Muu päätös 6710/2017

Julkinen hankinta (kaasut, HUS), samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste

Antopäivä: 22.12.2017
Taltionumero: 6710
Diaarinumero: 2609/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T6710

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Oy Aga Ab

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 7.7.2015 nro 498/15

Asian aikaisempi käsittely

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka liikelaitos (jäljempänä myös hankintayksikkö) on 10.10.2014 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ilmoittanut avoimella menettelyllä toteutettavasta lääkkeellisten, laboratorio- ja teollisten kaasujen hankinnasta 1.1.2015 alkavalle 36 kuukauden pituiselle sopimuskaudelle ja mahdolliselle kahden vuoden mittaiselle optiokaudelle.

HUS-Logistiikka liikelaitoksen toimitusjohtaja on 9.12.2014 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 78) valinnut Oy Aga Ab:n toimittajaksi kategorioiden 1, 4 ja 5 osalta ja Oy Woikoski Ab:n toimittajaksi kategorioiden 2, 3 ja 6 osalta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 2 000 000 euroa vuodessa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Oy Aga Ab on ollut valittajana, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastapuolena ja Oy Woikoski Ab kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, hylännyt Oy Aga Ab:n valituksen ja velvoittanut Oy Aga Ab:n korvaamaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 4 650 eurolla ja Oy Woikoski Ab:n oikeudenkäyntikulut 7 275 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Asiassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko kyseessä olevassa hankinnassa kysymys puitejärjestelystä. Lisäksi asiassa on kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen tarjouspyynnössä vaaditun asiakaspalautejärjestelmän sekä tarjottujen kaasujen osalta.

Puitejärjestely

Asiassa tulee ensin arvioida, onko nyt kysymyksessä oleva hankinta toteutettu julkisista hankinnoista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 5 §:n 15 kohdassa tarkoitettuna puitejärjestelynä ja mikäli on, onko asiassa esitetty riittäviä perusteita puitejärjestelyn enimmäiskeston ylittävään kestoon.

Hankintalain 5 §:n 15 kohdan mukaan puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hinnat ja suunnitellut määrät.

Tarjouspyynnön kohdan 2 "Hankinnan kohde ja vaatimukset" alakohdan "Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ja pakolliset vaatimukset" mukaan hankinnan kohteena olevat kaasut jaetaan kuuteen eri kategoriaan ja tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa kategoriaa. Lisäksi tarjouspyynnön edellä mainitussa kohdassa on todettu, että tarjouspyynnössä esitetty arvio hankinnan laajuudesta tai hankittavista määristä ei ole hankintayksikköä sitova ja että hankintayksikkö ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään.

Tarjouspyynnön kohdan 3 "Hankinnan ehdot" alakohdassa "Hankintasopimus" on todettu, että hankinnasta tehdään valitun tarjoajan kanssa puitesopimus, jonka sisältö ilmenee tarjouspyynnön liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta (tarjouspyynnön liite 7). Lisäksi alakohdassa "Sopimusehtojen hyväksyminen" todetaan, että tarjoajan tulee tarjouslomakkeella hyväksyä sopimusluonnos sellaisenaan, eikä siihen saa esittää tarjouksessa mitään muutoksia, lisäyksiä tai varauksia.

Kyseessä olevaa hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, että kyseessä olisi puitejärjestely. Hankintayksikkö on myös markkinaoikeudessa kiistänyt, että kyseessä olisi puitejärjestely.

Hankintailmoituksen, tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liitteenä olleen hankintasopimusluonnoksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että nyt kysymyksessä olevassa järjestelyssä ei ole ollut kyse hankintalain 5 §:ssä tarkoitetusta puitejärjestelystä. Hankintayksikön tarkoituksena on ollut tehdä voittaneiden tarjoajien kanssa hankintasopimukset, joissa hankinnan ehdoista on sovittu tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen mukaisesti.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Sanotun pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan tekniset eritelmät on laadittava sellaisten suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten perusteella, jotka ovat riittävän täsmällisiä hankinnan kohteen määritt[ä]miseen ja tarjou[ks]en valintaan.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kyseisen säännöksen esitöissä (HE 50/2006 vp s. 90 ja 91) on todettu, että sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä teknisiä eritelmiä tai muita hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjouksen hylkäämistä tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.

Asiakaspalautejärjestelmä sekä varastointi- ja jakelujärjestelmä

Valittajan mukaan hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta siltä osin kuin voittanut tarjoaja ei ole liittänyt tarjoukseensa tarjouspyynnössä vaadittua kuvausta asiakaspalautejärjestelmästä sekä varastointi- ja jakelujärjestelmästä.

Markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että hankintayksiköllä on oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti ja että sillä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon hankintalain vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta.

Tarjouspyynnön kohdan 6 "Tarjouksen tekeminen" alakohdan "Tarjouksen sisältö" mukaan tarjouksen tulee muun ohella sisältää ehdottomat vaatimukset -lomake täytettynä. Kyseisessä tarjouspyynnön kohdassa myös todetaan, että tarjouksen tulee lisäksi sisältää eräitä tarjoajan laatimia vapaamuotoisia selvityksiä, joista yksi on ollut kuvaus tarjoajan asiakaspalautejärjestelmästä sekä varastointi- ja jakelujärjestelmästä.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että sillä on dokumentoitu asiakaspalautejärjestelmä sekä varastointi- ja jakelujärjestelmä Suomessa. Voittanut tarjoaja on edelleen ilmoittanut tarjouksessaan, että sen tarjouksen liitteenä on kuvaus asiakaspalautejärjestelmästä sekä varastointi- ja jakelujärjestelmästä. Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä on ollut tekstillä "AWOnen- Kaasupullojen sähköinen seuranta- ja raportointijärjestelmä" otsikoitu monisivuinen esitys.

Lähtökohtaisesti hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan ilmoitukseen tarjouspyynnön mukaisen ehdon täyttymisestä. Vastaavasti annettu tarjous sitoo tarjoajaa, joka myös vastaa tarjouksessaan antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Kuitenkin tilanteessa, jossa tarjoukseen on liitetty pyydetty selvitys, hankintayksiköllä on velvollisuus tarkastaa, että esitetty selvitys vastaa tarjouspyyntöä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö ei ollut nyt kyseessä olevassa tapauksessa asettanut tarjouspyyntöasiakirjoissa erillisiä vaatimuksia asiakaspalautejärjestelmän tai varastointi- ja jakelujärjestelmän ominaisuuksille tai laadulle. Hankintayksikön mukaan esitetty selvitys vastaa tarjouspyynnössä vaadittua. Asiassa ei ole esitetty seikkoja, joiden perusteella hankintayksikön näkemystä tulisi pitää virheellisenä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on oman harkintavaltansa puitteissa ollut oikeus katsoa, että voittaneen tarjoajan tarjous on sisältänyt tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditun, vapaamuotoisen kuvauksen asiakaspalautejärjestelmästä sekä varastointi- ja jakelujärjestelmästä. Näin ollen hankintayksikkö ei ole toiminut asiassa hankintasäännösten vastaisesti.

Tarjottujen kaasujen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia eli joko sitä, että lääkkeellisellä kaasulla tulee olla myyntilupa, tai sitä, että lääkkeellisten kaasujen tavoin käytettävällä muulla kaasulla on oltava CE-merkintä.

Voittanut tarjoaja on vastannut myönteisesti tarjouspyynnön liitteen 3 "Ehdottomat vaatimukset" edellytykseen: "Tarjoaja vakuuttaa, että tarjottavat tuotteet ovat Suomessa kaupan olevia valmisteita ja tarjottavilla lääkkeellisillä kaasuilla on Suomessa myyntilupa, ja että EMA:n tai Fimean myöntämää myyntilupaa odottavista valmisteista on erikseen ilmoitettu."

Voittanut tarjoaja on markkinaoikeudessa esittänyt, että se on tarjonnut lääkkeellisiä kaasuja, vaikka se onkin vastannut myös tarjouspyynnön kohtaan, jossa on kysytty lääkkeellisten kaasujen tavoin käytetyistä muista kaasuista. Voittaneen tarjoajan mukaan sen vastaus jälkimmäi-seen kohtaan eli, että lääkkeelliset CO2 ja N2 ovat lääkelaatuisia (farma-kopea) kaasuja, tarkoittaa nimenomaan sitä, että kyse on lääkkeellisistä kaasuista.

Lähtökohtaisesti hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan ilmoituksiin ja tarjoaja vastaa ilmoitustensa oikeellisuudesta. Voittaneen tarjoajan vastattua sekä kysymykseen lääkkeellisten kaasujen osalta että kysymykseen niiden vaihtoehtona tarjottavien lääkkeellisten kaasujen tavoin käytettävien muiden kaasujen osalta tavoin, jotka voivat olla ristiriidassa, hankintayksiköllä olisi ollut velvollisuus tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takaamiseksi esittää voittaneelle tarjoajalle tältä osin tarkentava selvityspyyntö. Hankintayksikkö ei ole kuitenkaan esittänyt selvityspyyntöä. Tässä tilanteessa markkinaoikeuden tulee arvioida, olisiko voittaneen tarjoajan tarjous tullut sulkea tarjousten vertailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Valittajan mukaan, mikäli voittaneen tarjoajan on katsottava tarjonneen lääkkeellisiä kaasuja, kuten voittanut tarjoaja on esittänyt, voittaneen tarjoajan tarjous olisi pitänyt sulkea tarjousten vertailusta sillä perusteella, että voittaneen tarjoajan tarjoamilla kaasuilla ei ole ollut Fimean myöntämää myyntilupaa. Voittaneen tarjoajan mukaan se ei ole tarvinnut Fimean myöntämää myyntilupaa, koska se on oikeutettu myymään kyseisiä kaasuja sairaala-apteekeille eli muun muassa hankintayksikölle suoraan lääkelain säännösten perusteella.

