Muu päätös 1916/2018

Asia Ympäristölupaa koskevat valitukset

Valittajat 1) Valajärven Suojeluyhdistys ry, Vähikkälän väljämä ry, A, B, C, D, E, F ja G, H ja I, J sekä K

2) Niemisen Sora Oy

Päätös, jota valitukset koskevat

Vaasan hallinto-oikeus 2.12.2016 nro 16/0629/3

Asian aikaisempi käsittely

Janakkalan ympäristölautakunta on päätöksellään 19.11.2014 (§ 45) myöntänyt Niemisen Sora Oy:lle määräaikaisen ympäristöluvan kiviaineksen murskaukseen Janakkalan kunnan Vähikkälän kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Kyöstilä RN:o 2:57.

Lupaan on liitetty muun muassa seuraavat lupamääräykset:

1. Toiminnassa voidaan murskata ottoalueen omaa kiviainesta (ilman louhintaa irrotettavaa sorakiviainesta) luvan voimassaoloaikana hakemuksen mukaisella alueella yhteensä enintään l 236 866 m3 Ktr. Vuosittainen murskausmäärä voi olla enintään 200 000 m3 Ktr. Vuosittaista enimmäismurskausmäärää tarkistetaan tarvittaessa maa-aineluvan enimmäisottomäärän mukaiseksi.

2. Toimintaa voidaan harjoittaa seuraavien toiminta-aikojen mukaan:

- Murskaaminen ja seulonta maanantaista perjantaihin kello 7.00–22.00.

- Kiviaineksen rikotus maanantaista perjantaihin kello 8.00–18.00.

- Kuormaaminen ja kuljetus maanantaista sunnuntaihin kello 6.00– 22.00.

Lisäksi kuormaamista ja kuljetusta voidaan suorittaa kaksikymmentä (20) kertaa kalenterivuoden aikana maanantaista sunnuntaihin kello 22.00–6.00 välisenä aikana.

Sunnuntai- ja arkipyhinä toiminnot ovat kiellettyjä. Toiminta-aikaa ei ole rajoitettu muun, kuin ympäristöluvanvaraiseen toimintaan liittyvän, toiminnan osalta.

3. Kallion louhinta ja rikotus on ehdottomasti kielletty.

(---)

8. Polttoainesäiliö- ja tankkausalue sekä koneiden säilytyspaikka (tukitoiminta-alue) rakennetaan kestopäällysteiseksi tai nesteitä läpäisemättömäksi tiiviiksi alustaksi muulla vastaavalla tavalla. Päällysteen hulevedet tulee johtaa hallitusti, ja syntyvät poikkeukselliset vuodot hallita siten, että ne voidaan poistaa ennen niiden pääsemistä maaperään. Hulevedet johdetaan rakentamismääräysten ja -ohjeiden D1 mukaisten hiekan- ja öljynerottimien sekä sulkuventtiilikaivon kautta eteenpäin. Vaihtoehtoisesti pintavesien muodostuminen voidaan estää kattamalla ja oikeansuuntaisilla kaadoilla tai toteuttaa muulla hyväksyttävällä tavalla. Suunnitelma tämän määräyksen rakenteiden ja menetelmien toteuttamisesta tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiedoksi vähintään 30 vuorokautta ennen määräyksen mukaisen rakenteen toteuttamista ja ko. toiminnan aloittamista. Lisäksi tulee toimittaa tarpeen mukainen selvitys päällysteen kemiallisesta kestävyydestä ja tiiveydestä valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi suunnitelman saatuaan kohtuullisessa ajassa arvioida, että onko suunnitelma riittävä.

Työkoneiden pesu alueella on kiellettyä. Koneiden ja laitteiden huolto- ja korjaustoimet tulee suorittaa maaperä suojatulla tukitoiminta-alueella. Muut välttämättömät poikkeukselliset laitteiden korjaustoimenpiteet, joita ei ole voitu suorittaa edellä kuvatun mukaisella alustalla, tulee suorittaa alueella siten, että alusta suojataan imeytysmatolla tai muulla vastaavalla riittävällä tavalla.

Koneiden ja laitteistojen polttoaineen täyttötoimet tulee suorittaa edellä kuvatun tiiviin alustan päällä, irrallisen tiiviin alusta päällä tai riittävän tilavan varovaluma-altaan päällä siten, että poikkeuksellisissakaan tilanteissa ei pääse vuotoja maaperään.

(---)

12. Toiminta-alueella tulee ehkäistä kuljetuksista ja työskentelystä aiheutuvaa melu- ja pölyhaittaa sekä tärinää lähimmille asukkaille. Pölypäästöjä on ehkäistävä tarpeen mukaan kastelemalla työmaa-aluetta, seulaa, varastoaumoja, kuormia ja tietä. Kuormat on tarvittaessa peitettävä. Pölylähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Pohjavesialueella suolan ja muiden kemikaalien käyttö pölyntorjunnassa on kielletty.

Murskauslaitteistossa on oltava pölyntorjuntaan tarkoitettu kastelujärjestelmä.

Toiminnasta aiheutuvaa melua tulee vähentää sijoittamalla melulähteet teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimpaan kohtaan, suunnittelemalla siirtokuljetusmatkat mahdollisimman lyhyiksi ja sijoittamalla riittävän korkeat raaka-aine, pintamaa- ja tuotevarastokasat, tms. melulähteen välittömään läheisyyteen siten, että melun leviäminen melulle alttiisiin kohteisiin asutuksen suuntaan estyy. Tarpeellisia meluvalleja (varastokasoja) tulee pitää mahdollista haittaa aiheuttavan koko toiminnan ajan. Tarvittaessa on rakennettava lisämeluesteitä tai siirrettävä niitä. Varastokasojen sijoittelu meluesteiksi ei saa estää maa-ainesluvan mukaista alueen jälkihoitoa. Lisäksi tulee käyttää laitteistoissa tarpeen mukaisia kotelointeja ja kumituksia, mikäli niiden voidaan arvioida estävän melun tai pölyn oleellisen kulkeutumisen naapurustoon.

