Muu päätös 5966/2017

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Vantaan kaupunki

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 18.4.2016 nro 219/16

Asian aikaisempi käsittely

Vantaan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.9.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta paino- ja tulostustöiden hankinnasta 24 kuukauden hankintakaudelle ja mahdolliselle kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Vantaan kaupungin hankintajohtaja on 16.10.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 85/2015) osa-alueen 2 osalta sulkenut Kopio Niini Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut Tikkurilan Kopiopalvelu Oy:n tarjouksen.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo optiokausineen on kaikkien osa-alueiden osalta noin 2 000 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Kopio Niini Oy on ollut valittajana, Vantaan kaupunki vastapuolena ja Tikkurilan Kopiopalvelu Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään Kopio Niini Oy:n valituksesta kumonnut Vantaan kaupungin hankintajohtajan 16.10.2015 § 85/2015 tekemän hankintapäätöksen siltä osin kuin päätös on koskenut hankinnan osa-alueen 2 "noutopaino, pienet yksittäiset työt" palveluntuottajan valintaa sekä kieltänyt asettamansa 100 000 euron sakon uhalla hankintayksikköä mainitulta osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön.

Markkinaoikeus on lisäksi velvoittanut Vantaan kaupungin korvaamaan Kopio Niini Oy:n oikeudenkäyntikulut 2 482,50 eurolla viivästyskorkoineen ja hylännyt Vantaan kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 2 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 50/2006 vp s. 47) on mainittu muun ohella, että suhteellisuusperiaate edellyttää, että hankintamenettelyn vaatimukset ovat oikeassa suhteessa tavoiteltavan päämäärän kanssa. Tarjouspyynnön sisältöön tai tarjousmenettelyn ehtoihin liittyvien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan laatuun nähden.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä on esitetty kysymyksessä olevan osa-alueen 2 osalta, että osa-alueessa vertaillaan tuotekoria, joiden tuotteiden tilausmäärä on pieni tai kopiot pitää saada nopeasti, esimerkiksi luottamusmieselinten kokouksia varten. Tarjouspyynnössä on edelleen mainittu, että "Painon sijaintivaatimus on enintään 10 km Tikkurilasta (Asematie 7), jotta noutaminen on helposti mahdollista".

Tarjouspyynnön hankinnan kohteen kriteerejä koskevassa kohdassa 6 on osa-alueeseen 2 kuuluvien tarjottavien painotöiden luettelon jälkeen esitetty vähimmäisvaatimus: "Toimipiste sijaitsee max. 10 kilometrin etäisyydellä osoitteesta Asematie 7, 00130 Vantaa. Etäisyys mitataan GoogleMaps-karttaohjelmalla."

Tarjouspyynnön liitteenä 3 olevassa sopimusluonnoksessa on osa-alueen 2 osalta esitetty, että osa-alueelle valitaan yksi toimittaja, jolta tilaajan henkilöstö tilaa tai noutaa pieniä eriä tulosteita hinnaston mukaisesti. Hankintailmoituksen mukaan hankintayksikön kaikki toimialat, liikelaitokset ja enemmistöosuudella omistamat osakeyhtiöt voivat tehdä tilauksia kilpailutettavien sopimusten perusteella. Mainitut hankintayksikön yksiköt on lueteltu tarjouspyynnön liitteessä 1.

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että hankintapäätöksen mukaan hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta kysymyksessä olevan osa-alueen 2 osalta tarjouspyynnön vastaisena, koska valittajan sijainti ei ole tarjouspyynnön vaatimusten mukainen.

