Muu päätös 4097/2018

Asia Maisematyölupaa koskeva valitus

Valittajat A ja B

Päätös, jota valitus koskee

Itä-Suomen hallinto-oikeus 26.9.2017 nro 17/0187/3

Asian aikaisempi käsittely

Taipalsaaren rakennustarkastaja on päätöksellään 8.2.2016 (§ 16) myöntänyt A:lle ja B:lle maisematyöluvan puiden kaatamiseen kiinteistöllä 831-425-4-128 Taipalsaaren kunnan Kyläniemen kylässä.

Taipalsaaren teknisen lautakunnan tie- ja lupajaosto on päätöksellään 14.4.2016 (§ 25) hylännyt C:n, D:n ja E:n rakennustarkastajan päätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Itä-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään C:n, D:n ja E:n valituksesta kumonnut rakennustarkastajan ja teknisen lautakunnan tie- ja lupajaoston päätökset.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Selostus hankkeesta ja alueen kaavatilanne

Hankkeessa on kyse puiden kaatamisesta Taipalsaaren kunnan Kyläniemessä sijaitsevalta noin 1,3 hehtaarin suuruiselta rantaan rajoittuvalta alueelta kiinteistöllä 831-425-4-128.

Alueella on voimassa kunnanvaltuuston vuonna 1993 hyväksymä ja ympäristöministeriön 5.4.1994 vahvistama Suur-Saimaan osayleiskaava. Hakemuksessa tarkoitetulla alueella on kaavassa merkintä RA-2/s.

RA-2-alue on yhteis-/omarantaisten loma-asuntojen aluetta, jolle saa kaavamääräyksen mukaan sijoittaa yhteisrantaisia tai omarantaisia loma-asuntoja. Yhden omarantaisena toteutettavan loma-asunnon rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5 000 neliömetriä. Luku RA-2-merkinnän yläpuolella osoittaa rakennuspaikan enimmäiskerrosalan sekä sallitun loma-asuntojen enimmäismäärän. Kyseisellä alueella olevan RA-2-merkinnän yläpuolella on luku 7, joka on loma-asuntojen enimmäismäärä alueella. Enimmäiskerrosalaa ei ole osoitettu. Kaavan mukaiset 7 rakennuspaikkaa on rakennettu.

Kaavassa /s-merkinnällä osoitetuilla RA-alueilla on rakennuslain 135 §:n nojalla kielletty maankamaran kaivaminen, louhiminen sekä muut vastaavasti ympäristöä muuttavat toimenpiteet lukuun ottamatta rakennusluvan yhteydessä sallittuja toimia.

Lisäksi hakemusalue sijoittuu valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman aluevarauksen ah-1-alueelle. Ah- ja am-alueita koskevan suunnittelumääräyksen mukaan rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennusten tulee olla riittävän kaukana rannasta ja suojapuustoa tulee jättää rannan ja rakennusten väliin.

Hankkeen edellyttämä lupa

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Kaavan laatimisen aikaan voimassa olleen rakennuslain (556/1981) 124 a §:n mukaan asema-, rakennus- tai rantakaava-alueella ei saa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistyötä, puiden kaatamista tai muita näihin verrattavaa toimenpidettä ilman kunnanhallituksen lupaa (toimenpidekielto). Sama toimenpidekielto on voimassa, jos yleiskaavassa erityisellä määräyksellä niin määrätään.

Maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n 2 momentin mukaan jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset).

Kaavan laatimisen aikaan voimassa olleen rakennuslain (370/1958) 135 §:n 1 momentin nojalla kaavassa voitiin antaa tarpeellisia määräyksiä, jos jotakin aluetta on sen sijainnin, luonnonkauneuden tai erikoisten luonnonsuhteiden tahi historiallisesti tai taiteellisesti arvokkaiden muistojen, esineiden tai rakennusten takia taikka muusta niihin verrattavasta syystä erityisesti suojeltava.

