei ole valittanut keskeyttämispäätöksestä, koska keskeyttäminen on voitu esitetyillä perusteilla tehdä. Valituksenalaisen asian käsittelyssä on kuitenkin otettava huomioon, että keskeyttämispäätös on tehty vasta, kun asia on edennyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jolloin virheellisestä hankintamenettelystä seuranneesta valitusprosessista on aiheutunut yhtiölle kustannuksia.

Maanrakennus Jari Knuuttila Oy on pitänyt voimassa vaatimuksensa oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta. Maanrakennus Jari Knuuttila Oy on ensisijaisesti uudistanut vaatimuksensa valitusprosessissa aiheutuneiden kulujen korvaamisesta ja vaatinut toissijaisesti, että molemmat osapuolet pitävät valitusprosessista aiheutuneet kustannukset vahinkonaan.

Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n lausuma on lähetetty tiedoksi Kauhavan kaupungille ja Seinäjoen Kiintorakenne Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta.

2. Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n valitus hylätään siltä osin kuin se koskee markkinaoikeuden päätöstä hylätä Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta markkinaoikeudessa ja velvoittaa Maanrakennus Jari Knuuttila Oy korvaamaan Kauhavan kaupungin oikeudenkäyntikuluja markkinaoikeudessa. Markkinaoikeuden päätöstä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta ei muuteta.

3. Kauhavan kaupunki velvoitetaan vaatimus enemmälti hyläten korvaamaan Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2 000 eurolla.

4. Lausuminen hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Pääasia

Kauhavan kaupungin tekninen lautakunta on 27.11.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 62) sulkenut Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n tarjouskilpailusta ja valinnut urakoitsijaksi Seinäjoen Kiintorakenne Oy:n.

Maanrakennus Jari Knuuttila Oy on valittanut kyseisestä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Yhtiö on valituksessaan muun ohella esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti sulkiessaan yhtiön tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden vuoksi ja että soveltuvuusvaatimukset ovat olleet yksilöimättömät.

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta jätettyään hylännyt yhtiön valituksen muilta osin ja velvoittanut yhtiön korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut kohtuulliseksi harkituilla 2 000 eurolla.

Maanrakennus Jari Knuuttila Oy on valittanut markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hankintayksikkö on 16.3.2017 tekemällään päätöksellä (§ 18) päättänyt keskeyttää hankinnan latu-uran uuden linjauksen ja lähtöpaikan sekä rakentamisen määrärahojen puutteen vuoksi.

Maanrakennus Jari Knuuttila Oy on hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen tiedoksi saatuaan toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle lausuman, jossa yhtiö on ilmoittanut pitävänsä voimassa vaatimuksensa oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että esillä olevassa asiassa hankintayksikkö on 16.3.2017 tekemällään päätöksellä tosiasiallisesti poistanut 27.11.2015 tekemänsä hankintapäätöksen ja keskeyttänyt hankintamenettelyn markkinaoikeuden päätöksestä tehdyn valituksen ollessa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hankintapäätöksen poistaminen ja hankintamenettelyn keskeyttäminen on tarkoittanut sitä, ettei hankintaa enää toteuteta hankintapäätöksen perusteella.

Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:llä ei näin ollen ole enää oikeudellista tarvetta saada asiassa korkeimman hallinto-oikeuden aineellista ratkaisua siitä, oliko hankintayksikkö menetellyt 27.11.2015 tehdyn hankintapäätöksen osalta yhtiön esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Hankintayksikön poistettua hankintapäätöksensä korkein hallinto-oikeus ei voi enää sen osalta myöskään määrätä hankintayksikölle julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007 myöhempine muutoksineen, hankintalaki) säädettyä seuraamusta.

Edellä esitetyn johdosta 27.11.2015 tehty hankintapäätös on menettänyt oikeudellisen merkityksensä Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n kannalta, ja yhtiö on hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen tiedoksi saatuaan vaatinut korkeimmassa hallinto-oikeudessa enää muutosta markkinaoikeuden päätöksen lopputulokseen oikeudenkäyntikulujen osalta sekä oikeudenkäyntikulujaan korvattavaksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n valituksen johdosta kysymys hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen lainmukaisuudesta. Näin ollen lausuminen Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n valituksesta raukeaa pääasian osalta.

Asiassa on tämän jälkeen kysymys ainoastaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

2. Oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Kun otetaan huomioon, että korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei edellä todetun mukaisesti ole Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n valituksen johdosta arvioitavana kysymys hankintapäätöksen lainmukaisuudesta, mikä on ollut markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen ja siten myös oikeudenkäyntikuluja koskevan ratkaisun perustana, ei ole kohtuutonta, että Maanrakennus Jari Knuuttila Oy on joutunut markkinaoikeudessa pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan ja että Maanrakennus Jari Knuuttila Oy on velvoitettu korvaamaan Kauhavan kaupungin oikeudenkäyntikuluja markkinaoikeudessa. Markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta ei ole perusteita.

3. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kauhavan kaupunki on keskeyttänyt hankintamenettelyn vasta sen jälkeen, kun Maanrakennus Jari Knuuttila Oy on tehnyt valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Näin ollen asian lopputuloksesta huolimatta olisi kohtuutonta, jos Maanrakennus Jari Knuuttila Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa korkeimmassa hallinto-oikeudessa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Kauhavan kaupunki on hankintalain 89 §:n ja hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentin nojalla velvoitettava korvaamaan Maanrakennus Jari Knuuttila Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa korkeimman hallinto-oikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

4. Täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskeva vaatimus

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Outi Suviranta, Antti Pekkala ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 25.10.2017