HFD:2014:55

Upphandlingen gällde ett resurserat serviceboende för äldre, vars värde översteg EU-tröskelvärdet och hörde till de sekundära tjänsteupphandlingarna i bilaga B till lagen om offentlig upphandling. Det var således fråga om nationell upphandling. I anbudsförfrågan hade som jämförelsegrund vid bedömningen av det totalekonomiskt mest förmånliga anbudet meddelats att priset inverkade med en tyngd av 70 procent, "kundtillfredsställelsen" med en tyngd av 15 procent och "bevarandet av klientens funktionsförmåga" med en tyngd av 15 procent. Av anbudsgivarna hade begärts att de på anbudsblanketten skulle ge ett löfte om "kundtillfredsställelse" på skalan 1–5. Vidare hade det begärts att de skulle ge ett löfte om "bevarande av kundernas funktionsförmåga" på anbudsblanketten, så att i löftet angavs hos hur stor andel av de klienter som omfattades av avtalet funktionsförmågan skulle förbättras eller bevaras (andelen angavs i procent). I anbudsförfrågan hade också meddelats hur den bonus skulle räknas som betalades till anbudsgivaren om resultatet vid en mätning översteg löftesnivån och vilken anbudsgivarens sanktion skulle vara om resultatet vid en mätning understeg löftesnivån.

Bestämmelserna om anbudsförfrågan och jämförelse av anbud i lagen om offentlig upphandling ställde inga hinder för det förfarande som den upphandlande enheten hade tillämpat och där man på ovan nämnt sätt hade använt kundtillfredsställelse och bevarad funktionsförmåga hos klienten som kvalitativ jämförelsegrund. Dessa jämförelsegrunder hade uppgetts i förväg i anbudsförfrågan och de hade uppenbar anknytning till föremålet för upphandlingen, som var resurserat äldreboende. De kvalitativa jämförelsegrunderna var objektiva och tillämpningen av dem försatte inte anbudsgivarna i en inbördes ojämlik ställning i anbudsförfarandet. Anbudsförfrågan var tillräckligt tydlig och detaljerad i fråga om hur anbuden skulle komma att jämföras för att det skulle vara möjligt att utgående från den lämna kommensurabla och sinsemellan jämförbara anbud. De kvalitativa jämförelsegrunder som det var fråga om kunde anses medföra ekonomisk nytta för den upphandlande enheten. Den omständigheten att kundtillfredsställelsen och förbättringen eller bevarandet av klientens funktionsförmåga kunde mätas först under avtalsperioden saknade betydelse vid bedömningen av om jämförelsegrunderna motsvarade bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.

Jämförelsen av anbuden hade skett på basis av sifferuppgifterna i anbuden, i enlighet med vad som meddelats i anbudsförfrågan. De jämförelsegrunder som meddelats i anbudsförfrågan hade gjort det möjligt att objektivt jämföra anbuden, trots att den upphandlande enheten hade räknat ut anbudsgivarnas poängtal för de ifrågavarande jämförelsegrunderna utgående från den nivå för kundtillfredsställelse och bevarande av klienternas funktionsförmåga som anbudsgivarna själva bedömt att de skulle nå upp till.

De jämförelsegrunder som hänförde sig till kundtillfredsställelsen och bevarandet av klientens funktionsförmåga överlappade inte prisjämförelsen, trots att de i kombination med sanktioner och bonus kunde komma att påverka totalpriset under avtalsperioden. De jämförelsegrunder som hänförde sig till priset och de som hänförde sig till servicens kvalitet hade inte sammanblandats på ett sådant sätt att det inte skulle ha varit möjligt att bestämma vilket anbud som totalekonomiskt var det fördelaktigaste.

Med hänsyn till föremålet för upphandlingen hade det i sig kunnat finnas grunder för ett över fyra år långt ramavtal. I de handlingar som hörde till anbudsförfrågan hade den upphandlande enheten dock inte meddelat om förlängning av ramavtalet utöver den högst fyra år långa tid som föreskrevs i lagen och hade inte särskilt anfört några orsaker varför ramavtalet nödvändigtvis skulle förlängas till att gälla längre än fyra år. Av denna anledning skulle den upphandlande enheten förbjudas att på basis av detta upphandlingsförfarande fortsätta ramavtalet efter 31.12.2016.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 2 § 1 mom., 31 § 3 mom., 46 § 1 mom., 62 § 1 mom., 63 § 1 mom., 69 § och 72 §