Muu päätös 365/2018

Kunnallisasiaa koskeva purkuhakemus (takauksen myöntäminen, Juankoski)

Antopäivä: 30.1.2018
Taltionumero: 365
Diaarinumero: 1913/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T365

Asia Lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskeva hakemus

Hakija Juankosken kaupunginhallitus

Päätös, jota hakemus koskee

Korkein hallinto-oikeus 22.5.2015 taltionumero 1344 (KHO 2015:76)

Asian aikaisempi käsittely

Juankosken kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.4.2011 (§ 15)

1. Merkinnyt tiedoksi vastavakuuden arvonmäärityksiä koskevat arviot sekä takauksen lainmukaisuuden arviointia koskevat lausunnot.

2. Päättänyt antaa Premium Board Finland Oy:lle 5 miljoonan euron omavelkaisen takauksen pankin myöntämään enintään 6,25 miljoonan suuruiseen lainaan, joka on myönnetty seuraavin ehdoin:

- laina-aika seitsemän vuotta,

- tasalyhennykset kolmen kuukauden välein,

- takaus koskee ainoastaan lainapääomaa, ei korkoja, kuluja tai muita sellaisia,

- takaus koskee aina ainoastaan 80 prosenttia lainan jäännöspääomasta.

3. Päättänyt periä takauksesta vuosittaisen EU-kriteerit täyttävän markkinaehtoisen 3,8 prosentin suuruisen takausprovision takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta. Kaupunginhallituksella on oikeus tarkistaa takausprovision määrää myöhemmin luokituslaitosten arviointien ja komission tiedonannon perusteella.

4. Premium Board Finland Oy ja Farocon Oy huolehtivat, että Farocon Oy luovuttaa kaupungin antaman omavelkaisen takauksen vastavakuutena panttikirjoja 5 miljoonan euron arvosta siten, että Juankosken kaupungin edut turvataan Premium Board Finland Oy:n konkurssin sattuessa. Takauskovenantit määrittelevät myös Faroconin velkaantuneisuutta, jotta Juankosken kaupungin mahdollisuudet saada viiden miljoonan euron arvoinen korvaus Faroconin käyvästä arvosta on mahdollisimman suuri (jatkuvuusperiaatteen mukainen arvonmääritys/going concern valuation). Kovenantit käytännössä estävät Faroconin ajautumisen selvitystilaan.

5. Antanut kaupunginhallitukselle valtuudet päättää erikseen vakuuden yksityiskohtaisista ehdoista sekä hyväksyä vakuuden panttaussitoumuksen ja kaupungille annettavan vastasitoumuksen edellyttäen, että niiden sisältö ei poikkea edellä mainituista ehdoista. Kaupunginvaltuuston päätös voidaan panna täytäntöön välittömästi.

Lisäksi valtuusto on merkinnyt tiedoksi päätöksessä tarkemmin mainitut liiteasiakirjat.

Kuopion hallinto-oikeus on päätöksellään 21.6.2012 nro 12/0216/3 osin jättänyt tutkimatta ja osin hylännyt New Stroms Oy:n valituksen kaupunginvaltuuston päätöksestä.

Korkein hallinto-oikeus on hakemuksen kohteena olevalla päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, New Stroms Oy:n valituksesta kumonnut hallinto-oikeuden ja kaupunginvaltuuston päätökset.

Hakemus korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Juankosken kaupunginhallitus on tänne 13.6.2016 saapuneessa hakemuksessaan vaatinut, että hakemuksen kohteena oleva korkeimman hallinto-oikeuden päätös puretaan.

Vaatimuksensa tueksi kaupunginhallitus on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on perustunut erehdykseen, joka on olennaisesti vaikuttanut päätökseen. Toisin kuin hakemuksen kohteena olevassa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, ennen kaupunginvaltuuston päätöksentekoa on asianmukaisella tavalla selvitetty Premium Board Finland Oy:n (PBF) omistusyhteysyritysten tiedot. Kaupunginvaltuusto on takauksesta päättäessään voinut pitää PBF:ää sen omistusyhteysyrityksiä koskevat tiedot huomioon ottaen pk-yrityksenä ja soveltaa päätöksenteossa pk-yrityksiin liittyviä poikkeuksia.

