Muu päätös 944/2018

Asemakaavaa koskeva valituslupahakemus, Lahti (Hennalan kasarmin asuinalueen asemakaavan muutos)

Antopäivä: 2.3.2018
Taltionumero: 944
Diaarinumero: 3931/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T944

Asia Asemakaavaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija A

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 5.7.2017 nro 17/0232/2

Asian vaiheet

Lahden kaupunginvaltuusto on 16.5.2016 tekemällään päätöksellä (§ 47) hyväksynyt Hennalan kasarmin asuinalueen asemakaavan muutoksen A 2640 sekä siihen liittyvät tonttijaon muutosehdotukset.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt muutoksenhakijan valituksen kaupunginvaltuuston päätöksestä.

Muutoksenhakija on hakenut lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 § 3 momentti (254/2017)

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta ja Kari Tornikoski. Asian esittelijä Joonas Ahtonen.

 
Julkaistu 2.3.2018