Asiassa tulee arvioitavaksi, mitä tarjouspyynnössä on edellytetty, kun sen mukaan lääkkeellisillä kaasuilla on oltava myyntilupa Suomessa. Kyseisen kohdan mukaan tarjoajien on erikseen ilmoitettava, mikäli valmiste odottaa EMA:n tai Fimean myyntilupaa. Tarjouspyynnössä ei kuitenkaan mainita, että lääkkeellisellä kaasulla tulee olla nimenomaan tietyn viranomaisen myöntämä myyntilupa.

Markkinaoikeus katsoo, että myyntiluvan edellyttämisellä on kyseisessä tapauksessa katsottava tarkoitetun sitä, että tarjoajalla on oikeus myydä laillisesti kyseistä kaasua hankintayksikölle.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella voittaneella tarjoajalla on ollut oikeus myydä tarjoamiaan kaasuja hankintayksikölle suoraan lääkelain säännösten nojalla ja se olisi pystynyt esittämään tämän selvityksen ilman, että sen olisi katsottava sillä parantaneen tarjoustaan tarjousten jättämiselle varatun ajan jälkeen. Näin ollen hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta sulkea voittaneen tarjoajan tarjousta tarjousten vertailusta valittajan esittämällä perusteella.

Voittaneen tarjoajan vastaus lääkkeellisten kaasujen tavoin käytettävien muiden kaasujen kohdalla ei anna aihetta arvioida asiaa toisin. Voittanut tarjoaja on siinä todennut, että sen tarjoamat tuotteet ovat lääkelaatuisia (farmakopea) kaasuja, eli vastausta on tulkittava siten, että voittanut tarjoaja on tarkoittanut niiden olevan lääkkeellisiä kaasuja.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan asian laatuun ja laajuuteen nähden määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Petri Rinkinen, Olli Wikberg ja Teija Kotro.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Oy Aga Ab on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen markkinaoikeuden päätöksen siltä osin kuin markkinaoikeus on hylännyt Oy Aga Ab:n valituksen Oy Woikoski Ab:n valitsemisesta sairaalakaasujen toimittajaksi, määrää Oy Aga Ab:n vaatimat seuraamukset eli optiokauden kieltämisen, uuden tarjousvertailun, jossa Oy Woikoski Ab:n tarjous on hylättävä tarjouspyynnön vastaisena, uuden tarjouskilpailun järjestämisen tai hyvitysmaksun ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Oy Aga Ab on lisäksi vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää, ettei markkinaoikeuden päätöstä ole noudatettava ennen kuin korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian ja että hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Oy Aga Ab on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeuden päätös on ollut virheellinen siltä osin kuin siinä on katsottu, että hankintamenettelyssä ei ole ollut kysymys puitejärjestelystä. Hankintayksikkö ei ole hankintapäätöksessään sitoutunut mihinkään ostomääriin, joten kysymys on ollut yhden toimittajan kanssa tehdystä puitejärjestelystä, jossa hankinnan ehdot on vahvistettu etukäteen. Puitejärjestelyä koskevia säännöksiä sovelletaan myös tällaisiin yhden toimittajan kanssa tehtyihin puitesopimuksiin.

Hankintayksikkö on kilpailuttanut hankinnan puitejärjestelynä, jonka kesto ylittää laissa säädetyn neljän vuoden enimmäiskeston. Hankintasopimuksen kesto on tarjouspyynnön mukaan 36 kuukautta, minkä lisäksi sitä voidaan jatkaa yhdellä kahden vuoden mittaisella optiokaudella. Sopimuskauden pituus voi siis olla enintään viisi vuotta. HUS ei ole perustellut kysymyksessä olevan puitejärjestelyn poikkeuksellisen pitkää kestoa.

Komissio on tulkintaohjeissaan korostanut, että yli neljän vuoden pituiset puitejärjestelyt ovat poikkeuksia pääsäännöstä. Komission mukaan pidempi kesto voisi olla oikeutettu tehokkaan kilpailun varmistamiseksi sellaisessa hankinnassa, joka edellyttää investointeja, joiden poistojakso ylittää neljä vuotta. Komission mukaan neljän vuoden enimmäiskestoa koskeva sääntö kattaa sekä sellaiset puitesopimukset, joissa ehdot on sovittu etukäteen, että sellaiset puitesopimukset, joissa niitä ei vielä ole sovittu.

Hankinnan luonne ei riipu siitä, miten hankintayksikkö on itse määritellyt hankinnan. Kilpailu julkisissa hankinnoissa vaarantuu merkittävästi, jos hankintayksiköt saavat itse päättää, milloin niiden hankinta on puitejärjestely. Hankintasopimusten kestoa on suoraan rajoitettu lainsäädännössä vain puitejärjestelyjen osalta. Jos hankintayksiköt saavat pukea puitejärjestelynsä tavallisiksi hankinnoiksi, voivat ne ostaa ennalta määrittelemättömän määrän tuotteita ja palveluita ennalta määräämättömän ajan ilman kilpailutusta. Tämä vesittäisi EU-lainsäätäjän yhden tärkeän tavoitteen.

Hankintayksikkö on hyväksynyt Oy Woikoski Ab:n tarjouksen, jolta on puuttunut tarjouspyynnössä vaadittu myyntilupa. Myyntilupa on keskeinen lääketurvallisuutta turvaava sääntelyinstrumentti, joka takaa, että potilaskäyttöön tulevat lääkevalmisteet ovat turvallisia. Markkinaoikeus ei ole ymmärtänyt, mitä "myyntilupa" tarkoittaa lääkelainsäädännössä.

Markkinaoikeus on valituksenalaisessa päätöksessään virheellisesti katsonut, että tarjouspyynnön vaatimuksella tarjottavilla lääkkeellisillä kaasuilla Suomessa olevasta myyntiluvasta on tarkoitettu sitä, että tarjoajalla on oikeus myydä laillisesti kyseistä kaasua hankintayksikölle. "Myyntilupa" ei tarkoita yleistä lupaa myydä tuotetta laillisesti, vaan sillä on lääkealalla vakiintunut merkitys. Kysymys on lainsäädännössä määritellystä alan keskeisestä erityistermistä, jolla tarkoitetaan lääkelain ja EU-lainsäädännön mukaista Fimean tai toimivaltaisen Euroopan unionin toimielimen myöntämää myyntilupaa.

Hankintayksiköllä on ollut perusteltu laillinen syy edellyttää kyseisiä hyväksyntöjä, ja sillä on myös ollut oikeudellinen velvollisuus tarkastaa, että tarjoukset vastaavat vaatimuksia, ja hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset.

Markkinaoikeuden omaksuma tulkinta myyntiluvasta on syrjivä suhteessa alalla toimiviin muihin yrityksiin, jotka ovat mahdollisesti jättäneet vastaamatta tarjouspyyntöön, koska niiltä on puuttunut myyntilupa kysymyksessä olevien tuotteiden osalta. Jos markkinaoikeuden kanta hyväksytään, tarjouspyyntö on ollut epäselvä, koska termin "myyntilupa" merkitys on poikennut termin vakiintuneesta merkityksestä. Jos taas tarjouspyyntö on ollut yksiselitteinen ja selvä, Oy Woikoski Ab:n tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä.

Oy Woikoski Ab ei ole luokitellut hiilidioksidi- eikä typpikaasuaan lääkkeelliseksi kaasuksi eikä olisi voinut näin tehdäkään, koska tarjotuilla tuotteilla ei ole myyntilupaa. Oy Woikoski Ab:n tarjoamat kaasut ovat olleet lääkelaatuisia eivätkä lääkkeellisiä kaasuja. Toisaalta Oy Woikoski Ab:n tarjoamilla tuotteilla ei ole myöskään vaadittua CE-merkintää. Farmakopealaatuiselle eli niin sanotulle lääkkeelliselle kaasulle ei voida saada CE-merkintää. Oy Woikoski Ab:n tarjous olisi tämän vuoksi tullut näiden tuotteiden osalta sulkea tarjouskilpailusta.

HUS ei ole perustanut päätöstään Oy Woikoski Ab:n tarjouksesta ilmeneviin tietoihin, vaan on tulkinnut, että Oy Woikoski Ab:n tarjoama hiilidioksidi on lääkkeellisten kaasujen tavoin käytettävien muiden kaasujen sijasta lääkkeellinen kaasu. HUS ei ole kuitenkaan ottanut huomioon, että uudelleen luokiteltuna farmakopealaatuinen hiilidioksidi ei täytä lääkkeellisen kaasun ehdottomia vaatimuksia myyntiluvasta, koska Oy Woikoski Ab:n hiilidioksidilla ei ole Fimean eikä EMA:n (Euroopan lääkeviraston) myöntämää myyntilupaa ihmiskäyttöön.

Oy Woikoski Ab:n tarjous on hylättävä myös siitä syystä, että siitä on puuttunut vaadittu selvitys asiakaspalautejärjestelmästä. Hankintayksikkö ei ole täyttänyt velvollisuuttaan tarkastaa, vastaako esitetty selvitys tarjouspyyntöä. Oy Woikoski Ab:n tarjouksessa ei myöskään ole ollut kuvausta varastointi- ja jakelujärjestelmästä.

Selitykset

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka liikelaitos (jäljempänä myös HUS tai hankintayksikkö) on valituksen johdosta antamissaan selityksissä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan HUS:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

HUS on uudistanut markkinaoikeudessa lausumansa ja esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeus on valituksenalaisessa päätöksessään aivan oikein katsonut, että hankinnassa ei ole kysymys hankintalain 5 §:n 15 kohdassa tarkoitetusta puitejärjestelystä vaan hankintasopimuksesta.