Valittaja on markkinaoikeudessa esittänyt, että ei ole olemassa perusteita sille, minkä vuoksi valittaja ei kykenisi toteuttamaan hankintaa tarjouksensa mukaisesti, eli noutamalla ja viemällä hankintayksikön tilaamat työt niin kuin valittaja olisi kymmenen kilometrin etäisyydellä ilmoitetusta osoitteesta Vantaalla. Valittajan mukaan tarjouspyynnössä esitetty etäisyysvaatimus on ollut liian ankara, asettaen lisäksi tarjoajat epätasa-arvoiseen asemaan.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen sekä minkälaisia vaatimuksia hankinnan kohteelle ja tarjousmenettelyyn liittyville ehdoille hankintayksikkö asettaa. Hankintamenettelyn avoimuus edellyttää, että tarjoajat tietävät jo kuitenkin tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Lisäksi hankintayksikön on hankinnan kohdetta ja tarjousmenettelyyn liittyviä ehtoja määritellessään otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Tarjouspyynnössä asetettavien vaatimusten tulee edellä lausutun perusteella olla hankinnan kannalta perusteltuja eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitun kaltaisen etäisyysvaatimuksen sisällyttäminen tarjouspyyntöön saattaa sinänsä olla perusteltua hankinnoissa, joissa on kyse tarkasteltavana olevan hankinnan osa-alueen 2 kaltaisista kopio- ja tulostuspalvelujen hankkimisesta ja joissa tilattavien töiden vieminen ja valmiiden töiden noutaminen tapahtuu tilaajan itsensä toimesta. Tällöinkin hankintayksikön tulee kuitenkin huolehtia siitä, ettei etäisyysvaatimuksen asettaminen vaaranna olemassa olevien kilpailuolosuhteiden hyväksi käyttämistä.

Nyt kysymyksessä olevan hankinnan osa-alueen 2 osalta markkinaoikeus ensinnäkin toteaa, että tarjouspyynnössä sanotulta [osalta] käytetty kuvaus "noutopaino, pienet yksittäiset työt" on viitannut siihen, että hankintayksikön tarkoituksena on ollut ainoastaan paino- ja tulostustöiden hankinta, tilattavien töiden viemisen ja valmiiden töiden noutamisen tapahtuessa siten hankintayksikön toimesta. Tarjouspyynnön liitteenä olleessa sopimusluonnoksessa on kuitenkin osa-alueen 2 osalta mainittu, että kyseiselle osa-alueelle valitaan yksi toimittaja, jolta tilaajan henkilöstö tilaa tai noutaa pieniä eriä tulosteita hinnaston mukaisesti, mitä on ollut mahdollista tulkita myös siten, että valmiiden töiden toimitustapana voisi olla myös muu kuin noutaminen hankintayksikön toimesta.

Edelleen markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevassa tarjouspyynnössä on edellä todetun mukaisesti tarkasteltavana olevan osa-alueen 2 "noutopaino, pienet yksittäiset työt" osalta todettu yhtäältä, että tarjoajan painon tulee sijaita enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä tarjouspyynnössä mainitussa osoitteessa sijaitsevasta hankintayksikön toimipisteestä. Toisaalta tarjouspyynnössä on, kuten edellä selostetusta ilmenee, toisessa yhteydessä todettu, kuinka tarjoajan toimipisteen tulee sijaita enintään kymmenen kilometrin etäisyydellä edellä mainitusta hankintayksikön toimipisteestä. Tarjouspyynnöstä ei näin ollen ole yksiselitteisesti ilmennyt, onko siinä mainittu etäisyysvaatimus liittynyt etäisyyteen tarjoajan painopaikasta vai toimipaikasta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei tarjouspyynnössä ole kysymyksessä olevan osa-alueen 2 osalta riittävän täsmällisesti ja yksiselitteisesti määritelty tarjousmenettelyyn liittyviä ehtoja. Osaltaan osoituksena sanotusta sekä mahdollisesti myös siitä, että asetettu etäisyysvaatimus ei ole ollut omiaan turvaamaan kilpailuolosuhteiden hyväksi käyttämistä, voidaan pitää myös sitä, että hankintayksikkö on saanut vain yhden tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset täyttävän tarjouksen. Tarjouspyyntö ei näin ollen ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Johtopäätös