Tekniikan käyttöönotosta voidaan tarpeen mukaan määrätä, mikäli toiminnasta aiheutuu tavanomaista suurempaa tai haittaa aiheuttavaa melua tai pölyä tämän tekniikan tai menetelmän puuttumisen johdosta.

(---)

18. Ekvivalenttimelutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa piha-alueella (ainakin kiinteistöillä Kuusikangas RN:o 165-437-2-64, Maaniitty RN:o 165-437-2-40 ja Vähikkälän koulu RN:o 165-437-2-4) on mitattava kerran toiminnan ollessa kaikilta osin käynnissä. Mittausraportissa on otettava huomioon melun mahdollinen iskumaisuus tai kapeakaistaisuus. Iskumaisen tai kapeakaistaisen melun mittaus- ja laskentatulokseen lisätään 5 dB.

Mittaukset on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Mittauksesta on laadittava ohjeen mukainen raportti johtopäätöksineen. Mittaukset on uusittava myöhemmin ainakin silloin, jos toiminnassa tai sen ympäristössä tapahtuu sellaisia olennaisia muutoksia että on syytä epäillä melutasojen nousevan häiriintyvissä kohteissa. Mittauksista laadittava raportti ja mittaustulokset on toimitettava tämän ympäristöluvan valvontaviranomaiselle tiedoksi. Mittauksen suorittamis- ja raportointiaikataulu ilmoitetaan valvontaviranomaiselle aloitustarkastuksen yhteydessä.

Toiminnanharjoittajan tulee suorittaa tämän määräyksen mukainen mittaus lisäksi yhteistarkkailuna Vähikkälän Kansalanharjun sora-alueen toimijan kanssa, mikäli Kansalanharjun nyt samanaikaisesti vireillä olevasta murskauksen ympäristölupahakemuksesta tehtävä päätös on myönteinen ja se saa lainvoiman. Yhteismittauksessa Kyöstilänharjun ja Kansalanharjun alueiden kaikkien toimintojen on kaikilta osin oltava samanaikaisesti käynnissä. Yhteismittaus suoritetaan vähintään piha-alueella Vähikkälän koulu RN:o 165-437-2-4 edellä olevan mukaisesti.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kyse, hylännyt Niemisen Sora Oy:n Valajärven Suojeluyhdistys ry:n ja Vähikkälän väljämä ry:n valitusoikeutta koskeneen väitteen sekä yhtiön vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Hallinto-oikeus on valitukset muilta osin hyläten muiden ohella Valajärven Suojeluyhdistys ry:n, H:n ja I:n, F:n ja G:n, J:n, K:n, Vähikkälän väljämä ry:n, A:n ja hänen asiakumppaneidensa, sekä E:n valitusten johdosta muuttanut ympäristölautakunnan päätöksen lupamääräyksen 8 toista kappaletta seuraavasti (muutokset kursiivilla):

8. Polttoainesäiliö- ja tankkausalue sekä koneiden säilytyspaikka (tukitoiminta-alue) rakennetaan kestopäällysteiseksi tai nesteitä läpäisemättömäksi tiiviiksi alustaksi muulla vastaavalla tavalla. Päällysteen hulevedet tulee johtaa hallitusti, ja syntyvät poikkeukselliset vuodot hallita siten, että ne voidaan poistaa ennen niiden pääsemistä maaperään. Hulevedet johdetaan rakentamismääräysten ja -ohjeiden D1 mukaisten hiekan- ja öljynerottimien sekä sulkuventtiilikaivon kautta eteenpäin. Vaihtoehtoisesti pintavesien muodostuminen voidaan estää kattamalla ja oikeansuuntaisilla kaadoilla tai toteuttaa muulla hyväksyttävällä tavalla. Suunnitelma tämän määräyksen rakenteiden ja menetelmien toteuttamisesta tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiedoksi vähintään 30 vuorokautta ennen määräyksen mukaisen rakenteen toteuttamista ja ko. toiminnan aloittamista. Lisäksi tulee toimittaa tarpeen mukainen selvitys päällysteen kemiallisesta kestävyydestä ja tiiveydestä valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi suunnitelman saatuaan kohtuullisessa ajassa arvioida, että onko suunnitelma riittävä.

Työkoneiden pesu, huolto ja korjaaminen alueella on kiellettyä. (Poistettu tekstiä)

Koneiden ja laitteistojen polttoaineen täyttötoimet tulee suorittaa edellä kuvatun tiiviin alustan päällä, irrallisen tiiviin alusta päällä tai riittävän tilavan varovaluma-altaan päällä siten, että poikkeuksellisissakaan tilanteissa ei pääse vuotoja maaperään.

Perustelut

Käsittelyratkaisu

(---)

Ympäristönsuojelulain 97 §:n (86/2000) 1 momentin 2 kohdan mukaan valitusoikeus on rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.

Valajärven Suojeluyhdistys ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen kotipaikka on Janakkalan kunta ja yhdistyksen toimialueena on Valajärvi lähiympäristöineen. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia vesiensuojelullisia tarkoitusperiä jäsenistönsä ja toimialueensa piirissä.

Vähikkälän väljämä ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen kotipaikka on Janakkala. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Vähikkälän kylän asukkaiden yhteistoimintaa ja parantaa kylän elinmahdollisuuksia ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Edellä lausutun perusteella Valajärven Suojeluyhdistys ry:llä ja Vähikkälän väljämä ry:llä on valitusoikeus asiassa.

Pääasiaratkaisu

Sovellettavat oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupahakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Pykälän 3 momentin mukaan jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitettua toimintaa, hakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen arviointiselostus ennen päätöksentekoa. Hakemukseen on lisäksi tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:ssä tarkoitettu arviointi.

Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 3 luvussa säädetään lupahakemuksesta.

Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Pykälän 2 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkittava asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset sekä luvan myöntämisen edellytykset. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Pykälän 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 3) edellä 7–9 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Pykälän 2 momentin mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä 6 §:ssä säädetään.