Sitä seikkaa, että hankintayksikkö ei sitoudu ostamaan tiettyä määrää kaasuja, vaan tuotteet toimitetaan hankintayksikön käyttötarpeiden mukaan, on pidettävä täysin normaalina tarvikkeiden ja kulutustuotteiden hankintakäytäntönä, eikä tämä tee sopimuksesta puitejärjestelyä, varsinkin, kun hankintaan sisältyy sairaalakaasujen toimitus- ja täyttölogistiikka kokonaispalveluna. Toimittajan tulee siis huolehtia siitä, että hankintayksikön vastuualueen toimipisteissä on aina saatavilla sairaalatoiminnan kunkin toimituspisteen kulloinkin tarvitsemat määrät sairaalakaasuja siten kuin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on tarkemmin kuvattu.

Käytännössä kaasujen toimitus tapahtuu siten, että säiliökaasujen osalta asiakas ei tee erillisiä täyttötilauksia, vaan toimittaja täyttää säiliöt oma-aloitteisesti kaasusäiliön automaattisen seurantaohjelman kautta, kun sovittu säiliötaso alittuu. Pullokaasujen osalta käyttäjät tekevät tarpeen mukaan täyttötilauksia suoraan toimittajalle, kun toimituspisteen kaasuvarat alittavat tietyn tason. Sopimuksen toteuttaminen tällaisen järjestelyn kautta on mekaaninen toimenpide, johon ei liity neuvoteltavaa. Järjestelyä ei voida pitää hankintalain 31 §:ssä tarkoitettuina erillisinä hankintasopimuksina, vaan sitovan hankintasopimuksen käytännön toteuttamistoimenpiteenä. Hankintasopimus ei muutu puitejärjestelyksi sen takia, että hankinnan sopimusehdot sisältävät ehtoja, jotka liittyvät sopimusaikana tapahtuviin muutoksiin hankintayksikön toiminnassa tai toimitusosoitteissa.

Hankintayksikön tarkoituksena on ollut tehdä voittaneiden tarjoajien kanssa hankintasopimukset, joissa hankinnan ehdoista sovitaan tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen mukaisesti. Päinvastoin kuin puitejärjestelyssä, kunkin hankinnan kohteena olleen tuotekategorian osalta on kysymys lopullisesta hankintasopimuksesta ja sitovasta hankintasuhteesta.

HUS on markkinaoikeudessa lausunut avoimella menettelyllä kilpailuttamansa hankinnan hankintakauden kestosta. Toimittajavaihdos on hankintayksikön kannalta resursseja ja aikaa vievä projekti, joka pitää suunnitella huolellisesti, koska sairaalakaasujen saanti ilman katkoksia on turvattava. Säiliöt, pullot ja muut astiat ja laitteistot ovat toimittajan omistamia, ja toimittajavaihdoksen yhteydessä näiden vaihto on logistisesti vaativa toimenpide. HUS-vastuualueen osalta on arvioitu että toimittajavaihdoksen toteuttaminen vie normaalitapauksessa 6–9 kuukautta. Tarjouspyynnössä on otettu huomioon toimittajavaihdokseen tarvittava ylimenokausi hankintakauden alussa ja lopussa.

Oy Woikoski Ab ei ole tarjonnut lääkkeellisten kaasujen tavoin käytettäviä kaasuja vaan nimenomaan lääkelain alaisia lääkkeellisiä kaasuja, jotka eivät vaadi CE-merkintää kuten terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain alaiset kaasut. Lääkelain soveltamisalaan kuuluvia kaasuja ei CE-merkitä, vaan niihin sovelletaan suoraan lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvia tiukkoja vaatimuksia.

Hankintayksikkö on arvioinut Oy Woikoski Ab:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarjouksesta ilmenevien tietojen perusteella. Yhtiön tarjouksesta ei ilmene mitään sellaista, joka hankintayksikön käsityksen mukaan olisi ristiriidassa tarjouksessa annettujen vakuutusten kanssa. Mistään ei myöskään ilmene, että yhtiöllä ei olisi oikeutta myydä laillisesti kyseistä kaasua hankintayksikölle.

Markkinaoikeus on valituksenalaisessa päätöksessään arvioinut Oy Woikoski Ab:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden oikein ja katsonut yhtiön tarjouksen kaikilta osin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Hankintayksikön tarkoituksena on järjestää sairaalakaasujen hankinta muutoksenhaun ajan hankintalain 93 §:n perusteella väliaikaisin toimin. Meneillään on neuvotteluja tarjoajien kanssa sairaalakaasujen hankinnasta väliaikaisin sopimuksin.

Oy Woikoski Ab on valituksen johdosta antamissaan selityksissä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja pysyttää markkinaoikeuden ratkaisun. Lisäksi Oy Woikoski Ab on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa valittajan korvaamaan Oy Woikoski Ab:lle korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Oy Woikoski Ab on uudistanut markkinaoikeudessa lausumansa ja esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Hankintamenettelyssä ei ole ollut kysymys puitejärjestelystä vaan avoimesta menettelystä. Avoimesta menettelystä ja erityisesti puitejärjestelystä tulee erottaa puitesopimus, jolla tarkoitetaan lopullista hankintasopimusta ja joka voidaan tehdä avoimen hankintamenettelyn jälkeen voittaneen tarjoajan kanssa, kuten tässä tapauksessa on ollut tarkoitus tehdä.

Valituksessa on sekoitettu puitejärjestelyn ja puitesopimuksen käsitteet. Ensimmäinen on hankintalaissa määritelty hankintamenettely ja jälkimmäinen lailla sääntelemätön sopimusasiakirjan muoto. Olennainen ero puitejärjestelyn ja puitesopimuksen välillä on se, että puitejärjestelyn toteutus edellyttää hankinnan lopulliset ehdot tarkentavaa kilpailutusta.

Puitesopimuksille on ominaista, että hankintayksiköt eivät yleensä sitoudu ostamaan sopimusaikana jotakin tiettyä määrää tavaroita. Puitesopimus ei eroa tavallisesta hankintasopimuksesta kilpailutusmenettelyjen osalta. Koska puitesopimus on vain yksi hankintasopimuksen muoto, puitesopimuksen käyttäminen ei tarkoita sitä, että hankinnassa täytyisi käyttää puitejärjestelyä. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole edes mainittu sanaa "puitejärjestely". Mikäli hankinnassa olisi ollut kysymys puitejärjestelystä, hankintayksikön tarvitsemien kaasujen hinnat ja laatuvaatimukset olisi sovittu vasta myöhemmässä neuvotteluvaiheessa.

Hankintayksikkö on voinut järjestää kysymyksessä olevan avoimella menettelyllä toteuttamansa hankinnan siten, että hankintasopimuksen kesto on tarjouspyynnössä ilmoitetun pituinen. Siinäkin tapauksessa, että hankintamenettelyä pidettäisiin puitejärjestelynä, hankintasopimuksen kesto on hankinnan kohde huomioon otettuna voinut olla yli neljä vuotta.

Tarjouspyyntö ei ole ollut tarjottaville kaasuille asetettujen ehdottomien vaatimusten osalta epäselvä. Hankintayksikkö voi asettaa hankittavalle tuotteelle haluamiaan toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia. Tarjoajat ovat voineet tarjouspyynnön perusteella ymmärtää, että hankintayksikkö hankkii lääkelaatuisia kaasuja tarjoajilta, joilla on oikeus myydä kyseisiä kaasuja hankintayksikölle.

Oy Woikoski Ab:n tarjous on vastannut tarjouspyyntöä. Oy Woikoski Ab:ltä ei ole puuttunut myyntilupaa tarjoamilleen kaasuille. Kaikki hankintayksikölle tarjotut kaasut ovat lääkkeellisiä kaasuja, jotka myydään joko myyntiluvallisina lääkevalmisteina tai lääkeaineina. Lääkelaissa ei edellytetä erillistä myyntilupaa sellaiselle lääkeaineiden myynnille, joka tapahtuu sairaala-apteekille. Lääkelain 31 §:n mukaan lääketehtaasta saa myydä lääkeaineita ainoastaan esimerkiksi sairaala-apteekille. Lääkeaineen käyttäminen lääkkeenä on sellaisenaan lääkelain 5 §:n mukaista toimintaa.

Oy Woikoski Ab on ilmoittanut hankintayksikölle tarjouksessaan, että sen tarjoamat lääkkeellinen hiilidioksidi ja lääkkeellinen typpi ovat molemmat lääkelaatuisia (farmakopea) kaasuja. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on määritellyt kyseiset kaasut lääkkeellisiksi kaasuiksi. Kyseiset kaasut myydään sairaaloille lääkeaineina, mikä on normaali ja lääkelain mukainen menettelytapa lääketehtaiden ja sairaala-apteekkien välillä.

Kaikki Oy Woikoski Ab:n hankintayksikölle tarjoamat kaasut luokitellaan lääkelain 5 d §:n mukaisiksi lääkekaasuiksi, ja ne ovat siten olleet tarjouspyynnön mukaisia kaasuja. Oy Woikoski Ab on tarjonnut hankintayksikölle tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkoitettuja Fimean lääkelaatuisiksi määrittelemiä hiilidioksidi- ja typpikaasuja, joita voi myydä sairaala-apteekeille (eli HUS:lle) suoraan lääkelain perusteella.

Valittajalla ei ole CE-merkintää tai lääkevalmisteen edellyttämää myyntilupaa hankintayksikölle tarjoamilleen kuljetussäiliöllä toimitettavalle nestemäiselle eli kryogeeniselle lääkehapelle. Mikäli valittajan väite Oy Woikoski Ab:n tarjoamien kaasujen tarjouspyynnön vastaisuudesta CE-merkinnän puuttumisen vuoksi hyväksyttäisiin, tulisi myös valittajan tarjous hylätä samalla perusteella kaikkien sellaisten valittajan tarjoamien kaasujen osalta, joilla ei ole CE-merkintää tai Fimean myöntämää lääkevalmisteen myyntilupaa.