Edellä olevilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt kysymyksessä olevan hankinnan osa-alueen 2 toteuttamiseen liittyvien vaatimusten asettamisen osalta julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintapäätöstä ei ole kysymyksessä olevan hankinnan osa-alueen 2 osalta vielä pantu täytäntöön, joten hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla tältä osin kumota ja sen täytäntöönpano kieltää. Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään mainitun osa-alueen 2 osalta kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Vantaan kaupunki aikoo edelleen toteuttaa paino- ja tulostustöiden hankinnan osa-alueen 2 osalta julkisena hankintana, hankinnasta on järjestettävä sanotulta osin uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Jussi Karttunen, Reima Jussila ja Jaakko Ritvala.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Vantaan kaupunki on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja velvoittaa Kopio Niini Oy:n korvaamaan Vantaan kaupungin arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Vantaan kaupunki on esittänyt perusteluina vaatimukselleen muun ohella seuraavaa:

Tarjouspyynnössä selkeästi ilmoitettu etäisyysvaatimus liittyy olennaisesti hankinnan toteuttamiseen. Vaatimus on perusteltu hankinnan luonteeseen ja käyttötarkoitukseen liittyvänä, se ei ole suhteellisuus- tai syrjimättömyysperiaatteen vastainen eikä se ole vaarantanut tarjoajien tasapuolista kohtelua. Hankintayksikkö ei ole suosinut paikallista tarjoajaa.

Etäisyyden mittaamistapa ei ole ollut epäselvä. Kopio Niini Oy ei ole edes esittänyt, että seikalla olisi ollut merkitystä kilpailutuksen lopputuloksen kannalta.

Etäisyysvaatimus ei ole rajannut kaikkia muita tarjoajia pois. Hankinnan eri osa-alueille valittujen Grano Oy:n / Multiprint Oy:n paino sijaitsee noin neljän ja Trinket Oy:n paino noin seitsemän kilometrin päässä. Kyseiset toimittajat olisivat halutessaan voineet jättää tarjouksen myös osa-alueeseen 2.

Muutamien tulosteiden noutaminen ajaen autolla 34 kilometriä ja käyttäen aikaa lähes tunnin ei ole taloudellisesti tai ympäristön kannalta järkevää.

Markkinaoikeus on aikaisemmassa oikeuskäytännössään hyväksynyt palvelun sijaitsevan määrätyllä alueella. Vaatimus ei ole vaarantanut kilpailuolosuhteita, koska 10 kilometrin sisällä sijaitsee useita toimijoita, jotka olisivat voineet osallistua tarjouskilpailuun osa-alueen 2 osalta.

Markkinaoikeuden logiikka johtaisi siihen, että kaikki tarjouspyynnöt, joiden perusteella saadaan vain yksi tarjous, eivät mahdollisesti olisi tasapuolisia ja syrjimättömiä. Olennaista kuitenkin on, onko olemassa muita tarjoajia, joiden olisi ollut mahdollista tehdä tarjous.

Markkinaoikeuden näkemyksen mukaan tai-sanan käytöstä ja-sanan asemesta voidaan päätellä, että muu kuin noutaminen hankintayksikön toimesta olisi mahdollista. Edellä mainitusta ei voi saada käsitystä, että kysymys ei ole tarjouspyynnössä kyseisessä osa-alueessa määritellystä noutopainosta. Tarjouspyyntöasiakirjojen muissa kohdissa ilmoitetaan kyseessä olevan noutopaino. Sijaintivaatimusta on edellytetty, jotta noutaminen on helposti mahdollista.

Sekä tarjoajan toimipisteellä että painolla on tarkoitettu sitä pistettä, josta tuotteet voidaan noutaa. Merkitystä ei ole sillä, onko kyse toimipaikasta vai painosta. Kopio Niini Oy ei ole tuonut kyseistä seikkaa esiin, eikä hankintayksikölle ole merkitystä, onko kyse erillisestä toimipisteestä. Hankintayksikkö ei ole poissulkenut tarjousta tällä perusteella.