Ympäristönsuojelulain 6 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon: 1) toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski; 2) alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset; 3) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.

Ympäristönsuojelulain 8 §:n 1 momentin mukaan ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että 1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua; 2) toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 3) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä; 5) muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Saman pykälän 3 momentin (647/2011) mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Ympäristönsuojelulain 46 §:ssä säädetään seuranta- ja tarkkailumääräyksistä.

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 2 momentin mukaan lupapäätöksestä on käytävä ilmi ratkaisun perusteet ja päätöksen perustelut. Päätöksessä on vastattava lausunnoissa ja muistutuksissa tehtyihin yksilöityihin vaatimuksiin.

Valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta antamalla asetuksella (800/2010) säädetään luvanvaraisen kivenlouhimon, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista. Asetuksen 3 §:ssä säädetään toiminnan sijoittumisesta, 4 §:ssä ilmaan joutuvien päästöjen ja niiden leviämisen rajoittamisesta, 5 §:ssä ilmanlaadusta, 6 §:ssä meluntorjunnasta, 7 §:ssä melutasoista, 8 §:ssä melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajoista, 9 §:ssä maaperän ja pohjaveden suojelusta, 10 §:ssä jäte- ja hulevesistä ja 13 §:ssä tarkkailusta.

Valtioneuvoston päätös (993/1992) koskee melutason ohjearvoja.

Hankkeen laatu ja sijainti

Niemisen Sora Oy:n hakemus koskee soran murskausta ja maakivien rikotusta Janakkalan kunnan Vähikkälän kylässä sijaitsevalla Kyöstilän tilalla 2:57. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 9,6 hehtaaria. Suunniteltu kokonaisottomäärä on noin 1,24 miljoonaa ktr m3 10 vuoden aikana. Vuosittainen ottomäärä on keskimäärin 125 000 m3 ktr. Alueen kiviaineksesta murskataan arviolta 70 %. Alin ottamistaso on +120.

Ottoalueen pohjoispuoli on metsäaluetta, jolla ei ole asutusta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 800 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta itä-kaakossa.

Asian käsittely ympäristölautakunnassa

Valituksenalaisen päätöksen mukaan ympäristölautakunnalle on saapunut ympäristölupahakemuksen johdosta yhteensä 21 muistutusta ja mielipidettä. Muistutuksissa ja mielipiteissä esitetyt keskeiset seikat on esitetty valituksenalaisessa päätöksessä. Päätöksen perusteluissa on vastattu muistutuksissa ja mielipiteissä esitettyihin seikkoihin. Saadun selvityksen perusteella muistutusten ja mielipiteiden käsittelyssä ympäristölautakunnassa ei ole tapahtunut menettelyvirhettä.

Kun hanke edellyttää sekä maa-aineslain että ympäristönsuojelulain mukaista lupaa, lupa-asiat käsitellään toisistaan riippumatta ja niihin haetaan muutosta erikseen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on ratkaissut maa-aineslupaa koskevat valitukset 6.5.2015 antamallaan päätöksellä numero 15/0175/2. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyt valitukset 8.6.2016 antamallaan päätöksellä taltionumero 2569.

Jokainen ympäristölupahakemus ratkaistaan erikseen kunkin hankkeen lähtökohdista käsin. Valituksenalaisessa ympäristölautakunnan päätöksessä ja tässä päätöksessä ei voida ottaa kantaa vastaisuudessa mahdollisesti tehtäviin ympäristölupahakemuksiin ja -päätöksiin.

Asiakirjojen mukaan alueella ei ole tosiasiallista eikä suunniteltua vedenottoa. Asiassa on saatu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Näin ollen Janakkalan Vesi -liikelaitoksen lausunnon hankkiminen ei ole ollut asian ratkaisemisen kannalta välttämätöntä. Janakkalan Vesi -liikelaitos on antanut lausunnon ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.

Hallinto-oikeus katsoo, että lupahakemuksessa ja lupahakemuksen täydennyksissä on esitetty ympäristönsuojelulain 35 §:ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen 3 luvussa edellytetyt riittävät selvitykset lupaharkinnan suorittamiseksi. Ympäristölautakunnan menettely asiassa on ollut hallintolain ja ympäristönsuojelulain mukaista. Ympäristölautakunnan päätöstä ei ole väitettyjen menettelyvirheiden tai puutteellisten selvitysten vuoksi syytä palauttaa uudelleen käsiteltäväksi.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin liittyvä menettely, jossa selvitetään ja arvioidaan ympäristöön merkittävästi vaikuttavien hankkeiden tai suunnitelmien ympäristövaikutukset. Kyse ei ole päätöksentekomenettelystä, vaan ratkaisunteolle tarpeellisen, hankkeen ympäristövaikutuksia koskevan tiedon tuottamisesta.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 27.12.2010 tekemällään päätöksellä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 6 §:n nojalla päättänyt, että Niemelän Sora Oy:n hankkeeseen on sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Luvan hakija on laatinut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa on vertailtu viittä eri hankkeen toteuttamisvaihtoehtoa sekä sitä vaihtoehtoa, että hanke ei toteudu. Pinta-alaperusteiset vaihtoehdot ovat olleet hakemuksen mukainen laajuus ja maakuntakaavaan merkitty laajuus. Murskauksessa käytetyn käyttövoimatekniikan perusteella asetetut vaihtoehdot ovat olleet kiviaineksen murskaus polttomoottorimurskaamolla, sähkömoottorimurskaamolla, jonka käyttövoima otetaan valtakunnan sähköverkosta tai sähkömoottorimurskaamolla, jonka käyttövoima tuotetaan aggregaatilla. Hankevaihtoehtojen vaikutuksista tehdyn yhteenvedon mukaan erot eri käyttövoimatekniikoiden vaikutuksissa eivät ole merkittäviä.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 4.2.2013 antanut yhteysviranomaisena lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunnon mukaan hankkeen vaihtoehtoja on tarkasteltu tasapuolisesti ja niiden merkittävät vaikutukset on selvitetty riittävän pätevästi.