Oy Woikoski Ab on toimittanut tarjouksensa liitteenä hankintayksikölle selvityksen varastointi- ja jakelujärjestelmästä sekä asiakaspalautejärjestelmästä. Asiassa on otettava huomioon, että kaasujen varastointi tapahtuu tässä tapauksessa asiakkaan eli HUS:n tiloissa, mistä syystä varastointijärjestelmän kuvauksen tulee koskea tällaista säilytystä. Oy Woikoski Ab:n asiakaspalautejärjestelmässä kuvataan ja seurataan kaasujen varastointia asiakkaan tiloissa. Asiakas voi kyseisen järjestelmän kautta lähettää viestin yhtiölle esimerkiksi koskien palautettavia pulloja tai erityisohjeita sekä teknistä tukea. Oy Woikoski Ab on esitellyt tarjousliitteissään myös nestemäisen hapen automaattisen toimitus- ja seurantajärjestelmän.

Vastaselitys

Oy Aga Ab on selitysten johdosta antamissaan vastaselityksissä luopunut markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanokieltoa koskevasta vaatimuksestaan ja lisäksi esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikön toteuttamassa puitejärjestelyssä on ollut kysymys normaalista tavarahankinnasta, joka ei edellytä poikkeuksellisia investointeja, kuten tilojen vuokrausta tai henkilöstöjärjestelyjä, joita ei voisi kattaa neljässä vuodessa. Lisäksi hankintakauden kesto ilman optioita on ainoastaan kolme vuotta. Yksikään tarjoaja ei siten ole voinut luottaa optiokauden tulevan käyttöön, joten investoinnit on kuitenkin suunniteltava kolmen vuoden mukaisesti.

Oy Woikoski Ab:n tarjouksessa ollut huomautus, jonka mukaan lääkkeelliset hiilidioksidi- ja typpikaasut ovat lääkkeellisiä (farmakopea) kaasuja, on tosiasiassa ollut tarjouspyynnön ehdottomiin vaatimuksiin tehty varaus, joka on tehnyt tarjouksesta tarjouspyynnön vastaisen.

Muut kirjelmät ja selvitykset

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka liikelaitokselle on lähetetty tiedoksi Oy Aga Ab:n vastaselitykset ja Oy Woikoski Ab:n selitykset.

Oy Woikoski Ab:lle on lähetty tiedoksi Oy Aga Ab:n vastaselitykset ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka liikelaitoksen selitykset.

Oy Aga Ab on toimittanut arvonlisäverottomalta määrältään 24 844 euron suuruisista oikeudenkäyntikuluistaan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka liikelaitokselle sekä Oy Woikoski Ab:lle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka liikelaitos on Oy Aga Ab:n vastaselityksen johdosta lisäselityksen, jossa se on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määrän ja esittänyt muun ohella seuraavaa:

Puitejärjestely on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/18/EY sopimukseksi, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot. Tässä asiassa ei ole kysymys tällaisesta järjestelystä vaan lopullisesta sitovasta hankintasopimuksesta.

HUS on kiistänyt valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen sekä perusteeltaan että määrältään. Oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimuksen määrää on pidettävä asian luonne ja laajuus huomioon otettuina täysin kohtuuttomana. Valittajan valituksessa ja vastaselityksessä on pitkälti toistettu jo markkinaoikeudessa esitettyjä seikkoja.

Oy Aga Ab on toimittanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka liikelaitoksen lisäselityksen johdosta lisäkirjelmän, jossa se on vaatinut HUS:n asianosaiskuluja koskevan vaatimuksen hylkäämistä ja esittänyt muun ohella, että HUS on hoitanut asiaa itse, minkä vuoksi sille ei ole syntynyt asiamiehelle korvattavia oikeudenkäyntikuluja. Asianosaisten omien kustannusten korvaaminen on oikeuskäytännön mukaan poikkeuksellista. HUS ei ole esittänyt selvitystä siitä, mitä tavanomaisesta poikkeavia erityisiä kuluja sille olisi syntynyt asian hoitamisesta. Se ei myöskään ole esittänyt selvitystä siitä, miksi nyt käsillä oleva hankinta-asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa olisi sellainen poikkeuksellinen tilanne, joka oikeuttaisi asianosaiskulujen korvaamiseen. Kysymys on ollut tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien lainmukaisten oikeussuojakeinojen käyttöön liittyvästä hallinnollisesta työstä, joka kuuluu hankintayksikön vastuulle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka liikelaitos on toimittanut Oy Aga Ab:n lisäkirjelmän johdosta lausuman, joka on lähetetty tiedoksi Oy Aga Ab:lle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka tulosalue (aiempi HUS-Logistiikka liikelaitos) on 27.10.2017 toimittanut lisäselvityksen hankinnan täytäntöönpanotilanteesta ja esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikkö ei ole pannut 9.12.2014 tekemäänsä hankintapäätöstä täytäntöön eikä ole tehnyt hankintasopimuksia. Koska hankintapäätöstä ei ole pantu täytäntöön, ei myöskään päätöstä optioiden käytöstä ole tehty.

Hankinnan kohteena olevien tuotteiden hankintaa ei hankinnan luonteen vuoksi ole kuitenkaan voitu lykätä tuomioistuinkäsittelyn ajaksi. Hankintayksikkö on allekirjoittanut valittajan ja Oy Woikoski Ab:n kanssa väliaikaiset sopimukset hankinnan kohteena olevien kaasujen toimittamisesta.

Kategorioiden 1, 4 ja 5 kaikki tuotteet on hankittu väliaikaisjärjestelyin valittajalta. Kategorioiden 2 ja 3 osalta käytännössä kaikki tuotteet on vuonna 2015 hankittu valittajalta. Kategoriassa 3 (lääkkeelliset pullokaasut) Oy Woikoski Ab:n kaasupulloja ei ole ollut aiemmin kuntayhtymän käytössä, minkä vuoksi niitä on otettu käyttöön porrastetusti. Kaasupullojen käyttö on jakautunut mainitussa kategoriassa vuonna 2016 valittajan ja Oy Woikoski Ab:n kesken arviolta 50/50. Vuoden 2017 aikana kategorian 3 tuotteita on hankittu Oy Woikoski Ab:ltä lukuun ottamatta ensihoitoyksikköä, joka on käyttänyt valittajan tuotteita, minkä lisäksi valittaja veloittaa edelleen aiemmin toimittamistaan pulloista päivävuokran. Kategorian 6 tuotteita on hankittu vuoden 2015 aikana pääosin valittajalta ja sen jälkeen molemmilta edellä mainituilta toimittajilta.

Lisäselvitys on lähetetty tiedoksi Oy Aga Ab:lle ja Oy Woikoski Ab:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Markkinaoikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin markkinaoikeus on hylännyt Oy Aga Ab:n valituksen tarjouspyynnön kategorian 3 osalta sekä siltä osin kuin markkinaoikeus on velvoittanut Oy Aga Ab:n korvaamaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä Oy Woikoski Ab:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa.

Korkein hallinto-oikeus on asiaa markkinaoikeudelle palauttamatta ottanut kysymyksen seuraamusten määräämisestä välittömästi ratkaistavaksi.

Korkein hallinto-oikeus hylkää Oy Aga Ab:n hyvitysmaksuvaatimuksen ja muut seuraamuksia koskevat vaatimukset varsinaisen sopimuskauden osalta.

Korkein hallinto-oikeus kieltää tarjouspyynnön kategorian 3 osalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemästä optiokauden osalta hankintasopimusta tai panemasta hankintaa tältä osin muutoinkaan täytäntöön. Kieltoa on noudatettava nyt asetetun 50 000 euron sakon uhalla.

2. Oy Aga Ab vapautetaan velvollisuudesta korvata Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Oy Woikoski Ab:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa.

Oy Aga Ab:n markkinaoikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä määrätään korvaamaan Oy Aga Ab:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 10 000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Oy Woikoski Ab:n korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.

Perustelut

1. Pääasia

1.1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on korkeimmassa hallinto-oikeudessa Oy Aga Ab:n valituksen johdosta kysymys siitä, onko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Logistiikka liikelaitoksen kilpailuttamassa lääkkeellisten, laboratorio- ja teollisten kaasujen hankintamenettelyssä ollut kyse puitejärjestelystä, jonka kesto olisi ylittänyt puitejärjestelyn neljän vuoden enimmäiskeston, sekä siitä, onko Oy Woikoski Ab:n kyseisessä hankintamenettelyssä antama tarjous ollut Oy Aga Ab:n esittämillä perusteilla tarjouspyynnön vastainen.

1.2 Tarjouspyyntöasiakirjojen keskeinen sisältö

1.2.1 Hankintailmoitus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Logistiikka liikelaitos on 10.10.2014 julkaissut avointa menettelyä koskevan EU-hankintailmoituksen lääkkeellisten, laboratorio- ja teollisten kaasujen hankinnasta. Sopimuksen kohteeksi on hankintailmoituksessa ilmoitettu tavarahankintoja koskeva sopimus.

Hankintailmoituksen kohdassa II.1.5 "Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)" on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"HUS pyytää tarjousta lääkkeellisten, laboratorio- ja teollisten kaasujen toimituksista:

1. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloille ja muille toimipisteille mukaan lukien ensihoidon yksiköt ja siihen liittyvät sairaankuljetukset;

2. Tarjouspyynnön liitteessä 6 (HUS-Apteekin sopimusasiakkaat) mainituille HUS-Apteekille lääkehuoltonsa siirtäneille jäsenkunnille ja muille sopimusasiakkaille.

Hankintayksikkö ei sitoudu tarjouspyynnössä tai muutoin ilmoitettuihin määriin. Hankintayksikkö ei myöskään sitoudu tilaamaan mitään tiettyä määrää tuotteita. HUSin ja HUS-Apteekille lääkehuoltonsa siirtäneiden organisaatioiden tarpeessa voi sopimuskauden aikana tapahtua muutosta ja myös toimipisteiden osalta voi sopimuskauden aikana tulla muutoksia.

HUS pidättää oikeuden tehdä muutoksia liitteeseen 6 tarjouskilpailun ja sopimuskauden aikana."

