Muu päätös 6429/2017

Julkinen hankinta (työterveyshuoltopalvelut, Ylöjärvi)

Antopäivä: 14.12.2017
Taltionumero: 6429
Diaarinumero: 1686/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T6429

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Suomen Terveystalo Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 26.4.2016 nro 240/16

Asian aikaisempi käsittely

Ylöjärven seurakunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 18.12.2014 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella ja 15.1.2015 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta työterveyshuollon palveluja koskevasta hankinnasta kahden vuoden ajaksi 1.3.2015 lukien tai sopimuksen mukaan ja mahdolliselle optiokaudelle 31.12.2018 asti.

Ylöjärven seurakunnan kirkkoneuvosto on 4.2.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 9) valinnut Pihlajalinna Terveys Oy:n tarjouksen.

Ylöjärven seurakunnan kirkkoneuvosto on 18.3.2015 tekemällään päätöksellä (§ 30) hylännyt Suomen Terveystalo Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ylittänyt julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 myöhempine muutoksineen) liitteen B (ryhmä 25) mukaisten terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen kansallisen kynnysarvon 100 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Suomen Terveystalo Oy on ollut valittajana, Ylöjärven seurakunta vastapuolena ja Pihlajalinna Terveys Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Suomen Terveystalo Oy:n valituksen ja velvoittanut Suomen Terveystalo Oy:n korvaamaan Ylöjärven seurakunnan oikeudenkäyntikulut 2 120 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 72 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Saman pykälän 2 momentin mukaan käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta myös arvioinnissa käytettävät vertailuperusteet on ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Vertailuperusteiden asettamisessa voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä 62 §:ssä säädetään.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea, huoltopalveluja, toimituspäivää tai toimitus- tai toteutusaikaa taikka elinkaarikustannuksia.

Hankintamenettelyn arviointi

Valittaja on esittänyt, että tarjousten pisteytys on suoritettu virheellisesti. Oikein toimitetussa tarjousvertailussa voittaneen tarjoajan tarjouksesta olisi tullut vähentää pisteitä, koska sen omasta toimipisteestä Ylöjärvellä ei ole ollut saatavissa kaikkia tarjouspyynnössä mainittuja palveluita.

Tarjouspyynnön kohdassa 5 on esitetty kuvaus hankintayksikön nykyisestä työterveyshuollosta. Kohdassa on todettu seuraavaa:

"Työterveyshuoltoon sisältyy ennaltaehkäisevä työterveyshuolto sekä sopimuksen mukainen sairaanhoito. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto käsittää työpaikkaselvitykset, lakisääteisten tietojen antamisen, ohjauksen ja neuvonnan sekä terveystarkastukset (työhönsijoitus- ja terveydenseurantatarkastukset, lakisääteiset terveystarkastukset). Sairaanhoitopalveluihin kuuluvat työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin vastaanotot niihin liittyvine laboratorio- ja röntgenpalveluineen, fysioterapeutin ja psykologin vastaanotot sekä erikoislääkärin konsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä."

Tarjouspyynnön kohdan 6 "Valintaperusteet" mukaan tarjousten arviointiperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jota arvioitaessa otetaan huomioon palvelun saatavuus ja kattavuus sekä palvelun tarjoajan resurssit 50 prosentin painoarvolla, hinta 30 prosentin painoarvolla ja palvelun toimittajan toiminnan laatu, laajuus, referenssit ja raportointi 20 prosentin painoarvolla.

Tarjouspyynnön kohdassa 7.2 muun ohella todetaan palvelun saatavuuden vähimmäisvaatimuksena olevan, että "Palvelun tuottajalla tulee olla omana toimintana toimipiste seuraavilla paikkakunnilla: Ylöjärven keskustassa tai 10 km ajomatkan päässä Ylöjärven kirkolta, lisäksi yhdellä tai useammalla paikkakunnalla seuraavista: Tampere, Nokia tai Kangasala". Edellä mainitussa kohdassa on vielä muun ohella todettu, että tarjouksessa on ilmoitettava "palveluiden kattavuus ja saatavuus (toimipisteet ja aukioloajat) ja selvitys alihankkijoiden käytöstä".

