Muu päätös 2148/2020

Rakennusperintölain mukaista vaarantamiskieltoa koskeva valitus (Taivassalo)

Antopäivä: 18.5.2020
Taltionumero: 2148
Diaarinumero: 1954/1/19
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:T2148

Asia Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaista vaarantamiskieltoa koskeva valitus

Valittaja Taivassalon seurakunta

Päätös, jota valitus koskee

Turun hallinto-oikeus 19.3.2019 nro 19/0066/1

Asian aikaisempi käsittely

Taivassalon Perinneyhdistys ry on 20.4.2015 tehnyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Taivassalon kunnan Pappilan kylässä kiinteistöllä 833-439-1-17 sijaitsevaa Taivassalon seurakuntakotia koskevan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisen suojeluesityksen sekä esityksen vaarantamiskiellon määräämiseksi.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jatkossa ELY-keskus) on päätöksellään 8.11.2017 kieltänyt toistaiseksi tai enintään siihen asti, kunnes suojelua koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu, ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vaarantavat Taivas-salon seurakuntakodin kulttuurihistoriallista merkitystä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään muun ohella hylännyt Taivassalon seurakunnan valituksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksestä.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat säännökset

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan mainittua lakia sovelletaan rakennusperinnön suojelemiseen, jollei mainitussa laissa toisin säädetä.

Saman pykälän 2 momentin mukaan rakennusperinnön suojelemisesta asemakaava-alueella sekä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Edelleen saman pykälän 3 momentin mukaan rakennusperinnön suojelemisesta annettua lakia sovelletaan kuitenkin 2 momentin estämättä myös 2 momentissa tarkoitetulla alueella, jos kohteella on valtakunnallista merkitystä, kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä tai määräyksillä tai kohteen suojeluun tämän lain mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan rakennuksen suojelua koskeva asia tulee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa vireille sille tehdystä esityksestä tai sen omasta aloitteesta.

Pykälän 2 momentin mukaan esityksen rakennuksen suojelemisesta saa tehdä omistaja, valtion viranomainen, kunta, jonka alueella rakennus sijaitsee, maakunnan liitto ja toimialueellaan sellainen rekisteröity yhteisö, jonka toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen.

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää rakennuksen kulttuurihistoriallista merkitystä vaarantaviin toimenpiteisiin ryhtymisen (vaarantamiskielto). Vaarantamiskielto on kuitenkin määrättävä aina, kun suojelun turvaaminen sitä välttämättä edellyttää. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi lisäksi velvoittaa rakennuksen omistajan tai haltijan ryhtymään tarpeellisiin suojaamistoimenpiteisiin rakennuksen suojelun turvaamiseksi.

Pykälän 2 momentin mukaan vaarantamiskielto voidaan antaa, kun rakennuksen suojelua koskeva asia on vireillä. Jos vaarantamiskielto ei riittävällä tavalla turvaa rakennuksen säilymistä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi antaa vaarantamiskieltoa täydentäviä välttämättömiä määräyksiä.

Asiassa saatu selvitys

Taivassalon Perinneyhdistys ry on esittänyt 20.4.2015 Taivassalon seurakuntakodin suojelemista ja vaarantamiskiellon määräämistä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain perusteella. Yhdistyksen esityksen mukaan kallioreunaisella harjanteella sijaitseva mansardikattoinen rakennus on entinen rukoushuone, joka on rakennettu hirsistä talkootyöllä vuonna 1919. Rakennusta on uudistettu 1950-luvulla muun ohella sisäänkäynnin ja juhlasalin sisustuksen osalta. Suojelutarve kattaa rakennuksen pihapiirin, ulkoasun ja osan sisätiloista.