Hankintailmoituksen kohdassa II.2.2 "Tietoa lisähankintamahdollisuuksista" on ilmoitettu seuraavaa:

"Lisähankintamahdollisuudet: kyllä

Kuvaus kyseisistä lisähankintamahdollisuuksista: Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) 2 vuoden mittaisella optiokaudella. Optiokauden käyttämisestä päättää HUS. HUS tekee päätöksen ja ilmoittaa siitä viimeistään 3 kuukautta ennen mahdollisen optiokauden alkua. HUS voi käyttää optiotaan kaikkien tai vain osan hankinnan kohteen osalta."

1.2.2 Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön kohdassa 1 "Tietoa hankintayksiköstä" on ilmoitettu, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä, jonka tehtävänä on tuottaa jäsenkunnilleen ja niiden asukkaille erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja. Kohdassa on annettu tietoja kuntayhtymän jäsenkunnista, sairaanhoitoalueista ja kuntayhtymän liikelaitoksista sekä tytär- ja osakkuusyhteisöistä ja ilmoitettu, että lisää tietoa kuntayhtymästä ja sen toiminnasta on saatavissa osoitteessa www.hus.fi.

Tarjouspyynnön kohdassa 1 "Tietoa hankintayksiköstä" on lisäksi ilmoitettu hankinnan osalta seuraavaa:

"HUS kilpailuttaa hankinnan kohteen ja tekee hankintapäätöksen kuntayhtymän lisäksi HUSin tytäryhteisöjen puolesta, mukaan lukien HUS-konsernin rakennemuutoksissa myöhemmin perustettavien tytäryhteisöjen puolesta. HUSin tytäryhteisöllä on oikeus hankkia hankinnan kohde muulla tavalla kuin tämän kilpailutuksen perusteella. Tytäryhteisö tekee hankintansa omissa nimissään ja omalla vastuullaan.

Hankintaan sisältyy toimitukset HUSin sairaaloihin ja muihin toimipisteisiin kuten myös HUS-Apteekki liikelaitoksen (jäljempänä HUS-Apteekki) sopimusasiakkaille, jotka ovat siirtäneet lääkehuoltonsa (mukaan lukien kaasuhuoltonsa) HUS-Apteekin hoidettavaksi. HUSilla on myös oikeus (muttei velvollisuutta) laajentaa hankinnan koh[de] koskemaan toimituksia myös muille (tarjoushetkellä tai myöhemmin) HUS-Apteekille lääkehuoltonsa siirtäneille organisaatioille. Ratkaisu tästä tehdään aina tapauskohtaisen harkinnan, voimassa olevien sopimusten ja hankintalainsäädännön mukaan.

HUSissa lääkkeelliset kaasut kuuluvat HUS-Apteekin vastuulle. Lääkkeellisten kaasujen tilaami[s]en, varastoin[nin] ja käsittely[n] HUS-Apteekkiliikelaitos on tällä hetkellä valtuuttanut HUSissa HUS-Kiinteistöt Oy:lle ja sopimusasiakkaiden kohdalla ao. toimintayksikölle.

Lisäksi HUS-Kiinteistöt Oy hankkii omissa nim[i]ssään teollisia kaasuja käytettäväksi omassa toiminnassaan ja välitettäväksi edelleen HUSin toimipisteille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta tai muista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevista uudistuksista tai sopimuksista saattaa seurata, että sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot muuttuvat nykyisellä HYKS-erityisvastuualueella. Jos näin käy, HUSilla tai sen sijaan tulevalla organisaatiolla on oikeus muuttaa sopimuksen kohdetta sopimusluonnoksessa kuvatulla tavalla."

Tarjouspyynnön kohdan 2 "Hankinnan kohde ja vaatimukset" alakohdassa "Hankinnan kohde" on määritetty hankinnan kohde samalla tavalla kuin hankintailmoituksen kohdassa II.1.5 "Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)".

Tarjouspyynnön kohdan 2 "Hankinnan kohde ja vaatimukset" alakohdassa "Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ja pakolliset vaatimukset" on ilmoitettu seuraavaa:

"Hankinnan kohteena olevat tuotteet on tarkemmin kuvattu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä, mukaan lukien tarjouspyynnön liitteissä 4–5.

Hankinnan kohteeseen sisältyy myös tarvittavat kaasuastiat, annostelulaitteet ja muut laitteistot sekä kaasujen toimitus- ja täyttölogistiik[ka] kokonaispalveluna. Omistusoikeus astioihin ja laitteistoihin ei siirry hankintayksikölle. Hankintaan sisältyy lisäksi mm. kaasuverkostoista otettavien kaasunäytteiden analysointi kerran vuodessa, tekninen tuki, kaasuihin liittyvä käyttö- ja turvallisuuskoulutus ja kriisipalvelu sekä muut tehtävät ja vastuut siten ku[i]n tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on tarkemmin kuvattu.

HUSin kaasujen tuotekohtaiset kulutusmäärät vuonna 2013 ovat olleet liitteiden 4–5 mukaiset.

HUSin kaasuverkoston kaasunäytteiden analysointimäärät vuonna 2014 [on] mainittu liitteessä 4.

Osa liitteessä 4 ja 5 mainituista kaasuista on HUSissa tällä hetkellä käytössä olevia tuotemerkkejä. Toimittajan tulee tarjota ko. tuotemerkkiä käyttöominaisuuksiltaan, tilavuudeltaan ja kooltaan vastaava tuote.

Hankinnan kohteena olevat kaasut jaetaan kategorioihin alla olevan mukaisesti; tarjoaja voi tarjota [yhtä] tai useampaa kategoriaa. Osatarjouksia kategorian sisällä ei sallita.

Lääkkeelliset kaasut:

Kategoria 1: Lääkkeellinen nestemäinen happi

Kategoria 2: Lääkkeellinen typpioksidi

Kategoria 3: Lääkkeelliset pullokaasut

Kategoria 4: Muut lääkkeelliset kaasut

Kategoria 5: Kaasuverkoston kaasunäytteiden analyysit

Teolliset kaasut:

Kategoria 6: Teolliset kaasut

Hankinnan kohteeseen liittyvät pakolliset vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä 3.

Tarjottavan ratkaisun tulee vastata yllä mainittua hankinnan kohteen kuvausta ja täyttää pakolliset vaatimukset.

Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään.

Tarjouspyynnössä esitetty arvio hankinnan laajuudesta tai hankittavista määristä ei ole hankintayksikköä sitova. Hankintayksikkö ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään."

Tarjouspyynnön kohdan 3 "Hankinnan ehdot" alakohdassa "Hankintasopimus" on todettu, että hankinnasta tehdään valitun tarjoajan kanssa puitesopimus, jonka sisältö ilmenee tarjouspyynnön liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta (tarjouspyynnön liite 7). Tarjouspyynnön kyseisen kohdan 3 alakohdassa "Sopimusehtojen hyväksyminen" on ilmoitettu, että tarjoajan tulee tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 1) hyväksyä sopimusluonnos sellaisenaan eikä siihen saa esittää tarjouksessa mitään muutoksia, lisäyksiä tai varauksia. Jos tarjoaja ei hyväksy sopimusluonnosta edellä kuvatulla tavalla, tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnön kohdan 3 "Hankinnan ehdot" alakohdan "Sopimusehtojen täsmennykset" mukaan sopimusluonnos on tarjoajaa sitova eikä sopimusehdoista neuvotella hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Lisäksi alakohdassa on muun ohella ilmoitettu, että sopimusluonnokseen voidaan tehdä ainoastaan molempien osapuolten hyväksymiä, teknisluonteisia tai muita vastaavia vähäisiä täsmennyksiä ja että HUS:lla ei ole velvollisuutta tarjoajan ehdottamien täsmennysten hyväksymiseen, vaan tarjoajan on allekirjoitettava sopimus sellaisenaan, jos HUS niin vaatii.

Tarjouspyynnön kohdan 3 "Hankinnan ehdot" alakohdassa "Sopimuskausi" on ilmoitettu, että sopimuskausi on 36 kuukautta ja sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015. Lisäksi kohdassa on ilmoitettu, että sopimusta voidaan jatkaa yhdellä kahden vuoden mittaisella optiokaudella ja että optiokauden käyttämisestä päättää HUS, joka tekee päätöksen ja ilmoittaa siitä viimeistään kolme kuukautta ennen mahdollisen optiokauden alkua. HUS voi käyttää optiotaan kaikkien tai vain osan hankinnan kohteen osalta. Lisäksi on ilmoitettu, että solmitun puitesopimuksen voimassaoloaikana tehdyt yksittäiset tilaukset jäävät voimaan entisin ehdoin ja hinnoin tämän sopimuksen päätyttyä, jollei toisin nimenomaisesti kirjallisesti sovita.

Tarjouspyynnön kohdan 3 "Hankinnan ehdot" alakohdassa "Siirtymäkausi sopimuksen alussa ja sopimuksen päätyttyä" on ilmoitettu, että hallitun toimittajavaihdoksen ja katkeamattoman toimitusvarmuuden varmistamiseksi sopimuskauden alussa voi olla korkeintaan yhdeksän kuukauden siirtymäkausi, jonka aikana valitun toimittajan tulee saattaa toimituskäytännöt sopimuksessa tarkoitetulle tasolle vaihtosuunnitelman mukaisesti ja jonka aikana hankintayksikön pyynnöstä nykyinen toimittaja voi tarvittavilta osin jatkaa palvelun toimittamista, mikäli hankintayksikkö katsoo hallitun toimittajavaihdoksen ja siihen liittyvän toimitusvarmuuden näin vaativan. Valitulla tarjoajalla on kuitenkin oltava valmius ja kyky toimittaa tuotteet tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti koko sopimuskauden ajan alkaen 1.1.2015. Valitun toimittajan on myös sitouduttava siihen, että sopimuskauden päättyessä palvelun toimittamista voidaan jatkaa HUSin kirjallisesta pyynnöstä tarvittavilta osin enintään yhdeksän kuukauden siirtymäkauden ajan entisin ehdoin ja hinnoin.