Korkeimman hallinto-oikeuden lausuma siitä, että yhtiötä ei ole asiakirjoista ilmenneen selvityksen perusteella voitu pitää pk-yrityksenä, perustuu oletettavasti Juankosken kaupungin 24.9.2012 päivätyssä selityksessä mainittuun virheelliseen johtopäätökseen pk-yrityskriteerin täyttymisestä vain sillä perusteella, että konsernin työntekijämäärä ei ylitä 250 työntekijää. Juankosken kaupunki on tässä yhteydessä kuitenkin todennut myös, että PBF alittaa edellä mainitut keskisuuren yrityksen henkilöstön määrää, liikevaihtoa ja taseen loppusummaa koskevat kriteerit.

New Stroms Oy on esittänyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa samanlaisia jäsentymättömiä väitteitä sidosyhteyden muodostumisesta kuin Kuopion hallinto-oikeudessa. Korkeimmalla hallinto-oikeudella on siten ollut perusteltu syy selvittää, mikä merkitys sidosyhteydellä on ollut pk-yrityskriteerin täyttymiseen. Huomatessaan, että Juankosken kaupungin argumentit liittyen pk-yrityskriteerin täyttymiseen ja kaupungin sen pohjalta tekemään johtopäätökseen ovat keskenään ristiriitaisia, korkeimman hallinto-oikeuden olisi hallintolainkäyttölain 33 §:n mukainen selvitysvelvollisuus huomioon ottaen kuitenkin pitänyt pyrkiä selvittämään, mikä on ollut koko Pehami-konsernin liikevaihto ja onko kaupunki ennen päätöksentekoa selvittänyt asian.

Juankosken kaupunginvaltuuston takausta koskeva päätös perustui poikkeuksellisen laajaan ja perusteelliseen valmisteluun. Kaupunki teki yhteistyötä Finnvera Oyj:n, Handelsbankenin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus arvioi tukea myöntäessään PBF:n keskisuureksi yritykseksi.

Kaupunki käytti valmistelussa apuna lisäksi Vision Hunters Ltd Oy:n asiantuntijaa Rainer Häggblomia, joka selvitti rahoitusjärjestelyn tarkoituksenmukaisuuden sekä tarkisti Pehami B.V:n hollantilaisen omistajan taustat ja historian. Vision Hunters Ltd Oy valmisteli kaupungin puolesta takauksen ehdot siten, että ne täyttävät EU-komission takaustiedonannon pk-yrityksiä koskevat ehdot, eikä kaupungin tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle. Häggblom totesi takauspäätöksen valmistelun yhteydessä suullisesti kaupungille tarkistaneensa PBF:n ja sen taustayhtiöiden tiedot. Hän oli lisäksi kuultavana ja läsnä kaupunginvaltuustossa 11.4.2011, oikeastaan 15.4.2011, valtuuston tehdessä kyseistä takauspäätöstä. Kaupunginhallituksen hakemukseen on liitetty Rainer Häggblomin kirjallinen todistus siitä, että hän tarkisti PBF:n taustat ja pk-yritysaseman, kuten hän kaupungille valmistelun yhteydessä totesi. Hakemuksen liitteenä on lisäksi kaupungin nyt kysymyksessä olevaa hakemusta varten Hollannin kaupparekisteriviranomaiselta pyytämä 25.5.2011 päivätty selvitys Pehami B.V:n tilinpäätöstiedoista koskien vuotta 2010.