Tarjouspyyntöön on liitetty Lisätietoja työterveyshuollon palveluiden tarjouspyyntöön -niminen asiakirja, jossa hankintayksikkö on vielä tarkentanut tarjouspyynnössä mainittuja vertailuperusteita ja tarjousten pisteytystä. Kyseisen asiakirjan 1.1. kohdassa todetaan muun ohella, että palvelun kattavuutta ja saatavuutta sekä tarjoajan resursseja arvioidaan kokonaisuutena asteikolla 1−10. Samassa kohdassa, otsikon "Tarjoajan resurssit" alla on todettu seuraavaa:

"Jos omassa toimipisteessä on saatavissa jäljempänä luetellut resurssit, pisteet eivät vähene. Kustakin puuttuvasta pisteet vähenevät 0,25:llä.

  • työterveyshoitaja
  • työterveyslääkäri
  • radiologiset tutkimukset
  • ultraäänitutkimukset
  • laboratoriotoiminta."

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleessa, työterveyspalveluita koskevassa asiakirjassa on Kuvantaminen-otsikon alla muun ohella todettu, että "Kuvantamispalveluita Pihlajalinna-konsernissa tuotetaan – – Lääkäriasema Pihlajalinna Ylöjärvellä (natiiviröntgen-, magneetti- ja uä-tutkimukset)". Tältä osin on vielä todettu, että "Muiden toimipisteidemme osalta edellä mainittujen kuvantamispaikkojemme lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää alihankkijaa".

Saman asiakirjan toisella sivulla on ilmoitettu Ylöjärven toimipaikan osoitetiedot sekä aukioloajat ja todettu:

"Ylöjärven toimipisteessä on saatavilla työterveyslääkärin, työterveyshoitajan palvelut sekä laboratorionäytteenotto. Kuvantaminen ja ultraäänitutkimukset tuotetaan yhteistyössä paikallisen terveyskeskuksen kanssa."

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa on lueteltu kaikki edellä mainitut laadun vertailuun vaikuttavat palvelut, eikä sen tarjoukselta ole näin ollen palvelujen perusteella vähennetty pisteitä.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjouksia arvioidaan niistä ilmenevien tietojen perusteella ja sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle varattuna aikana. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan esittämät tiedot pitävät paikkansa, [jollei] sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteessä on Kuvantaminen-otsikon alla ilmoitettu Lääkäriasema Pihlajalinna Ylöjärvellä sijaitsevassa toimipaikassa tuotettavan "natiiviröntgen-, magneetti- ja uä-tutkimuksia". Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut perustellusti arvioida edellä mainitulla tavalla nimettyjen tutkimusten vastaavan tarjouspyynnössä todettuja radiologisia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia.

Kun tarjouksen liitteessä on vielä todettu, että alihankkijaa voidaan käyttää muissa toimipisteissä kuvantamispaikaksi nimetyn Ylöjärven lääkäriaseman lisäksi, markkinaoikeus katsoo, että voittaneen tarjoajan tarjouksen sanamuodon perusteella mainittuja kuvantamispalveluita tuotetaan kyseisessä osoitetietojen perusteella Ylöjärvellä sijaitsevassa voittaneen tarjoajan omassa toimipaikassa.

Edellä todettua ei anna aihetta arvioida toisin se, että tarjouksen liitteessä Lääkäriasema Pihlajalinnan Ylöjärven toimipaikan yhteys- ja osoitetietojen alla on todettu, että kuvantaminen ja ultraäänitutkimukset tuotetaan yhteistyössä paikallisen terveyskeskuksen kanssa. Tältä osin tarjouksessa ei kuitenkaan ole edellä todetun kuultavan toimipaikan lisäksi ilmoitettu muita Ylöjärvelle sijoittuvia osoitetietoja. Näin ollen hankintayksikkö on voinut arvioida tarjouksen sisältävän kaikki tarjouspyynnössä mainitut ja pisteytyksessä huomioon otettavat palvelut tarjoajan omassa toimipisteessä toteutettuna ja siten suorittaa tarjousten vertailun ja pisteytyksen hankintapäätöksestä ilmenevällä tavalla.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä muun ohella hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Anne Ekblom-Wörlund (eri mieltä), Ville Parkkari ja Teija Kotro.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Suomen Terveystalo Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen siltä osin kuin markkinaoikeus on hylännyt Suomen Terveystalo Oy:n valituksen ja määrää Suomen Terveystalo Oy:n vaatimat seuraamukset sekä velvoittaa Ylöjärven seurakunnan korvaamaan Suomen Terveystalo Oy:n oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Suomen Terveystalo Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeuden päätös on virheellinen. Tarjouspyyntö ei ole tulkinnanvarainen. Siinä on ilmoitettu yksiselitteisesti, että pisteitä vähennetään, mikäli tiettyjä palveluja ei tuoteta omassa toimipisteessä.