Tarjouspyynnön kohdan 3 "Hankinnan ehdot" alakohdassa "Hinnat" on ilmoitettu, että hinnat ovat kiinteät varsinaisen sopimuskauden ajan ja hintoja voidaan tarkistaa vain tarjouspyynnön liitteenä 7 olevan sopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Tarjouspyynnön kohdassa 5 "Valintaperusteet" on ilmoitettu, että hyväksytyistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Vertailun on ilmoitettu tapahtuvan kategorioittain. Kohdan alakohta "Tarjoushinnan ilmoittaminen" on sisältänyt ohjeet yksikköhintojen ilmoittamisesta tarjouspyynnön liitteillä 4 ja 5. Alakohdassa on myös muun ohella ilmoitettu, että tarjottavien tuotteiden hintojen on sisällettävä asiakkaiden koulutus ja perehdytys (ei ole sidottu koulutusmääriin) ja että muita kuluja ei saa periä.

Tarjouspyynnön kohdan 6 "Tarjouksen tekeminen" alakohdassa "Tarjouksen sisältö" on ilmoitettu, että tarjouksen on sisällettävä tarjouspyynnön liitteinä toimitetut lomakkeet täytettyinä. Tarjoajan on siten tullut täyttää tarjouslomake (tarjouspyynnön liite 1) sekä lomakkeet alihankkijoiden (tarjouspyynnön liite 2) ja ehdottomien vaatimusten (tarjouspyynnön liite 3) osalta. Lisäksi tarjoajan on tullut täyttää hintalomake lääkkeellisten kaasujen (tarjouspyynnön liite 4) ja teollisten kaasujen (tarjouspyynnön liite 5) osalta, jos tarjous on koskenut kyseisiä kaasuja.

Tarjouspyynnön kohdassa 6 "Tarjouksen tekeminen" alakohdassa "Tarjouksen sisältö" todetun mukaan tarjouksen on tullut sisältää kyseisessä alakohdassa mainitut vapaamuotoiset selvitykset, joita ovat muun ohella olleet kuvaukset tarjoajan asiakaspalautejärjestelmästä sekä varastointi- ja jakelujärjestelmästä ja tarvittaessa selvitykset muun muassa myyntilupaa odottavista sellaisista valmisteista, joiden myyntilupaprosessi on kesken.

Tarjouspyynnön liitteellä 3 on edellä todetun mukaisesti tullut selvittää ehdottomien vaatimusten täyttyminen. Tarjoajaa on pyydetty selvittämään kyseisellä lomakkeella muun muassa tarjottujen lääkkeellisten kaasujen tarjouspyynnön mukaisuus.

Tarjouspyynnön liitteellä 4 kategoriassa 3 Lääkkeelliset pullokaasut on mainittu lääkkeellinen happi; lääkkeellinen dityppioksidi, ilokaasu; hiilidioksidi (lääkinnällinen laite, CE); lääkkeellinen hengitysilma (lääkeilma); ja lääkkeellinen typpi (farmakopealaatuinen typpi).

1.2.3 Sopimusluonnos

Tarjouspyynnön liitteenä 7 on ollut sopimusluonnos, joka tarjoajan on tarjouspyynnön ehtojen mukaan tullut sellaisenaan hyväksyä.

Sopimusluonnoksen kohdan 3 "Sopimuksen tarkoitus ja tausta" alakohdassa 3.1 on muun ohella ilmoitettu sopimuksen tarkoituksena olevan sopia lääkkeellisten, laboratorio- ja teollisten kaasujen hankintaa ja toimittamista koskevista ehdoista. Sopimuksen on ilmoitettu olevan puitesopimus. Alakohdan mukaan asiakas eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei sitoudu tilaamaan toimittajalta mitään tiettyä määrää tuotteita, vaan sopimuksen perusteella asiakas voi tehdä tilauksia kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Sopimus ei tuota toimittajalle yksinoikeutta sopimuksen kohteena olevien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen asiakkaalle.

Sopimusluonnoksen alakohdan 3.2 mukaan sopimustuotteita voidaan tilata toimitettaviksi HUS:n sairaaloille ja muille toimipisteille sekä HUS-Apteekin sopimusasiakkaille. Asiakas pidättää oikeuden muuttaa sopimusasiakasluetteloaan sopimuskauden aikana, ja asiakkaalla on oikeus, muttei velvollisuutta, laajentaa hankinnan kohde koskemaan toimituksia myös muille HUS-Apteekille lääkehuoltonsa siirtäneille organisaatioille.

Sopimusluonnoksen alakohdassa 3.3 on todettu, että asiakkaalla tai sen sijaan tulevalla organisaatiolla on oikeus, muttei velvollisuutta, muuttaa sopimuksen kohdetta tai laajuutta tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot tai niiden toiminta muuttuvat HYKS-erityisvastuualueella tai HUS:n toiminta, toiminta-alue tai organisaatio muulla tavalla muuttuu.

Sopimusluonnoksen alakohdassa 3.4 on muun ohella ilmoitettu, että sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta ja että tarjouspyynnössä tai muutoin esitetyt arviot tuotteiden kulutusmääristä, -tarpeista tai -laajuudesta ovat ohjeellisia eivätkä sido asiakasta. Alakohdan 3.5 mukaan asiakas pidättää lisäksi oikeuden hankkia hankintalain mukaisesti kilpailuttamalla tai muulla tavoin tarpeitaan vastaavia lisätuotteita, jos tuotteiden tarve kasvaa tai muuttuu taikka valitut toimittajat eivät pysty osoittamaan asiakkaan tarpeita vastaavaa tuotetta.

Sopimusluonnoksen kohdasta 5 "Tilaukset" alakohdasta 5.1 on käynyt muun ohella ilmi, että asiakas voi tilata sopimuksen kohteena olevat tuotteet keskitetysti tai ilmoittaa kirjallisesti toimittajalle, mitkä asiakkaan vastuun piiriin kuuluvat yksiköt voivat tilata tuotteita suoraan toimittajalta.

Sopimusluonnoksen kohdan 6 "Toimitukset" alakohdassa 6.1 on ilmoitettu, että toimittaja sitoutuu toimittamaan sopimuksen kohteena olevia tuotteita asiakkaalle koko sopimuskauden ajan. Alakohdan 6.2 mukaan toimittaja sitoutuu toimittamaan tuotteita asiakkaan tarvetta vastaavassa aikataulussa tilausten mukaan.

Sopimusluonnoksen kohdan 10 "Hinnat, laskutus ja maksuehto" alakohdan 10.1 "Hinnat" mukaan hinnat sisältävät tässä sopimuksessa ja tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjoissa kuvatun sopimuksen kohteen kaikkine toimittajan tehtävineen, velvollisuuksineen ja kuluineen. Toimittaja ei saa veloittaa muita kustannuksia tai kuluja.

Hintojen on ilmoitettu olevan kiinteitä koko sopimuskauden ajan. Lisäksi hinnoista on ilmoitettu sopimusluonnoksen kohdassa 10.1 seuraavaa:

"Optiokauden hinnoista neuvotellaan erikseen. Toimittajan tulee ilmoittaa optiokauden hinnat viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen mahdollisen optiokauden alkua. Mikäli uusia hintoja ei ole edellä mainitun mukaisesti esitetty, jatkuu voimassa olevat hinnat kiinteänä optiokauden ajan.

Asiakkaalla on aina oikeus vaatia hintatason tarkistamista alaspäin, mikäli tuotteen tai palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset ovat laskeneet muutoin kuin tilapäisesti edellisen hinnan määräytymishetken jälkeen, tai mikäli vastaavien tuotteiden hintataso markkinoilla on yleisesti laskenut muutoin kuin tilapäisesti, tai mikäli sopimuksen volyymeissä tapahtuu olennaisia ja pysyviä muutoksia.

Hintojen muuttuessa laaditaan uusi hintaliite, joka liitetään tähän sopimukseen. Uudet hinnat astuvat voimaan optiokauden alkaessa tai muissa tapauksissa kuukauden kuluttua hintojen muutosesityksen hyväksymisestä ellei toisin sovita.

Asiakkaalla on aina oikeus olla hyväksymättä hinnan muutoksia. Jos asiakas ei hyväksy hinnankorotuksia tai hinnan muutoksista ei päästä muutoinkaan yksimielisyyteen, sopijapuolella on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Irtisanomisaikana sovelletaan ennen irtisanomista voimassa ollutta hintaa."

1.3 Sovellettavat oikeusohjeet

Valituksen kohteena olevassa hankintamenettelyssä on kysymys julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 myöhempine muutoksineen, jäljempänä hankintalaki) soveltamisalaan kuuluvasta EU-kynnysarvon ylittävästä julkisesta hankinnasta.

1.3.1 Hankintalaki ja sen esityöt

Hankintalain 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten kuin hankintalaissa säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 5 §:n 1 kohdan mukaan hankintalaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetaan hankintasopimuksella kirjallista sopimusta, joka on tehty yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välillä ja jonka tarkoituksena on rakennusurakan toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen taloudellista vastiketta vastaan.

Hankintalain 5 §:n 15 kohdan mukaan puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hinnat ja suunnitellut määrät. Säännöksen yksityiskohtaisten perustelujen (HE 50/2006 vp) mukaan määritelmä perustuu julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (hankintadirektiivi) 1 artiklan 1 kohdan 5 alakohtaan.

