Muu päätös 1635/2018

Asia Etuosto-oikeusasiaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija A

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 3.11.2017 nro 17/0268/1

Asian vaiheet

Rovaniemen kaupunginhallitus on päätöksellään 14.11.2016 (§ 445) päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan 23.9.2016 tehdyssä kiinteistökaupassa, joka on koskenut noin 29,9 hehtaarin suuruista määräalaa Rovaniemen kaupungissa sijaitsevasta Toramolammen tilasta 698-409-244-2.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään, jota valituslupahakemus koskee, hylännyt muutoksenhakijan valituksen Rovaniemen kaupunginhallituksen päätöksestä.

Muutoksenhakija on pyytänyt lupaa valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä ja täydentänyt hakemustaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Etuostolaki 22 § 2 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.