Muu päätös 915/2018

Asia Etuosto-oikeusasiaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakijat A ja B

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Itä-Suomen hallinto-oikeus 20.3.2017 nro 17/0058/3

Asian vaiheet

Kontiolahden kunnanhallitus on päätöksellään 25.1.2016 (§ 29) päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan 20.11.2015 tehdyssä kiinteistökaupassa, joka on koskenut Kontiolahden kunnassa sijaitsevaa 22,39 hehtaarin suuruista kiinteistöä Lehmonmetsä 276-404-2-115.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään, jota valituslupahakemus koskee, hylännyt muutoksenhakijoiden valituksen Kontiolahden kunnanhallituksen päätöksestä.

Muutoksenhakijat ovat pyytäneet lupaa valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Etuostolaki 22 § 2 momentti
Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta ja Kari Tornikoski. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.