Hankintalain 31 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn avoimella tai rajoitetulla menettelyllä. Hankintayksikkö voi valita puitejärjestelyn toimittajat myös 25 §:ssä säädetyin edellytyksin neuvottelumenettelyllä tai tekemällä 27 §:ssä säädetyin edellytyksin suorahankinnan. Puitejärjestelyyn otettavien toimittajien valinnassa on noudatettava, mitä 8 luvussa säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyn alkuperäisten osapuolten kesken. Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä huomattavia muutoksia sen voimassaoloaikana. Puitejärjestelyä ei saa käyttää kilpailua vääristävällä, rajoittavalla tai estävällä tavalla. Pykälän 3 momentin mukaan puitejärjestely voi olla voimassa enintään neljä vuotta. Hankinnan kohteen välttämättä sitä edellyttäessä puitejärjestely voi olla poikkeuksellisesti kestoltaan pidempi.

Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp) on lain 31 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että pykälä perustuu hankintadirektiivin 32 artiklaan. Euroopan yhteisöjen komission hankintadirektiiviä koskevan ehdotuksen (KOM(2000) 275 lopullinen) mukaan puitesopimuksia ei voida katsoa julkisten hankintojen direktiivien tarkoittamiksi hankintasopimuksiksi, jos puitesopimusten kaikkia ehtoja ei ole vahvistettu eikä puitesopimuksia voida toteuttaa sopimuksen tapaan. Siten direktiivien menettelytapasäännöksiä on tullut soveltaa myös puitesopimuksiin perustuvien hankintojen tekemisessä. Sen sijaan tilaukseen perustuvien sopimusten on katsottu täyttävän hankintasopimuksen määritelmän. Tällaisissa sopimuksissa hankinnan ehdoista, kuten hinnoista, määristä ja toimitusehdoista, on sovittu sitovasti, lukuun ottamatta toimitusajankohtia koskevia ehtoja. Puitejärjestelyä voisivat esitöiden mukaan käyttää erityisesti yhteishankintayksiköt pidempiaikaisena hankintamenettelynä.

Hankintalain 32 §:n 1 momentin mukaan, jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjestelyn yhden toimittajan kanssa, siihen perustuvat hankinnat on tehtävä puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Hankintayksikkö voi pyytää toimittajaa tarvittaessa täsmentämään tai täydentämään kirjallisesti tarjoustaan.

Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp) on lain 32 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että yhden tai useamman toimittajan kanssa tehtyyn puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat voitaisiin tehdä ilman kilpailuttamista, jos puitejärjestelyn ehdot on vahvistettu järjestelyssä. Puitejärjestelyn ehtojen tulisi olla tällöin osapuolia sitovia. Hinnan osalta vähintään hinnan muodostamista koskevan säännön tulisi olla osapuolia sitova. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yhden toimittajan kanssa tehtyyn puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen tekemisestä puitejärjestelyn ehtojen mukaisesti. Menettely ei käytännössä poikkeaisi hankintasopimuksista, joissa toimitukset on sovittu tapahtuvaksi tilauksen perusteella ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti. Puitejärjestelyssä hankintayksikkö voisi tarpeen vaatiessa kuitenkin pyytää toimittajaa täsmentämään tarjoustaan.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

1.3.2 Hankintadirektiivi

Hankintalailla on pantu täytäntöön muun ohella julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (hankintadirektiivi).

Hankintadirektiivin 1 artiklassa on säädetty muun ohella julkisia hankintoja koskevien sopimusten ja puitejärjestelyn määritelmästä. Artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan julkisia hankintoja koskevilla sopimuksilla tarkoitetaan rahallista vastiketta vastaan tehtyjä kirjallisia sopimuksia, jotka on tehty yhden tai useamman taloudellisen toimijan ja yhden tai useamman hankintaviranomaisen välillä ja joiden tarkoituksena on hankintadirektiivissä tarkoitettu rakennusurakan toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen. Artiklan 5 kohdan mukaan puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintaviranomaisen ja yhden tai useamman taloudellisen toimijan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot erityisesti hintojen ja tarvittaessa ennakoitujen määrien osalta.

Hankintadirektiivin 32 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan jäsenvaltiot voivat antaa hankintaviranomaisille mahdollisuuden tehdä puitejärjestelyjä. Artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa on muun ohella säädetty, että hankintaviranomaisen on tehdäkseen puitejärjestelyn noudatettava kaikissa menettelyn vaiheissa hankintadirektiivissä tarkoitettuja sääntöjä puitejärjestelyyn perustuvien hankintasopimusten tekemiseen saakka. Saman kohdan neljännen alakohdan mukaan puitejärjestelyn enimmäiskesto on neljä vuotta lukuun ottamatta poikkeustapauksia, joissa se on asianmukaisesti perusteltua puitejärjestelyn kohteen vuoksi. Saman kohdan viidennen alakohdan mukaan hankintaviranomaiset eivät saa käyttää puitejärjestelyjä väärin eivätkä siten, että estetään, rajoitetaan tai vääristetään kilpailua. Artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn mukaan, jos puitejärjestely tehdään yhden ainoan taloudellisen toimijan kanssa, puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Saman kohdan toisen alakohdan mukaan kyseisten hankintasopimusten tekemistä varten hankintaviranomaiset voivat kuulla kirjallisesti puitejärjestelyn osapuolena olevaa toimijaa ja pyytää tätä tarvittaessa täydentämään tarjoustaan.

1.4 Oikeudellinen arviointi

1.4.1 Hankintamenettelyn luonteen arviointi

Oy Aga Ab:n korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemän valituksen mukaan markkinaoikeus on valituksenalaisessa päätöksessään virheellisesti katsonut, että kysymyksessä oleva hankinta ei olisi puitejärjestely.

Markkinaoikeus on päätöksessään perustellut sitä, että hankinnassa ei ole kysymys puitejärjestelystä, hankintailmoituksen, tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen sisällöllä, ja tuonut päätöksensä perusteluissa esille, ettei hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä ollut ilmoitettu, että kyseessä olisi puitejärjestely. Markkinaoikeuden mukaan hankintayksikön tarkoituksena on ollut tehdä voittaneiden tarjoajien kanssa hankintasopimukset, joissa hankinnan ehdoista on sovittu tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen mukaisesti.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että puitejärjestelyllä tarkoitetaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot erityisesti hintojen ja tarvittaessa ennakoitujen määrien osalta. Hankintamenettelyn luonnetta on arvioitava kyseessä olevan järjestelyn tosiasiallisen sisällön perusteella. Ratkaisevaa merkitystä ei näin ollen ole sillä, onko hankintayksikkö itse määritellyt hankinnan puitejärjestelyksi.

Tarjouspyynnössä on edellä selostetun mukaisesti ilmoitettu, että hankinnasta tehdään valitun tarjoajan kanssa puitesopimus, jonka sisältö ilmenee tarjouspyynnön liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta. Kysymys on näin ollen siitä, onko edellä esitetyn mukaista puitesopimusta, jonka hankintayksikkö tekee kunkin hankinnan kohteena olevan kategorian osalta yhden valituksi tulevan toimittajan kanssa, pidettävä nyt tarkasteltavassa hankinnassa hankintasäännöksissä tarkoitettuna puitejärjestelynä.

Hankinnassa on ollut kysymys avoimella menettelyllä toteutetusta lääkkeellisten, laboratorio- ja teollisten kaasujen hankinnasta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloille ja muille tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyille asiakkaille siten, että hankinnan kohteeseen on sisältynyt kaasujen toimitus- ja täyttölogistiikka tarjouspyynnössä määriteltynä kokonaispalveluna.

Hankintamenettelyn ehtojen mukaan tarjoajan on tullut sellaisenaan hyväksyä tarjouspyynnön liitteenä ollut puitesopimusluonnos. Kyseinen sopimusluonnos on ollut tarjoajaa sitova, eikä sen sopimusehdoista ole ollut tarjouspyynnön ehtojen mukaan mahdollista neuvotella hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja tehdä niihin muutoksia kuin vain molempien osapuolten hyväksymien teknisluonteisten tai muiden vähäisten täsmennysten osalta. Hankintamenettelyn ehtojen mukaan hankintayksikkö ei ole ollut velvollinen hyväksymään tarjoajan ehdottamia täsmennyksiä, vaan tarjoajan on täytynyt allekirjoittaa sopimus sellaisenaan, jos hankintayksikkö on niin vaatinut.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että hankintayksikön ja toimittajan välisellä puitesopimuksella on tarjouskilpailun ehtojen mukaan tarkoitettu sopia puitesopimuksen keskeisistä ehdoista niin sitovasti, että puitesopimusta voidaan toteuttaa sopimuskauden ajan sopimuksen tapaan. Hinta on vahvistettu hankintamenettelyssä varsinaiselle sopimuskaudelle sitovasti ja kiinteästi, ja avoimeksi on jätetty vain hankittavien tuotteiden täsmälliseen määrään sekä niiden tilaamiseen ja toimittamiseen liittyviä seikkoja. Tällainen tilaukseen perustuva sopimus täyttää hankintasopimuksen määritelmän.

Kysymyksessä olevaa hankintayksikön ja toimittajan välistä puitesopimusta on edellä lausuttu huomioon ottaen pidettävä hankintalain 5 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna hankintasopimuksena eikä hankintalain 5 §:n 15 kohdan mukaisena puitejärjestelynä, johon sovelletaan hankintalain 31 §:n 3 momentin säännöstä puitejärjestelyn enimmäiskestosta. Hankintamenettely ei näin ollen ole ollut hankinnan keston osalta valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista.

1.4.2 Muut hankintamenettelyn virheellisyydelle esitetyt perusteet

Oy Aga Ab on esittänyt hankintayksikön menetelleen virheellisesti myös siltä osin kuin se on hyväksynyt Oy Woikoski Ab:n tarjouksen tarjousten vertailuun, vaikka tarjous on valittajan mukaan ollut tarjouspyynnön vastainen. Valituksen mukaan Oy Woikoski Ab:n tarjouksesta on puuttunut tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytetty selvitys siitä, että kaikilla tarjottavilla lääkkeellisillä kaasuilla on myyntilupa tai lääkkeellisten kaasujen tavoin käytettävät muut kaasut ovat CE-merkittyjä. Lisäksi Oy Woikoski Ab:n tarjous ei valituksen mukaan ole sisältänyt tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytettyä kuvausta asiakaspalaute- sekä varastointi- ja jakelujärjestelmistä.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että asiakaspalautejärjestelmän sekä varastointi- ja jakelujärjestelmän osalta markkinaoikeus on voinut valituksenalaisesta päätöksestään ilmenevien perustelujen mukaisesti katsoa, ettei Oy Woikoski Ab:n tarjous ole ollut sillä tavoin tarjouspyynnön vastainen, että hankintayksikkö olisi ollut velvollinen sulkemaan sen tarjouskilpailusta.