Tarjouspyynnössä käytetty ilmaisu "omassa toimipisteessä" ilmaisee sijaintia jossakin paikassa tai jonkin sisällä. Sana "oma" viittaa omistukseen tai vähintään yksinomaiseen hallintaan. Normaali tulkinta tarjouspyynnön kyseisestä kohdasta on siten se, että tarjoajan omassa toimipisteessä on laitteisto, henkilöstö, tilat ja muu valmius tuottaa radiologisia ja ultraäänitutkimuksia.

Hankittaviin palveluihin on kuulunut ennalta ehkäisevä työterveyshuolto sekä sairaanhoito. Mainittuja palveluita ei voida tuottaa ilman ultraääni- tai röntgentutkimuksia. Selvää on, että tarjoajan on tullut järjestää kyseiset palvelut itse tai alihankintana. Vertailussa on kuitenkin tullut vähentää pisteitä, mikäli edellä mainittuja resursseja ei ole tarjolla omassa toimipisteessä. Tämä on ymmärrettävää, sillä tutkimuksiin lähettäminen palveluntuottajan oman toimipisteen ulkopuolelle alihankintakumppanille lisää potilaiden hoitoonsa käyttämää aikaa ja vaivaa. Kyse ei ole siitä, kykeneekö tarjoaja tuottamaan radiologiset palvelut ja ultraäänipalvelut, vaan siitä, että tarjoajalta on tullut vähentää pisteitä, jos edellä mainittuja palveluita ei ole saatavilla omassa toimipisteessä Ylöjärvellä.

Mikäli tarjouspyynnön ilmaisu "omassa toimipisteessä" olisi tarkoittanut myös oman toimipisteen ulkopuolella ja/tai oman toimipisteen alihankintaverkostoa, olisi tästä tullut mainita tarjouspyynnössä. Tällöin valittaja olisi tarjouksessaan ilmoittanut omassa toimipisteessä tuotettaviksi radiologisia tutkimuksia, joita se ei itse omassa toimipisteessä tuota, mutta joita tarjotaan sen omasta toimipisteestä alihankinta-/yhteistyöverkostoa hyväksi käyttäen, eikä valittajalta olisi vähennetty vertailussa 0,25 pistettä.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan yhtäältä ilmoittanut, että kuvantamispalveluita tuotetaan Ylöjärvellä ja toisaalta että kuvantaminen ja ultraäänitutkimukset tehdään yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa, toisin sanoen terveyskeskuksen tiloissa ja laitteilla eikä siis omassa toimipisteessä omilla resursseilla.

Voittanut tarjoaja ei ole tarjouksessaan ilmoittanut kuvantamista tai ultraäänitutkimuksia tuotettavan sen omassa toimipisteessä. Se ei ole myöskään hankintayksikön selvityspyynnön johdosta tai markkinaoikeudessa yksiselitteisesti ilmoittanut, että sillä olisi röntgen- tai ultraäänitutkimusten resurssit omassa toimipisteessä.

Hankintayksikkö, voittanut tarjoaja ja markkinaoikeus ovat väärässä siinä, että omilla resursseilla omassa toimipisteessä tarkoittaisi myös yhteistyötä tai alihankintaa jossakin muualla kuin omassa toimipisteessä.

Mikäli pisteytys olisi suoritettu oikein, valittajan tarjous olisi ollut kokonaistaloudellisesti edullisin.

Selitykset

Ylöjärven seurakunta on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Suomen Terveystalo Oy:n korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Ylöjärven seurakunta on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeuden päätös on oikea. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajien tarjouksissaan ilmoittamiin tietoihin. Tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on todettu, että kuvantamispalveluita Pihlajalinna-konsernissa tuotetaan Lääkäriasema Pihlajalinna Ylöjärvellä (natiiviröntgen-, magneetti- ja uä-tutkimukset). Tarjouksessa on siten yksiselitteisesti ilmoitettu, että tarjoajan nimeämässä omassa toimipisteessä tuotetaan kaikkia laadun vertailuun vaikuttavia kuvantamispalveluita. Hankintayksiköllä on ollut oikeus ja myös velvollisuus luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on lisäksi todettu, että Ylöjärven toimipisteessä on saatavilla työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan palvelut sekä laboratorionäytteenotto ja että kuvantaminen ja ultraäänitutkimukset tuotetaan yhteistyössä paikallisen terveyskeskuksen kanssa. Tarjouksessa ei kuitenkaan ole ilmoitettu, että radiologiset tutkimukset ja ultraäänitutkimukset suoritettaisiin muualla kuin ilmoitetussa omassa toimipisteessä. Tarjouksessa ei myöskään ole ilmoitettu voittaneen tarjoajan oman toimipaikan lisäksi muita Ylöjärvelle sijoittuvia osoitetietoja. Se, että tarjoaja on ilmoittanut osan palveluista tuotettavan yhteistyössä paikallisen terveyskeskuksen kanssa, ei tarkoita, että palveluita ei tuotettaisi voittaneen tarjoajan ilmoittamassa omassa toimipisteessä.