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristövaikutusten arviointimenettely on suoritettu kaikilta osin joko ympäristölupahakemuksen mukaisessa tai sitä suuremmassa laajuudessa. Kun otetaan huomioon hankkeen ympäristövaikutuksista asiakirjoihin sisältyvä selvitys, hallinto-oikeus katsoo, että hankkeen ympäristövaikutukset on riittävästi selvitetty hankkeesta tehdyssä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.

Pinta- ja pohjavesivaikutukset ja lupamääräyksen 8 muuttaminen

Toiminta-alue sijaitsee Kyöstilänharjun I luokan pohjavesialueen eteläosassa, lähes kokonaan pohjaveden muodostumisalueella. Alueella ei ole tällä hetkellä yhdyskuntavedenottoa. Alueen itä- ja kaakkoispuolella noin kilometrin säteellä on yksityiskäytössä olevia kaivoja.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan pohjaveden vallitseva päävirtaussuunta hankealueella on kohti itä-kaakkoa, koillisreunalla suunta on kohti pohjoista ja länsireunalla paikallinen virtaussuunta on kohti etelää. Pohjavesipinnan taso Kyöstilänharjun alueella on OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelun perusteella noin +110. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan pohjaveden pinta on vuonna 2012 ollut hankealueen itäpuolella tasolla +113.93...+114.4, eteläpuolella tasolla +114.4...+114.9 ja länsipuolella tasolla +117.2...+117.7. Hankealueen läpi kulkee kaakkoisluodesuuntainen vedenjakaja. Hankealueen pohjaveden muodostumisalueet ovat todennäköisesti kokonaan erillisiä. Merkittävää hydraulista yhteyttä hankealueen pohjavesialtailla ei kuitenkaan ole.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on 31.5.2012 laatinut selvityksen Kyöstilänharjun kiviainesten ottoalueen pohjavesiolosuhteista ja arvion hankkeen pohjavesivaikutuksista. Selvityksen yhteydessä on kartoitettu ottoalueen ympäristössä noin kilometrin säteellä sijaitsevat talousvesikaivot. Kartoituksessa on koottu tiedot seitsemästä rengaskaivosta, yhdestä porakaivosta ja yhdestä lähdekaivosta.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan pääosa hankealueen pintavesistä valuu itä-kaakkoon. Hankealueelta ei ole suoraa yhteyttä lähialueen ojiin tai puroihin eikä vesistöihin. Hankealueen itäreunan maastossa olevaan painanteeseen kertyy jonkin verran sulamisvesiä. Painanteessa ei ole kuitenkaan vettä noroksi, puroksi tai kosteikoksi asti. Hankealueen pohjoispuolen supasta ei johdu pintavesiä eteenpäin.

Ympäristönsuojelulaki tai sen nojalla annetut asetukset eivät kiellä murskaustoiminnan sijoittamista pohjavesialueelle. Ympäristönsuojelulain 8 §:stä ilmenevä pohjaveden ehdoton pilaamiskielto tarkoittaa kuitenkin sitä, että lupa voidaan myöntää vain, jos pohjaveden pilaantuminen voidaan lupamääräyksin estää ja muutkin luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan ottamistoiminnan vaikutukset ovat paikallisia ja liittyvät ottamistoiminnan tavanomaisiin vaikutuksiin. Hankealueella ei ole sellaisia hydraulisia yhteyksiä tai sellaisia vaikutuksia, että hankkeesta aiheutuisi laajoja vaikutuksia hankealueen ulkopuolelle. Vaikutukset lähikiinteistöjen veden laatuun ja riittävyyteen on arvioitu merkityksettömiksi. Tutkimuksien ja selvitysten perusteella ei ole todettu sellaisia hydraulisia yhteyksiä, joiden perusteella hankkeella voisi olla haitallisia vaikutuksia kaivovesien laatuun tai määrään.

Ympäristölupahakemuksen mukaan pohjaveden pinnan ja alimman ottamistason väliin jää 5,5–6 metrin paksuinen suojakerros. Ympäristölupapäätöksessä on annettu päästöistä aiheutuvien haitallisten pohjavesivaikutusten estämiseksi lupamääräykset 3, 7, 8, 9, 10 ja 11. Ympäristölupahakemuksen mukaan alueella ei huolleta eikä pestä työkoneita tai autoja. Näin ollen ja kun otetaan huomioon se, että suunniteltu toiminta sijaitsee I luokan pohjavesialueella ei myöskään laitteiden korjaustoimenpiteitä voida sallia alueella. Tästä syystä hallinto-oikeus on muuttanut lupamääräyksen 8 toista kappaletta ratkaisukohdasta ilmenevällä tavalla. Lupamääräyksessä 11 on edellytetty, että toiminta-alueella saa käyttää ainoastaan aggregaatilla tai verkkovirralla toimivaa murskauslaitosta. Koko murskauslaitteiston tulee olla sähkökäyttöinen sisältäen esi-, väli- ja jälkimurskaimet sekä seulat.

Hallinto-oikeus arvioi, että kun irtomaiden kaivuussa toteutetaan lupahakemuksesta ja lupamääräyksistä, sellaisina kuin ne ovat hallinto-oikeuden muuttamassa muodossa, ilmenevät maaperän ja pohjaveden suojaustoimenpiteet, toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain vastaisia seurauksia.

Melu, pöly, tärinä, liikenne ja toiminta-ajat

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan toiminnan merkittävimmät päästöt ovat melu- ja pölypäästöjä. Kulku alueelle tapahtuu yleistä maantietä, Kirkkoportintietä pitkin. Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuu raskasta liikennettä 40–50 käyntiä päivässä.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 800 metrin etäisyydellä hankealueesta. Hakemuksen mukaisen toiminnan aiheuttamaa melutasoa ja melun leviämistä lähiympäristöön on arvioitu laskentamallilla. Insinööritoimisto Matti Jokisen tekemää selvitystä on pidettävä luotettavana.