Selitykset

Kopio Niini Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus ensisijaisesti jättää Vantaan kaupungin valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää valituksen. Lisäksi Kopio Niini Oy on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa Vantaan kaupungin korvaamaan Kopio Niini Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Kopio Niini Oy on esittänyt vaatimustensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Valitus on jätettävä tutkimatta puuttuvan prosessinedellytyksen vuoksi. Muulta asiamieheltä kuin asianajajalta tai yleiseltä oikeusavustajalta edellytetään postitse lähetetyn valituksen yhteydessä valtakirjaa. Markkinaoikeuden päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa on ilmoitettu valtakirjan liittämisestä valituskirjelmään. Vantaan kaupungin asiamiehenä toimivan kaupungin hankintakeskuksen lakimiehen olisi tullut liittää valitukseen asianajovaltakirja. Valtakirja olisi tullut toimittaa valitusajan kuluessa.

Tarjouspyyntö on ollut epätasapuolinen, syrjivä ja epäselvä. Hankintayksikkö ei ole ottanut huomioon, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut yli kolme kertaa Kopio Niini Oy:n tarjousta kalliimpi. Hankintayksikkö on laiminlyönyt julkisten varojen tehokkaan käyttämisen ja olemassa olevien kilpailuolosuhteiden hyödyntämisen.

Hankinnan kohteelle tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten olisi tullut olla hankinnan kannalta perusteltuja ja syrjimättömiä eivätkä ne olisi saaneet rajoittaa perusteettomasti kilpailua. Hankintayksikön olisi tullut huolehtia siitä, ettei etäisyysvaatimuksen asettaminen olisi vaarantanut olemassa olevien kilpailuolosuhteiden hyödyntämistä. Perusteettoman etäisyysvaatimuksen takia osa-alueeseen 2 ei ole saatu kuin yksi hyväksyttävä tarjous.

Grano Oy / Multiprint Oy ei ole osallistunut tarjouskilpailuun. Asiaa pitää tarkastella tarjousten jättäneiden eikä niiden kesken, joilla kenties olisi ollut mahdollisuus jättää tarjous.

Ympäristönäkökohdat on esitetty huomioitavaksi vasta hankintalain uudistuksessa. Tarjouspyynnössä ei ole asetettu ympäristönäkökohtiin perustuvia valintakriteerejä. Valinnan tulee perustua vain tarjottuihin yksikköhintoihin, jotka osoittavat, että Kopio Niini Oy:n tarjous olisi tullut valita.

Tilausmäärien pienuus, kopioiden nopea tarve, noutamisen helppous tai kiireellisyys eivät ole hyväksyttäviä syitä etäisyysvaatimukselle.

Kyse on pääkaupunkiseudulla toimivista toiminnanharjoittajista. Koska tosiasiallisia ja perusteltuja syitä etäisyysvaatimukselle ei ole esitetty, tulee pääkaupunkiseutu mieltää yhdeksi kokonaisuudeksi. Noin 17 kilometrin etäisyyttä ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hankintamenettelyn perusperiaatteiden kiertämiselle. Etäisyysvaatimus on myös suosinut paikallista toiminnanharjoittajaa ja syrjinyt Kopio Niini Oy:tä, minkä on täytynyt olla tiedossa vaatimusta asetettaessa.

Kopio Niini Oy on tarjouksessaan ilmoittanut sillä olevan käytössä yhdeksän lähettiautoa, jotka noutavat tai vievät työt kuin olisivat 10 kilometrin etäisyydellä ilmoitetusta osoitteesta Vantaalta.

Etäisyyden mittaamistapa on esitetty tarjouspyynnössä epäselvästi. Tarjouspyynnössä ei ole määritelty, miten tai millä järjestelmällä etäisyys mitataan tai lasketaanko 10 kilometriä tarjoajan paino- vai toimipaikasta. Tarjouspyyntö on ollut epäselvä myös siltä osin, onko osa-alueessa 2 kyse vain noutopainosta. Tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen maininta on voitu ymmärtää Kopio Niini Oy:n tavoin siten, että valmiiden töiden toimitustapana voi olla myös muu kuin se, että hankintayksikkö noutaa työt.

Kopio Niini Oy:n selitys on lähetetty tiedoksi Tikkurilan Kopiopalvelu Oy:lle.

Kopio Niini Oy on toimittanut oikeudenkäyntikulujaan koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi Vantaan kaupungille ja Tikkurilan Kopiopalvelu Oy:lle.