Ympäristöministeriön 20.3.2013 vahvistamassa Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavassa Taivassalon keskustaan, seurakuntakodin läheisyyteen on osoitettu useita kulttuuriympäristöltään maakunnallisesti merkittäviä aluekokonaisuuksia. Alueeseen sra 4304 sisältyy myös kohde sr 4309, johon kuvauksessa todetaan kuuluvan pappiloiden ohella myös muun muassa seurakuntatalo. Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa. Rakennus sijaitsee Taivassalon Kirkonkylässä Kirkonmäen alueella, jolla on voimassa 11.11.1986 vahvistettu asemakaava. Rakennuspaikkaa koskee merkintä YK, joka tarkoittaa kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta. Kiinteistölle ei ole rakennuspaikkaa koskien annettu kaavassa erityismääräyksiä esimerkiksi rakennusten suojelusta.

ELY-keskus on yhdistyksen esityksen johdosta 28.4.2015 päättänyt olla määräämättä vaarantamiskieltoa, koska sille ei ole ollut asian tuossa vaiheessa riittäviä perusteita.

ELY-keskus on pyytänyt suojeluasiassa lausunnon Museovirastolta. Museoviraston 20.8.2015 antaman lausunnon mukaan asemakaava on kulttuuriympäristön suojelutavoitteiden kannalta vanhentunut. Rakennuksen ja sen lähiympäristön säilyminen tulee turvata. Suojelun tarve kohdistuu rakennuksen alkuperäiseen ja 1950-luvulla syntyneeseen ulkoasuun, rakennusrunkoon, keskeisiin sisätiloihin, joita ovat juhlasali, ruokasali ja eteinen, sekä niiden alkuperäiseen ja 1950-luvulla toteutettuun kiinteään sisutukseen.

ELY-keskus on valituksenalaisella päätöksellään 8.11.2017 määrännyt Taivassalon seurakuntakotia koskevan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisen vaarantamiskiellon. Päätöksen perusteluiden mukaan kyseessä oleva rakennus saattaa olla rakennusperinnön suojelusta annetun lain tarkoittama suojelukohde. Myös rakennuksen sisätiloja on esitetty suojeltavaksi. Rukoushuone lähiympäristöineen edustaa koko maassa ajalle tyypillistä aatteellista heräämistä, sääty-yhteiskunnan muuttumista kansalaisyhteiskunnaksi sekä yhteisöjen vireää toimintaa oman kokoontumistalon rakentamiseksi. Rakennuksen ulkoasu, sisätilojen alkuperäiset piirteet sekä sijainti tontilla ja kirkonkylällä ilmentävät edelleen hyvin rukoushuoneiden rakentamisen tyypillisiä piirteitä. Seurakunnallinen käyttö on jatkanut rakennukselle historiallisesti luontevaa kristillistä toimintaa tähän päivään asti. Rakennusta on 1950-luvulla uudistettu, mikä näkyy hyvin säilyneenä tyyliltään yhtenäisenä historiallisena kerrostumana ulkoasussa sekä sisätiloissa kiinteä ja irtain sisustus mukaan lukien. Erityisesti paikallisesta näkökulmasta rakennus edustaa aikansa taivassalolaisten yhteisöllistä ponnistelua merkittäväksi koetun kokoontumistilan aikaansaamiseksi. Seurakunta-, juhla- ja kokouskäyttö on jatkanut tätä yhteisöä kokoavaa merkitystä.

ELY-keskus on päätöksellään 9.11.2017 määrännyt Taivassalon seurakunnan kiinteistöllä 833-439-1-17 sijaitsevan seurakuntakodin pihapiireineen suojeltavaksi siten kuin laissa rakennusperinnön suojelemisesta tarkoitetaan. Päätös on sisältänyt suojelumääräykset 1–8. Taivassalon seurakunta on valittanut suojelupäätöksestä ympäristöministeriöön.

ELY-keskus on hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa todennut muun ohella, että käsillä olevassa tapauksessa suojelun turvaaminen on edellyttänyt vaarantamiskiellon määräämistä, koska esitys rakennuksen ja pihapiirin suojelusta on ollut vireillä eikä alueen asemakaavoituksessa ole otettu kantaa seurakuntakodin suojeluun. Kohteen säilymistä ei voida siten turvata tällä hetkellä maankäyttö- ja rakennuslailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä tai määräyksillä. Vaarantamiskielto voi koskea myös julkisyhteisön omistamaa kohdetta. Omistus- ja hallintaolosuhteet voivat muuttua suojeluprosessin aikana.