Meluselvityksen mukaan harjukiviaineksen ottamis- ja jalostamistoiminnan aiheuttama keskiäänitaso ei ylitä melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja eikä ympäristöluvan lupamääräyksessä 13 asetettuja melutason raja-arvoja. Meluselvityksessä on suositeltu melun vaimentamista melumallinnuksessa esitetyillä meluesteillä, käyttämällä cityrammeria vaimentamaan rikotuksen iskumaisia elementtejä sekä kiinnittämällä huomiota työtapoihin vähentämällä pudotuskorkeutta. Ympäristöluvan lupamääräyksessä 12 on annettu määräyksiä edellä mainituista toimista. Lupamääräyksessä 18 on annettu määräykset melumittauksista. Mittaus on määrätty suoritettavaksi yhteistarkkailuna Vähikkälän Kansalanharjun sora-alueen toimijan kanssa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kiviainestoiminnan yleisten pölyvaikutusten perusteella arvioitu, että hakemuksen mukaisen toiminnan merkittävät ilmanlaatuvaikutukset ulottuvat noin 300 metrin etäisyydelle toiminta-alueesta. Mitattavia vaikutuksia on vielä 500–700 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta, jolloin ohje- tai raja-arvot eivät enää ylity.

Ympäristöluvan lupamääräyksessä 12 on määrätty, että pölypäästöjä on ehkäistävä tarpeen mukaan kastelemalla työmaa-aluetta, seulaa, varastoaumoja, kuormia ja teitä. Kuormat on tarvittaessa peitettävä.

Kun otetaan huomioon hankealueen sijainnista ja sen lähiympäristöstä saatu selvitys sekä ympäristölupapäätöksessä annetut määräykset, hallinto-oikeus katsoo, ettei toiminnasta aiheudu melun tai pölyn muodossa sellaista ympäristönsuojelulaissa kiellettyä haittaa, jonka perusteella ympäristölupapäätös olisi kumottava tai lupamääräyksiä muutettava. Toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa lähialueilla harjoitettavalle viljanviljelylle. Toiminta-aikojen rajoittamiselle ei ole perusteita.

Ympäristölupaharkinnassa arvioidaan, aiheutuuko hakemuksen mukaisesta toiminnasta lähialueen liikenteen lisäys mukaan lukien ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa taikka naapureille kohtuutonta rasitusta. Arvioinnissa otetaan huomioon vain sellainen onnettomuusriski, joka voi johtaa pilaantumiseen. Teiden käyttäjien liikenneturvallisuuteen liittyvät kysymykset eivät kuulu ympäristölupa-asian yhteydessä huomioon otettaviin seikkoihin eikä hakemuksen hylkäämistä voida perustella yleisellä liikenneturvallisuudella. Maantien kunnossapitoa koskevat asiat ratkaistaan niistä erikseen säädetyssä järjestyksessä.

Kun otetaan huomioon toiminnan laatu ja laajuus, toiminnan keskimääräisistä liikennemääristä esitetty selvitys sekä annetut lupamääräykset, hallinto-oikeus katsoo, että toiminnasta johtuvasta liikenteen lisääntymisestä ei aiheudu hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa sellaisia melu-, pöly- tai tärinähaittoja, jotka olisivat luvan myöntämisen esteenä. Annetut lupamääräykset ovat riittävät ja asianmukaiset.

Hankealueen luontoarvojen ja virkistyskäyttömahdollisuuksien huomioon ottaminen

Ympäristölupa-asiaa ratkaistaessa on ympäristönsuojelulain 41 §:n 3 momentin mukaan noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Ympäristölupa-asiassa voidaan luonto ja sen monimuotoisuus ottaa huomioon vain, jos luontoarvot ovat asianomaisesta toiminnasta johtuvan pilaantumisen tai sen vaaran kohteena, jos ne on otettava huomioon ympäristönsuojelulain 42 §:n 2 momentin nojalla tai jos ympäristösuojelulain 41 §:n 1 momentissa tarkoitetut säädökset sitä edellyttävät. Hankealueella ei ole luonnonsuojelualueita. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan kartoitetulla alueella on suppa ja sen pohjalle muodostunut pienialainen korpilaikku. Supan rinteiden puusto ei ole luonnontilaista, eikä suppaa ole suojeltu. Ottoaluetta on rajattu 12.9.2013 ympäristölautakunnalle saapuneessa soranottosuunnitelmassa siten, että suppa jää soranottoalueen ulkopuolelle.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan luonnonsuojelusäännöksistä ei aiheudu estettä tai rajoituksia haetulle ympäristöluvalle. Alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien heikentämistä hankealueella ei ole pidettävä sellaisena seikkana, joka estäisi ympäristöluvan myöntämisen.

Maisema

Maisemavaikutukset eivät ole sellaista ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista, joka otetaan huomioon ympäristölupaharkinnassa. Toiminnan maisemalliset vaikutukset arvioidaan maa-aineslain mukaisen ottamishakemuksen lupaharkinnan yhteydessä.

Johtopäätökset

Kun otetaan huomioon edellä esitetyt seikat, hallinto-oikeus katsoo, että suunnitellusta toiminnasta ei voida katsoa sitä hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti harjoitettaessa aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjaveden tai vesistön pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella taikka eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminnalle ei myöskään ole ympäristönsuojelulain 42 §:n 2 momentissa tarkoitettua estettä. Näin ollen ympäristönsuojelulain 41 ja 42 §:ien mukaiset ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ovat täyttyneet. Lupamääräykset ovat riittäviä ja asianmukaisia.

Toiminnasta mahdollisesti aiheutuviin haittoihin sekä lupamääräysten noudattamatta jättämiseen voidaan tarvittaessa puuttua ympäristönsuojelulain valvontaa ja hallintopakkoa koskevien säännösten nojalla.