Hankintayksiköllä ei ole voittaneen tarjoajan tarjouksen perusteella ollut aihetta epäillä ilmoitettujen tietojen oikeellisuutta eikä sitä, etteikö tarjoaja olisi tarjouksessaan ilmoittamansa mukaisesti sitoutunut tuottamaan kyseiset palvelut omassa toimipisteessään. Hankintayksikön ei ole tullut vähentää voittaneen tarjoajan pisteitä.

Valituksen johdosta hankintayksikkö on kuitenkin tarkastanut voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitettujen palveluiden saatavuuden omassa toimipisteessä. Toimitetun selvityksen mukaan Ylöjärven toimipisteessä on saatavilla radiologisia tutkimuksia. Magneettirekka käy Ylöjärvellä 1–2 viikon välein. Ultraäänitutkimuksia tehdään Ylöjärven toimipisteessä tarpeen mukaan. Lisäksi voittanut tarjoaja on selvityksessään todennut tekevänsä yhteistyötä Ylöjärven kunnan kanssa silloin, kun voittanut tarjoaja tarvitsee täydentäviä palveluita tai kun palveluita ei ole saatavilla omassa toimipisteessä.

Voittanut tarjoaja on esittänyt luotettavan selvityksen, josta käy yksiselitteisesti ilmi, että voittanut tarjoaja tarjouksessaan ilmoittamin tavoin myös tosiasiallisesti tarjoaa radiologisia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia omassa toimipisteessään sopimuskauden aikana.

Ylöjärven seurakunta on toimittanut arvonlisäverottomalta määrältään 3 440 euron suuruisia oikeudenkäyntikulujaan koskevan selvityksen.

Ylöjärven seurakunnan selitys ja oikeudenkäyntikuluja koskeva selvitys on lähetetty tiedoksi Pihlajalinna Terveys Oy:lle.

Pihlajalinna Terveys Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Suomen Terveystalo Oy:n korvaamaan Pihlajalinna Terveys Oy:n oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Pihlajalinna Terveys Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Suomen Terveystalo Oy:n väitteet ovat virheellisiä. Markkinaoikeuden päätös on ollut oikea. Hankintayksikön pisteytys noudattaa esitettyjä vertailuperusteita, eikä hankintayksikön menettely ole ollut virheellistä. Pihlajalinna Terveys Oy on viitannut markkinaoikeudessa esittämäänsä.

Pihlajalinna Terveys Oy on toimittanut arvonlisäverottomalta määrältään 580 euron ja arvonlisäverolliselta määrältään 719,20 euron suuruisia oikeudenkäyntikulujaan koskevan selvityksen.

Pihlajalinna Terveys Oy:n selitys ja oikeudenkäyntikuluja koskeva selvitys on lähetetty tiedoksi Ylöjärven seurakunnalle.

Vastaselitys

Suomen Terveystalo Oy on selitysten ja oikeudenkäyntikuluvaatimusten johdosta antamassaan vastaselityksessä viitannut muun ohella markkinaoikeudessa esittämäänsä.

Pääasian ratkaisun lopputuloksesta riippumatta Suomen Terveystalo Oy:tä ei tule velvoittaa korvaamaan pelkästään selityksen antajana asiassa olevan voittaneen tarjoajan oikeudenkäyntikuluja. Suomen Terveystalo Oy on paljoksunut Ylöjärven seurakunnan oikeudenkäyntikuluvaatimusta 800 euron ylittäviltä osin.

Suomen Terveystalo Oy:n vastaselitys on lähetetty tiedoksi Ylöjärven seurakunnalle ja Pihlajalinna Terveys Oy:lle.