Tikkurilan Kopiopalvelu Oy ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta selityksen antamiseen valituksen johdosta.

Vastaselitys

Vantaan kaupunki on selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen valituksen tutkimatta jättämisestä, ja esittänyt selvityksen arvonlisäverottomalta määrältään 4 950 euron oikeudenkäyntikuluistaan.

Lisäksi Vantaan kaupunki on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hallintolainkäyttölain 21 §:n mukaan valtakirjan puuttuessa sen esittämiseen on tarvittaessa varattava tilaisuus. Tämän vuoksi vaatimus valituksen tutkimatta jättämisestä on hylättävä.

Vantaan kaupungin konserni- ja asukaspalveluiden toimialan johtosäännön 10 §:n mukaan hankintakeskuksen tulosalue vastaa hankintajohtajan johdolla muun muassa painatustöiden kilpailuttamisesta. Johtosäännön 20 §:n mukaan hankintajohtaja tai hänen määräämänsä päättää kaupungin materiaalihankinnoista. Hankintajohtaja on määrännyt hankintakeskuksen lakimiehen allekirjoittamaan markkinaoikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtävät valitukset ja vastineet, jotka liittyvät hankintakeskuksen kilpailuttamiin hankintoihin.

Hankintayksikkö on pyrkinyt julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön asettamalla noutopainolle järkevän etäisyyden hankintayksikön toimipisteistä varmistamalla kuitenkin, että kilpailuolosuhteet ja suhteellisuusperiaate tulevat huomioiduiksi.

Grano Oy ja Trinket Oy on valittu tarjouskilpailun osa-alueen 1 toimittajiksi ja Grano Oy osa-alueen 4 toimittajaksi. Grano Oy ja Multiprint Oy ovat fuusioituneet 1.11.2015. Olennaista on, onko olemassa muita tarjoajia, joiden olisi ollut mahdollista tehdä tarjous. Se, että hankintayksikkö on saanut vain yhden hyväksyttävän tarjouksen, ei osoita, että tarjouspyyntö ei olisi ollut tasapuolinen ja syrjimätön.

Ympäristönäkökohtien huomioiminen on ollut mahdollista jo asiaan sovellettavan hankintalain voimassa ollessa. Noutopainon etäisyysvaatimuksen yhtenä perusteena ovat olleet ympäristönäkökohdat. Tilausmäärien pienuus, kopioiden nopea tarve sekä noutamisen helppous tai kiireellisyys ovat perusteltuja syitä asettaa noutopainolle etäisyysvaatimus.

Vantaan kaupungin vastaselitys on lähetetty tiedoksi Tikkurilan Kopiopalvelu Oy:lle.

Lausuma

Kopio Niini Oy on vastaselityksen johdosta antamassaan lausumassa ilmoittanut arvonlisäverottomien oikeudenkäyntikulujensa määrän ja esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikkö ei ole liittänyt vastaselitykseensä hankintajohtajan hankintakeskuksen lakimiehelle antamaa määräystä tai muutakaan selvitystä sanotun määräyksen antamisesta.

Kopio Niini Oy ei ole esittänyt, että Grano Oy ja Trinket Oy eivät olisi osallistuneet tarjouskilpailuun. Mainitut yritykset eivät ole osallistuneet tarjouskilpailuun osa-alueen 2 osalta.

Ympäristönäkökohdat eivät ole olleet osa tarjouspyynnön valintakriteerejä, joten niihin vetoaminen ei ole mahdollista.

Kopio Niini Oy:n lausuma on lähetetty tiedoksi Vantaan kaupungille ja Tikkurilan Kopiopalvelu Oy:lle.

Selvitys

Vantaan kaupunki on korkeimman hallinto-oikeuden varattua sille tilaisuuden esittää selvitys kaupungin hankintakeskuksen lakimiehen oikeudesta käyttää asiassa kaupungin puhevaltaa toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen antaman avoimen asianajovaltakirjan.