Oikeudenkäyntikulut

(---)

Valittajat ovat käyttäneet heille ympäristönsuojelulain mukaan kuuluvaa oikeutta hakea muutosta lupapäätökseen. Tähän nähden ja koska lupaharkintaan liittyy jossain määrin tulkinnanvaraisuutta, Niemisen Sora Oy:lle ei tule korvausta mahdollisista oikeudenkäyntikuluistaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Päivi Jokela, Merja Kivistö, joka on myös esitellyt asian, ja Pirjo-Liisa Saloranta.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

1) Valajärven Suojeluyhdistys ry asiakumppaneineen on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös ja lupapäätös kumotaan. Toissijaisesti valittajat ovat vaatineet asian palauttamista ympäristölautakunnalle epäselvien lupaehtojen korjaamiseksi tai korkeinta hallinto-oikeutta muuttamaan lupaehtoja siten kuin valituksessa ja aikaisemmissa valituksissa esitetään.

Vaatimustensa tueksi valittajat ovat viitanneet asiassa aiemmin lausumaansa sekä esittäneet muun ohella seuraavaa:

Hakija ei osoita ympäristöluvan haltijalta edellytettävää luotettavuutta, koska alueella on aloitettu maa-ainesluvan vastaisia toimenpiteitä vastoin toiminnan aloittamista koskevaa määräystä.

Hankealueen läheisen supan itäpuolisen jyrkän rinteen puusto on metsälaista johtuvista syistä luonnontilainen. Supan reunalla on maanalainen puro (noro).

Lupaehdoilla sallitaan rajoitettu määrä ilmoitettujen toiminta-aikojen ulkopuolisia kuljetuksia. Näiden kuljetusten valvontaa ei ole huomioitu lupaehdoissa. Kuljetukset tulisi kokonaisuudessaan rajata tiettyihin kellonaikoihin ilman poikkeuksia. Lupamääräys 2 jättää epäselväksi, sallitaanko sillä 20 kuormaa vai 20 viikkoa ja tarkoitetaanko ehdolla vain murskatun maa-aineksen kuormaamista vai myös maa-ainesluvan mukaisen maa-aineksen kuormaamista ja kuljetusta. Kuljetettavat maa-aineskuormat olisi aina peitettävä.

Melumittausta koskevan lupamääräyksen 18 mukainen tarkkailu koskee kahden eri yrittäjän ympäristöluvanvaraista toimintaa, joista kummallakaan ei toistaiseksi ole ympäristölupaa. Lupamääräyksen noudattaminen jää riippumaan lupien myöntämisestä ja jättää epäselväksi, miten tilannetta arvioidaan, jos ympäristövaikutukset ylittävät kohtuullisen tason. Toiminnassa olevat maa-aineshankkeet tulee asettaa etusijalle ja jättää uudet hankkeet aloittamatta.

Kyöstilänharjun kalliosydämen päälle on jätettävä 5–6 metrin suojakerros, etteivät sade- ja hulevedet pääse valumaan I luokan pohjaveteen. Kyöstilänharju – Piikevenharju ja Valajärvi muodostavat yhtenäisen pohjavesikokonaisuuden. Valajärven pohjasta kesällä 2015 laaditussa monikeilauksessa ilmeni, että järven pohjassa on noin 1 000 pohjavettä tuovaa lähdettä, laaja-alainen kalliohalkeama, runsaita järvimalmin esiintymiä sekä historiallinen hylky. Soranotto vaarantaisi järven hyvinvoinnin, jos pohjaveden saanti sen johdosta heikentyy.

Asiassa aikaisemmin tehdyt luontoarviot ja pohjavesiasioiden selvitykset eivät hakijan kustantamina ole olleet neutraaleja.

2) Niemisen Sora Oy on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden käsittelyratkaisu yhdistysten valitusoikeudesta kumotaan. Yhtiö on lisäksi vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan niiltä osin kuin päätöksellä on muutettu lupamääräystä 8 sekä hylätty yhtiön vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Yhtiö on vaatinut, että Valajärven Suojeluyhdistys ry asiakumppaneineen velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen.

Yhtiö on valituksensa perusteluissa esittänyt muun ohella seuraavaa:

Valitusoikeus tulee rajata hankkeen tosiasiallisten ympäristövaikutusten perusteella. Asianosaisuus tulee rajata enintään noin 500–700 metrin etäisyyteen murskausalueesta ilman haittojen torjuntakeinoja ja noin 300–500 metrin etäisyyteen torjuntakeinojen ollessa käytössä. Näillä etäisyyksillä hankealueesta ei sijaitse yhtään asuin- tai vapaa-ajankiinteistön pihapiiriä. Valituksia ei tosiasiaväittämin ole perustettu siihen, että toiminta aiheuttaisi valittajille kiinteistönomistajina haitallisia vaikutuksia.

Vähikkälän väljämä ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on muun ohella edistää Vähikkälän kylän asukkaiden viihtyvyyttä. Viihtyvyyden alenemista ei ole osoitettavissa, joten yhdistys ei sääntöjensä mukaan ole asiassa asianosainen. Valajärven Suojeluyhdistys ry:n tarkoitus on sääntöjensä mukaan vaalia vesiensuojelullisia tarkoitusperiä jäsenistönsä ja toimialueensa piirissä. Asiassa ei ole osoitettu väitettä, että hankkeesta voisi aiheutua vesiensuojelullisia seurauksia, joten yhdistys ei ole asiassa asianosainen. Hankealueella ei ole sellaista yleiskäyttörasitetta, mikä edellyttäisi yhdistysten puhevaltaa.

Muutos lupamääräykseen 8 ei vastaa ympäristöluvan tarkoitusta eikä suhteellisuusperiaatetta. Alueella ei voida vaihtaa mitään huolto-ohjelmien edellyttämiä kulutusosia, esimerkiksi lupamääräyksen 12 mukaisia kumituksia esimurskaimen syöttösuppiloon, metallisia seulaverkostoja tai erityisen ahtaasti tulkittuna vaikka työkoneen rengasta. Tällaisiin tavanomaisiin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin ei tarvita ympäristölupaa, joten määräyksen muutos ei vastaa lain henkeä.