Ilmoitus

Ylöjärven seurakunta on korkeimman hallinto-oikeuden pyynnöstä ilmoittanut, ettei se ole pannut hankintapäätöstä tai hankintaa täytäntöön, vaan se on järjestänyt hankinnan väliaikaisin järjestelyin niin, että sopimuksen määräaikaisuus on sidottu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamiseen.

Ylöjärven seurakunnan ilmoitus on lähetetty tiedoksi Suomen Terveystalo Oy:lle ja Pihlajalinna Terveys Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta.

2. Suomen Terveystalo Oy määrätään vaatimus enemmälti hyläten korvaamaan Ylöjärven seurakunnan oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2 000 eurolla viivästyskorkoineen ja Pihlajalinna Terveys Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 719,20 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Suomen Terveystalo Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Pääasia

Voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjoissa on markkinaoikeuden päätöksestä ilmenevällä tavalla nimenomaisesti ilmoitettu, että Lääkäriasema Pihlajalinna Ylöjärven toimipisteessä tuotetaan kuvantamispalveluista natiiviröntgen-, magneetti- ja ultraäänitutkimuksia. Kyseisen tarjoajan tarjousasiakirjoihin niin ikään sisältyneessä toimipisteselvityksessä on Ylöjärven osalta ilmoitettu, että toimipisteessä on saatavilla työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan palvelut sekä laboratorionäytteenotto ja että kuvantaminen sekä ultraäänitutkimukset tuotetaan yhteistyössä paikallisen terveyskeskuksen kanssa.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että voittaneen tarjoajan edellä mainitussa toimipisteselvityksessä Ylöjärven osalta ilmoitettu on ollut täydentävä tieto voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjoissa toisessa kohdassa ilmoitettuun nähden ja ettei näiden tietojen ole katsottava olevan ristiriidassa keskenään. Asiassa ei ole voittaneen tarjoajan osalta kysymys siitä, että sellaisen tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetun resurssin, jonka puuttumisen perusteella tarjousten vertailussa on ilmoitettu tehtävän pistevähennyksiä, olisi katsottava puuttuneen voittaneen tarjoajan Ylöjärven toimipisteestä.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä mainitussa pykälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Ylöjärven seurakunta joutuisi pitämään asian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan ja jos Pihlajalinna Terveys Oy joutuisi pitämään asian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Suomen Terveystalo Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Ylöjärven seurakunnan oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa kohtuulliseksi harkitulla määrällä viivästyskorkoineen ja Pihlajalinna Terveys Oy:n kohtuullisina pidettävät oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Suomen Terveystalo Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

Äänestyslausunto

Eri mieltä olleen oikeusneuvos Anne Nenosen äänestyslausunto, johon oikeusneuvos Alice Guimaraes-Purokoski yhtyi:

"Kumoan markkinaoikeuden päätöksen ja palautan asian markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Markkinaoikeuden tulee asian ratkaistessaan lausua myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyistä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

Perustelut

Asiassa on Suomen Terveystalo Oy:n valituksen johdosta kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt tarjousten vertailussa hankintasäännösten vastaisesti arvioidessaan Pihlajalinna Terveys Oy:n tarjousta tarjoajan resurssien osalta.

Markkinaoikeuden päätöksessä kuvatulla tavalla tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka yhtenä vertailuperusteena on ollut palvelun saatavuus ja kattavuus sekä palvelun tarjoajan resurssit.

Tarjouspyynnössä ilmoitettujen palvelun saatavuuden vähimmäisvaatimusten mukaan palvelun tuottajalla tulee muun ohella olla omana toimintana toimipiste Ylöjärven keskustassa tai 10 kilometrin ajomatkan päässä Ylöjärven kirkolta.

Tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyneen, tarjouspyynnön lisätietoja sisältäneen asiakirjan mukaan palvelun kattavuutta ja saatavuutta sekä tarjoajan resursseja arvioidaan kokonaisuutena asteikolla 1−10. Tarjoajan resurssien osalta kyseisessä asiakirjassa on ilmoitettu, etteivät pisteet vähene, jos omassa toimipisteessä on saatavissa työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, radiologiset tutkimukset, ultraäänitutkimukset ja laboratoriotoiminta. Kustakin puuttuvasta resurssista on ilmoitettu vähennettävän 0,25 pistettä.