Taivassalon seurakunta on vastaselityksessään todennut, ettei sillä ole aikomusta ryhtyä mihinkään rakennusta vaarantaviin toimiin, joten vaarantamiskielto on perusteeton. Vaarantamiskielto on harkinnanvarainen, eikä sitä tule määrätä ilman tarveharkintaa.

Oikeudellinen arviointi

Hallinto-oikeus toteaa, että ELY-keskus voi harkintansa mukaan määrätä rakennusperinnön suojelemiseksi annetussa laissa tarkoitetun vaarantamiskiellon riippumatta siitä, onko rakennussuojelua koskeva asia tullut vireille ELY-keskukselle tehdystä esityksestä tai sen omasta aloitteesta. Näin ollen sillä, onko Taivassalon Perinneyhdistys ry sellainen laissa tarkoitettu yhteisö, jolla on oikeus tehdä suojeluesitys, ei ole vaarantamiskieltoa koskevan päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa merkitystä.

Rakennussuojelua koskeva asia on ollut vireillä, kun ELY-keskus on tehnyt päätöksensä vaarantamiskieltoa koskevassa asiassa. Kun lisäksi otetaan huomioon, että seurakuntakodin rakennuksen tai pihapiirin suojelusta ei ole määrätty vuonna 1986 vahvistetussa asemakaavassa, suojelutarpeesta on saatu uutta selvitystä asemakaavan hyväksymisen jälkeen ja osa suojelutarpeista kohdistuu myös rakennuksen sisätiloihin, ELY-keskus on voinut harkintansa mukaan määrätä asiassa vaarantamiskiellon. Sillä, että kyseisen rakennuksen omistaa julkisyhteisö, ei ole asiassa oikeudellista merkitystä. Suojelun edellytykset ja suojelua koskevan päätöksen lainmukaisuus arvioidaan erikseen. ELY-keskuksen vaarantamiskieltoa koskevaa päätöstä ei ole syytä muuttaa.

(---)

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Laki rakennusperinnön suojelemisesta 2 § 1–3 momentti, 5 § 1 ja 2 momentti sekä 6 § 1 ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Tiina Saari, Tuomo Knaapi ja Laura Portin, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Taivassalon seurakunta on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan.

Vaatimuksen tueksi on uudistettu aikaisemmin lausuttu ja lisäksi esitetty muun ohella seuraavaa:

Taivassalon seurakuntakodin suojelemiselle rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla ei ole edellytyksiä. Kohteella ei ole valtakunnallista merkitystä eikä sen suojelulle ole erityisiä edellytyksiä. Rakennuksen suojelu on järkevämpää ja oikeudenmukaisempaa toteuttaa asemakaavalla.

Uuden seurakuntakeskuksen kohonneet rakennuskustannukset tai suojeltavaksi esitetyn rakennuksen tuhopolttovaara eivät merkitse, että seurakuntakodin suojelu vaarantuisi. Vaarantamiskiellon asettaminen edellyttää todellista uhkaa erityisesti rakennuksen omistajan taholta. Nykyisin seurakuntakeskuksena toimivan rakennuksen hävittäminen ei ole todennäköistä, koska seurakunnalla ei ole ennen uuden seurakuntakeskuksen valmistumista käytettävissä korvaavia tiloja.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt valituksen hylkäämistä.

Taivassalon Perinneyhdistys ry on antanut selityksen, jossa on vaadittu valituksen hylkäämistä ja esitetty muun ohella seuraavaa:

Seurakuntakodin suojelu on ratkaistavana erikseen. Museovirasto on lausunnossaan todennut rakennuksen suojelutarpeen ja alueen suojelutavoitteiden kannalta vanhentuneen asemakaavan, eikä asemakaavaa ole ryhdytty ajanmukaistamaan. Uuden seurakuntakeskuksen rakennuskustannukset voivat edellyttää jopa seurakuntakotirakennuksen myymistä.

Taivassalon seurakunta on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari ja Juha Lavapuro. Asian esittelijä Satu Sundberg.

 
Julkaistu 18.5.2020