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n (132/1999) 1 momentin mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Asiassa on ensin arvioitava, onko haettu puiden kaataminen kyseisellä osayleiskaavan RA-2/s-alueella ylipäätään mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen maisematyöluvan nojalla vai edellyttääkö hankkeen toteuttaminen kunnan myöntämää poikkeamislupaa kaavan /s-määräyksestä.

Puiden kaatamista yleiskaava-alueella ei saa suorittaa ilman lupaa, jos yleiskaavassa on niin määrätty. Myös kaavan laatimisen aikaan voimassa olleen rakennuslain aikaan puiden kaataminen yleiskaava-alueella on edellyttänyt kunnanhallituksen lupaa, jos yleiskaavassa on niin erityisellä määräyksellä määrätty. Hakemuksen kohteena olevan alueen kaavamääräyksissä ei ole määrätty, että alueella olisi voimassa rakennuslain 124 a §:n mukainen toimenpidekielto, joka vastaa voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa. Näin ollen puiden kaataminen ei ole edellyttänyt maisematyölupaa.

Asiassa on seuraavaksi arvioitava, edellyttääkö puiden kaataminen kunnan myöntämää poikkeamislupaa osayleiskaavan /s-määräyksestä.

Puiden kaataminen on tarkoitus toteuttaa alueella, jolla on osayleiskaavassa merkintä RA-2/s. Kaavamääräyksen mukaan /s-merkinnällä osoitetuilla RA-alueilla on rakennuslain 135 §:n nojalla, lukuun ottamatta rakennusluvan yhteydessä sallittuja toimia, maankamaran kaivaminen, louhiminen sekä muut vastaavasti ympäristöä muuttavat toimenpiteet kiellettyjä.

Osayleiskaavaa koskevassa kaavaselostuksessa on merkinnän RA/s osalta todettu, että merkinnällä on osoitettu muun ohessa Kyläniemen valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman aluerajauksen sisällä olevat rakennuspaikat. RA/s-alueella on kielletty maankamaraa ja ympäristöä muuttavat toimenpiteet, kuten louhiminen, kaivaminen, täyttäminen ja ympäröivän puuston kaataminen lukuun ottamatta rakennusluvan yhteydessä sallittuja toimenpiteitä.

Kaavaselostuksen mukaan Kyläniemen harjualue on usean geologisen muodostuman käsittävä kokonaisuus, joka on maisemallisesti erittäin merkittävä. Alueella on muinaisrantoja ja virkistyskäytön kannalta arvokkaita hiekkarantoja.

Kaavamääräyksen /s sanamuodon mukaan kiellettyjä toimia ovat maankamaran kaivaminen, louhiminen sekä muut vastaavasti ympäristöä muuttavat toimenpiteet. Hallinto-oikeus toteaa, että vaikka puiden kaatamista ei ole erikseen mainittu, asiassa on arvioitava, onko puiden kaatamisessa kyse sellaisesta ”muusta vastaavasti ympäristöä muuttavasta toimenpiteestä”, joka on kaavan mukaan kielletty. Kun otetaan huomioon kaavaselostuksesta ilmenevät seikat alueen erityisestä maisemallisesta merkityksestä ja myös mitä kaavaselostuksessa on RA/s-merkinnän kohdalla todettu ympäröivän puuston kaatamisesta, hallinto-oikeus arvioi puiden kaatamisen olevan sellainen maisemaan ja ympäristöön vaikuttava ja sitä muuttava toimenpide, jota on pidettävä kaavan suojelumääräyksessä tarkoitettuna kiellettynä toimenpiteenä.

Johtopäätös

Hakemuksen kohteena olevan alueen kaavamääräyksissä ei ole määrätty, että puiden kaataminen edellyttäisi maisematyölupaa. Sen sijaan puiden kaataminen /s-alueella edellyttää kunnan myöntämää poikkeamislupaa suojelumääräyksestä. Tällaista poikkeamista ei ole haettu eikä myönnetty. Tämän vuoksi rakennustarkastajan ja teknisen lautakunnan tie- ja lupajaoston päätökset on lainvastaisena kumottava.