Pihlajalinna Terveys Oy:n tarjouksessa on ilmoitettu, että kuvantamispalveluita Pihlajalinna-konsernissa tuotetaan muun ohella Lääkäriasema Pihlajalinna Ylöjärvellä (natiiviröntgen-, magneetti- ja uä-tutkimukset). Lisäksi on mainittu, että muiden toimipisteiden osalta edellä mainittujen kuvantamispaikkojen lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää alihankkijaa.

Pihlajalinna Terveys Oy:n tarjoukseen sisältyneessä tarjoajan toimipisteitä koskevassa selvityksessä on mainittu osoite- ja aukiolotietoineen muun ohella Dextra Ylöjärvi, jonka osalta on lisäksi ilmoitettu, että "Ylöjärven toimipisteessä on saatavilla työterveyslääkärin, työterveyshoitajan palvelut sekä laboratorionäytteenotto. Kuvantaminen ja ultraäänitutkimukset tuotetaan yhteistyössä paikallisen terveyskeskuksen kanssa".

Hankintapäätöksen liitteenä olleesta tarjousvertailusta käy ilmi, ettei hankintayksikkö ole Pihlajalinna Terveys Oy:n tarjousta arvioidessaan vähentänyt tarjoukselle annettuja pisteitä tarjoajan resurssien osalta.

Pihlajalinna Terveys Oy:n tarjouksessa on edellä esitetyllä tavalla ilmoitettu, että sen Ylöjärvellä sijaitsevassa toimipisteessä tuotetaan natiiviröntgen-, magneetti- ja ultraäänitutkimuksia. Markkinaoikeuden päätöksessä katsotulla tavalla hankintayksikkö on voinut arvioida, että kyseiset tutkimukset ovat tarjouspyynnössä ilmoitettuja radiologisia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia.

Pihlajalinna Terveys Oy:n tarjouksessa on kuitenkin toisaalta ilmoitettu, että kuvantaminen ja ultraäänitutkimukset tuotetaan yhteistyössä paikallisen terveyskeskuksen kanssa.

Katson, että tarjouspyynnön perusteella täysien pisteiden saaminen tarjoajan resursseista on edellyttänyt, että tarjouspyynnössä luetellut palvelut ovat saatavilla tarjoajan omassa toimipisteessä riippumatta siitä, toteuttaako kyseiset palvelut siellä tarjoaja, alihankkija tai tarjoaja yhteistyössä toisen toimijan kanssa.

Tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja sen riittävästä selvyydestä. Tarjousta arvioidaan sellaisena kuin se on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle varattuna aikana. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä epäillä niiden oikeellisuutta.

Pihlajalinna Terveys Oy:n tarjouksessa on yhtäältä ilmoitettu, että radiologisia tutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia on saatavilla tarjoajan Ylöjärven toimipisteessä, mutta toisaalta ilmoitettu, että kyseisessä toimipisteessä on saatavilla työterveyslääkärin ja -hoitajan palvelut sekä laboratorionäytteenotto. Kuvantaminen ja ultraäänitutkimukset on ilmoitettu tuotettavan yhteistyössä paikallisen terveyskeskuksen kanssa.

Katson, että Pihlajalinna Terveys Oy:n tarjous on ollut Ylöjärven toimipisteessä saatavissa olevien palveluiden osalta sisällöltään epäselvä ja ristiriitainen. Kun tarjouksesta ei ole yksiselitteisesti käynyt ilmi radiologisten tutkimusten ja ultraäänitutkimusten saatavuus tarjoajan omassa toimipisteessä ja kun tarjoaja vastaa tarjouksestaan ja sen selvyydestä, hankintayksikön olisi tarjouspyyntö ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaate huomioon ottaen tullut tarjouksia arvioidessaan vähentää Pihlajalinna Terveys Oy:n tarjoukselle annettavia pisteitä. Hankintayksikkö on siten suorittanut tarjousten vertailun virheellisesti.

Ylöjärven seurakunta on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Markkinaoikeuden päätös on näin ollen kumottava ja asia palautettava markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 myöhempine muutoksineen) 94 §:n 1 momentissa tarkoitettujen seuraamusten harkitsemista varten.

Velvollisena lausumaan oikeudenkäyntikuluja koskevista vaatimuksista enemmistön pääasiaratkaisun pohjalta olen niiden osalta samalla kannalla kuin enemmistö."

Asian esittelijän oikeussihteeri Hannamaria Nurmisen esitys asian ratkaisemiseksi oli samansisältöinen kuin oikeusneuvos Anne Nenosen äänestyslausunto.

 
Julkaistu 14.12.2017