Valittajat ovat ilman asianosaisuusasemaa esittäneet ilmeisen perusteettomia vaatimuksia ja siten pitkittäneet prosessia. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on tutkittava hallinto-oikeuden tutkimatta jättämän vaatimuksen osalta.

Janakkalan ympäristölautakunta on valitusten johdosta antamassaan vastineessa esittänyt muun ohella seuraavaa:

Valajärven Suojeluyhdistys ry:n ja sen asiakumppaneiden valitus on perusteeton. Hankkeella on lainvoimainen maa-aineslupa, joten esteitä pintamaan poistolle, tien tekemiselle ja aineksen ottamiselle ei ole. Toiminta-aikoja koskevissa määräyksissä on huomioitu toiminnan meluvaikutukset siten, ettei toiminnan harjoittamista kohtuuttomasti vaikeuteta.

Alueen maa- ja kallioperän rakenne tunnetaan riittävästi, kallioperään ei kosketa ja kallion päälle jää suojakerros soraa. Pohjaveden muodostus ei muutu eikä pohjaveden laatu vaarannu. Toiminnalla ei myöskään ole vaikutusta pohjavesivaikutteisen Valajärven vesitasapainoon, virtauksiin tai veden laatuun. Lupaehdoissa ei ole epäselvyyttä.

Niemisen Sora Oy:n lupamääräystä 8 koskeva vaatimus on perusteltu. Muutetulla lupamääräyksellä on kielletty kategorisesti kaikki huolto- ja korjaustyöt alueella. Kaikista korjaustöistä ei aiheudu pilaantumisriskiä maaperälle tai pohjavedelle. Lupamääräys tulee palauttaa alkuperäiseen muotoon tai tarkentaa siten, että ympäristöriskiä tai ympäristövahinkoa aiheuttamaton välttämätön korjaaminen ja huolto sallitaan.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valitusten johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että kiviaineksen murskaus voidaan ympäristölupapäätöksen ja hallinto-oikeuden siihen tekemän muutoksen mukaisesti toteutettuna järjestää siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Valajärven Suojeluyhdistys ry asiakumppaneineen on Niemisen Sora Oy:n valituksen, Janakkalan ympäristölautakunnan vastineen ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon johdosta antamassaan vastineessa muun ohella vaatinut, että Niemisen Sora Oy:n valitus ja oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään. Oikeudenkäyntikulujen korvaamiselle ei ole perusteita, koska yhtiö on itsekin valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla lupapäätöstä muutettiin.

L on Niemisen Sora Oy:n valituksen johdosta antamassaan vastineessa vaatinut yhtiön vaatimusten ja valituksen hylkäämistä.

M ja N ovat Niemisen Sora Oy:n valituksen johdosta antamassaan vastineessa vaatineet yhtiön korvausvaatimusten hylkäämistä.

O:lle ja P:lle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen Niemisen Sora Oy:n valituksen johdosta.

Niemisen Sora Oy on Valajärven Suojeluyhdistys ry:n ja tämän asiakumppaneiden valituksen, Janakkalan ympäristölautakunnan vastineen ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon johdosta antamassaan vastineessa ensisijaisesti vaatinut Valajärven Suojeluyhdistys ry:n ja tämän asiakumppaneiden valituksen tutkimatta jättämistä ja toissijaisesti, mikäli valitus tutkitaan, sen hylkäämistä. Yhtiö on vastineessaan lausunut muun ohella seuraavaa:

Supanpohjan lampi on suojeltu maanomistajan päätöksellä eikä kyseessä ole metsälain mukainen suojeltava kohde. Alueella ei ole havaittu noroa. Soranottoalueen pohjavesiolosuhteet on selvitetty Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laatimassa selvityksessä. Soranottoalueelta pohjavesi virtaa itä-kaakkoon eli poispäin Valajärvestä. Hydraulinen yhteys Valajärveen on tutkimusaineiston perusteella epätodennäköinen.

Valajärven Suojeluyhdistys ry asiakumppaneineen on antanut vastaselityksen.

Niemisen Sora Oy on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Korkein hallinto-oikeus muuttaa Valajärven Suojeluyhdistys ry:n ja sen asiakumppanien sekä Niemisen Sora Oy:n valitukset enemmälti hyläten lupamääräyksen 8 kuulumaan seuraavasti (muutokset ja poistot kursiivilla):

8. Polttoainesäiliö- ja tankkausalue sekä koneiden säilytyspaikka (tukitoiminta-alue) rakennetaan (poistettu tekstiä) nesteitä läpäisemättömäksi tiiviiksi alustaksi (poistettu tekstiä). Päällysteen hulevedet tulee johtaa hallitusti, ja syntyvät poikkeukselliset vuodot hallita siten, että ne voidaan poistaa ennen niiden pääsemistä maaperään. Hulevedet johdetaan rakentamismääräysten ja -ohjeiden D1 mukaisten hiekan- ja öljynerottimien sekä sulkuventtiilikaivon kautta eteenpäin. Vaihtoehtoisesti pintavesien muodostuminen voidaan estää kattamalla ja oikeansuuntaisilla kaadoilla tai toteuttaa muulla hyväksyttävällä tavalla. Suunnitelma tämän määräyksen rakenteiden ja menetelmien toteuttamisesta tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiedoksi vähintään 30 vuorokautta ennen määräyksen mukaisen rakenteen toteuttamista ja ko. toiminnan aloittamista. Lisäksi tulee toimittaa tarpeen mukainen selvitys päällysteen kemiallisesta kestävyydestä ja tiiveydestä valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi suunnitelman saatuaan kohtuullisessa ajassa arvioida, että onko suunnitelma riittävä.

Työkoneiden pesu alueella on kiellettyä. Toimintaan välittömästi liittyvät ja toiminnan kannalta välttämättömät koneiden ja laitteiden huolto- ja korjaustoimet tulee suorittaa tukitoiminta-alueella.