Vantaan kaupungin selvitys on lähetetty tiedoksi Kopio Niini Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus hylkää Kopio Niini Oy:n vaatimuksen valituksen tutkimatta jättämisestä.

2. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Markkinaoikeuden päätös kumotaan sekä pääasian että oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta.

3. Kopio Niini Oy määrätään vaatimus enemmälti hyläten korvaamaan Vantaan kaupungin oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa yhteensä 3 000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Vantaan kaupunki vapautetaan velvollisuudesta korvata Kopio Niini Oy:n oikeudenkäyntikuluja markkinaoikeudessa.

Kopio Niini Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista korkeimmassa hallinto-oikeudessa koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Vaatimus valituksen tutkimatta jättämisestä

Kopio Niini Oy on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus jättää Vantaan kaupungin valituksen tutkimatta, koska kaupungin asiamiehenä toiminut kaupungin hankintakeskuksen lakimies ei ollut valitusajassa toimittanut valtakirjaa.

Hallintolainkäyttölain 21 §:n 1 momentin mukaan asiamiehen on esitettävä valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Valtakirjan puuttuessa sen esittämiseen on tarvittaessa varattava tilaisuus, mikä ei kuitenkaan estä käsittelyn jatkamista tänä aikana.

Vantaan kaupunki on toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen antaman, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittaman avoimen asianajovaltakirjan. Valtakirja on voitu toimittaa myös valitusajan päättymisen jälkeen.

Kopio Niini Oy:n vaatimus kaupungin valituksen tutkimatta jättämisestä on näin ollen hylättävä.

2. Pääasia

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 myöhempine muutoksineen, jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Valitus koskee paino- ja tulostustöiden tarjouskilpailun osa-aluetta 2 "noutopaino, pienet yksittäiset työt".

Tarjouspyynnön kohdan 4 "Hankinnan taustaa" mukaan osa-alueessa 2 vertaillaan tuotekoria, joiden tuotteiden tilausmäärä on pieni tai kopiot pitää saada nopeasti, esimerkiksi luottamusmieselinten kokouksia varten.

Kyseisessä tarjouspyynnön kohdassa on ilmoitettu, että tiedostot voidaan toimittaa digipainoon muistitikulla, sähköpostilla, paperisina tai sähköisenä ja että painon sijaintivaatimus on enintään 10 kilometriä Tikkurilasta (Asematie 7), jotta noutaminen on helposti mahdollista.

Tarjouspyynnön kohdassa 6 "Hankinnan kohteen kriteerit" on lisäksi ilmoitettu, että toimipiste sijaitsee enimmillään 10 kilometrin etäisyydellä osoitteesta Asematie 7, 01300 Vantaa ja että etäisyys mitataan GoogleMaps-karttaohjelmalla.

Tarjouspyynnön kohdan 12 "Päätöksenteon perusteet" mukaan osa-alueelle 2 valitaan yksi toimittaja, jolta tilaajan henkilöstö voi kiireellisissä tapauksissa saada pieniä eriä tulosteita tai tulostaa yksittäiskappaleita esimerkiksi julisteista tai isoista rakennuskuvista digipainatuksena. Isommat ja kiireettömät tilaukset kuuluvat osa-alueeseen 1.

Tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen kohdan 5 "Puitejärjestely" mukaan osa-alueelle 2 valitaan yksi toimittaja, jolta tilaajan henkilöstö tilaa tai noutaa pieniä eriä tulosteita hinnaston mukaisesti.

Kopio Niini Oy:n tarjous on suljettu osa-alueen 2 tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, koska etäisyysvaatimus ei ole täyttynyt.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että hankintayksiköllä on laaja harkintavalta sen suhteen, mitä ja miten se hankkii. Hankintayksikön on kuitenkin hankinnan kohdetta ja tarjousmenettelyn ehtoja määrittäessään otettava huomioon tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus. Tarjouspyynnössä asetettavien vaatimusten tulee lisäksi olla hankinnan kannalta perusteltuja eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua.