Asian lopputulos huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen enemmälti lausua valituksessa esitetyistä valitusperusteista.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riikka Tiainen ja Paula Vesterinen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja B ovat valituksessaan vaatineet hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista ja maisematyöluvan saattamista voimaan. Valittajat ovat esittäneet vaatimuksensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeus tulkitsee väärin osayleiskaavan kaavamääräystä /s. Puuston osan kaatamista ei voida pitää ympäristön pysyvänä muutoksena eikä se ole rinnastettavissa maan kaivamiseen tai louhimiseen. Kaavamääräys liittyy rakennusaikaisiin ja sen jälkeisiin toimiin. Yleiskaavassa muinaisrantaa koskevassa suojelumääräyksessä on erikseen kielletty ympäröivän puuston kaataminen. Jos kielto olisi haluttu ulottaa rantametsään, se olisi kirjattu täsmällisesti kaavamääräykseen. Kaavamääräyksen sanamuotoa ei voi tulkinnalla laajentaa varsinkaan, kun kaavassa ei ole erikseen mainittu suojeltavaa arvoa, jonka turvaamiseksi määräys on annettu.

Toimenpidekiellon puuttuminen aluetta koskevasta kaavamääräyksestä ei tarkoita, etteikö kunta voisi myöntää alueella maisematyölupaa. Maisematyöluvan hakeminen ei ole ollut välttämätöntä, mutta sitä haettiin, jotta naapureita voitiin kuulla alueelle jätettävistä maisemapuista.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa kaavasta poikkeamiseen ei tiettävästi ole sovellettu muuhun kuin rakentamistoimintaan. Puiden kaataminen ei täytä laissa poikkeamiselle säädettyjä edellytyksiä.

Hallinto-oikeuden päätöksestä puuttuvat luonnontieteelliset perustelut. Alueella ei ole erityisiä suojeluarvoja eikä niitä ole esitetty kaavassakaan.

Taipalsaaren teknisen lautakunnan tie- ja lupajaosto on selityksessään katsonut, että maisematyölupa on asiassa oikea lupatyyppi. Maisematyöluvan ehdoissa voidaan osoittaa ranta-alueelle jäävä suojapuusto sekä varmistaa, että maanpinta säilytetään mahdollisimman koskemattomana. Poikkeamisluvan hakeminen yleiskaavan /s-määräyksestä ei ole ollut tarpeen.

C, D ja E ovat selityksessään esittäneet valituksen hylkäämistä ja lausuneet muun ohella seuraavaa:

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettei kunta voi antaa maisematyöluvan kaltaista lupaa toimenpiteeseen, joka ei ole kaavan suojelumääräyksen mukainen. Poikkeamislupaa ei ole laissa rajattu koskemaan vain rakentamista.

Kaikki kaavan suojelumääräykset eivät liity rakennusaikaisiin toimiin. Suojelumerkintään on vaikuttanut RA-alueen kuuluminen arvokkaaseen harjualueeseen. Alueella on määrätty, että rakennusten tulee olla riittävän kaukana rannasta suojapuustoa säilyttäen ja että alueella ovat hakkuut sekä ympäristöä ja maankamaraa muuttavat toimenpiteet kiellettyjä. Alue sijaitsee välittömästi kaavassa M-1-määräyksellä osoitetun alueen vieressä, jolla avohakkuut sekä muut vastaavasti ympäristöä muuttavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Avohakkuuta on alueen lähivirkistyskäytön kannalta pidettävä pysyvänä muutoksena alueen ympäristöön. Alueella on tarpeen säilyttää leveä suojapuustovyöhyke rantamaiseman säilyttämiseksi suurella järvenselällä.

A ja B ovat vastaselityksessään lausuneet muun ohella seuraavaa:

Alueella sijaitsevat rantatonttien rakennukset näkyvät järvenselälle, joten maisemakuva ei ole muuallakaan säilynyt luonnonmukaisena. Maisematyöluvassa on otettu huomioon alueen arvojen säilyminen. Maisematyölupaa ei ole haettu avohakkuulle, vaan tarkoitus on jättää rantaviivalle puustoa sekä etäämmälle rannasta siemen- ja suojuspuita.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Satu Sundberg.