Koneiden ja laitteistojen polttoaineen täyttötoimet sekä koneiden ja laitteiden huolto- ja korjaustoimet tulee suorittaa edellä kuvatun tiiviin alustan päällä, irrallisen tiiviin alusta päällä tai riittävän tilavan varovaluma-altaan päällä siten, että poikkeuksellisissakaan tilanteissa ei pääse vuotoja maaperään.

2. Valajärven Suojeluyhdistys ry:n ja sen asiakumppanien sekä Niemisen Sora Oy:n valitukset muulta kuin edellä mainitulta osin hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muilta osin muuteta.

3. Niemisen Sora Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1.

Sovellettavat oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupahakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 3) edellä 7–9 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristönsuojelulain 8 §:n 1 momentin mukaan ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että 1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua; 2) toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 3) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä; 5) muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Saman pykälän 3 momentin (647/2011) mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta antaman asetuksen (800/2010) 9 §:n 1 momentin mukaan polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Pykälän 2 momentin mukaan tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Pykälän 4 momentin mukaan kuormauskalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään tai pohjaveteen.

Tosiseikat

Niemisen Sora Oy:n hakemus koskee soran murskausta ja maakivien rikotusta Janakkalan kunnassa sijaitsevalla kiinteistöllä 165-437-2-57 (Kyöstilä). Toiminta-alue sijaitsee Kyöstilänharjun I luokan pohjavesialueen eteläosassa, lähes kokonaan pohjaveden muodostumisalueella. Alueella ei ole tällä hetkellä yhdyskuntavedenottoa.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on 31.5.2012 laatinut selvityksen Kyöstilänharjun kiviainesten ottoalueen pohjavesiolosuhteista ja arvion hankkeen pohjavesivaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan pääosa hankealueen pintavesistä valuu itä-kaakkoon. Hankealueelta ei ole suoraa yhteyttä lähialueen ojiin, puroihin tai vesistöihin.

Ympäristölupahakemuksen mukaan alueella ei pääsääntöisesti tehdä työkoneiden huoltoja ja korjauksia. Välittömät ja välttämättömät huolto ja korjaustoimenpiteet tehdään ainoastaan tukitoiminta-alueella, jonka maaperä on suojattu. Työkoneita ei pestä hankealueella.

Janakkalan ympäristölautakunnan päätökseen sisältyvän lupamääräyksen 8 mukaan koneiden ja laitteiden huolto- ja korjaustoimet tulee suorittaa maaperä suojatulla tukitoiminta-alueella. Muut välttämättömät poikkeukselliset laitteiden korjaustoimenpiteet, joita ei ole voitu suorittaa edellä kuvatun mukaisella alustalla, tulee suorittaa alueella siten, että alusta suojataan imeytysmatolla tai muulla vastaavalla riittävällä tavalla.

Lupamääräyksen 8 mukaan tukitoiminta-alue rakennetaan kestopäällysteiseksi tai nesteitä läpäisemättömäksi tiiviiksi alustaksi muulla vastaavalla tavalla. Päällysteen hulevedet tulee johtaa hallitusti, ja syntyvät poikkeukselliset vuodot hallita siten, että ne voidaan poistaa ennen niiden pääsemistä maaperään. Hulevedet johdetaan rakentamismääräysten ja -ohjeiden D1 mukaisten hiekan- ja öljynerottimien sekä sulkuventtiilikaivon kautta eteenpäin. Vaihtoehtoisesti pintavesien muodostuminen voidaan estää kattamalla ja oikeansuuntaisilla kaadoilla tai toteuttaa muulla hyväksyttävällä tavalla. Suunnitelma tämän määräyksen rakenteiden ja menetelmien toteuttamisesta tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiedoksi vähintään 30 vuorokautta ennen määräyksen mukaisen rakenteen toteuttamista ja ko. toiminnan aloittamista. Lisäksi tulee toimittaa tarpeen mukainen selvitys päällysteen kemiallisesta kestävyydestä ja tiiveydestä valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi suunnitelman saatuaan kohtuullisessa ajassa arvioida, että onko suunnitelma riittävä.

Hallinto-oikeus on päätöksellään muuttanut lupamääräystä 8 siten, että myös työkoneiden huolto ja korjaaminen on alueella kokonaan kielletty.

Oikeudellinen arvio

Asiassa on yhtiön valituksesta ratkaistava, onko hallinto-oikeuden tullut muuttaa lupamääräystä 8 sillä perusteella, että luvan myöntämisen edellytykset pohjaveden pilaamiskiellon osalta eivät muuten täyty.

Ympäristönsuojelulaki tai sen nojalla annetut asetukset eivät kiellä murskaustoiminnan sijoittamista pohjavesialueelle. Ympäristönsuojelulain 8 §:stä ilmenevä pohjaveden ehdoton pilaamiskielto tarkoittaa kuitenkin sitä, että lupa voidaan myöntää vain, jos pohjaveden pilaantuminen voidaan lupamääräyksin estää ja muutkin luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa.

Lupamääräyksessä 8 on määrätty polttoainesäiliö- ja tankkausaluetta sekä koneiden säilytyspaikkaa (tukitoiminta-alue) koskevista rakenteista. Lupamääräyksellä estetään polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen. Tukitoiminta-alueen alustan tulee olla valtioneuvoston asetuksen 800/2010 9 §:n 2 momentin mukaisesti nesteitä läpäisemätön.

Rakenteeltaan tiiviillä tukitoiminta-alueella voidaan sallia toimintaan välittömästi liittyviä,toiminnan kannalta välttämättömiä koneiden ja laitteiden huolto- ja korjaustoimia ilman, että siitä aiheutuu pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Näistä syistä hallinto-oikeuden päätöksellä lupamääräykseen 8 tehty muutos on kumottava ja lupamääräystä on muutettava.

2. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen muilta kuin kohdassa 1 mainituilta osin ei ole perusteita.

3. Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Niemisen Sora Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Olli Dahl ja Olli Malve. Asian esittelijä Satu Sundberg.