Tarjottavia kaasuja koskevien selvitysten osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa on ehdottomana vaatimuksena edellytetty, että tarjottavat lääkkeelliset kaasut ovat Suomessa kaupan olevia valmisteita, joilla on Suomessa myyntilupa, tai, jos lääkkeellisten kaasujen myyntilupaprosessi on kesken, että on todennäköistä, että myyntilupa myönnetään ennen hankinnan sopimuskauden alkamista. Jälkimmäisessä tapauksessa tarjoajan on tullut esittää tarjouksessaan riittävä selvitys lupaprosessista. Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjoissa on mahdollistettu lääkkeellisten kaasujen tavoin käytettävien muiden kaasujen tarjoaminen edellyttäen, että ne ovat laatuluokiteltuja. Kyseisten kaasujen on tarjouspyynnön mukaan tullut olla CE-merkittyjä ja niissä on CE-merkinnän lisäksi tullut olla näkyvissä ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Oy Woikoski Ab on lääkkeellisten kaasujen osalta vastannut tarjouksessaan "Kyllä" tarjouspyynnön liitteen 3 Ehdottomat vaatimukset edellytykseen: "Tarjoaja vakuuttaa, että tarjottavat tuotteet ovat Suomessa kaupan olevia valmisteita ja tarjottavilla lääkkeellisillä kaasuilla on Suomessa myyntilupa, ja että EMA:n tai Fimean myöntämää myyntilupaa odottavista valmisteista on erikseen ilmoitettu." Yhtiö on lisäksi lääkkeellisten kaasujen tavoin käytettävien muiden kaasujen osalta vastannut "Kyllä" tarjouspyynnön saman liitteen ehdottomaan vaatimukseen sekä lisännyt tekstin: "Lääkkeelliset CO2 ja N2 ovat lääkelaatuisia (farmakopea) kaasuja."

Valituksen mukaan Oy Woikoski Ab:n lääkkeellinen hiilidioksidi ja lääkkeellinen typpi eivät ole olleet tarjouspyynnön mukaisia tuotteita, koska niillä ei ole myyntilupaa eikä CE-merkintää.

Hankintayksikön selvityksen perusteella kysymyksessä olevat Oy Woikoski Ab:n tuotteet on hyväksytty tarjousten vertailuun, koska yhtiö on voinut tarjota niitä hankintayksikölle lääkelain alaisina lääkkeellisinä kaasuina, ja niitä on siten voitu myydä laillisesti hankintayksikölle, vaikka niillä ei ole myyntilupaa tai CE-merkintää. Oy Woikoski Ab on pitänyt tarjoustaan samalla perusteella tarjouspyynnön mukaisena.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että tarjouspyynnön edellä mainitut ehdottomat vaatimukset ovat olleet alalla toimiville ammattimaisille tarjoajille selviä. Oy Woikoski Ab:n tarjoama lääkkeellinen hiilidioksidi ja lääkkeellinen typpi eivät ole täyttäneet tarjottaville kaasuille tarjouspyynnössä asetettuja ehdottomia vaatimuksia edellä mainituilta osin.

Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeuden valituksenalainen päätös on ollut Oy Woikoski Ab:n tarjoamien kaasujen tarjouspyynnön mukaisuutta koskevan arvioinnin osalta virheellinen siltä osin kuin siinä on katsottu, että Oy Woikoski Ab olisi voinut tarjota hankintayksikölle kaasuja, jotka eivät kaikilta osin ole olleet tarjouspyynnön ehdottomien vaatimusten mukaisia.

1.5 Johtopäätös hankintamenettelystä ja asian ottaminen välittömästi ratkaistavaksi

Edellä olevan perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo toisin kuin markkinaoikeus, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Hankintamenettely on ollut virheellistä siltä osin kuin Oy Woikoski Ab:n tarjoama lääkkeellinen hiilidioksidi ja lääkkeellinen typpi on katsottu tarjouspyynnön mukaisiksi tuotteiksi. Hankintamenettelyn virheellisyys on koskenut ainoastaan tarjouspyynnön kategoriaa 3. Markkinaoikeuden päätös on näin ollen tältä osalta kumottava.

Asia olisi edellä tarkoitetulta osalta palautettava markkinaoikeudelle hankintalain 94 §:n 1 momentissa tarkoitettujen seuraamusten harkitsemista varten. Enemmän viivästyksen välttämiseksi asia on kuitenkin syytä ottaa korkeimmassa hallinto-oikeudessa seuraamusten määräämistä koskevan kysymyksen osalta välittömästi ratkaistavaksi.

1.6 Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 94 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan unionin lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, markkinaoikeus voi muun ohella:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;

2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;

3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;

4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hyvitysmaksusta säädetään hankintalain 95 §:ssä, jonka 1 momentin mukaan hyvitysmaksu voidaan määrätä maksettavaksi, jos 94 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan arvo ja hakijalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Markkinaoikeus voi kuitenkin jättää hyvitysmaksun määräämättä, jos hankintayksikkö on pidättäytynyt hankintapäätöksen täytäntöönpanosta markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi.

Hankintalain muutokseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 190/2009 vp) lakiehdotuksen 95 §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan hyvitysmaksu olisi markkinaoikeuden käytettävissä oleva toissijainen oikeuskeino, joka tulisi pääsääntöisesti sovellettavaksi vain silloin, kun markkinaoikeudella ei olisi käytettävissään lain 94 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa säädettyjä keinoja puuttua hankintayksikön laittomaan menettelyyn. Pykälän 1 momentin mukaan hyvitysmaksu voitaisiin määrätä lähtökohtaisesti silloin, kun markkinaoikeuden ensisijaisten seuraamusten eli reaalikeinojen käyttö on mahdotonta, koska hankintasopimus on jo tehty. Hyvitysmaksu voitaisiin määrätä myös reaalikeinojen sijaan, jos reaalikeino saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden tahojen oikeuksille tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin mitä toimenpiteen edut olisivat.

Hankinnan sopimuskauden pituudeksi on ilmoitettu 36 kuukautta lisättynä mahdollisella kahden vuoden optiokaudella. Tarjouspyynnön mukaan sopimuksen on ollut tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015. Hankintayksikkö on ilmoittanut, ettei se ole pannut hankintapäätöstään täytäntöön ja tehnyt hankintasopimuksia eikä tehnyt päätöstä optiokaudesta. Koska tarjouspyynnön mukainen sopimuskausi päättyy vuoden 2017 lopussa, valittajan vaatimista seuraamuksista tulee vuoden 2017 lopussa päättyvän varsinaisen sopimuskauden osalta kysymykseen vain hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintayksikkö on saanut tarjoukset vain Oy Woikoski Ab:ltä ja valittajalta. Koska Oy Woikoski Ab:n tarjous on ollut tarjouspyynnön kategoriassa 3 tarjouspyynnön vastainen toisin kuin valittajan tarjous, valittajalla on katsottava mainituilta osin sinänsä olleen todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että hankintayksikkö on pidättäytynyt tuomioistuinkäsittelyn ajan hankintapäätöksen täytäntöönpanosta, ja selvitys, jonka hankintayksikkö on esittänyt tarjouspyynnön kategorian 3 tuotteiden hankintaa koskevista väliaikaisista sopimusjärjestelyistä, korkein hallinto-oikeus katsoo, että asiassa on perusteltua jättää hyvitysmaksu määräämättä. Valittajan hyvitysmaksuvaatimus on näin ollen hylättävä.

Jäljellä olevan optiokauden osalta asiassa voidaan käyttää hankintalain 94 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa säädettyjä keinoja puuttua hankintayksikön virheelliseen menettelyyn. Tämän vuoksi hankintayksikköä on kiellettävä tekemästä tarjouspyynnön kategoriassa 3 optiokauden osalta hankintasopimusta tai panemasta hankintaa tältä osin muutoinkaan täytäntöön ratkaisuosasta määrältään ilmenevän sakon uhalla.

2. Oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä mainitussa pykälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Kun otetaan huomioon asian laatu, asiassa saatu selvitys sekä erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos, ei ole kohtuutonta, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Oy Woikoski Ab joutuvat pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa vahinkonaan. Markkinaoikeuden päätös on tämän vuoksi kumottava myös siltä osin kuin Oy Aga Ab on velvoitettu korvaamaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Oy Woikoski Ab:n oikeudenkäyntikulut ja Oy Aga Ab vapautettava velvollisuudesta korvata Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Oy Woikoski Ab:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa.

Kun otetaan huomioon asian laatu ja asiassa saatu selvitys, ei ole korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputuloksesta huolimatta kohtuutonta, että Oy Aga Ab on markkinaoikeudessa joutunut pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta siltä osin kuin markkinaoikeus on hylännyt Oy Aga Ab:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Oy Aga Ab joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa korkeimmassa hallinto-oikeudessa kokonaisuudessaan vahinkonaan. Tämän vuoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on hankintalain 89 §:n ja hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Oy Aga Ab:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa korkeimman hallinto-oikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä viivästyskorkoineen.

Kun otetaan huomioon asian laatu, asiassa saatu selvitys sekä erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, ei sen sijaan ole kohtuutonta, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Oy Woikoski Ab joutuvat korkeimmassa hallinto-oikeudessa pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Taina Pyysaari ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

Lyhyt ratkaisuseloste 22.12.2017/6710

 
Julkaistu 22.12.2017