Muu päätös 2380/2019

Asemakaavaa koskeva valituslupahakemus (Espoo, Laajalahti ja Otaniemi, Raide-Jokeri)

Antopäivä: 23.5.2019
Taltionumero: 2380
Diaarinumero: 1936/1/19
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T2380

Asia Asemakaavan hyväksymistä koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija Laajalahti ry

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 19.3.2019 nro 19/0172/5

Asian vaiheet

Espoon kaupunginvaltuusto on 22.1.2018 (§ 6) päättänyt hyväksyä Otaniemen ja Laajalahden kaupunginosiin sijoittuvan Lahdenpohjan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Helsingin hallinto-oikeus on osin jättänyt tutkimatta ja osin hylännyt muutoksenhakijan valituksen kaupunginvaltuuston päätöksestä.

Muutoksenhakija on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus ei tutki valituslupahakemusta.

Perustelut

Hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn laillisen valitusosoituksen mukaan valituskirjelmä, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, tulee toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Hallinto-oikeuden valituksenalainen päätös on annettu julkipanon jälkeen 19.3.2019. Valituslupahakemus olisi näin ollen tullut toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään torstaina 18.4.2019 kello 16.15.

Valituskirjelmä on saapunut tänne sähköpostitse keskiviikkona 24.4.2019 ja siis valitusajan päätyttyä. Tämän vuoksi valituslupahakemus on maankäyttö- ja rakennuslain 198 §:n 2 momentin ja hallintolainkäyttölain 22 §:n, 26 §:n 1 momentin ja 51 §:n 2 momentin nojalla jätettävä tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta ja Mika Seppälä. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 23.5.2019