Hakemuksen kohteena olevasta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla kaupunginvaltuuston päätös on katsottu lainvastaiseksi, on aiheutunut kaupungille paljon kielteistä julkisuutta. Koska korkeimman hallinto-oikeuden päätös perustuu erehdykseen pk-yrityskriteerin täyttymisen osalta, on sekä kaupunginhallituksen jäsenten että viranhaltijoiden oikeusturvan ja maineen kannalta tärkeää saada takauksen lainmukaisuus selvitettyä siten, että korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä tapahtunut erehdys oikaistaan. Myös EU-oikeudellinen tehokkuusperiaate jää toteutumatta, mikäli korkeimman hallinto-oikeuden unionin oikeuden vastainen päätös jää voimaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus hylkää hakemuksen.

Perustelut

Hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin mukaan lainvoiman saanut päätös voidaan purkaa:

1) jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen;

2) jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; tai

3) jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen, eikä hakijasta johdu, että uutta selvitystä ei ole aikanaan esitetty.

Asiassa on Juankosken kaupunginhallituksen hakemuksen johdosta arvioitava, onko purettavaksi vaadittu korkeimman hallinto-oikeuden päätös perustunut erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Lisäksi on arvioitava, olisiko korkeimman hallinto-oikeuden New Stroms Oy:n valitusta ratkaistessaan tullut pyytää kaupungilta selvitystä siitä, mikä on ollut Pehami-konsernin liikevaihto, ja onko kaupunki ennen päätöksentekoa selvittänyt asian.

Ratkaistessaan Juankosken kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyä kunnallisvalitusta korkeimman hallinto-oikeuden on New Stroms Oy:n valituksen johdosta tullut arvioida, onko takauspäätös ollut Euroopan unionin valtiontukisäännösten mukainen. Päätöksentekijän vastuulla on ollut osoittaa, että kaikki komission takaustiedonannon (2008/C 155/02) edellytykset ovat täyttyneet ennen takauspäätöksen tekemistä. Asiassa ratkaisevaa on siten ollut, onko Juankosken kaupunki ennen kaupunginvaltuuston päätöksentekohetkeä selvittänyt, että takauksen saajaa oli myös sen omistusyhteysyritykset huomioon ottaen pidettävä komission takaustiedonannossa tarkoitettuna pk-yrityksenä.

Juankosken kaupunginhallitus on 24.9.2012 päivätyssä selityksessään korkeimmalle hallinto-oikeudelle esittänyt selvitystä Pehami-konsernin työntekijöiden määrästä ja katsonut sen osoittavan, että kysymys on komission takaustiedonannossa tarkoitetusta pk-yrityksestä. Mainitussa tiedonannossa kuitenkin edellytetään, että konsernin tulee täyttää sekä työntekijämäärää että vuosiliikevaihtoa tai taseen loppusummaa koskevat raja-arvot. Juankosken kaupunginhallituksen avustajana on ollut asianajaja. Asiakirjoista ei ole käynyt ilmi sellaisia konsernin liikevaihtoa tai tasetta koskevia tietoja, joiden perusteella olisi voitu katsoa selvitetyksi, että Pehami-konserni myös tältä osin täyttää pk-yritykselle asetetut raja-arvot. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei ole purettavissa sillä Juankosken kaupunginhallituksen esittämällä perusteella, että korkeimman hallinto-oikeuden olisi tullut hallintolainkäyttölain 33 §:n mukaisesti pyytää kyseisessä kunnallisvalitusasiassa lisäselvitystä. Myöskään se, että Juankosken kaupunginhallitus on purkuhakemuksen yhteydessä esittänyt 25.5.2011 päivättyä selvitystä Pehami B.V:n työntekijämäärän ohella sen vuosiliikevaihdosta ja taseesta vuodelta 2010, ei ratkaisun lähtökohdat huomioon ottaen voi johtaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen purkamiseen.

Juankosken kaupunginhallituksen hakemuksen tueksi ei edellä lausuttu huomioon ottaen ole esitetty sellaisia syitä, joiden johdosta siihen, kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentti, voitaisiin suostua. Tämän vuoksi hakemus on hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 30.1.2018