Muu päätös 5082/2019

Tuulivoimaosayleiskaava (Palovaara, Pello)

Antopäivä: 25.10.2019
Taltionumero: 5082
Diaarinumero: 4995/1/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T5082

Asia Yleiskaavan hyväksymistä koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakijat A, B, C, D, E, F ja G

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 28.9.2018 nro 18/0192/1

Asian vaiheet

Pellon kunnanvaltuusto on 3.10.2016 (§ 55) tekemällään päätöksellä hyväksynyt Palovaaran tuulivoimapuiston yleiskaavan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin asiasta on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys, osin jättänyt tutkimatta ja osin hylännyt muutoksenhakijoiden valituksen kunnanvaltuuston päätöksestä.

Muutoksenhakijat ovat pyytäneet lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Taina Pyysaari. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 25.10.2019