Tarjouspyynnön osa-alue 2 on sisältänyt vain tilausmääriltään vähäisiä tai kiireellisiä töitä noutopainosta. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että etäisyysvaatimuksen asettaminen kysymyksessä olevan osa-alueen hankinnoille on ollut perusteltua, sillä tarjouspyynnön kohdan 4 mukaisesti tuotekorissa tarkoitettujen tuotteiden tilausmäärä on pieni tai kopiot on pitänyt saada nopeasti esimerkiksi luottamusmieselinten kokouksia varten. Hankintayksikkö on myös voinut määrittää hankinnan kohteen sanotulta osalta niin, että hankintayksikkö itse huolehtii töiden noutamisesta toimittajan toimipaikasta.

Korkein hallinto-oikeus katsoo toisin kuin markkinaoikeus, ettei tarjouspyyntöä ole pidettävä tulkinnanvaraisena kysymyksessä olevan osa-alueen valmiiden töiden toimitustavan osalta. Tarjouspyynnön kohdassa "noutopaino, pienet yksittäiset työt" ilmoitetun perusteella tilattavien töiden toimittamisesta ja valmiiden töiden noutamisesta huolehtii hankintayksikkö. Sitä, että tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyneessä sopimusluonnoksessa on puitejärjestelyä koskevassa kohdassa todettu kysymyksessä olevaan osa-alueeseen valittavan yksi toimittaja, jolta tilaajan henkilöstö tilaa tai noutaa tulosteet, ei ole tiedostojen tarjouspyynnössä ilmoitetut painoon toimitustavatkin huomioon otettuina tulkittava siten, ettei hankintayksikkö noutaisi valmiita töitä, vaan ne toimitettaisiin sille.

Tarjouspyynnöstä ei tee epäselvää myöskään se, että siinä on etäisyysvaatimuksen osalta yhtäältä käytetty toimipiste-sanaa ja toisaalta paino-sanaa tai että siinä ei ole enemmälti määritetty, miten mittaaminen GoogleMaps-karttaohjelmalla tapahtuu.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole myöskään katsottava, että etäisyysvaatimuksen käyttäminen kysymyksessä olevassa hankinnan osa-alueessa ei olisi ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tai olemassa olevien kilpailuolosuhteiden hyväksi käyttämistä taikka ollut suhteellisuusperiaatteen mukaista.

Edellä esitetyn perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo toisin kuin markkinaoikeus, että tarjouspyyntö ei nyt kysymyksessä olevilta osin ole ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastainen.

Asiassa on vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa arvioitava, onko Kopio Niini Oy:n tarjous ollut hankintapäätöksessä todetun mukaisesti Kopio Niini Oy:n sijainnin suhteen tarjouspyynnön vaatimusten vastainen. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Kopio Niini Oy:n sijainti ei ole yhtiön tarjouksessa ilmoitetusta osoitteesta mitattuna vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt virheellisesti, kun se on mainitulla perusteella sulkenut Kopio Niini Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeuden päätös, jolla Vantaan kaupungin hankintajohtajan 16.10.2015 tekemä hankintapäätös (§ 85/2015) on kumottu siltä osin kuin päätös on koskenut hankinnan osa-alueen 2 "noutopaino, pienet yksittäiset työt" palveluntuottajan valintaa ja Vantaan kaupunkia kielletty sakon uhalla tekemästä mainitulta osin hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön, on näin ollen kumottava.

3. Oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä mainitussa pykälässä ja lain 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Kun otetaan huomioon asian laatu, asiassa saatu selvitys sekä erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, ei ole kohtuutonta, että Kopio Niini Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa vahinkonaan. Markkinaoikeuden päätös on tämän vuoksi kumottava myös siltä osin kuin Vantaan kaupunki on velvoitettu korvaamaan Kopio Niini Oy:n oikeudenkäyntikulut ja Vantaan kaupunki vapautettava velvollisuudesta korvata Kopio Niini Oy:n oikeudenkäyntikuluja markkinaoikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Vantaan kaupunki joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Kopio Niini Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Vantaan kaupungin oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa yhteensä kohtuulliseksi harkitulla määrällä viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Kopio Niini Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Maarit Lindroos ja Kirsti Kurki-Suonio. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.